NN mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 337/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Dagens Næringsliv (DN), publisert på nett og papir, og en påfølgende nettartikkel. Begge oppslag omtalte en navngitt person som eier en rekke domener. Det ble fremsatt beskyldninger mot personen, og han ble bl.a. kalt en domenehai.

Klager er domeneaktøren som reagerer på at han ble omtalt med fullt navn. Videre mener han at DN lot seg bruke i en kampanje, og stiller spørsmål ved DNs motiver. I tillegg argumenterer klager for at DN brøt med presseetiske retningslinjer knyttet til saklighet, omtanke, kontroll av opplysninger, kildekritikk, samtidig imøtegåelse, åpenhet rundt premisser og det å skille mellom faktiske opplysninger og kommentarer.

DN avviser brudd på god presseskikk, men erkjenner en faktafeil som nå er blitt rettet opp. Det påpekes at klager har vært vanskelig å få i tale, og at han har forsøkt å styre omtalen av seg selv på uakseptabelt vis. Identifiseringen av klager var kurant i redaksjonens øyne.

 

Pressens Faglige Utvalg mener at personer i mange sammenhenger må tåle å få sitt navn knyttet til foretak hvor de selv innehar en sentral posisjon. PFU kan derfor ikke se at DNs identifisering av klager var i strid med god presseskikk. Utvalget kan heller ikke se at det foreligger dokumentasjon på bindinger mellom redaksjon og kilder som medfører brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP).

Til klagers anførsler mener PFU at han fikk lang nok frist til å svare på kritikken i reportasjen, og at gjengivelsen av klagers sitater reflekterer hans imøtegåelse tilstrekkelig. Etter utvalgets syn blir leserne løpende minnet om sakens andre side i teksten, og i tillegg kommer klager godt til orde på slutten av reportasjen.

Utvalget mener videre at det fremkommer tydelig i saken at aktørene har økonomiske interesser bak ønsket om de nevnte domenene, og at dette nettopp er utgangspunktet for selve saken. Utvalget minner om at det ikke er uforenlig med god presseskikk å omtale saker der en eller flere av kildene har interesse av omtale. Det avgjørende er at publiseringen er underlagt uavhengige redaksjonelle vurderinger, og at den følger de presseetiske regler. DN var ikke presseetisk forpliktet til å omtale flere aktører på domenemarkedet i denne sammenheng.

Utvalget merker seg at DNs reportasje inneholdt upresis begrepsbruk samt mindre faktafeil som i all hovedsak gikk i klagers disfavør. Den ene feilen ble journalisten gjort oppmerksom på forut for publisering. Utvalget finner likevel ikke at disse unøyaktighetene var av så stor betydning for helhetsinntrykket at de innebar et presseetisk overtramp, jf. VVPs punkt 3.2. om kildekritikk og kontroll av opplysninger. Til vurdering kommer det også at DN har korrigert en feil i teksten i ettertid.

Det fremstår som sannsynlig at klagers aktivitet har mye til felles med Norids beskrivelse av domenehamstring, som i reportasjen ble lagt frem som en mindre alvorlig form for domenehai-virksomhet. Utvalget har ikke grunnlag for å mene at klager driver med utstrakt salg av domener, men konstaterer at de generiske domenene blant annet er anskaffet for å kunne selge nettjenester til andre aktører med interesse for disse domenenavnene. Følgelig finner ikke PFU at DN brøt god presseskikk ved å trekke inn begrepet domenehai i omtalen av klager.

Klager ble kontaktet i forkant av den andre innklagede publiseringen, men valgte å ikke besvare denne henvendelsen. Utvalget kan ikke se at artikkelens innhold bryter med kravet til samtidig imøtegåelse, jf. VVPs punkt 4.14, og minner om at «nyhetsformidling ikke må hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg», som det heter i samme punkt. Utvalget registrerer at DN her har lagt inn tidligere imøtegåelse fra klager for å balansere saken. PFU er imidlertid enig i at oppslaget innebærer en kritikk av klager som utløser en naturlig rett til tilsvar, jf. 4.15, dersom klager hadde ønsket det.

 

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

 

 

Oslo, 25. august 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg, Frode Hansen

Eva Sannum, Amal Aden, Henrik Syse