Utdanningsforbundet Nordreisa, v. leder Ole Dyrstad mot Framtid i Nord

PFU-sak 337/11


SAMMENDRAG:

Framtid i Nord (FiN) hadde lørdag 3. desember 2011 et forsideoppslag med tittelen «Lærere mobber» og slik henvisningstekst:

«Elever ved Storslett skole føler seg mobbet av lærerne. Nestleder for Oppvekstutvalget, Helga Wigdel, mener dette er alvorlig.»

Oppslaget var illustrert med et stort bilde av skolen, og med nestlederen for Oppvekstutvalget innfelt.

Inne i avisen var tittelen «Lærere mobber». Ingress:

«STORSLETT: En av 10 skoleelever på Storslett skole oppgir at de føler seg mobbet av en lærer.»

Videre:
«- Vi fikk en foreløpig rapport etter at tilsyn fra fylkesmannen. Vi fikk vite om mobbingen allerede i oktober. Saken er meget alvorlig. Derfor gikk vi i gang umiddelbart. Alle lærerne er informert. Det er også medlemmene i skolens FAU, og det er iverksatt konkrete tiltak. Mobbing er ikke noe man får løst overnatta. Her er det snakk om systematisk arbeid over lang tid, sier rektor på Storslett skole, Jorid Meyer.»

Tirsdag 13. desember hadde avisen en lederartikkel med tittelen «Blir mobbet». Den var signert avisens ansvarlige redaktør. Der het det blant annet:

«Mobbing er noe ingen ønsker skal skje. Men mobbing skjer fra tid til annen, og da er det all grunn til å ta sakene meget alvorlig. Lederen i Utdanningsforbundet, Ole Dyrstad, har latt seg trekke opp av en artikkel i Framtid i Nord. Artikkelen baserer seg på en undersøkelse fra fylkesmannen i Troms. En av 10 elever i 7. trinn føler seg mobbet av en eller flere lærere . (…)

Det kan virke som om lederen i utdanningsforbundet hadde mest lyst at dette ikke skulle bli kjent. Det var i hvert fall ikke en gruppe lærere som sørget for at saken ble kjent. Derfor er det lett å trekke en konklusjon at Dyrstad helst hadde sett at denne saken ikke var på trykk.

Ingen kan vite hvor lenge lederen i utdanningsforbundet har vist om saken – uten å slå alarm. Når det kommer opplysninger som er sjokkerende, da har vel innbyggerne krav på å bli informert så raskt som mulig. Men her har det åpenbart ikke vært snakk om å ha hastverk.»

KLAGEN:

Klager er Utdanningsforbundet Nordreisa, ved lokallagets leder. Han mener artikkelen 3. desember inneholder så mange faktafeil at den aldri burde vært publisert. Han viser til at påstanden i ingressen inne i avisen, om at en av ti elever føler seg mobbet, er ukorrekt. Det antas fra klagers side at påstanden er hentet fra Fylkesmannens tilsynsrapport. Der heter det, ifølge klageren: «Det er svært bekymringsfullt at nesten 1 av 10 elever på 7. trinn oppgir at de er mobbet av en eller flere lærere.» Med dette mener klager å vise at undersøkelsen er gjort blant 40 elever, mens skolen har 300. Forskjellen blir altså at tre elever føler seg mobbet ifølge undersøkelsen, mens avisen i realiteten hevder det er snakk om tretti elever. Klageren tviler på om artikkelforfatteren har lest rapporten.

Klageren opplyser at han skrev et leserinnlegg med kritikk av avisen og at denne ble publisert 10. desember. Videre i klagen: «Dette leserinnlegget førte til at Sjefsredaktøren i sin leder tirsdag 13 desember kommer med flere grove beskyldninger mot meg som leder. Jeg skal blant annet ikke ha ønsker at saken ble kjent, og det insinueres at jeg har visst om dette i lang tid – uten å slå alarm. Jeg har ikke på noe tidspunkt blitt kontaktet av FiN for å evt. komme med et tilsvar (samtidig imøtegåelse; sekr. anm.) om disse beskyldningene, som direkte berører min tillit som tillitsvalgt og min personlige integritet.»

Klageren mener både nyhetsartikkelen og lederartikkelen bryter med vær Varsom-plakatens punkter om faktakontroll, saklighet og omtanke, og retten til samtidig imøtegåelse. (Klageren har lagt ved den omtalte undersøkelsen. Øverst på side oppgis datagrunnlaget. Spørsmål om mobbing er omtalt på side fem.)

TILSVARSRUNDEN:

Framtid i Nord avviser klagen. Avisen skriver:

«Avisen har skaffet seg flere kilder. Blant annet kommenterer rektor Jorid Meyer saken. I tillegg var det kommentarer fra nestlederen i oppvekstkomiteen i Nordreisa, Helga Wigdel. Det var ingen mangel på åpne kilder, at en av 10 skoleelever blir mobbet av en lærer er heller ikke omstridt.

Dagen etter at saken sto på trykk leverte Dyrstad (klageren; sekr. anm.) leserinnlegg hvor han fikk vist tydelig at han ikke hadde noe til overs for saken vi trykket i avisen. Dagen etter publiserte Framtid i Nord en leder som imøtegikk hans påstander.

Framtid i Nord har brukt flere åpne kilder. Det er korrekt at en av 10 elever i 7. klasse føler seg mobbet av en lærer. Svaret på Dyrstads leserinnlegg er en meningsytring i en løpende debatt. Han har fått god plass til å publisere sine meninger og han har fått svar på sine angrep dagen etter.»

Klageren gjentar i sitt tilsvar i all hovedsak tidligere anførsler. Han viser til at avisen mener den har skaffet seg flere kilder, men at Fylkesmannens tilsynsrapport ikke er nevnt blant disse. Han mener også at den påklagede lederartikkelen inneholdt så grove beskyldninger at han skulle fått anledning til samtidig imøtegåelse. Dessuten imøtegår han avisens påstand om at han har fått god plass til å publisere sine meninger ved å vise til at et nytt innlegg ikke er blitt publisert. I dette innlegget ønsker forbundet å informere om at man ser alvorlig på mobbing. Det påstått avviste innlegget er vedlagt.

Framtid i Nord kan ikke se å ha mottatt dette siste innlegget.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel og en lederartikkel i Framtid i Nord i forbindelse med at resultatene av en spørreundersøkelse på Storslett skole er blitt kjent. Av den framgår det at en av ti elever i 7. trinn føler seg mobbet av en lærer. Klageren, som er leder av Utdaningsforbundets lokale avdeling, mener avisen har brutt god presseskikk når den unnlater å synliggjøre at undersøkelsen kun omfatter 7. trinn, ikke hele skolen. Det anføres at undersøkelsen viser at tre elever ved skolen føler seg mobbet, ikke 30, som det ville vært om forholdstallet hadde omfattet hele skolen. Klager mener avisen ikke har kontrollert opplysninger og ikke utvist saklighet og omtanke. I tillegg til nyhetsartikkelen er også en lederartikkel noen dager senere innklaget. Klageren mener den innholder påstander som utløser rett til samtidig imøtegåelse.

Framtid i Nord avviser klagen. Det anføres at avisen har flere kilder for opplysningen om at en av ti elever føler seg mobbet av en lærer. Det vises ellers til at klager har fått god plass til tilsvar i et leserinnlegg, og at den påklagede lederartikkelen er et svar på dette, i en løpende debatt.

Pressens Faglige Utvalg mener naturligvis Framtid i Nord var i sin fulle rett til å omtale spørreundersøkelsen på Storslett skole, og er helt enig med avisen i at dette er informasjon som hører hjemme i det offentlige rom. Det foreligger heller ikke informasjon som utvalget har kjennskap til, som skulle tilsi at klageren er uenig i dette.

Klager mener både nyhetsartikkelen og lederartikkelen utløser en rett til samtidig imøtegåelse. Etter utvalgets mening hadde skolen en åpenbar rett til å få komme samtidig til orde i nyhetsartikkelen, og utvalget registrerer at dette skjedde gjennom kommentarer fra rektor. Når det gjelder lederartikkelen, mener utvalget den utløser en tilsvarsrett og at avisen må slippe klageren til orde med et tilsvar, noe han åpenbart har et ønske om.

Når det gjelder den vesentlige faktaopplysningen i nyhetsartikkelen, at en av ti elever ved Storslett skole føler seg mobbet av en lærer, har Framtid i Nord enten underslått et helt sentralt faktum, eller misforstått undersøkelsen. Det er snakk om en begrenset del av elevene, og ikke alle. Avisens oppslag gir dermed et fordreid bilde av undersøkelsens resultater, etter utvalgets mening i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som er korrekte.»

Framtid i Nord har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. februar 2012

Hilde Haugsgjerd,
Kirsti Nielsen, Martin Riber Sparre
Alf Bjarne Johnsen, Eva Sannum, Reidun Førde