NN mot Telemarksavisa

PFU-sak 330/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel i Telemarksavisa (TA), publisert både på nett og i papir. Kommentaren var signert avisas ansvarlige redaktør og omhandlet selvmord.

Klager er enke etter en mann som begikk selvmord få dager før kommentaren ble publisert, og hun reagerer derfor på at dødsfallet er nevnt i kommentaren. Hun påpeker at mannen heller ikke var bisatt, og at publiseringen skjedde midt i en tung sorgprosess. Slik klager ser det, har redaktøren i kommentaren foretatt en moralsk vurdering av hennes manns valg, noe hun reagerer sterkt på. Etter klagers mening skulle omtalen vært mer generell, og hun anfører at pårørende også burde blitt varslet på forhånd. For øvrig reagerer klager på at kommentaren også ble publisert på Facebook, da dette innebar at flere fikk kjennskap til kommentaren og dens innhold enn om den bare var publisert i avisa.

Telemarksavisa avviser klagen og anfører at man må kunne omtale et slikt samfunnsfenomen som selvmord, som har så stor betydning. TA avviser også at pårørende skal kunne «diktere og regissere omtalen av fenomenet». Etter TAs mening er det dessuten ingenting ved omtalen som er identifiserende, og TAs redaktør kan heller ikke se at uenighet om etiske vurderinger av selvmord, kan ligge innunder Vær Varsom-plakatens bestemmelser. TAs redaktør anfører for øvrig at han gjennom kommentaren og åpenhet om temaet, ønsket å bidra til arbeidet som gjøres for å forebygge selvmord.

Pressens Faglige Utvalg mener at man selvsagt må kunne omtale selvmord, selv om Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 maner til varsomhet i denne sammenheng. Det er viktig at pressen ikke bidrar til å gjøre dette til et tabubelagt tema. Og som det fremgår av Vær Varsom-plakatens punkt 2.1; det er opp til ansvarlig redaktør å avgjøre hva som skal omtales, også på hvilke plattformer en artikkel skal distribueres. Det avgjørende i en presseetisk vurdering er imidlertid hvordan man velger å omtale temaet.

I foreliggende klagesak har TAs redaktør vært opptatt av om omtalte er identifisert. Slik utvalget ser det, er dette ikke det sentrale her. Klagen handler ikke så mye om at andre kan ha gjenkjent hvem redaktøren skriver om, men at de pårørende, som klager, gjenkjenner og vet at det er deres nære som er omtalt — og det like etter hendelsen. Problemet, som TAs redaktør ikke ser ut til å ha tatt helt inn over seg, er at hans verdisyn, hans vurdering av selvmord knyttes så tett til ett bestemt menneskes valg, og derfor blir en vurdering av denne enkeltpersonens valg. Dette i kombinasjon med tidspunktet for publiseringen av kommentaren, kort tid etter at selvmordet ble begått, før personen var bisatt, gjør publiseringen problematisk.

Utvalget minner om at de presseetiske reglene har overskriften vær varsom og er til for å beskytte enkeltpersoner mot unødige krenkelser og skade. Å miste en av sine kjære er en stor belastning. Å vise hensyn og utvise noe forsiktighet overfor pårørende er et presseetisk krav (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.6). I dette påklagede tilfellet mener utvalget at TA har utvist for liten forståelse for hvordan kommentaren kan virke på de etterlatte.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 17.12.2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg, Frode Hansen,
Eva Sannum, Henrik Syse, Amal Aden