Entra Eiendom AS, v. kst. dir. for kommunikasjon og samfunnskontakt mot NRK

PFU-sak 329/12


SAMMENDRAG:

NRK Dagsrevyen sendte onsdag 14. november 2012, i sin 19-sending, en nyhetsreportasje om at den statlige bedriften Entra Eiendom AS «har bløffet seg til stempel som en etisk bedrift».

Reportasjen hadde slik intro fra studio – nyhetsanker Ingerid Stenvold:

« – Entra Eiendom har bløffet seg til stempel som en etisk bedrift. For to år siden meldte det statlige selskapet seg inn i den prestisjefylte ordningen Initiativ for etisk handel, som blant annet skal garantere at det ikke foregår barnearbeid hos leverandører. Men det første Entra gjorde, var å nekte å innføre retningslinjene som ordningen krever.»

Videre i selve innslaget:

«Om du besøker Rockheim, forsikrer utbygger Entra Eiendom at du befinner deg i en etisk bygning. At fasadesteinen her ikke er slipt av tvangsarbeidere. At de som lagde lysdiodene i skjermene kunne rømme hvis det ble brann. At setetrekkene ikke var sydd av barnehender. Men det var en bløff. For Entra har aldri sjekket, har aldri ettergått produksjonskjeden for å finne ut hvor materialene ble lagd, hvem som lagde dem og hva de ble lagd av. Det eneste vi kan være sikre på, er at det ikke skjedde i Norge.»

Utskrift av innslaget er vedlagt.
KLAGEN:

Klager er Entra Eindom AS (Entra), ved selskapets konstituerte direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar. Han er også intervjuet i reportasjen. Innledningsvis i klagen heter det:

«Innslaget har en varighet på om lag tre minutter og pretenderer å avsløre hvordan Entra skal ha meldt seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH) uten å ha intensjoner om å oppfylle de krav som stilles for å være medlem. Reportasjen legger stor vekt på at Entra skal ha brukt medlemskapet i IEH som et «smykke» i markedsføringen og profileringen av selskapet.

Når det gjelder påstanden om at Entra bruker IEH som et smykke, så begrenser det seg til en generell omtale av diverse samarbeidspartnere på selskapets hjemmeside. Her blir IEH presentert, men medlemskapet markedsføres ikke slik NRK gjør inntrykk av (Lenke til den aktuelle nettsiden: http://entra.no/no/Om-Entra/Dette-er-Entra/Samarbeidspartnere/ ). I reportasjen trekker man spesielt frem Rockheim som, i følge NRK, angivelig skal bli markedsført som et «etisk» bygg av Entra. Når det gjelder Rockheim eksisterer det ingen spesifikk «etikk»-markedsføring slik NRK påstår.

Dramaturgien i reportasjen bruker sterke bilder av barnearbeid i utlandet, sannsynligvis Bangladesh, samtidig som stemmen i reportasjen forteller seeren at Entra ikke har gjort noe for å sjekke om barnearbeid, tvangsarbeid eller om arbeidsforholdene til de som har framstilt innredningen i Rockheim har vært akseptable. Reportasjen anfører videre at Entra i sær har brukt medlemskapet i IEH til å fremstå som en etisk bedrift og at man har bløffet når man har fremstilt seg på en slik måte.

Entra er gitt mulighet til å kommentere relasjonen til IEH til en viss grad, men har ikke blitt gitt mulighet til å kommentere påstandene som fremføres i billedlig form om barnearbeidere i Bangladesh.»

Klager anfører at NRK etter sending har innrømmet at Entras ikke fikk så stor mulighet til kommentar som var meningen. Resultatet ble etter klagers mening at Entra fremstår som motvillig til å svare på kritikk, mens sannheten er en annen. Det hevdes i klagen at reportasjen inneholder feil som Entra kunne belyst, og hindret fra å bli sendt, dersom man hadde blitt konfrontert med de faktiske påstandene NRK framfører.

Det vises i klagen til at NRK har framført tre påstander der man mener NRK har opptrådt i strid med god presseskikk.

«Påstand 1: Om du besøker Rockheim forsikrer utbygger Entra Eiendom at du er i en etisk bygning. Fakta er at byggingen av Rockheim ble igangsatt i 2007 og ferdigstilt i 2009, og at Entra først søkte medlemskap i IEH sommeren 2010. Medlemskapet i IEH har aldri blitt brukt i markedsføring eller lignende av bygningen slik NRK hevder. Det er dermed vesentlig forskjell mellom påstandene NRK framfører og fakta i saken. Dette er informasjon som NRK selvfølgelig hadde fått, hvis de hadde konfrontert Entra med påstandene forut for sending.

Påstand 2: Entra gjorde ingenting for å sjekke om interiøret/materialene som ble brukt til å bygge Rockheim var framstilt av barnearbeid, tvangsarbeid etc., slik de er pålagt som medlem av IEH.»

Her viser klager igjen til at Rockheim sto ferdig oppført i 2009 og at Entra søkte om medlemskap i IEH i 2010. «Fakta er at det ikke stilles krav til retroaktiv sjekking av leverandørkjeden for medlemmer av IEH. Siden bygningen sto ferdig oppført før Entra søkte medlemskap i IEH påligger det ingen krav til Entra om å sjekke leverandørkjeden på dette bygget.» Det anføres likevel at dersom NRK hadde stilt spørsmål om hvem som leverte materialene, ville de fått svar. Det vises så til en del materialer og hvor de er produsert.

Fakta er at det er leietaker som sto for hoveddelen av innredningen i bygget – og Entra har ingen mulighet til, eller pålegg om, å stille krav til leietakernes leverandørkjede.

«Påstand 3: Entra har ikke til hensikt å etterleve kravene som IEH stiller til sine medlemmer.
Her ga Entra utfyllende svar i intervju til journalist Fredrik Solvang. Disse ble ikke tatt med i programmet. Svarene går i all korthet på at Entra avviser påstanden om at man ikke har intensjon om å oppfylle medlemskravene fra IEH, men at man erkjenner at det har tatt lengre tid enn forventet å innfri kravene. Dette svaret ble ikke vist på Dagsrevyen i den aktuelle reportasjen. (…) Hadde Entra sluppet til med sine svar på NRKs spørsmål hadde man tydelig vist at det ikke er dekning for påstanden om at Entra ikke har til hensikt å etterleve kravene fra IEH. Dette har NRK bevisst sett bort fra, og redigert vekk i sin presentasjon av reportasjen.

Entra Eiendom mener de tre påstandene fra NRK Dagsrevyen blir fremført i strid med Vær varsomplakatens punkt 3.2, kontroll av opplysninger, 3.3, premissene, 4.4, dekning i inn- og utannonseringer, og 4.14, samtidig imøtegåelse.

Entra mener også bildebruken i introduksjonen av saken «antyder en klar sammenheng mellom ferdigstillelsen av Rockheim før Entra søkte medlemskap i IEH og barnearbeid i Bangladesh. Det mener vi er i sterk kontrast til VVPs punkt 4.1 som sier medier skal legge vekt på saklighet i sin presentasjon av nyhetssaker».

Det understrekes til slutt i klagen er det er særlig unnlatelsen av å gi selskapet tilstrekkelig mulighet til å imøtegå de sterke beskyldningene som reportasjen fremfører man er opptatt av.
aHan

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes.

TILSVARSRUNDEN:

NRK anfører at det journalistiske fokuset i den påklagede reportasjen er at «Entra bruker IEH til å forbedre sitt etiske arbeid – til tross for at selskapet på samme tid argumenterer for at det ikke trenger å følge medlemskriteriene».

Angående kildearbeidet, med referanse til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, mener NRK dette lever opp til de krav som plakaten stiller. Det vises også til at Entra er blitt informert om innslagets innhold og at selskapet har fått tilbud om samtidig imøtegåelse «på reportasjens journalistiske fokus», og at begge de intervjuede representantene for Entra innrømmer at det er gjort enkelte feil i saken. NRK mener, ut fra sakens faktiske forhold, at det var grunnlag for å hevde at Entra har begått en «etikkbløff».

Som en dokumentasjon for hva representantene for Entra sa i intervjuene, har NRK vedlagt en lydlogg som var grunnlag for redigeringen av det påklagede innslaget. Det opplyses samtidig at råopptakene er slettet. NRK anfører at Entra har hatt en åpenbar kommunikasjonsstrategi i sitt møte med NRK, og at de «stort sett svarer det samme uansett hvilke spørsmål journalisten stiller». Videre:

«Premissene for reportasjens fokus er gjort kjent for selskapet, og intervjuet er sågar gjennomført to ganger, med to ulike intervjuobjekter, etter ønske fra Entra.» NRK mener derfor å ha oppfylt kravene både i plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, og punkt 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse.

Med hensyn til klagepunktet om bruken av Rockheim som eksempel på Entras etikkbløff, heter det i NRKs tilsvar:

«NRK Nyheter erkjenner at det er uheldig at Rockheim ble brukt som eksempel i reportasjen fordi bygget ble ferdigstilt ett år før Entra søkte om medlemskap i IEH. Vi argumenterer likevel for at dette punktet ikke er sterkt nok til en fellelse i PFU. NRK Nyheter mener teksten forklarer hva kjernen i et IEH-medlemskap innebærer. Når Entra kan fortelle sine kunder og samarbeidspartnere at det er medlem i IEH; skiller ikke selskapet mellom aktivitet før og etter innmeldelse i organisasjonen.» NRK mener imidlertid det var kritikkverdig å bruke Rockheim som eksempel.

I tilsvaret tilbakeviser NRK videre anførselen fra Entra om at det ikke var dekning for påstanden om at Entra ikke har til hensikt å etterleve kravene fra IEH. NRK mener dette var tilstrekkelig dokumentert i reportasjen. Med hensyn til anførselen om at en opplysning hadde falt ut, mener NRK denne ikke var vesentlig for reportasjens innhold.

Entra opprettholder klagen. I sitt tilsvar oppsummerer selskapet saken slik: «Vår klage til PFU går langs to hovedakser – den ene er at vi aldri ble konfrontert med påstandene om Rockheim – mens den andre er at vi aldri ble gitt tilstrekkelig mulighet til å forklare hvorfor arbeidet vårt med IEH ikke er i mål.»

I tilsvaret går Entra detaljert inn i hvordan dialogen med NRK var under produksjonen av det påklagede innslaget, og viser til at selv om det ble gitt mulighet til kommentar, ble det aldri gitt mulighet å forklare. «Innrømmelser uten forklaring blir ofte vanskelig å forstå for publikum. Dermed har Entra Eiendom aldri blitt gitt anledning til å forklare sin posisjon, eller svare på kritikk fremført av andre.»

Når det gjelder bruken av Rockheim som eksempel, anføres det at man aldri ble konfrontert med at Rockheim skulle brukes, og dermed heller ikke fikk imøtegå påstanden knyttet til dette bygget. «For det er nemlig slik at Entra har sjekket og ettergått produksjonskjeden for å finne ut hvor materialene ble bygd, hvem som lagde dem og hva det ble lagd av. Stikk i strid med påstandene NRK framfører.»

NRK gjentar i sitt siste tilsvar hva som var det journalistiske utgangspunktet for å lage den påklagede reportasjen, at Entra bruker IEH for å forbedre sitt etiske arbeid – til tross for at selskapet samtidig argumenterer for at det ikke trenger å følge grunnleggende medlemskriterier. «Vårt utgangspunkt da vi startet arbeidet med saken var jo dokumentasjonen på at Entra ikke tilfredsstilte medlemskriteriene.» I tilsvaret gjentas det også at det var uheldig at Rockheim ble brukt som eksempel, men NRK mener fortsatt at dette ikke var alvorlig nok til at det skulle innebære «en fellende dom i PFU».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i NRK Dagsrevyen i november 2012. Reportasjens tema var at det statlige selskapet Entra Eiendom «pyntet seg» med medlemsskap i Initiativ for etisk handel (IEH), men nekter å innfører systemets medlemskriterier. I programmet ble Rockheim i Trondheim brukt som eksempel på et bygg der det aldri var sjekket at de etiske retningslinjene var fulgt.

Klager er Entra Eiendom. Selskapet viser til at Rockheim var bygget ett år før Entra ble med i IEH, og dermed ikke var omfattet av ordningen. Det anføres også at det, i motsetning til hva NRK hevder, var sjekket om bygget tilfredsstiller IEHs krav. Entra mener videre at man ikke fikk tilstrekkelig mulighet til å imøtegå påstander som ble framsatt, og inntrykk som ble skapt, i reportasjen.

NRK mener å ha dokumentert påstanden om at Entra bløffet seg til et stempel som en etisk bedrift, og mener også at selskapets representanter i tilstrekkelig grad har fått imøtegå påstander som fremsettes i reportasjen. Det vises til at begge selskapets representanter som ble intervjuet, innrømmer at man ikke er helt i mål med tilpasningen til IEHs etikkrav. Med hensyn til klagepunktet om bruk av Rockheim som eksempel, innser NRK at dette var uheldig, men at det ikke kan anses å være så alvorlig at det skulle innebære et etisk brudd.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis anføre NRKs soleklare rett til å avsløre at et større selskap, statlig eller ikke, ikke følger regler de smykker seg med. Selv om det for utvalget er noe uklart hvor alvorlig den påståtte bløffen i realiteten er, mener utvalget det var helt naturlig for NRK å ta for seg forholdet.

Utvalget noterer seg NRKs sterke journalistiske fokus på påstanden om en dobbel standard, medlemskap i IEH, men uten å trenge å følge reglene. Entra anfører at det skapes et feilaktig bilde av selskapet som man ikke får adekvat mulighet til å imøtegå. Utvalget ser at selskapet med fordel kunnet fått komme ytterligere til orde for å skape et trolig mer korrekt inntrykk overfor seerne. Når det er sagt, er det, etter utvalgets mening, ikke noe tvil om at selve grunnlaget for NRKs kritiske tilnærming var til stede.

Utvalget mener derimot NRK tar for lett på klagepunktet om bruken av Rockheim som eksempel på manglende etisk handel og kontroll. Reportasjen innledes med en påstand om at Rockheim er en etisk bløff. Påstanden er feil, fordi Entra aldri har hevdet dette, og man må kunne forlange både at en redaksjon kontrollerer at en påstand holder vann, og at den angrepne også blir konfrontert med påstanden, og får muligheten til å imøtegå den. Det vises her både til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, og til punkt 4.14, om mulighet til samtidig imøtegåelse.

NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein,
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk i et Dagsrevy-innslag i november 2012 der Entra Eiendom gjennom medlemsskap i Initiativ for etisk handel bløffet seg til et stempel som en etisk bedrift. Utvalget anfører at selv om grunnlaget for den kritiske vinklingen var til stede, var bruken av Rockheim i Trondheim som eksempel på den påståtte bløffen feil, i og med at Rockheim ble bygget før medlemsskapet ble inngått. Utvalget mener dermed at både Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om faktakontroll, og punkt 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse, ble brutt i det påklagede innslaget.»