NN m.fl. mot Nea Radio

PFU-sak 326/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Nea Radio der en navngitt trener og deleier av en kjent travhest, skal ha solgt hesten uten at de ni andre hesteeierne var informert. De andre eierne frykter treneren (NN) har flyktet til Thailand med pengene, og forholdet er anmeldt, noe også lensmannen bekrefter. Nea Radio har ikke lykkes i på få tak i NN.

Klagerne er den navngitt trenerens barn. De klager på vegne av seg selv og sine barn. Det reageres ikke på innholdet i artikkelen, men på identifiseringen. Familien bor på et lite sted og har etter publiseringen mottatt mange reaksjoner. Det vises til at flere i familien har samme etternavn som faren. Selv om miljøet likevel ville funnet ut hvem omtalen gjaldt, mener klagerne at avisen serverer navnet på «sølvfat». Det minnes om at familien ikke er part i saken og hadde ikke kjennskap til forholdet.

Nea Radio avviser klagen. Det vises til at dette er en sak som opprinnelig stammer fra Trav og Galopp- Nytt (TGN) som var først ute med nyheten. Det vises til tydelig kildehenvisninger. Nea Radio ble imidlertid gjort oppmerksom på saken via Facebook der blant andre klagers ektemann hadde lenket til TGNs sak. Videre gjelder omtalen en svært kjent hest med flere lokale eiere, og Neo Radio tok selv kontakt med dem og laget egen journalistikk på saken. For å unngå å mistenkeliggjøre de andre eierne, valgte radioen å identifisere.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om at NN selv ikke har klaget på identifiseringen eller dekningen av denne saken. Den presseetiske vurderingen blir derfor hvorvidt identifiseringen har påført familien en urimelig belastning.

Utvalget viser til VVpl punkt 4.7 «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

Slik utvalget ser det, er dette en sak av offentlig og allmenn interesse. Å omtale hestens navn og den omtaltes rolle, mener utvalget var nødvendig for å forstå saken. Det kommer tydelig frem av artikkelen hvem dette gjelder, og gitt sakens karakter mener utvalget at en eventuelle tilleggsbelastning for klagerne ikke er av en slik grad at det medfører et brudd på god presseskikk.

Nea Radio har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Eva Sannum, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Amal Aden