Nord-Salten Barnevern mot NRK, radio og nett), samt NRK tv)

PFU-sak 321/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i NRK Nordlands radio, samt tilsvarende reportasjer på tv og nett, om en kvinne som har anmeldt barnevernet for brudd på taushetsplikten. Hun forklarer at den barnevernansatte skal ha fortalt arbeidsgiveren hennes at hun var involvert i en alvorlig barnevernssak. Det fremgår også hva barnevernssaken dreide seg om. Kvinnens ansikt er anonymisert i dekningen, men stemmen er naturlig. Den aktuelle kommunen er navngitt i radio- og tv-reportasjene, men ikke på nett.

Klager, Nord-Salten Barnevern, reagerer på vegne av kvinnens barn, og mener saken aldri burde vært omtalt. De anser ikke kvinnen som tilstrekkelig anonymisert, og erfarer at barnets situasjon har forverret seg som følge av omtalen. Klager påpeker at barnevernsansatte jevnlig anmeldes, men at det ikke innebærer noe lovbrudd.

NRK avviser klagen, da de mener kvinnen er tilstrekkelig anonymisert. De opplever henne også som troverdig, og viser til at barna, ifølge henne, har det bedre nå som barnevernssaken er avsluttet. Det understrekes at omtalen dreide seg om barnevernets omgang med taushetsplikten, ikke om barnevernssaken, og det vises også til at den anmeldte barnevernsansatte senere omtalte henleggelsen av saken på sin facebook-profil.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis si seg enig med NRK i at barnevernsansattes omgang med taushetsplikten er en problemstilling av stor samfunnsmessig betydning, og en problemstilling barnevernet må forventes å kunne bidra til å belyse både generelt og i enkeltsaker, såfremt det skjer i tråd med aktuelle lovbestemmelser. I saker som har stor samfunnsmessig betydning må ulempene for de omtalte veies mot allmennhetens behov for informasjon.

I det påklagede tilfellet har klager reagert på vegne av det omtalte barnet. I Vær Varsom-plakaten punkt 4.8, som klager henviser spesielt til, står det: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.» Slik utvalget ser det, har NRK åpenbart tatt flere grep for å anonymisere kvinnen, og dermed indirekte barnet. Særlig gjelder dette nettartikkelen, der også kvinnens hjemkommune er utelatt. I introduksjonen til radioreportasjen nevnes imidlertid kommunen, og det påpekes at saken har «havnet ute på bygda». Sett i lys av dette mener utvalget NRK burde forstått at opplysningen om hva selve barnevernsaken dreide seg om, kunne medføre en unødig ekstrabelastning for det omtalte barnet. Opplysningen var, etter utvalgets mening, ikke nødvendig for å belyse det anmeldte bruddet på taushetsplikten.

På dette punkt har NRK brutt god presseskikk.

Oslo, 26. febuar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Eva Sannum, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Martin Riber Sparre, Hadi Strømmen Lile, Camilla Serck-Hanssen

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Nordland brøt god presseskikk i en nyhetsreportasje om anmeldelsen av en ansatt ved Nord-Salten Barnevern for brudd på taushetsplikten. I reportasjen går det frem at kvinnen som står bak anmeldelsen er involvert i en barnevernsak, og det angis hva denne saken dreier seg om. Ettersom det også fremgår at saken «har havnet ute på bygda», mener utvalget NRK burde forstått at opplysningen om barnevernsakens innhold kunne medføre en unødig ekstrabelastning for det omtalte barnet. Opplysningen var, etter utvalgets mening, ikke nødvendig for å belyse det anmeldte bruddet på taushetsplikten. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»