NN mot Brønnøysunds Avis

PFU-sak 320/13


SAMMENDRAG:

Brønnøysunds Avis (BA) brakte tirsdag 23. juli 2013 et leserbrev med tittelen «Med laber bris i de Bindalske sæglan». Forfatteren har søkt næringsfondet om midler til å utvikle gården sin som opplevelsessenter. Han skriver at han først fikk vite at ordføreren hadde gått inn for at han skulle få pengene han ba om, og at søknaden ble ansett som god. Siden fikk han høre at innstillingen var forandret og pengesummen redusert betraktelig. Så står det:

«Så får jeg den store kalddusjen da jeg noen dager senere leser BA. [NN] (H) – for anledningen varamann i Formannskapet, uttaler at «vi må ikke ende opp med å bidra til oppussing av en gård». Ordføreren sier at «han synes forretningsideen er smal (…)», «det følger dessuten ikke noe budsjett og forretningsplan med søknaden». (…) For det første kan jeg opplyse [NN] om at jeg har (…) pusset opp gården min for ca. to millioner. Av egne penger. Og at jeg først nå – etter mange års investeringer – syntes tiden var inne til å sette i gang «prosjektet» mitt. Dessuten kan jeg opplyse samme [NN] om at vi i vår familie ikke har for vane å sette i gang prosjekter, for deretter å slippe tøylene. Vi pleier heller ikke å gå konkurs og vi ville uansett ikke hatt «magamål» til å i ettertid latt staten rydde opp i driten etter oss. Slikt koster mer enn ett næringsfond min venn. Dine uttalelser oppleves som stigmatiserende og svært sårende.»

Tirsdag 3. september brakte BA en nyhetsartikkel med forsidetittelen «Slakter etablererhjelp». I ingressen står det om tre gründere som «ikke [syns] Bindal initiativ fungerer som en hjelper for de som vil starte virksomhet», og at «BIAS-leder [XX] beklager dersom de har fått inntrykk av at han ikke bryr seg om de små bedriftene.» I artikkelen retter de tre unge gründerne kritikk mot Bindal Initiativ AS (BIAS), fordi de hevder å ha fått lite oppfølging ved sine bedriftsetableringer. Daglig leder av BIAS, [XX], svarer på kritikken og beklager.

Tidligere rådmann i Bindal uttaler at hun var kjent med at næringsdrivende ikke var fornøyd med kommunens organisering av næringsarbeidet.

Torsdag 12. september fulgte avisen opp med nyhetsartikkelen «Komiteen trakk seg». I ingressen står det:

«Da valgkomiteen for BIAS skulle finne ny leder fikk de beskjed om at styret i BIAS skule ta grep sjøl i denne saken. Derfor trakk valgkomiteen seg.»

I artikkelen uttaler et av medlemmene av valgkomiteen seg. Han sier blant annet:

«- Vi var tre aksjeeiere i BIAS som fikk dette oppdraget (…). Vår oppgave var å finne medlemmer og leder til det nye styret, som vi senere skulle legge fram for generalforsamlinga (…). (…) [D]et var litt krevende å finne noen. Men vi hadde på ingen måte gitt opp da daværende styreleder og daglig leder besøkte leder av valgkomiteen og sa at styren skulle sjøl prøve å finne en egnelig kandidat. Jeg må si at denne framgangsmåten reagerte både jeg og de andre på, så derfor valgte vi å trekke oss fra oppdraget, sier Arild Aarsand.»

Videre står det at Aarsand stiller seg bak de som har kritisert daglig leder i BIAS:

«- Jeg har ikke brukt BIAS siden nåværende daglig leder overtok. Han har dessverre ikke min tillit, for jeg synes ikke det har grodd så mye i hans fotspor hverken før eller etter at han ble daglig leder. Da blir det vanskelig for meg at han senere skal sitte på andre siden av bordet og gi råd (…).»

Tidligere styreleder i BIAS Marit Dille svarer på kritikken, og sier hun «skjønner at dette var med og gjorde oppdraget vanskelig for valgkomiteen». Videre sier daglig leder i BIAS [XX] at «det var styrelederen som hadde regi», og deretter:

«- Vi ville jo det aller beste for BIAS, og etter ønske fra Marit Dille ble jeg med henne da hun snakket med valgkomiteen. Kanskje skulle jeg ikke ha gjort det, men jeg hadde som sagt ingen rolle (…) i denne prosessen (…).»

Lørdag 2. november brakte BA nyhetsartikkelen «Evaluerer BIAS» med følgende ingress:

«Terråk: BIAS (Bindal Initiativ) har drevet næringsarbeid for Bindal kommune i sju år. Nå skal samarbeidet evalueres.»

I brødteksten står det blant annet:

«Det er Bindal kommunestyre som har vedtatt at en evaluering av næringsarbeidet skal skje innen utgangen av 2013.»

Det fremgår at evalueringen blant annet baserer seg på en spørreundersøkelse. Og videre:

«- Det er viktig at alle som får en henvendelse gir sin vurdering. Vi ønsker en bredest mulig utredning, sier [XX] som er daglig leder i BIAS.»

Også andre uttaler at de oppfordrer flest mulig til å gi sine tilbakemeldinger. Artikkelen er illustrert med et bilde av XX, samt en faksimile av førstesiden 3. september, med artikkelen «Slakter etablererhjelp».

KLAGEN:

Klagerne er kona og sønnen til XX som klager med hans samtykke. De skriver om det påklagede leserinnlegget: «XX har drevet et skjellselskap i Bindal. Dette gikk konkurs etter store private investeringer og mye jobb og slitasje. (…) NN som er kommunestyrerepresentant og vararepr. til formannskapet i Bindal er sønn av XX. Bindal er en liten kommune der alle kjenner alle. Undertegnede synes det er meget krenkende uttalelser om konkursen, og spesielt at sønn er hengt ut. Det er heller ikke sant at staten har ryddet opp. Et privat firma kjøpte boet. Avisa kontaktet ingen av partene før dette innlegget kom på trykk.»

Klagernes eneste kommentarer til den første nyhetsartikkelen, er at «en av de som står bak kritikken, aldri har tatt kontakt med BIAS. Dette ble referert, men ikke sjekket av journalisten».

Om den andre artikkelen, «Komiteen trakk seg», vises det spesielt til utsagnet om manglende tillit til XX. Klagerne skriver: «I og med at alle vet hvem som er daglig leder av BIAS (…) synes vi Vær Varsom-plakatens pkt 4.7 gjelder her. Vær Varsom med bruk av navn og bilde (…) på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige (…) forhold. Likeså pkt. 4.14. [samtidig imøtegåelse; sekr. anm.]. En skulle tro BA var ute etter å vite hva den manglende tilliten gjelder. Her er en hel artikkel som går på tillit uten at leserne får vite hva dette skyldes. Det blir, slik undertegnede ser det, kun sverting av en person.»

Om artikkelen «Evaluerer BIAS» skriver klagerne: «Bestemmelsen om at BIAS skal evalueres ble tatt under etableringa av næringsselskapet. (…) Det vedtok de i 2010.» Klagerne mener artikkelen, sett i lys av dette, får «tendensiøst» stor plass. Videre står det: «Å bruke bilde av daglig leder i denne sammenheng finner vi i tillegg spesielt.» Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 om identifisering og 4.12 om aktsom bildebruk. Deretter skriver klagerne: «BIAS er et A/S med et styre, og det er styret som er øverst ansvarlig i selskapet, ikke daglig leder. Det er naturlig at styret, evt. styreleder ble nevnt i denne sammenhengen. Bilde og faksimile gjør at leseren får inntrykk av at kritikken som er kommet har resultert i evaluering.» Klagerne viser til at ord og bilder er mektige våpen som ikke skal misbrukes.

TILSVARSRUNDEN:

Brønnøysunds Avis skriver at dette har vært en «alvorlig sak med sterke meninger», og uttrykker forståelse for at den har vært en belastning for XX. Avisen mener «dekningen har vært gjort innefor rammene av hvordan et selskap med en offentlig rolle og finansiering bør kunne føres».

Om leserinnlegget står det deretter: «Her ser vi at det indirekte framkommer beskyldninger om at XX har «sluppet tøylene» og «latt staten rydde opp i dritten». Beskyldingene er ikke rettet mot noen navngitte, men skribenten gir en hentydning (…). Denne etterslengeren kunne vi klart oss uten i en debatt som handler om noe annet. I så måte har vi ingen problemer med å si at den burde vært luket ut. Samtidig er det slik at det for uinnvidde faktisk ikke er åpenbart hvem som nevnes. (…) [S]pørsmålet blir hvor godt man kjenner saken.» Avisen påpeker at den har tilbudt klagerne en beklagelse og et tilsvar i forbindelse med leserinnlegget, men at dette er avslått.

Den første nyhetsartikkelen tar, ifølge avisen, «opp en debatt som fortjener offentlighetens lys». Avisen påpeker at vedkommende som klagerne mener ikke har hatt kontakt med BIAS forklarer i artikkelen hva kontakten har bestått i, samt at XX selv påpeker at vedkommende aldri har «spurt om tjenester fra BIAS».

Utsagnet i den neste artikkelen, om manglende tillit, anser avisen som «en meningsytring i en løpende debatt som startet med at begge sider fikk komme til orde (…)». Avisen mener ytringen ikke utløser retten til samtidig imøtegåelse. Avisen påpeker også at klager i den første nyhetsartikkelen svarer på spørsmålet «- Hva tenker du om at det blir sagt at du mangler tillit og kompetanse?».

Når det gjelder den siste nyhetsartikkelen påpeker avisen redaksjonens rett til å prioritere, og skriver at «dette er opp til avisen å vurdere innenfor rammene om saklighet og omtanke». Videre står det: «At det brukes et bilde av [XX] i en sak som handler om selskapet han er daglig leder for og hvor han i tillegg er sitert, er trygt innenfor de presseetiske rammer. At evalueringen av Bias var vedtatt før den aktuelle kritikken kom kunne gjerne vært nevnt, men formuleringen «det er Bindal kommunestyre som har vedtatt at en evaluering (…) skal skje innen utgangen av 2013» er dekkende for hvordan dette er kommet i stand (…). Faksimilen i saken kan tolkes dit hen, men det er heller ikke unaturlig at kritikk av BIAS og evaluering av BIAS settes i sammenheng.»

Avslutningsvis påpeker avisen at den har BIAS har vært jevnlig eksponert i avisen, også som en viktig gründerhjelper.

Klagerne sier seg uenige med avisen i at det ikke klart fremgår av det innklagede leserinnlegget hvem det siktes til, og skriver: «For det første var det flere leserinnlegg i samme avis i.f.m. konkursen der både navn og bosted ble nevnt. I tillegg bor vi i en liten kommune der alle vet det meste om hva som skjer. Dessuten henvendte skribenten seg direkte til [XX].»

Om artikkelen «Slakter etablererhjelp» skriver klagerne at det var en omfattende kritikk XX ble bedt om å svare på, og klagerne mener «[h]an burde fått lest artikkelen, og gitt sitt tilsvar i etterkant». Videre står det om valgkomité-artikkelen: «Valgkomiteens oppgave er å finne nytt styre (…), ikke vurdere tillit/mistillit til daglig leder. Det skal skje i styrerommet eller i generalforsamlingen.» Klagerne sier seg «dypt uenig i» at utsagnet i artikkelen er en ren subjektiv vurdering.

Klagerne fastholder også at de opplever den siste påklagede artikkelen slik at BIAS skal evalueres med bakgrunn i kritikken som har fremkommet, ikke fordi det var bestemt da selskapet ble opprettet.

Brønnøysunds Avis fastholder tidligere fremstilling, og avviser brudd på god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Brønnøysunds Avis’ dekning av selskapet Bindal Initiativ AS (BIAS), et selskap som skal fremme næringsutvikling i kommunen. I tre nyhetsartikler kritiseres selskapet, det fremgår at flere ytrer mistillit til daglig leder, og i den siste artikkelen – at selskapet skal evalueres. I et leserbrev står det videre en bemerkning adressert til en navngitt lokalpolitiker – sønn av daglig leder i BIAS – om at forfatterens familie «ikke har for vane å sette i gang prosjekter, for deretter å slippe tøylene», og at de heller ikke pleier «å gå konkurs og vi ville uansett ikke hatt «magamål» til å i ettertid latt staten rydde opp i driten etter oss».

Klagerne er kona og sønnen til daglig leder i BIAS, som klager med hans samtykke. Sønnen er også lokalpolitikeren navngitt i leserbrevet. De reagerer på dekningen, og mener leserinnlegget tydelig henviser til mannens/farens konkurs, og at det omtaler denne feilaktig og krenkende. Klagerne mener videre at utsagn om mistillit i den ene nyhetsartikkelen rammes av Vær Varsom-plakatens krav om varsomhet ved identifisering, samt krav til samtidig imøtegåelse. I en artikkel om evaluering av BIAS reagerer klagerne igjen på identifisering, samt på det de anser som uaktsom bildebruk. De mener også artikkelen gir et fortegnet bilde av foranledningen til evalueringen.

Brønnøysunds Avis forstår at omtalen har vært belastende for klager, men mener publiseringene er i tråd med presseetikkens krav, gitt at de omhandler et selskap med en offentlig rolle og finansiering. Avisen ser at omtalen av konkursen i leserinnlegget «kunne vært luket ut», men mener det ikke er åpenbart hvem kritikken rettes mot. Videre påpeker avisen at klager har fått svare for beskyldningen om at han mangler tillit i et av oppslagene, og til at dette for øvrig er å anse som en meningsytring i en løpende debatt. Avisen anser den påklagede bildebruken som saklig, og viser til klagers rolle i det omtalte selskapet, og til at han også er sitert i den aktuelle artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg mener Brønnøysunds Avis hadde god grunn til å se nærmere på kritikken mot det lokale næringsutviklingsselskapet. Dette har heller ikke klagerne bestridt. Spørsmålet er om den enkelte publisering oppfyller Vær Varsom-plakatens krav.

Utvalget mener bruken av bildet av daglig leder i BIAS er i tråd med kravet til aktsom bildebruk, ettersom han er en relevant kilde i saken. Vedkommende må også, ifølge utvalget, tåle å identifiseres i artikler som omhandler hans rolle som forvalter av en viktig jobb i kommunen. Utvalget mener den daglige lederen gjennomgående har fått komme godt til orde og svare for beskyldninger rettet mot ham i nyhetsartiklene. At han ikke fikk svare på utsagn om manglende tillit fra en navngitt person er etter utvalgets mening akseptabelt, da dette må anses som en meningsytring. Utvalget merker seg at klager hadde svart generelt på samme kritikk i en tidligere artikkel. Også omtalen av evalueringen anser utvalget som tilstrekkelig etterrettelig.

Den omtalte daglige lederen blir imidlertid ikke konfrontert med påstandene i det påklagede leserbrevet. Det gjør heller ikke klagerne. Utvalget mener disse beskyldningene åpenbart retter seg mot klagernes familie, og at de er så sterke at de utløser retten til samtidig imøtegåelse slik den er beskrevet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av de faktiske opplysninger.» Utvalget understreker at dette kravet også gjelder leserbrev. Videre viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Brønnøysunds Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2014

Line Noer Borrevik,
Marit Rein, Øyvind Brigg, Henrik Syse
Hadi Strømmen Lile, Alexandra Beverfjord, Eva Sannum