Wiggo Korsnes mot TV 2

PFU-sak 311/07


SAMMENDRAG:

TV 2 hadde søndag 16. desember 2007 i sin nyhetssending kl. 21.00 et innslag om en såkalt taxiskandale. I introduksjonen sa nyhetsankeret:

«God kveld. Oslo kommune har avdekket nok en taxiskandale. Opptil 200 drosjeeiere kan miste løyvet fordi de har hatt fulltidsjobber ved siden av drosjeyrket. Dette er ikke lovlig. En av de som er avslørt er kjæresten og sekretæren til lederen for Norges Taxiforbund.»

Selve innslaget starter med at en reporter omtaler den tidligere taxiskandalen, der 2000 drosjeeiere og -sjåfører skal ha kjørt svart for en halv milliard kroner. Avdelingsdirektøren i Samferdselsetaten i Oslo og en politiadvokat uttaler seg. Deretter opplyses det hvor god butikk det er å ha drosjeløyve, og en reporter sier:

«Direktøren i Norges Taxiforbund, Wiggo Korsnes, er den eneste av 1800 drosjeeiere i Oslo som har dispensasjon til å ha drosjeløyve og fulltidsjobb. Han synes det er bra at det reageres mot lovbruddene.»

Derpå følger direktør Korsnes’ kommentar:

«Altså, man har jo en del folk som man helt sikkert vet har drevet ulovligheter, og at man ikke skulle tilbakekalle de løyvene, er jo helt utrolig.»

Reporteren opplyser så at en av dem som er avslørt, er en dame som jobber for direktøren, og en annen reporter spør:

«Er det personer ved Norges Taxiforbund som har fått tilbakekalt løyvet?»

Direktøren svarer bekreftende på dette, og forklarer at det skyldes at vedkommende jobber 80 prosent i forbundet. Reporteren spør så om direktøren har noen personlig relasjon til denne personen, hvorpå direktøren svarer:

«Ja da, jeg er… Vi kan jo kalle det kjæreste, da. Det har vi vært i 18 år, men vi bor ikke sammen.»

Deretter uttaler avdelingsdirektøren i Samferdselsetaten i Oslo seg om den «nye taxiskandalen», og styreformannen i Oslo Taxi svarer også på spørsmål knyttet til at hans kone er under granskning fordi hun har drosjeløyve i tillegg til annen jobb.

I innslaget opplyses det for øvrig at kjæresten til direktør Korsnes ikke vil kommentere saken, og at kona til styreformannen i Oslo Taxi ikke har besvart TV 2s henvendelser. Innslaget avsluttes med opplysningen om at det er «flere med sentrale stillinger i taxi-Norge» som risikerer å miste løyvet, men at Samferdselsetaten ikke vil røpe navn.

Dagen etter, mandag 17. desember 2007, sender også TV 2 Nyhetskanalen (flere ganger) et innslag hvor advokat Abid Q. Raja uttaler seg om «den nye taxiskandalen». Raja representerer 120 av de 2000 drosjeeierne og -sjåførene som er tatt for å ha kjørt svart i den «gamle» taxiskandalen. Advokat Raja sier:

«Det som kommer frem fra noen av dem, er at noen har kjørt drosje for ektefellene til toppfolkene i dette drosjesystemet, og da har de ektefellene fått høyere ansiennitet, og dermed fått løyver på feilaktige og falske premisser.»

«Det viser at det har vært et kulturproblem i toppledelsen i taxinæringen, og dette forplanter seg jo nedover. Dette er ikke et system som har blitt oppfunnet av norskpakistanere, dette er nedarvet av norske taxieiere.»

I TV 2 Nyhetene kl. 18.30 samme dag omtales taxiskandalene kort enda en gang, og i dette innslaget sier reporteren:

«Flere av de mistenkte i den nye saken har tette bånd til toppene i drosjenæringen. En kvinne er ansatt i administrasjonen i Norges Taxiforbund, og har et personlig forhold til direktøren.»

Derpå gjentas direktør Korsnes’ tidligere uttalelse om at kvinnen som er ansatt i administrasjonen, er hans kjæreste, samt advokat Rajas påstand om at toppledelsen i taxinæringen har et kulturproblem, som forplanter seg nedover.

Også i TV 2 Nyhetene kl. 21.00 blir «den nye taxiskandalen» omtalt. I dette innslaget vinkles det på Oslo Taxi og en gransking av toppsjefenes pengebruk, en gransking styreformannen satte i gang i 2004. Granskingen skal ha avdekket «grove økonomiske misligheter». I innslaget blir den nylig tilsatte daglige lederen i Oslo Taxi, «som skal rydde opp i den utskjelte bedriften», intervjuet. Han kjenner ikke til granskingen. Dette innslaget ble også vist i nyhetssendingen kl.23.30.
KLAGEN:

Klager er administrerende direktør i Norges Taxiforbund, Wiggo Korsnes. Klageren viser til TV 2 Nyhetene kl. 21.00 16. desember 2007 «og videre nyhetssendinger 17/12». Han reagerer på at innslagene er «sterkt redigert», og han skriver: «(…) det blir fremstilt som om jeg driver med skattejuks, beskytter min kjæreste og fordømmer alle pakistanere som står tiltalt i den store skattesaken i Oslo».

Klageren forklarer at han sa ja til å bli intervjuet av TV 2 i forbindelse med den pågående skattesaken. Reporteren kom imidlertid snart inn på spørsmål knyttet til drosjeeiere som har fulltidsjobb ved siden av. Klageren skriver: «(…) jeg sa at hvis man jobbet for eksempel inne[n]for næringen var jeg positiv til dette (…).»

Videre skal klageren ha opplyst til TV 2 at han «visste om noen ansatte ved forbundet som hadde drosjeløyve», og at «det løyvet var innlevert da vedkommende fikk avslag på sin dispensasjonssøknad». På grunn av klippingen av intervjuet, mener klageren at TV 2 imidlertid får det til å framstå «som om vedkommende var under granskning, noe også andre medier har oppfattet (se vedlegg), og at jeg [klageren] har visst at hun driver sitt løyve ulovlig». Vedlagt klagen ligger et brev som klageren mener forklarer «at hele hennes løyvedrift har vært innenfor de tillatelser Oslo Kommune har gitt».

Etter klagerens syn bør TV 2s journalist bli irettesatt «for hans måte å underslå fakta, og komme med opplysninger som bevisst er fremført for å misoppfattes og fremstille undertegnende på en negativ måte». Klageren hevder også at TV 2s journalist bevisst fokuserer «på andre personer» for at de som står tiltalt i skattesaken skal «få en mildere straff».

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser klagerens påstander og forklarer saken slik: «Bakgrunnen for saken var at redaksjonen fikk kjennskap til at Samferdselsetaten hadde gransket ligningen/ selvangivelsen til samtlige løyvehavere i Oslo. De plukket ut mellom 100 og 200 personer som de fant grunnlag for å se nærmere på. I disse sakene mistenkte man at løyvehaverne hadde en annen fulltidsjobb eller lignende ved siden av å inneha et drosjeløyve (…) Blant disse var kjæresten til direktør Korsnes. Etter at Samferdselsetaten hadde ”avslørt” dette og tatt stilling som beskrevet, søkte NN [klagerens kjæreste] om dispensasjon fra loven (…) Etter en relativt omfattende klageprosess hvor hun ikke fikk medhold, måtte hun levere inn løyvet».

TV 2 mener problemstillingen «har både offentlig og allmenn interesse», og påpeker at klageren er «direktør for Norges Taxiforbund og må således oppfattes som en medievant person av offentlig interesse». TV 2 anfører også at redaksjonen tok kontakt med klagerens kjæreste for å innhente uttalelser om hennes sak, men at hun ikke ville kommentere saken, noe som også framgår av nyhetsinnslaget 16. desember 2007.

TV 2 skriver også: «TV 2 kan ikke se at det påstås i innslaget at hun ”var under gransking” på det tidspunkt da innslaget ble laget. Imidlertid ble hennes forhold oppdaget under den granskingen som er beskrevet innledningsvis.» TV 2 siterer hva som ble sagt i innslaget, og mener saken er «omtalt svært nøkternt».

TV 2 kan heller ikke se at det som gjengis «er ukorrekt, utilbørlig eller på noe vis i strid med god presseskikk». TV 2 anfører dessuten at redigeringen er «basert på faktum i sakskomplekset» og gjort «etter et forsvarlig redaksjonelt skjønn».

Klageren påpeker i sitt tilsvar at kjæresten i sin dispensasjonssøknad skal ha opplyst til Oslo kommune at hun jobbet i Norges Taxiforbund, «først noen timer uka, deretter 50% og senere 80%». Klageren skriver også: «Samferdselsetaten hadde ikke ”avslørt” noe som helst». I tillegg opplyser klageren at kjærestens dispensasjonssøknad var «ca.10 mnd. gammel» og «løyvet innlevert ca. 3,5 mnd før reportasjen ble sendt». Klageren kan ikke forså at dette skal ha «almen interesse».

Klageren framholder også at TV 2 «prøvde å sverte» ham og kjæresten, og at TV 2 i sin dekning av skattesvindelsaken innen taxinæringen, forsøkte «å vise at også ”ledelsen” ikke hadde rent mel i posen».

TV 2 opplyser i sitt siste tilsvar at «Samferdselsetaten bekreftet til redaksjonen (…) at NN [klagerens kjæreste] hadde mistet løyvet sitt etter at Samferdselsetaten innledningsvis registrerte at hun hadde tilnærmet full jobb i Norges Taxiforbund». Videre påpeker TV 2 at dispensasjonssøknaden, hvor klagerens kjæreste skal ha opplyst om sitt arbeidsforhold, ble sendt i begynnelsen av mars 2007, mens Samferdselsetatens gransking pågikk ved årsskiftet 2006/2007. TV 2 mener derfor at «det som er publisert er korrekt gjengitt».

TV 2 skriver dessuten: «At det har offentlig interesse at Samferdselsetaten går igjennom innehaverne av drosjeløyvene for å se om de oppfyller et vitalt krav i regelverket finner TV 2 er åpenbart. At en ansatt i Taxiforbundet – i strid med regelverket – innehar løyve ved siden av sitt arbeid og så må levere dette inn er naturligvis også et slikt forhold. Interessen forsterkes naturligvis når hun har et så vidt nært forhold til direktøren i Taxiforbundet, som vel må være en av de sentrale kapasitetene hva gjelder reguleringene på området.»

TV 2 mener også påstandene om «at TV 2s reportere skulle ha hatt noe ønske om å støtte eller påvirke den ”skattefusk-saken” som direktør Korsnes viser til», faller «på sin egen urimelighet», og hevder derimot at det er «av interesse både for mediene og deres seere/lesere, å se nærmere på alle sider ved næringen». På denne bakgrunn mener TV 2 at de har fulgt god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere nyhetsinnslag på TV 2, hvor det framkommer at 100-200 personer kan miste drosjeløyvet fordi de har jobbet ulovlig ved siden av. Klager er administrerende direktør i Norges Taxiforbund. Han er intervjuet og mener TV 2s redigering skaper et inntrykk av at han «beskytter sin kjæreste», som har fått drosjeløyvet inndradd fordi hun jobber 80 prosent i Taxiforbundet, og at det framstår som om hun granskes. Klageren hevder at kjæresten selv informerte Oslo kommune om sitt jobbforhold, og at hennes løyve ble innlevert flere måneder før nyhetsinnslagene ble sendt, noe TV 2 ikke opplyser om.

TV 2 avviser å ha begått presseetiske overtramp. TV-kanalen hevder å ha satt fokus på et tema av offentlig interesse, og mener redigeringen av innslagene er gjort forsvarlig, «basert på faktum i sakskomplekset». TV 2 avviser også å ha presentert det som at klagerens kjæreste er under gransking, men anfører at Samferdselsetaten avdekket hennes jobbforhold under deres gransking av samtlige løyvehavere i Oslo. TV 2 mener også klageren er en «medievant person av offentlig interesse», og påpeker at også hans kjæreste ble kontaktet i forbindelse med saken.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å sette søkelys på forholdene som var avdekket innen taxinæringen og knytte dette til den pågående skattesvindelsaken. Utvalget mener også at klageren innehar en stilling som gjør at han må finne seg i nærgående oppmerksomhet fra mediene, og at det var relevant å fokusere på hans personlige relasjon i dekningen av saken. Videre merker utvalget seg at klagerens kjæreste ble kontaktet av TV 2 og gitt anledning til å kommentere saken, men at hun valgte ikke å benytte seg av denne muligheten.

Utvalget konstaterer at partene har noe ulik framstilling av hvordan Samferdselsetaten/Oslo kommune fikk kjennskap til at klagerens kjæreste jobbet ved siden av å ha drosjeløyve. Utvalget merker seg imidlertid at begge parter opplyser at løyvet til klagerens kjæreste ble innlevert etter at hun fikk avslag på sin dispensasjonssøknad.

Etter utvalgets mening er et av de presseetiske spørsmålene saken reiser, knyttet til hvorvidt det var akseptabelt av TV 2 å unnlate å fortelle at løyvet var innlevert, og om TV 2s utelatelse av denne opplysningen, samt redigeringen av innslaget, skaper et feilaktig inntrykk av sakskomplekset. I denne sammenheng viser utvalget på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Et annet presseetisk spørsmål i saken er hvorvidt TV 2 har dekning for sin påstand om at klagerens kjæreste er «blant de 100 til 200 løyvehaverne som er avslørt» av Samferdselsetaten, og som «Samferdselsetaten mener bryter loven». Utvalget konstaterer at innslagene gjennomgående er negative i sin omtale av taxinæringen, og mener TV 2 med fordel kunne ha presentert klagerens syn på hvordan jobbforholdet til hans kjærestes ble kjent for Samferdselsetaten. Videre kan ikke utvalget se at TV 2 har tilstrekkelig godtgjort at det var dekning for å hevde at Samferdselsetaten hadde «avslørt» jobbforholdet til klagerens kjæreste. I denne sammenheng viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

På dette punkt har TV 2 brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2008

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er et klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk da kanalen i en nyhetssending hevdet at Oslo kommune hadde avslørt at en person med drosjeløyve også hadde annen jobb, noe som er ulovlig. PFU kan ikke se at TV 2 i tilstrekkelig grad har godtgjort en slik ”avsløring”. Utvalget mener derfor at TV 2 har brutt med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger. For øvrig påpeker PFU at det omtalte drosjeløyvet var tilbakelevert på sendetidspunktet, noe det i innslaget ikke ble opplyst om.»