Jens-Aleksander Simonsen, leder Kåfjord Høyre mot Framtid i Nord

PFU-sak 307/15


SAMMENDRAG:

Framtid i Nord (FIN) publiserte en artikkel torsdag 15.10.2015 med forsidetittel: «Han står for det han gjorde» og teksten «-Burde tenkt meg bedre om før jeg underskrev avtalen med Frp.»

Inne i avisen var tittelen «-Jeg burde tenkt meg bedre om» og ingressen:

«Men Jens Aleksander Simonsen angrer ikke på at han først signerte avtalen med Frp.»

Artikkelens utgangspunkt er en pressemelding som Simonsen har sendt ut, der Simonsen forklarer hvorfor han gjorde som han gjorde. Simonsen hadde etter valget skrevet under på en samarbeidsavtale med Frp, men angret seg i siste liten og stemt mot eget parti, noe som førte til at Høyre ble stående uten representasjon i formannskapet i Kåfjord. Dette hadde skapt mye debatt, og det var nå opp til partiet å avgjøre om han fortsatt hadde tillit.  Artikkelen gjenga hele pressemeldingen fra Simonsen i en egen ramme/boks midt i artikkelen:

«PRESSEMELDINGEN: Undertegnede har registrert at det verserer spekulasjoner og påstander i presse og i sosiale medier om mitt valg i konstituering av formannskap i Kåfjord kommune. Jeg vedgår å ha endret mening i siste liten under konstitueringsmøtet, noe som selvsagt ikke kan unnskyldes med at jeg verken er ung eller uerfaren. Dette var en bevisst handling fra min side.

I forkant av overnevnte valg hadde vi styremøte i Kåfjord Høyre der jeg åpent gikk for forslaget om et valgteknisk samarbeid med Kåfjord Frp.

I forhandlingstiden mistet jeg dessverre også all tillit og troverdighet til enkelte i styret, derfor bør det ikke være så overraskende at jeg stemte som jeg gjorde…

Kåfjord Høyre hadde store posisjonsmuligheter på begge sider av partigrupperingene, noe som ville gitt mer Høyrepolitisk innflytelse her i Kåfjord de nærmeste årene. Dette var noe enkelte i styret ikke ønsket, dessverre. At det nå fremheves at Kåfjord Høyre mister makt og innflytelse på grunn av en formannskapsplass av de samme personen, synes meget underlig. Alt lå faktsi til rette for at vi kunne fått så mye, mye mer.

Nå blir det opp til årsmøtet i Kåfjord Høyre å avgjøre om jeg har tillit som leder eller ikke.

Med ønske om en god og saklig politisk debatt i Kåfjord for fremtiden.

Jens A. Simonsen,
kommunestyrepresentant
og leder for Kåfjord Høyre.»

Artikkelen inneholdt og to underartikler. I en av artiklene var en valgforsker intervjuet under tittelen «- Oppsiktsvekkende handlemåte». I den andre artikkelen lederen i Tromsø Høyre under tittelen: «-Dette må ordnes lokalt».

(merket gult = feil  )

KLAGEN:

Klager er den omtalte politikeren, Jens A. Simonsen. Han reagerer på at pressemeldingen som kom på trykk i FIN er annerledes enn den han sendte ut til redaksjonene.
Det vises til at ordet «imot» har blitt endret til ordet «for», og dette er ifølge klager en stor feil da hele meningen endres.

Han skriver: «Redaksjonen i FIN har endret på min presseuttalelse, slik at min mening fremheves av det stikk motsatte av det jeg i grunnen mente i denne saken. De har skrevet at jeg var «åpent gikk for avtalen» mens jeg har i mitt innsendte innlegg skrevet at «åpent gikk imot avtalen». Dette skaper mye bry for mitt rykte i regionen, og kan ikke tro og håpe at redaksjonen har gjort dette for å svekke meg som person.»
Klager påpeker ellers flere skrivefeil i pressemeldingen som kom på trykk, og som ikke var der i utgangspunktet.  Klager ber PFU sammenligne klagers opprinnelige innlegg/pressemelding, med det som kom på trykk. Klager skriver også at han i en telefonsamtale med redaktøren før artikkelen ble publisert ble lovet gjennomsyn av sitater/artikkel, noe han heller ikke fikk: «Jeg mottok aldri noe epost med artikkelen, og jeg kontaktet redaktøren senere på kvelden mandag den 14. oktober. Da var avisa allerede sendt til trykking.»

Det vises ellers til kontakt med redaktøren i etterkant. Redaktøren innrømmer feilen, men klager reagerer på at redaktøren «skylder» på at klager sendte innlegget i pdf format. Klager skriver «Jeg klarer fint å kopiere innlegget ut fra mitt pdf vedlegg, så jeg stiller spørsmål om hvorfor FIN som mediabedrift ikke greier å gjøre akkurat det samme?»
Se vedlagte e-post korrespondanse i klagen.

TILSVARSRUNDEN:

Framtid i Nord (FIN) innrømmer feil, og skriver: «Naturligvis skulle ikke ordet mot vært byttet ut med for, og jeg har ingen annen forklaring på det enn slurv. Rett og slett! Og det “heldige” er at det er mitt slurv. Her er det ingen andre å skylde på enn meg personlig. Jeg gjorde en feil og det er høyst beklagelig. Dette er også den eneste feilen vi har begått, ut over to skrivefeil ellers i pressemeldingen.»

Videre skriver redaktøren: «Simonsen ble lovet å se over teksten. Der skjedde feil to. I en alt for stresset hverdag glemte jeg å sende intervjuet med sitater over til ham. Imidlertid må det presiseres at den teksten han ba om å få se er altså intervjuet. Denne har han ikke klaget på. Altså ville ikke feilen blitt oppdaget uansett før det kom på trykk. Og det er vel så irriterende for meg som det er fortvilende for Simonsen.»

Om kontakten i etterkant, skriver redaktøren at feilen ble oppdaget samme kveld, det vil si da PDF-versjonen av papiravisa var lagt ut på nett. Avisen korrigerte artikkelen da den dagen etter ble publisert på nett, slik at på nettet ble det ikke feil, det var kun i papir.

Redaktøren skriver: «I neste nummer, lørdag 17. oktober 2015, på side tre og på rastet bakgrunn, la jeg ut en rettelse der jeg forklarte feilen og der jeg la ut hele den korrekte pressemeldingen.

Rettelse:
I vår gjengivelse av pressemeldingen fra Høyre-politiker Jens Aleksander Simonsen har det dessverre skjedd en vesentlig feil. Riktig gjengivelse/sitat er:

(korrekt sitat inn)

Slik at det ikke skal kunne herske noen tvil, trykker vi derfor hele pressemeldingen på nytt:

(pressemelding inn)

Avisen skriver at «vi har virkelig gjort alt som står i vår makt for å rette opp feilen.»

Bakgrunnen for feilen er ifølge redaktøren at klager sendte avisen innlegget i en fil som ikke lot seg kopierer. Av den grunn måtte redaktøren sette seg ned og skrive det av, og det var da den «denne svært kjedelige og vesentlige feilen» oppstod: «Som jeg har sagt til klager: Jeg beklager dette på det sterkeste og jeg ser naturligvis problemet for ham. Derfor la vi altså ut en presisering på nett, i papiravisa, samt at jeg altså beklaget dette muntlig til Simonsen.»

Klager stiller «spørsmål om man enkelt bare kan beklage seg over grove feil som er gjort?»

Klager skriver at avisen heller ikke i første omgang gikk med på å trykke innlegget på nytt, men sa de kunne tilby ham en ny utgave på nett. «Hvorfor måtte jeg sende inn klage til PFU for å få innlegget trykket i ny utgave i papirformat?  Innlegget kom faktisk på trykk etter PFU hadde sendt kopi av min klage videre til Framtid i nord v/red.»

Klager skriver også at da avisen publiserte hans pressemelding på nytt, så hadde de rettet opp noen av sine «egne» skrivefeil, men avisen hadde ikke klart å rette alle feilene.

Det vises for eksempel til at «»Personer» ble til «personen» i innlegget, mens i mitt original dokument står ikke denne skrivefeilen oppført.»

Klager oppsummerer: «Når «småfeil» blir til mange, og disse ikke rettes opp – da mister man tillit til pressen, og [det] anses som brudd på god presseskikk fra min side.»

Framtid i Nord skriver at den ikke har nektet Simonsen en korrekt pressemelding på trykk: «Tvert om anså jeg det som fullstendig naturlig. Dette var jo vår feil! Det står kanskje ikke tilstrekkelig utfyllende i mailen, men følgende er altså der, skrevet torsdag morgen klokken 07.24: “Du kan få en redigert versjon av pressemeldingen på trykk på nett og en beklagelse på papir.”
Med dette mente jeg en beklagelse og en rettelse. Beklagelsen har Simonsen fått i rikt mon av meg i skriftlig form. Påstanden om at vi har nektet noe er for meg ytterst fremmed. Faktisk føler jeg at det er noe urettmessig å hevde. Vi har gjort alt vi kunne for å rette opp i den fadesen undertegnede gjorde.»

Redaktøren skriver videre at avisen ikke har reagert etter PFU-klagen kom, men at det ikke var mulig å reagerer før: «Jeg var ikke klar over at vi var klaget inn før godt ut på torsdag, 15. oktober, altså etter at vi hadde rettet opp feilen på nett.  Og det var svært vanskelig å rette noe i papiravisa før den 17. oktober, da dette var neste utgivelse. Da Simonsen påpekte feilen, onsdag kveld etter at PDF-utgaven vår ble lagt ut, ble jeg overrasket og noe stresset fordi det jo var en overraskende og meget kjedelig feil, men jeg kan ikke minnes at jeg nektet ham noe. Og vi har altså rettet feil og vi har lagt ut hele den korrekte pressemeldingen.»

Redaktøren avslutter med å fremheve at dette ikke på noen måte var noen bevisst feil: «Dette var en tabbe, en feil og en svært beklagelig sådan. Og IKKE noe annet enn akkurat det! Vi driver ikke slik! Vi beklager, vi har beklaget og vi har rettet. Resten av saka er nå opp til PFU, og jeg ønsker lykke til. Skulle vi bli kritisert eller sågar dømt – vil vi følge kutyme og trykke kritikken/dommen slik VV-plakaten tilsier det.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Framtid i Nord og avisens gjengivelse av en pressemelding fra en politiker.

Klager er forfatteren av pressemeldingen. Han reagerer på at avisen har gjengitt pressemeldingen med feil. Blant annet er ordet «imot» endret til «for», noe som ifølge klager endrer hele meningen. Det vises også til flere skrivefeil som ikke stod i originalmanus. Videre opplyses at klager ble lovet sitatsjekk, noe han ikke fikk. Klager er heller ikke fornøyd med avisens håndtering av feilen og rettelsen i etterkant.

Framtid i Nord innrømmer feil og beklager tabben. Feilen skjedde da pressemeldingen ikke lot seg kopierer, men måtte skrives på nytt. Avisen mener den har gjort alt den kan for å rette opp og beklage. Det vises også til at alt ble korrekt på nett, og at rettelsen ble publisert snarest mulig i papir. Avisen innrømmer at sitatsjekk ble glemt, men mener at den påklagede feilen uansett ikke ville blitt oppdaget her, da feilen ikke lå i sitatene.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere i en rekke klagesaker understreket betydningen av å ha redaksjonelle rutiner som sikrer at det ikke oppstår «glipper» som i sin tur fører til utilsiktet publisering. Nå er det ikke slik at alle glipper, tabber eller feil automatisk medfører et brudd på god presseskikk. Det kommer an på alvorsgrad og hvordan feilen rettes opp og eventuelt beklages, jf. VVP 4.13.
I det påklagede tilfellet var ordet «imot», ved en glipp fra avisens side, blitt endret til «for». Slik utvalget ser det, er dette en ikke ubetydelig feil, fordi feilen endret meningsinnholdet. Utvalget merker seg imidlertid at avisen raskt innrømmet feilen overfor klager, publiserte en ny versjon på nett, og en rettelse i papiravisen snarest mulig.
Gitt feilens karakter, mener utvalget at avisen i rettelsen skulle vært mer tydelig på at feilen var gjort i redaksjonen, og også beklaget feilen overfor klager og publikum. At pressemeldingen ble gjengitt med en rekke skrivefeil, også i den rettede versjonen, finner utvalget uheldig. Det samme gjelder at man glemte avtalen om sitatsjekk, jf. VVpl. punkt 3.3. Avtalebrudd er noe utvalget ser strengt på og minner om at dette kan bidra til å svekke publikums og kilders tillit til mediene.
I dette tilfellet blir rekken av feil og slurv for mange, og rettelsen/beklagelsen for svak, jf. VVPl punkt 4.13.

Framtid i Nord har brutt god presseskikk.

Oslo 24. november 2015
Alf Bjarne Johnsen,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen,
Øystein Stray Spetalen, Eva Sannum