Merete Byre Forberg mot Gudbrandsdølen Dagningen

PFU-sak 307/07


SAMMENDRAG:

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) hadde 22. september 2007 som hovedoppslag på førstesiden: «Baud fram kona mot ordførarvervet». Henvisningsteksten lød:

«¦ Politikarar hevdar at representantar i Skjåk Arbeiderparti etter valet har lovt at lege Merete Byre Forberg ville koma tilbake til Skjåk dersom dei hadde fått ordføraren.

¦ Ektemannen Magne Håvard Forberg, som er innvalt som Ap-representant, beklagar dersom dette har vorte oppfatta som pressmiddel. Kona deltok sjølv i valkampen for Arbeiderpartiet.»

Oppslaget ble illustrert med portrettbilder av ekteparet.

Inne i avisen ble to nyhetssider brukt på saken, under tittelen «Hard kamp om ordførarvervet». Her het det i ingressen:

«BRIKKE: Representantar i Skjåk Arbeiderparti har i etterkant av valet signalisert at dersom dei får ordføraren i Skjåk, vil Merete Byre Forberg søke seg legestilling i Lom eller Skjåk.»

Og videre i brødteksten:

«SKJÅK: Det har dei siste dagana gått hardnakka rykte om at lege Merete Byre Forberg har vorte bruk[t] som ei brikke i forhandlingane om ordførarvervet i Skjåk. Og at ektemannen Magne Håvard Forberg, som vart valt inn som Skjåk Arbeiderparti sin tredjekandidat til kommunestyret i Skjåk har gjort dette til eit stort nummer.

-Det skriftlege dokumentet som vart lagt fram frå Ap syner at dette har ikkje vore tema under forhandlingane med Bygdelista, understrekar leiaren i forhandlingsutvalet i Skjåk Arbeiderparti Kjell Kvålshagen.»

«I ein kommentar til GD seier Bygdelista sin fyrstekandidat Astrid Gjertsen at dette i ettertid har vore brukt som pressmiddel.

-Dette var ikkje meint som eit pressmiddel, men informasjon om at ved å støtte opp om Arbeiderpartiet sin politikk i legesaken vil det bli lettare både å rekruttere nye og få attende tidligare leger. (…) Viss Astrid Gjertsen har følt denne informasjonen frå fagfolk som eit pressmiddel, må eg berre få unnskylde det, seier Magne Håvard Forberg.»

«Det har i kampens heite vorte framstilt som om Magne Håvard Forberg nærmast har lovt at kona ville søkt seg tilbake til Skjåk eller Lom som lege dersom Bygdelista ville gje Arbeiderpartiet ordføraren. Magne Håvard Forberg seier at det blir feil å framstille det slik. Men han gjev til kjenne at dette har vore tema før og etter valet.

-Dersom forholda hadde blitt lagt til rette for det, ville nok Merete søkt seg tilbake til Lom eller Skjåk. Men dette må Merete sjølv få gje greie for. Eg vil avkrefte at ho som person har vorte brukt i forhandlingar om posisjonar i Skjåk etter valet. Men Forberg vedgår at han har forsøkt å påverke også andre politiske miljø til å støtte Skjåk Arbeiderparti i forslaget om felles helsesenter for Lom og Skjåk for å sikre betre rekruttering av legar til dei to bygdene.»

Også Merete Byre Forberg uttaler seg, og sier det ikke er noen hemmelighet at hun engasjerte seg i valgkampen for Arbeiderpartiet. «-Dette fordi Skjåk Arbeiderparti er det einaste partiet som har vore konkrete for å gjera noko med legesituasjonen. (…) Eg har aldri sagt at dersom Arbeiderpartiet får ordføraren i Skjåk, så kjem eg tilbake.» Og i et senere avsnitt het om Merete Byre Forberg:

«Hun utelukker likevel ikkje at ho kjem tilbake som lege i Skjåk. -Det er ikkje nok at Arbeiderpartiet ville fått ordføraren i Skjåk, men det vil vera meir aktuelt dersom Skjåk Arbeiderparti får gjennomslag for den politikken dei fører. (…) Viser Senterpartiet interesse og deler Arbeiderpatiet sitt syn på legesaken er eg open for å diskutere saka.»

Bygdalistas Astrid Gjertsen siteres på ny til slutt i artikkelen. Der, og i en bildetekst, «hevder» hun at det å få Byre Forberg tilbake som lege i ettertid er blitt brukt som pressmiddel for å gi Arbeiderpartiet ordførervervet. Foruten Gjertsen var ekteparet Forberg igjen avbildet.

KLAGEN:

Klager er Merete Byre Forberg, som først og fremst reagerer på førstesidetittelen. «Sjølve artikkelen inne i avisa har vi ingenting å seie på.» Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om at titler ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. Videre heter det i klagen:

«Fyrstesideoppslaget var eit sjokk for oss. Mannen min og eg tenkte ganske raskt at dette var noko vi måtte klage inn til Pfu, men faktisk har det vore veldig tungt å ta fram avisa i ettertid og kjenslene har vore så sterke at det ikkje er før no, rett før klagefrista er ute, at vi har greidd å setje oss ned for å skrive dette brevet.»

Ifølge klageren har det vært mange «og valdsame» reaksjoner også fra familie, venner og bygdefolk. «Med overskrifta «Baud fram kona mot ordførarvervet» – illustrert med arkivbilete av oss båe – kjende eg meg framstilt som ei hore, for å vere heilt ærleg.» «Dette var ei politisk sak vi båe hadde engasjert oss i, men at uttala om at det kunne bli meir aktuelt å søkje legejobb i Skjåk etter eit politisk maktskifte – kunne resultere i overskrifta «Baud fram kona mot ordførarvervet» – var eit forferdeleg sjokk.»

«Etter vårt syn er fyrstesideoppslaget i tillegg eit brot på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1… Å gå ut og møte bygdafolket etter eit slikt oppslag i regionavisa var svært vanskeleg. (…) Ettersom overskrifta hadde ei konstaterande form, framstod ho som fakta. Etter mitt syn er det ikkje tvil om at GD her ikkje hadde «lagt vekt på å vise omtanke i innhald og prsentasjon», men det motsette.»

TILSVARSRUNDEN:

Gudbrandsdølen Dagningens redaktør Kristian Skullerud registrerer at klageren ikke har innvendinger mot selve innholdet i den aktuelle artikkelen.

For øvrig mener avisen at hele saken i utgangspunktet må ses i sammenheng med «en svært langvarig og konfliktfylt legestrid i Skjåk og nabokommunene». «Og dernest en strid om ordførervervet i Skjåk. Klageren, Merete Byre Forberg, har vært part i denne striden. Hun sa opp sin legestilling i hjemkommunen og tok arbeid i Vågå, noen mil lenger sør i dalføret. Dette ble oppfattet som en protesthandling. Det skapte nye problemer rundt legedekningen i Skjåk.»

«Etter valget ble Bygdelista jokeren i kampen om ordførervervet. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var avhengig av Bygdelistas støtte for å få vervet. Det var altså i disse forhandlingene at Merete Byre Forbergs mulige retur som lege i Skjåk ble brakt inn. Det er klart dokumentert at det var hennes ektemann som sto sentralt i argumentasjon/løfter om dette, dersom Arbeiderpartiet fikk ordførervervet.»

På denne bakgrunn anser GD at det var «klar dekning» for førstesidetittelen, som «forteller akkurat det som skjedde». Avisen mener klageren «ble brukt – og lot seg bruke – aktivt og bevisst i det som av mange ble oppfattet som et kynisk politisk spill». «Vi tror for øvrig at
GDs lesere er i stand til å forstå tittelen, og neppe mistenker Magne Håvard Forberg for å tilby sin kone til andre formål.»

Klageren har vedlagt «ei heil rekkje artiklar og lesarbrev som illustrerer engasjementet kring den såkalla «legesaka» i Skjåk». Det forklares i tilsvaret hvorfor klageren sa opp legestillingen i hjemkommunen, idet hun stiller seg uforstående til at flyttingen skal ha blitt oppfattet som en protesthandling. Klageren bekrefter sin støtte til Skjåk Arbeiderpartis engasjement i legesaken under valgkampen, men tilføyer:

«Det er svært viktig for meg å presisere at det aldri har vore nokon lovnad, verken frå meg eller mannen min, om at eg skulle kome attende til Skjåk som lege dersom Skjåk Ap fekk ordføraren! (…) Når Skullerud skriv at det var «argumentasjon/ løfter» om dette, kan eg ikkje forstå at han ved å lese den omtala artikkelen, finn grunnlag for å bruke ordet «løfter». (…) Skullerud konkluderer med at eg vart brukt – og lot meg bruke! – i eit kynisk politisk spell. Dette er svært bastante påstander å kome med for ein som kjenner saka såpass dårleg…».

Klageren fastholder ellers «bestemt» at forsidetittelen ikke hadde dekning i reportasjen, og hun betegner tittelen som «svært spekulativ og sensasjonsprega».

Gudbrandsdølen Dagningen mener klagerens tilsvar «forsterker og illustrerer den konfliktfylte situasjonen vedr. lege/helsetjenester i Skjåk». «Det forsterker også sakens kjerne: Forbergs og hennes ektemanns rolle både i saken som sådan og i Skjåk Arbeiderpartis valgkamp, jfr. leserinnlegg i lokalavisa Fjuken. Forbergs protest-oppsigelse kommer i klartekst fram av hennes leserinnlegg 8.1.07.» (Vedlegg til klagers tilsvar.)

Avisen mener ellers at løfte om klagerens retur til Skjåk, dersom bygda får Ap-ordfører, frakommer i reportasjen 22. september «gjennom intervjuer med politikere og helt tradisjonelt journalistisk arbeid». «GD står fast ved at det er full dekning også for førstesideoppslaget i den aktuelle saken.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) med tittelen «Baud fram kona mot ordførarvervet». Bakgrunnen for oppslaget var at en arbeiderpartipolitiker i Skjåk angivelig skulle ha sagt at hans kone igjen ville søke legejobb i kommunen hvis Ap. fikk ordføreren. Legen som klager er sjokkert over den konstaterende tittelbruken som savner rot i virkeligheten, og viser til sterke reaksjoner også fra familie, venner og bygdefolk. Etter klagerens syn har avisen helt brutt med kravet om å vise omtanke.

Gudbrandsdølen Dagningen mener saken må ses i sammenheng med en langvarig og konfliktfylt legestrid i Skjåk og nabokommunene. Avisen fastholder at klagerens mulige retur til legestilling i Skjåk var en brikke under ordførerforhandlingene, og viser til uttalelser som framkommer i reportasjen. GD tror leserne er i stand til å forstå førstesidetittelen, og neppe vil mistenke klagerens mann for å tilby sin kone til andre formål.

Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger uttalt at det i den politiske reportasjen må være stor takhøyde og rom for sterkere ordvalg enn ellers. I det påklagede tilfellet anser utvalget imidlertid at avisen har gått unødig langt i tittelbruken, sett på bakgrunn av at klageren på en åpenbart belastende måte involveres i den partipolitiske tautrekkingen om ordførervervet. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å vise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Dertil kommer førstesidetittelens konstaterende form, som utvalget vanskelig kan se at det fullt ut er dekning for i de uttalelser som gjengis i innsidereportasjen. Selv om det i henvisningsteksten er tatt forbehold når det gjelder påstanden om press fra klagerens ektefelle, anser utvalget at avisen også skulle ha synliggjort forbeholdet i tittelen. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. februar 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard
Siri Bjerke, Eva Sannum, Trygve Wyller