Rådmann i Øksnes Kommune, Just Hjalmar Johansen, mot Øksnesavisa

PFU-sak 306/15


SAMMENDRAG:

Øksnesavisa publiserte 9. oktober 2015 en kommentarartikkel skrevet av avisens redaktør med tittelen «Hau som sku vorr tredd…» og ingressen:

«Det skulle vært ønskelig at minst tre fjerdedeler av Øksnes befolkning møtte opp på teknisk etat i Øksnes kommune med ærend om å få utlevert alle papirene i «fiskefarsesaka» på Klo.»

Redaktøren mener Øksnes kommune ved teknisk ledelse har gjort flere feil i behandlingen av en sak om firmaet S. Hanssen AS og deres utbygging og utvidelse av fiskehjeller på Klo. Saken hadde pågått i avisen siden 2011.

«Hvor er den administrative ledelsen i denne farse-saken? Hvor er rådmannen? Hvor er politikerne, den politiske ledelsen? Hvem har bestemt at Øksnes kommune skal bruke penger på juridisk hjelp i en sak som kun de selv har forårsaket? Har vi noen ledelse i denne kommunen? Slik saksbehandler og ledelse i teknisk etat utagerer, burde de faktisk hatt en oppasser sittende ved bordkanten. Atter en gang får ledelsen i teknisk etat ture frem og sable ned privatpersoner og privat næringsliv med ubrukelige kort på hånden! Noen burde gå inn for å få en slutt på dette uvesenet… Det er en skam for en fiskerikommune, en skam mot dem som prøver å skape positiv aktivitet med nye arbeidsplasser som resultat.»

«Hva tror man Øksnes kommune vil oppnå med politianmeldelse og rettssak mot en bedrift som sitter med papirer på at de handler etter gjeldende vedtekter. Drite seg mer ut enn de allerede har gjort de siste 3-4 årene? Advokaten som har veiledet kommunen inn i denne håpløse saken, må enten være sveiseblind, eller ha for lite å ta seg til om dagene. En real og oppegående dommer i Tingretten vil mest sannsynlig plukke denne farsen fra hverandre i småbiter. Han eller hun vil forlange gjeldende vedtak, byggetillatelse og underskrifter fra naboer og saksbehandlere i Øksnes kommune lagt på bordet. Spørsmålet vil da blir «Hva gjør dere her. Er det få kaste bort Tingrettens dyrebare tid?»

KLAGEN:

Klager er Rådmann i Øksnes Kommune, Just Hjalmar Johansen.

Det opplyses at redaktøren ringte kommunen og snakket med en saksbehandler ved teknisk sektor. I samtalen ga redaktøren «uttrykk for sin frustrasjon over at han ikke fikk tak i kommunalsjef ved teknisk sektor». Videre opplyses at redaktøren «hadde ingen spørsmål knyttet til saken han kommenterte så bastant i sin leder, men oppført seg aggressivt overfor saksbehandler. Med andre ord var redaktøren ikke i kontakt med Øksnes Kommune i sakens anledning før lederen kom på trykk. Ingen ble spurt verken i administrasjon eller politisk ledelse.»

Klageren mener sterke beskyldinger er publisert, uten at disse blir samtidig imøtegått:
«Han angriper teknisk sektor generelt – men spesielt Kommunalsjef ved teknisk -, Rådmannen og politisk ledelse uten at noen av de har fått mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Spesielt blir de ansatte ved teknisk sektor «hengt ut». Redaktøren bruker ord som kommunen «turer fram», teknisk sektor «sabler ned privatpersoner og privat næringsliv med ubrukelige kort på hånden». I tillegg angriper han kommunens innleide advokat på en uetisk måte.»
Klager mener publiseringen bryter med VVPs punkter: 4.1, saklighet og omtanke, 4.2, skille fakta og kommentar, 4.14, den samtidige imøtegåelsen, og 4.15, tilsvarsrett.

TILSVARSRUNDEN:

Øksnesavisa skriver at den innklagede kommentaren/lederen er skrevet på bakgrunn av korrespondansen mellom Øksnes kommune og tiltakshaver S. Hanssen AS, som strekker seg over et tidsrom på cirka fire år. Ifølge avisen er dette er en næringslivssak som dreier seg om feil behandling i Øksnes kommune.

Det vises til at avisen har fulgt denne saken (Fiskehjell-saken på Klo) tett i flere år. Avisen legger ved alle de 40 artiklene som omhandler sakens og dens utvikling, fra 2012 og frem til oktober 2015. Også den 9. oktober, da kommentaren stod på trykk, hadde avisen en nyhetssak om samme sak, se artikkel fra 9. oktober vedlagt.

Avisen skriver: «Rådmann Just Hj. Johansen trekker frem i siste del av første avsnitt i sin begrunnelse, at redaktøren ikke var i kontakt med administrasjonen i Øksnes kommune eller politisk ledelse, før kommentaren/lederen kom på trykk. Til det har undertegnede å si at der er ingen regel som jeg kjenner til, som tilsier at en redaktør må søke råd og kommentarer fra privatpersoner eller organisasjoner, for å produsere og publisere en kommentar/leder. I påstanden fra rådmann Just Hj. Johansen i andre avsnitt av begrunnelsen, der han skriver at redaktøren angriper teknisk sektor, kommunalsjefen, rådmannen og politisk ledelse, vil undertegnede heller påstå at ØAs kommentar er basert på virkelighet, presentert i direkte tale.»

Det vises også til at etter kommentaren stod på trykk «har flere politikere kommet på banen med lovnader om at «fiskefarsesaken» nå skal opp i kommunestyret med nødvendig orientering fra rådmannen». Se vedlagt artikkel.

Til slutt: «Etter det ledelsen i ØA erfarer, er det hverken politikere eller andre ansatte i Øksnes kommune som føler noe ubehag rundt denne saken som nå rådmannen har sendt til PFU. Kun rådmannen selv og teknisk leder Einar Ellingsen.»

Klageren skriver at «Denne saken var endelig avsluttet etter at Øksnes kommune vedtok reguleringsplan for området den 21.10.2014 og Fylkesmannen avviste klage på Kommunestyrets vedtak den 29.04.2015. Tiltakshaver hadde da en vedtatt reguleringsplan som beskriver i detalj hvordan området skal utvikles. Tiltakshaver og Kommunen var på det tidspunkt enig. I ettertid har tiltakshaver startet en utvikling av området som ikke samsvarer med vedtatt reguleringsplanen og samtidig kommet i skade for å bygge på naboeiendom. Øksnes Kommune sin henvendelse til tiltakshaver baserer seg derfor på forhold som har skjedd etter 29.04.2015.»

Klager skriver: «Disse forhold har ikke ØA berørt i sine kommentarer og det virker som han ikke kjenner til dette. ØksnesAvisa har heller ikke bedt kommunen om å kommentere disse.
Når Redaktøren i ØA legger bredsiden til på en slik måte – uten at han har satt seg inn i saken, mener Øksnes Kommune at redaktøren trår over noen grenser han ikke burde gjøre. Det er dette Øksnes Kommune anfører overfor PFU som et brudd på Vær Varsom Plakaten.»

Klager stiller spørsmål ved redaktørens oppfatning av virkelighet. Ref hans svar til PFU.

Rådmannen skriver også at han har fått mange henvendelser knyttet til tilnærmingen redaktøren hadde i saken. «Dette både fra ansatte og politikere. Særlig har politikerne i Teknisk hovedutvalg reagert. Disse har etterkommet tiltakshaver i stor grad og lagt til rette for utviklingen i området. I tillegg har representanter fra kommunestyret kontaktet Rådmannen med sin frustrasjon over ØA sin leder.»

Øksnesavisa skriver «Avisartikler som er sendt dere viser helt klart at det var saksbehandler i Øksnes kommune som startet hele saken, ved at han behandlet søknaden om videreføring av fiskehjeller administrativt, der den etter loven skal opp politisk. S.Hanssen AS var halvveis ferdig med oppsetting av fiskehjellene da han fikk stoppordre fra teknisk sjef i Øksnes kommune. Etter loven kan ikke teknisk etat stoppe et prosjekt som de selv tidligere har godkjent. Da må det ligge graverende ting til grunn, har ØA fått opplyst av div jurister. Tiltakshaver S. Hanssen AS har fulgt reguleringsplanen som de selv har måttet koste, og den er i tillegg godkjent av fylkesmannen i Nordland og kommunestyret i Øksnes.

Påstandene rådmann Just Hj. Johansen fremmer i saken er basert på informasjon fra teknisk sjef, ikke på nødvendige dokumenter som forteller sannheten i saken. Jeg drar atter en gang poenget med at redaktøren ikke er tvunget til å søke kontakt og info. direkte med rep. fra Øksnes kommune, for å skrive en leder/kommentar. Redaktøren bruker dokumenter som utveksles mellom partene i saken.

Rådmannen mener at redaktøren legger bredsiden til i denne saken, noe som jeg personlig tar som et kompliment.

Mine påstander er basert på skriftlig dokumentasjon, og ordlyden er i tråd med det jeg mener er normalt og riktig.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel publisert i Øksnesavisa signert avisens redaktør. I artikkelen tar redaktøren en kraftig oppgjør med Øksnes kommune, spesielt rådmann og teknisk etat, som han mener «turer frem» og «sabler ned privatpersoner og privat næringsliv med ubrukelige kort på hånden».

Klager er rådmannen som reagerer på at redaktøren kommer med et slikt angrep uten at han eller andre i kommunen har fått mulighet til å imøtegå beskyldningene. Klager mener redaktøren hopper over viktige saksopplysninger, og at han ikke har fått med seg siste utvikling i saken.

Øksnesavisa avviser klagen. Det vises til at avisen har fulgt saken tett i fire år, og avisen legger ved en lang rekke artikler. Også samme dag som kommentaren stod på trykk, ble det publisert en nyhetssak om samme tema. Videre finner redaktøren det uhørt at han skulle ringe rundt for å samle informasjon til en kommentar eller leder. Dette er hans mening.

Pressens Faglige Utvalg understreker at takhøyden skal være større innenfor meningsjournalistikken, nettopp fordi det dreier seg om noens meninger og ikke fakta. Men det er heller ikke slik at kommentarartikler og ledere er fritatt Vær Varsom-plakatens krav til for eksempel opplysningskontroll og samtidig imøtegåelse.  Det stilles like store krav til det som står av fakta i kommentar- eller lederartikler som til tradisjonell nyhetsjournalistikk, og retter man i en leder eller kommentar nye, sterke og faktiske beskyldinger mot noen, så har den angrepne part rett til å få forsvare seg – samtidig (VVP punkt 4.14).

Hvis kommentaren eller lederartikkelen derimot inneholder sterke angrep i form av synspunkter, karakteristikker, meninger, verdivurderinger etc, så er det tilsvarsretten som utløses, det vil si retten til å forsvare seg mot angrepet i ettertid (VVP punkt 4.15).

I det påklagede tilfellet mener utvalget at det er tilsvarsretten som er utsløst. Gitt den langvarige dekningen og den pågående debatten, også omtalt i en nyhetssak samme dag som kommentaren stod på trykk, så mener utvalget at denne kommentaren må sies å være et innlegg i en løpende debatt. Slik utvalget ser det, er publikum godt orientert om faktum i saken, og klager skulle ha alle forutsetninger for å klare å forsvare seg.

Øksnesavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 24. november 2015
Alf Bjarne Johnsen,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen,
Øystein Stray Spetalen, Eva Sannum