Legelisten.no AS ved eier Lars Haakon Søraas mot Dagens Medisin

PFU-sak 300/12


SAMMENDRAG:

Dagens Medisin publiserte en nyhetsartikkel på nett tirsdag 6. november med tittelen «Legelisten.no fjerner ikke død lege» og ingressen:

«Legelisten.no opererer med 152 flere fastleger på sin liste enn Helfo. På Legelisten kan man blant annet vurdere en død lege.»

Brødteksten startet slik:

«Eier av Legelisten, Lars Haakon Søraas sier han var klar over at legen var død, men mener det er Helseøkonomiforvatningens (Helfo) ansvar å informere og oppdatere informasjon om fastleger i Norge.»

Under mellomtittelen « – Ikke kapasitet» stod det:

«– Vi har fått et par henvendelser fra brukere angående denne legens bortgang og har videresendt denne informasjonen både til Helfo og Stokke kommune. Dessverre har det tatt litt tid for disse å fjerne ham fra den offisielle listen over fastleger, sier en av gründerne i Legelisten, Lars Haakon Søraas. – Hvorfor har dere ikke da fjernet legens navn fra listen? – Vi baserer våre lister på Helfos offisielle lister. Vi har dessverre ikke kapasitet til å manuelt gå inn og rette opp feil i Helfos data. Når endringer skjer i Helfo sine lister vil de også automatisk skje i våre lister. Dog kan det ta et par dager før denne typen endringer mates gjennom til vår side, sier han.

Dere har et selvstendig ansvar for hva som er på deres sider?
– Ja, og vi setter derfor pris på innspill fra brukere hvis de oppdager feil eller mangler i våre data.»

[…]

«Legelisten.no har 4409 fastleger på sin side. Helfo oppgir til Dagens Medisin at antallet fastleger i Norge per 30. september i år er 4257. […] Søraas sier de er klar over at telleren som viser antallet fastleger på Legelisten.no ikke alltid er helt presis. – Dette er noe vi er klar over og vil forsøke å rette opp i, sier Søraas.»

Torsdag 8. november publiserte Dagens Medisin en ny nettartikkel om samme sak. Tittelen var «Hdir tar selvkritikk på fastlegeutlevering» og ingressen:

«Helsedirektoratet (Hdir) innrømmer at de har lært av hvordan fastlegenavnene er blitt brukt i legelisten.no. I fremtiden vil det følge betingelser med utlevering av fastlegenavn.»

Brødteksten startet slik:

«Legelisten.no er en privatdrevet nettside hvor anonyme kan vurdere og rangere navngitte fastleger i Norge. Navnelisten på fastleger er utlevert av Helfo/Helsedirektoratet. Dagens Medisin skrev nylig at legelisten.no opererer med flere navn enn Helfos fastlegeregister og at en avdød lege også stod på listen.»

Videre:

«Hva med ansvaret for å oppdatere navnene? – Vi anser at dette ansvaret hviler på legelisten.no. Vi har ikke stilt noe krav om at navnene må oppdateres. Dette er formidlerens ansvar. Bytte av fastlege skjer uansett via Helfos nettside, svarer Ulven. – Ser dere i ettertid at dere burde ha knyttet betingelser til bruken av fastlegenavnene? – Vi fikk den første innsynssaken i april, og er blitt overrasket over at det er mulig å legge inn kommentarer usensurert slik at offentlig informasjon kan komme skjevt ut. Det er en ærlig sak å si at denne saken har vist at vi har noe å lære i denne type innsynssaker. Hvis det kommer en ny henvendelse fra legelisten.no, vil vi på bakgrunn av saken vurdere om det må følge med restriksjoner, sier Ulven.

[…]

« – Vi ønsker ikke at legenavnene kan brukes til hva som helst – også utover det som kan forsvares fra det offentliges side. Formålet med bruken av navnene vil inngå blant eventuelle betingelser for om fastlegenavn vil bli utlevert. Og vi vil nok også følge opp at bruken i så fall er i tråd med forutsetningene for utlevering, sier Ulven. Han legger til at dette imidlertid er noe som direktoratet må se nærmere på. – Det er derfor ikke gitt at vi ville ha konkludert med at bruken av dataene utlevert til fastlegelisten til Sørås og legelisten.no vil være i strid med betingelser for bruk.»

Samme dag uttalte daglig leder i Legelisten.no seg i en ny artikkel med tittelen «Legelisten mener Hdir tar feil» og ingressen:

«Eier av legelisten.no, Lars Haakon Søraas, mener Helsedirektoratet ”uttaler seg mot bedre vitende”. »

I brødteksten stod det:

«Gründer av legelisten.no, Lars Haakon Søraas, er kritisk til disse uttalelsene fra Helsedirektoratet. – Denne saken virker å være basert på flere misforståelser. For det første er det ikke slik at listen med fastleger på Legelisten.no er basert på noen data vi har fått sendt fra Helsedirektoratet for flere måneder siden. Legelisten.no benytter oppdaterte lister over hvem som er fastleger i Norge, sier Søraas, som legger til: – Den neste misforståelsen er at det er en forskjell mellom antallet fastleger som Helfo opererer med og de som er listet på Legelisten.no. Helfo oppgir at det var 4257 per 30. september i år. På Legelisten.no er det per i dag listet 4265 fastleger. Differansen skyldes trolig at det har kommet til 8 nye fastleger som ikke er reflektert i tallene til Helfo som er en drøy måned gamle.»

KLAGEN:

Klager er Lars Haakon Søraas, eier/gründer av Legelisten.no. Han mener dekningen bærer preg av å være «tendensiøs kampanjejournalistikk» og reagerer spesielt på tre forhold.

Slik klager ser det, gir den første artikkelen et «misvisende inntrykk» av de faktiske forhold, spesielt på grunn av overskriften «Legelisten.no fjerner ikke død lege». Han skriver: «Artikkelen gir inntrykk av at Legelisten.no nekter å fjerne en fastlege som har avgått med døden fra våre oversikter over fastleger i Norge.» Det vises til at oppdateringen av fastleger skjer automatisk etter at Helfo har endret sine lister. I denne saken skjedde følgende, skriver klager: «Fastlege NN [den døde legen] avgikk med døden trolig en gang i august eller september i år. […] Helfo oppdaterte sin liste trolig en gang i begynnelsen av november, det vil si omtrent to måneder etter at NN avgikk med døden. […] Denne endringen ble så også gjennomført på Legelisten.no anslagsvis en uke etter at endringen ble gjennomført i Helfo sine lister. […] NN figurerte altså på Helfo sine lister i ca. 2 måneder før han ble fjernet. […] NN figurerte på Legelisten.no i ca. en uke lenger enn han figurerte på Helfo sine lister.» Klager opplyser at dette ble fortalt Dagens Medisin forut for publisering, og han reagerer derfor på at Dagens Medisin unnlater å fortelle hele sannheten.

Videre klages det på at Dagens Medisin ikke retter opp en faktafeil (antallet fastleger listet på Legelisten). Klager mener det skapes et inntrykk av at det er en stor forskjell i antallet leger som figurerer på Legelisten.no og i de offisielle listene til Helfo. Årsaken til dette er ifølge klager at telleren på legelisten.no er upresis på grunn av teknisk feil. Klager peker også på at dette står i artikkelen, og reagerer derfor på at Dagens Medisin ikke fjerner tallet, men i stedet gjentar denne feilen i den siste artikkelen. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13.

Klager mener også at han skulle blitt kontaktet og fått mulighet til å imøtegå Hdir’s uttalelser. (Jmf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14). Det vises til at denne artikkelen (fordi han ikke ble kontaktet) bygger på misforståleser om hvor datene hentes og antallet fastleger som er listet. Klager skriver: «Hadde vi fått anledning til å uttale oss i forkant ville misforståelsene og faktafeilen artikkelen bygger på kunne vært oppklart. »

TILSVARSRUNDEN:
 
Dagens Medisin avviser klagen. Det anføres at de påklagede artiklene er resultat av «ordinær journalistisk praksis».

Dagens Medisin avviser å ha skrevet at Legelisten.no nekter å fjerne den døde legen fra sitt nettsted: «Tvert imot fremgår det flere steder i artikkelen at Søraas har til intensjon å fjerne den døde legen fra listen.» Likevel mener Dagens Medisin at tittelen «fjerner ikke» er en korrekt, nøktern og presis beskrivelse av hvordan Legelisten.no håndterer informasjonen om den døde legen. Det vises til klagers uttalelser i artikkelen. (Legelisten.no sitter på vesentlig opplysninger om en enkelt lege, men gjør ikke annet enn å videresende denne informasjonen til Helfo.)

Når det gjelder den påståtte faktafeilen om antallet fastleger, og den omtalte telleren på Legelisten.no, skriver Dagens Medisin at klager er sitert på alt dette i artikkelen. Dagens Medisin opplyser å ha brukt Legelisten.nos eget tall og samtidig presisert på trykk at dette tallet kan være usikkert. Det vises til at både sitater og brødtekst ble sendt til klager før publisering, og at klager endret flere faktaopplysninger, men korrigerte ikke antall fastleger.

Når det gjelder den samtidige imøtegåelsesretten, mener Dagens Medisin at denne ikke var utløst i den andre artikkelen, og skriver: «Artikkelen er ikke noe angrep eller kritikk av Legelisten.no, men en prinsipiell betraktning fra Helsedirektoratet om utlevering av data fra offentlige myndigheter. Det er altså en artikkel hvor Legelisten.no kun tjener som eksempel.» Det vises imidlertid til kontakt med klager for en oppfølgingsartikkel samme dag, og Dagens Medisin skriver: «Fra et lesersynspunkt mener undertegnede dette også er en god løsning, etter som dette er en løpende debatt hvor mer prinsipielle synspunkter på begrensninger av offentlig opplysninger blir diskutert. I sum kommer Søraas godt til orde med sitt syn, […]»

Klageren skriver «[D]et er riktig, som Moe påpeker, at det i artikkelen (dog kun i våre sitater) fremgår at vi i løpet av noen dager vil fjerne legen det er snakk om. Det vi reagerer på er at det i overskriften og ingressen til artikkelen gis motsatt inntrykk.»

Når det gjelder antallet leger, skriver klager at han forut for publisering gjorde det klart for journalisten at telleren var upresis: «Det ble altså gjort klart for journalisten at det ikke ville være riktig å sette likhetstegn mellom ”4409 treff når man gjør et søk på Legelisten.no” og ”antall leger som er i Legelisten.no sin database”.» Klager skriver at han trodde bladet vil rette opp dette da han så han ble sitert på det i brødteksten: «Vi ble derfor meget overrasket da dette ble løftet frem som et hovedtema og løftet frem i ingressen til artikkelen.»

Når det gjelder imøtegåelsesretten, skriver klager: «Jeg registrerer også at Moe mener det fra et ”lesersynspunkt” er en god løsning å lage en usaklig sak og deretter la de som har blitt utsatt for et usaklig angrep få mulighet til å forsvare seg i en oppfølgingsartikkel. Vi synes det er trist om dette er representativt for det journalistiske nivået DM ønsker å ligge på.»

Generelt anføres det at Dagens Medisin, til tross for omfanget av dekningen, aldri har funnet grunn til å trekke frem noen positivt ved Legelisten.no. I motsetning til for eksempel NRKs dekning, skriver klager.

Dagens Medisin hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tre artikler publisert på nettsidene til fagbladet Dagens Medisin. Artiklene omhandlet Legelisten.no, en nettside hvor anonyme kan vurdere og rangere navngitte fastleger i Norge. Dagens Medisin skrev at Legelisten.no opererte med flere navn enn helsemyndighetenes fastlegeregister og at en avdød lege som stod på listen, ikke ble fjernet.

Klager er eier av Legelisten.no. Klager mener det skapes et feilaktig inntrykk av situasjonen. Det vises spesielt til tittel og ingress i den første artikkelen, og at feilaktige opplysninger ikke er blitt rettet opp. Det anføres at klager tydelig hadde klargjort faktum overfor journalisten forut for publisering. Videre mener klager at intervjuet med en rådgiver i Helsedirektoratet er basert på misforståelser, og mener han burde fått uttale seg i samme artikkel.

Dagens Medisin avviser klagen og mener artiklene er resultat av ordinær journalistikk. Det vises til at klager har fått rikelig med plass til å forklare situasjonen. Det vises også til at klager fikk lese gjennom brødteksten før publisering. Når det gjelder imøtegåelsesretten mener Dagens Medisin at denne ikke er utløst i den andre artikkelen, da dette dreier seg om faktaopplysninger og ikke beskyldninger. Det vises imidlertid til at klager likevel fikk komme til orde kort tid etter i en ny artikkel.

Pressens Faglige Utvalg minner om pressens rett til – og ansvar for – å sette et kritisk søkelys på det man mener er kritikkverdig. Dagens Medisin var derfor i sin fulle rett til å sette et fokus på det faktum at det var mulig å vurdere en lege som viste seg å være død. Å velge en vinkel, et ståsted man ser en sak fra, er ikke brudd på god presseskikk, men det forutsetter selvfølgelig at alle andre presseetiske krav er innfridd, som for eksempel at omtalen skal være korrekt og at den eller de som blir utsatt for kritikk, skal få ta til motmæle samtidig.

Så vidt utvalget kan forstå, er opplysningene som fremkommer i artikkelen, korrekte og baserer seg på undersøkelser av nettsiden og intervju med klager. Utvalget kan ikke se at tittel og ingress mangler dekning i stoffet på en slik måte at Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 er brutt. Selv om utvalget har forståelse for at klager reagerer på tittelbruken, var tittelen korrekt da artikkelen ble publisert.

Videre er utvalget enig med Dagens Medisin i at intervjuet med rådgiveren i Helsedirektoratet ikke kan sies å utløse den samtidige imøtegåelsesretten, da det ikke inneholder sterke beskyldinger av faktisk art. Utvalget konstaterer dessuten at klager fikk komme til orde i en ny artikkel kort tid etter.

Utvalget vil til slutt minne om at det ikke er slik at den omtalte kan bestemme hva som skrives og hvordan det presenteres. Det vises til redaktøransvaret og Var Varsom-plakatens punkt 3. 8, om at ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

Dagens Medisin har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Reidun Førde, Eva Sannum, Henrik Syse