["30635"] mot Her og Nå

PFU-sak 296/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje over seks sider i Her og Nå med utgangspunkt i at en TV-programleder skulle stille ut sine bilder som hun hadde basert på egne livserfaringer. Klager er programlederens tidligere ektemann. Han mener Her og Nå har opptrådt i strid med god presseskikk fordi bladet omtalte hans tidligere alkoholmisbruk og for at han ble framstilt som om han hadde overlatt omsorgen for deres felles barn til ektefellen. Han reagerer også på publiseringen av ett av hennes bilder fordi han mener bildet peker direkte tilbake på ham. Dessuten reagerer han på at bladet bruker bilde av barna uten hans samtykke. Klageren mener også reportasjen kan oppfattes som en prosedering i forbindelse med en forestående rettsprosess om omsorgsansvar.

Her og Nå avviser klagen. Det anføres at det var bladet som tok initiativ til reportasjen. Når det gjelder omtalen av klagerens alkoholproblem viser bladet til at klageren både har skrevet bok og dessuten blitt intervjuet i flere medier om dette. Bladet innser at man burde informert klageren om at reportasjen ville komme, men kan ikke se at å unnlate å gjøre dette skulle innebære et presseetisk overtramp. Klagerens påstand om uakseptabel bildebruk blir også avvist av bladet.
Pressens Faglige Utvalg vil understreke viktigheten av å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale av barn kan få for barnet. Dette gjelder uansett om de foresatte har gitt sitt samtykke eller ikke. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der dette er beskrevet.

Det er ikke et absolutt presseetisk krav at begge foreldre/foresatte skal gi samtykke. Derimot påhviler det redaksjonen å innhente begges samtykke når medieomtalen kan oppleves belastende for barnet og bare en av foreldrene har den daglige omsorg. Utvalget kan vanskelig se at dette var relevant, knyttet til bildebruken, i det foreliggende tilfellet. Heller ikke kan utvalget se at gjengivelsen av ett av programlederens bilder var i strid med god presseskikk, selv om det kan være mulig å forstå bildet slik klageren har gjort.

Klager har anført at reportasjen kan oppfattes som en prosedering i forbindelse med en mulig kommende rettsprosess om samvær med barna. Utvalget må her bare konstatere at dette ikke er tema i reportasjen.

Her og Nå har lagt vesentlig vekt på at klageren selv har eksponert sitt tidligere vanskelige forhold til alkohol og at imøtegåelsesretten dermed ikke ble utløst. Utvalget konkluderer på samme måte, gitt bakgrunnen og det faktiske innholdet i reportasjen. Det foreligger altså ikke brudd på Vær Varsom-plakatetens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. Utvalget mener likevel at Her og Nå kunne ha kontaktet klageren og sørget for en dialog med begge foresatte med hensyn til bruken av bildet av barna, og dermed også forberedt klageren på den kommende publiseringen. Men utvalget kan ikke se at å ikke gjøre dette innebar et presseetisk overtramp.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Her og Nå ikke har brutt god presseskikk.

Oslo 21. januar 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Tone A. Jensen, Alexandra Beverfjord,
Henrik Syse, Eva Sannum , Camilla Serck-Hanssen