Helse Førde, v. styreleder Clara Øberg mot Fjordenes Tidende

PFU-sak 295/11


SAMMENDRAG:

Fjordenes Tidende (Måløy) hadde fredag 19. august 2011 et lengre leserinnlegg med tittelen «Det skurrar i øyra». Innlegget var en del av den pågående debatten om sykehussituasjon i Sogn og Fjordene. Det var signert Tanja Heggen. Hun er oppgitt å være nestleder i Sjukehusaksjonen. Innlegget er et angrep på Jon Bolstad. Han er administrerende direktør i Helse Førde. Innleggets første del:

«Svar til Jon Bolstad sitt innlegg «Ufint og feil av Bjørlo». Det skurrar fælt i øyra å høyre Jon Bolstad uttale seg om verdighet, smaklaus framferd og demokrati; JON BOLSTAD – som når han vart adm. dir i HF (Helse Førde; sekr. anm.) uttalte til dei tilsette ved Nordfjord Sjukehus; «NO har eg MAKT til å leggje sjukehuset dykkar ned!». Jon Bolstad – som trakasserer eigne tilsette ved NSH (Nordfjord sjukehus; sekr. anm.) og gjev dei munnkorg så allmennheita ikkje skal få kjennskap til det. Jon Bolstad, som kontaktar pasientar og trugar dei til å trekkje pasientskadeklagar – elles får dei ikkje reoperere etter feilslegne operasjoner ved FSS (Fylkessjukehuset; sekr. anm.). Same mann har i årevis sytt for at berre selekterte tilsette vert gjevne anledning til å bli høyrde i demokratiske fora og tilsette ved sjukehuset i Nordfjordeid har såleis blitt fråtekne høvet til å uttala seg «ved demokratiske avgjerder». Likevel klarar Bolstad å uttale løgner som at «arbeidet har…vore behandla gjennom ein lang og demokratisk prosess». Same mann har òg forfalska dokument. Same mann fører no tilsnakk til Alfred Bjørlo for å uttale «ufint, smaklaust og feil» – ja det var sanneleg rette musa som peip! Helse Førde-leiinga HAR stått på for fullt medan andre har hatt politisk unntakstilstand.»

KLAGEN:

Klager er Helse Førde, ved styrets leder. Klagen gjelder påstander i leserinnlegget, samt manglende mulighet til samtidig imøtegåelse. Det vises til at bakgrunnen for det påklagede innlegget var et innlegg daværende ordførerkandidat i Eid, Alfred Bjørlo, hadde på sin blogg. Han kritiserte Helse Førde for å ha startet en omstillingsprosess i kjølvatnet av hendelsene 22. juli. Administrerende direktør Jon Bolstad i Helse Førde hadde noen dager senere en replikk på Helse Førdes hjemmeside med tittel «Ufint og feil frå Bjørlo». Deler av replikken:

«Ordførarkandidat Alfred Bjørlo (V) skuldar Helse Førde for å utnytte den politiske situasjonen etter tragediane i Oslo og på Utøya. Det er svært ufine skuldingar, og ein smaklaus kopling. Bjørlo skriv i sin blogg, som det blir referert til i Firda 9. august, at vi i kjølevatnet av terrorhendingane nyttar høvet til å framskunde avviklinga av ortopedien ved Nordfjord sjukehus. Vi ynskjer å minne Bjørlo på at arbeidet med målbilete og modell for somatiske spesialisthelsetenester har vore behandla gjennom ein lang og demokratisk prosess. At Bjørlo og hans eventuelle meiningsfellar freistar å skape eit bilete av noko anna endrar ikkje dette.

Avvikling av ortopedisk avdeling ved Nordfjord sjukehus er ei oppfølging av langvarige prosessar og vedtak fatta av dei som har rett og plikt til å gjere slike vedtak. Leiinga har over tid planlagt gjennomføringsprosjektet som skal setje i verk den vedtekne modellen for spesialisthelsetenesta i Helse Førde mot 2020. Dette prosjektet har sjølvsagt mange fasar og delprosjekt, og vil vare heilt fram til byrjinga av 2014.»

Det påklagede innlegget er altså et direkte svar til klagerens replikk, publisert på Helse Førdes hjemmeside og dessuten publisert i avisen Fjordabladet (parallell klage). Klageren mener det framsettes påstander som rammes av Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, og det er vist til flere avgjørelse i utvalget som skal underbygge dette. (Utskrift av disse sakene vedlagt.) Det er konkret vist til fem konkrete formuleringer.

1:
«JON BOLSTAD – som når han vart adm. dir i HF uttalte til dei tilsette ved Nordfjord Sjukehus; «NO har eg MAKT til å leggje sjukehuset dykkar ned!».

2:
«Jon Bolstad – som trakasserer eigne tilsette ved NSH (Nordfjord sjukehus; sekr. anm.) og gjev dei munnkorg så allmennheita ikkje skal få kjennskap til det.»

3:
«Jon Bolstad, som kontaktar pasientar og trugar dei til å trekkje pasientskadeklagar – elles får dei ikkje reoperere etter feilslegne operasjoner ved FSS .»

4:
«Likevel klarar Bolstad å uttale løgner som at «arbeidet har…vore behandla gjennom ein lang og demokratisk prosess».»

5:
«Same mann har òg forfalska dokument.»

Klageren mener videre at det dreier seg om konkrete påstander som utløser retten til samtidig imøtegåelse, noe det ikke ble gitt anledning til. «Alternativt», sier klageren, «kunne Fjordenes Tidende redigert bort dei sterke angrepa mot Bolstad.»

Det understrekes fra klagers side at man er innforstått med at en leder av et offentlig helseforetak må tåle kritikk, og at det er vide rammer for sterke meningsytringer, men at konkrete, faktiske beskyldninger rettet mot en enkeltperson «likevel [må] vere gjenstand for ein viss kontroll før avisa set slike påstandar på trykk.»

TILSVARSRUNDEN:

Fjordenes Tidende viser til den løpende debatten om sykehussituasjon i Sogn og Fjordane og til at debatten rundt sykehuset i Nordfjord har vært både lang og intensiv. Avisen mener vurderingen av det påklagede leserinnlegget må skje på denne bakgrunnen, og i tillegg til det faktum at klageren har vært en svært omstridt leder av Helse Førde. Redaktøren anfører også at når han valgte å publisere innlegget «så var det fordi eg oppfatta at Heggen (leserbrevforfatteren; sekr. anm.) i sjukehusaksjonen hadde meiningar om helseføretaksleiar Jon Bolstad og ikkje privatpersonen Jon Bolstad.» Det er i tilsvaret vist til det omfattende ansvaret og den store makta klageren har.

Redaktøren sier seg enig i at innlegget inneholder sterke påstander, noe som gjorde at han brukte ekstra lang tid på å vurdere om han skulle publisere det, «eller om eg skulle nekte ho å meine dette». Videre:

«Når innlegget vart publisert så (var) det fordi det Heggen meiner noko om i debattinnlegget byggjer på saker som har vore omtalt og det har vore meiningar om, og som er godt kjent for alle i fylket etter medieoppslag. Bolstad har også sjølv engasjert seg i mange debattar, og hatt sterke meiningar om både saker og personar.» (Eksempler på tidligere omtale er vedlagt.)

Redaktøren viser også til at det ikke er vanlig praksis at samtidig imøtegåelse blir brukt på leser- og debattinnlegg, men at det er vanlig at den kritiserte får komme til orde i neste omgang, samme om de er direktør eller en vanlig innbygger. Det konstateres fra avisens side at innlegget ikke ble gjenstand for tilsvar fra direktøren selv eller Helse Førde.

Fra avisens side vises det også til at et framstøt med sikte på å få løst saken minnelighet ikke førte fram.

Helse Førde viser til avisens selvstendige ansvar for å vurdere holdbarheten i påstandene i leserinnlegget, og kan vanskelig se at det vedlagte materialet inneholder dokumentasjon på at påstandene er korrekte.

Fjordenes Tidende mener å ha dokumentert at «det har vore sterke meiningsytringar både frå tilsette [og] frå leiinga om helseføretaket».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg i Fjordenes Tidende med kritikk av administrerende direktør i Helse Førde. Helseforetaket, ved styrets leder, mener avisen har opptrådt i strid med god presseskikk ved å ha viderebrakt fem påstander av faktisk art, uten at den angrepne fikk anledning til å ta til motmæle.

Fjordenes Tidende avviser klagen. Det vises til at påstandene er kjent via mediene fra før og dokumentert.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at de presseetiske normene, nedfelt i Vær Varsom-plakaten, gjelder for alt redaksjonelt innhold. Leserinnlegg er altså ikke unntatt fra presseetikken, men utvalget har vært tydelig på viktigheten av stor takhøyde når det gjelder meningsytringer, og registrerer at klageren selv ser at ledelsen i et helseforetak må akseptere kritikk. Fra utvalgets side må det understrekes at pressens rolle som forum for samfunnsdebatt er svært viktig.

Klageren mener fem utsagn i innlegget er av en slik karakter at redaksjonens kildekritiske refleks burde slått inn, og at utsagnene i alle fall ikke skulle vært brakt til torgs uten at den kritiserte fikk forsvare seg. Utvalget er enig med klageren. Uansett om påstandene har vært omtalt tidligere, og uansett om Helse Førde da ga sine kommentarer, mener utvalget at udokumenterte påstander om dokumentfalsk og trusler mot pasienter ikke var presseetisk akseptable. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger.

Det faktum at samtidig imøtegåelse ikke er praktikabelt i leserinnlegg, frir ikke redaksjonen fra dette kravet. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 er i prinsippet sjangeruavhengig, og den samtidige imøtegåelsen kunne vært løst på annen måte, eksempelvis som et intervju med henvisning til innlegget.

Fjordenes Tidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. januar 2012

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Henrik Syse, Line Noer Borrevik,
Alf Bjarne Johnsen, Gry Cecilie Sydhagen, Georg Apenes