NN mot Verdens Gang

PFU-sak 293/16


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) publiserte onsdag 23. november 2016 i loftet på førstesiden et portrettbilde av en kvinne ved siden av følgende titler: «Kirurg på Rikshospitalet innrømmer: Drakk vin før han opererte på Bodil».  I bildeteksten ble navnet på kvinnen anført sammen med teksten: «DELVIS UFØR»

Artikkelen inne i avisen gikk over to sider og hadde to stikktitler: «■ Kirurgen innrømmer å ha drukket alkohol før og under operasjonen» «■ Dom i Oslo tingrett: Ikke ruspåvirket under operasjonen». Et bilde av Bodil som satt på en benk sammen med samboeren, illustrerte artikkelen. Det var også satt inn følgende tekst i bildet:

«Bodils nye nyre ble skadet: ‘Hadde han kjørt bil i stedet for å operere på meg ville han fått strengere straff’»

Videre het det i bildeteksten:

«BITTER: Det var en beruset kirurg som sto bak inngrepet da Bodil Pedersen skulle få nyretransplantasjon. Hennes nye nyre fikk skader under operasjonen. (…)»

Saken ble også omtalt på nett, og her var tittelen: «Bodils nyre ble skadet: Kirurgen drakk vin under operasjonen».

I artikkelens ingress sto det:

«Da kirurgen skulle klippe over en tråd, klarte han hverken å stå rett eller klippe tråden, ifølge Helsetilsynet.»

Videre skrev VG:

«– Jeg er livredd for at han skal gjøre det igjen. Han slapp ekstremt billig unna, og nå tror jeg han vil forsøke å få jobben tilbake, sier Bodil Pedersen til VG.

Hun ble utsatt for det utenkelige i fjor: Kirurgen som skulle operere henne hadde drukket alkohol

Det fremgår at pasienten mener kirurgen «er skyld i at nyren hun fikk av søsteren er permanent skadet og at hun i dag er delvis ufør». Under mellomtittelen «Ikke tilstrekkelig bevist» fremkommer det imidlertid at dommen konkluderer med «at det ikke kan bevises at kirurgen opererte i beruset tilstand», men at han ble «dømt til 24 dager i fengsel for forholdet gjennom en tilståelsesdom». 

VG refererte også at det av dommen fremgår at kirurgen skal ha tatt en 45 minutters pause da det oppsto komplikasjoner, og at avdelingslederen da overtok operasjonen. VG skrev:

«I pausen innrømmer kirurgen å ha drukket trekvart liter vin, før han returnerte til operasjonsstuen.

Da han kom tilbake skal han ha klippet en tråd fra et sår. Kollegene oppfattet at han var beruset da han kom tilbake, og legen ble sendt ut av operasjonsstuen.»

Avisen gjengir imidlertid også opplysninger om saken hentet fra tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn. Den tegner et annet bilde av hva som skjedde under operasjonen:

«Rapporten skiller seg markant fra det som legges til grunn i dommen. For helsetilsynet slår fast at legen hadde drukket alkohol før operasjonen. Tilsynet skriver at det oppsto flere alvorlige komplikasjoner, som mest sannsynlig skyldes kirurgens ruspåvirkede tilstand.

Det førte til skader på donornyren, i tillegg ble inngrepet langt mer omfattende enn planlagt.»

Det fremgår at Helsetilsynet mener kirurgens pause var langt kortere, rundt et kvarter, at han hverken klarte «å stå rett eller å klippe tråden» da han kom tilbake, og at avdelingslederen kom frem til at transplantasjonen måtte gjøres om. VG opplyste:

«Det ble ikke tatt promilleprøve av kirurgen etter hendelsen, selv om dette normalt sett skal gjøres.

Helsetilsynet skriver at kirurgen selv har erkjent å ha drukket alkohol før operasjonen.»

Under mellomtittelen «Rikshospitalet brøt loven» fremkom det også at Helsetilsynet mener Oslo universitetssykehus (OUS) brøt loven:

«I rapporten viser tilsynet til at kirurgens tidligere rusmisbruk har vært kjent i organisasjonen. I 1996 ga legen avkall på retten til å rekvirere vanedannende medisiner, men han fikk ny rekvireringsrett for legemidlene i 1998.

Samtidig kom det også flere bekymringsmeldinger om at kirurgen hadde skjelvinger i hendene under operasjoner. Likevel ble det ikke iverksatt tiltak som kunne fanget opp at kirurgen møtte ruspåvirket på jobb, skriver tilsynet.»

I denne sammenheng gjenga VG kritikk fra kvinnen som ble operert av kirurgen:

«Pedersen er kritisk til at OUS ikke påklaget politiets avgjørelse om å la saken gå som en tilståelsesdom. Hun ønsket en rettssak der det kunne blitt ført vitner og beviser – uansett hva slags oppmerksomhet mot sykehuset dette ville ført til.

– Bukken passer havresekken. Denne saken er like mye Rikshospitalets feil, og de velger å la ham slippe unna med en tilståelsesdom der han ikke engang innrømmer han hadde drukket da han opererte på meg, sier hun.»

VG hadde også vært i kontakt med kirurgen, som ikke selv ville uttale seg, men hans forsvarer kommenterte:

«Forsvarer Lars Christian Sunde skriver at hans klient er fryktelig lei seg for det som har skjedd, og at han beklager det dypt.

Sunde forteller at kirurgen er usikker på om han ser for seg å komme tilbake som lege.

– Han mener han ikke inntok alkohol før operasjonen, og at det følgelig ikke er noen sammenheng mellom alkoholinntaket og komplikasjonen som oppsto. Jeg tilføyer at heller ikke politiet har funnet grunnlag for å si at han opererte i beruset tilstand, skriver advokaten i en e-post til VG.»

  

KLAGEN:

Klager er den omtalte kirurgen, som mener VGs fremstilling er «løgnaktig». Han reagerer sterkt på førstesidehenvisningen i papirutgaven: «Det er vel litt spesielt (i en overskrift øverst på førstesiden) å slå fast at jeg hadde drukket før operasjonen – og sterkt indikere en årsakssammenheng (ift komplikasjonen) – mens både Politiet og Tingretten beviselig har konkludert med det motsatte. (…) Forøvrig ble den ekstensive politirapporten sluttført/godkjent i samarbeid med Helsetilsynet.»

Klager skriver også: «[H]ele påstandsrekken til journalistene synes å hvile kun på denne meget tvilsomme (juridisk og på andre måter; se nedenfor) rapporten fra Helsetilsynet. Mens de i overskriftene (særlig tenker jeg da på førstesiden) ser helt bort ifra det kontradiktoriske resultatet fra Politiet og Tingretten; at det slett ikke kunne bevises at jeg hadde drukket før operasjonen og komplikasjonen.»

Etter klagers mening inneholder Helsetilsynets rapport «en del usannheter og unnlatelser (…) som av VG-journalistene synes å betraktes som et høyverdig bevis-grunnlag (det eneste!!), men som i virkeligheten er et makkverk, basert på én visitas der man småpratet med tilfeldig sammenraskede ‘vitner’».

Klager har listet opp en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten som han mener VG har brutt:

1.2 (la ulike syn komme til uttrykk), 2.3 (åpenhet om bakenforliggende forhold), 3.2 (kildekritikk og kontroll av opplysninger), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (dekning for titler etc.), 4.6 (hensyn ved omtale av ulykker/kriminalsaker), 4.14 (samtidig imøtegåelse), 4.15 (tilsvar).

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

  

TILSVARSRUNDEN:

 

Verdens Gang (VG) forstår det slik at klagen hovedsakelig handler om tittelen på VGs forside.

Avisen opplyser at deres omtale er basert på 1) «Helsetilsynets 21 sider lange og til dels detaljerte rapport, basert på tilsyn på sykehuset og intervjuer med alle involverte», og 2) «tilståelsesdommen fra Oslo tingrett». I tillegg har VG «hatt tilgang til Helsetilsynets vedtak av 1. oktober 2015 om å suspendere kirurgens autorisasjon som lege».

Slik VG ser det, skiller dommen og tilsynsrapporten seg i fremstillingen når det gjelder «hvor i operasjonen kirurgen var beruset». VG siterer fra Helsetilsynets rapport, der det blant annet står: «Operatør1 har selv erkjent å ha drukket alkohol før operasjonen.» Avisen legger til grunn at tilsynet har opplysningen fra kirurgen selv. Videre siterer VG også følgende fra tilsynsrapporten, for å belegge opplysningene som er publisert i VG: «Det inntraff flere alvorlige komplikasjoner som mest sannsynlig skyldes ruspåvirket operatør. Dette medførte at donornyren ble påført skade, i tillegg til at inngrepet ble betydelig mer omfattende enn planlagt.» (Rapportens side 17, vedlagt.)

VG skriver også: «I tilståelsesdommen slås det også uttrykkelig fast at det ble drukket store mengder alkohol på kort tid, mens operasjonen fortsatt pågikk. Tingrettens dom baserer seg likevel på kirurgens egen forklaring om at det var i en pause under operasjonen at han gikk på kontoret sitt og drakk trekvart liter vin, før han returnerte til operasjonsrommet.»

Etter redaksjonens mening kunne VG likevel, uavhengig hvilket dokument avisen så til, «fastslå at kirurgen drakk vin før han opererte». VG skriver: «[D]et har han innrømmet. Det er altså god dekning for VGs tittel. I tillegg blir alle sakens nyanser godt forklart i selve artikkelen.»

Dersom tittelen skal vurderes nærmere, mener VG at PFU må «begi seg inn på en semantisk vurdering av tittelordet ‘opererte’. Eller ta stilling til når en kirurgisk operasjon begynner og når den slutter». VG tilføyer: «Siden kirurgen har fremsatt klagen slik han har, må han mene at operasjonen for hans del tok slutt mens han tok seg en pause og, etter egen forklaring i tingretten, først da drakk anselige mengder alkohol. Og at vi skal se bort fra at han, som frem til da hadde ledet hele operasjonen, vendte tilbake til operasjonssalen for å fortsette, og faktisk klippet en tråd etter et operasjonssår før det øvrige medisinske personellet fikk tatt affære og geleidet den berusede kirurgen ut av operasjonssalen. Og da skal vi i tillegg se helt bort fra at han selv har erkjent overfor Helsetilsynet at han drakk før operasjonen.»

For øvrig kan VG ikke se at deres tittel og publisering har indikert noen årsakssammenheng, slik klager har anført.

Hva gjelder de konkrete klagepunktene klager har listet opp, avviser VG også at noen av dem skulle være brutt. Avisen opplyser å ha vært i kontakt med klagers advokat flere ganger før publisering: «Han ga klart uttrykk for at kirurgen selv ikke ønsket å kommentere saken. Advokaten selv svarte imidlertid på kirurgens vegne, slik det fremgår av artikkelen.» VG har også i ettertid, i forbindelse med denne klagesaken, invitert klager til å få på trykk sitt syn.

Videre mener VG at omtalen er basert på et bredt kildetilfang, at den er saklig og at det er utvist tilstrekkelig hensyn, blant annet ved at omtalte er anonymisert.

VG oppsummerer: «VGs artikkel om Bodils nyretransplantasjon er en bred og balansert reportasje om en helt konkret hendelse innen et særdeles viktig tema – rusproblematikk i helsevesenet. Saken har vært omtalt i flere omganger i VG, også før artikkelen som nå er klaget inn for PFU. (…) VG har ikke brutt god presseskikk.»

 

Klageren skriver: «Hovedpoenget her er fortsatt at VG bygger sine konklusjoner utelukkende på Helsetilsynets rapport, som er basert på en ‘visitas’ på OUS-Rikshospitalet, der jeg ikke var tilstede. De legger slett ingen vekt på den meget grundige Politirapporten og Tingrettens dom, som ikke finner bevis for noen kausalitet mellom alkoholinntak og komplikasjonen som inntrådte, av den enkle grunn at alkoholinntaket skjedde i en pause 1-2 timer etter at komplikasjonen inntraff og etter at operatøransvaret var overlatt til annen overlege. Jeg var overhode ikke i operasjonsfeltet etter denne pausen!»

Klager avviser også at han skal ha innrømmet overfor Helsetilsynet at han drakk før operasjonen: «Jeg ble ikke intervjuet av Helsetilsynet eller kontaktet på noen annen måte ifm deres rapport. Det sier vel i seg selv en del om denne rapporten.»

Slik klager ser det, er politiets rapport mye grundigere: «Jeg selv og en rekke vitner (kolleger, kjæreste etc) ble avhørt av profesjonelle forhørere i politiet. Bare mitt eget avhør kom på 25-30 sider som jeg måtte kontrollere/korrigere grundig – og underskrive.»

Etter klagers mening har VG spisset sin omtale «mot å pretendere at det er en kausal sammenheng mellom alkoholinntaket og pasientens komplikasjon, mens det i norsk rett ikke er funnet bevis for noen slik sammenheng». Klager mener også at det fremgår av Helsetilsynets rapport at det ikke finnes observasjoner «som taler for alkoholpåvirkning mens [klager] var hovedoperatør, dvs forut for komplikasjonen». Klager skriver: «Min påstand er at VG bevisst tilslører dette faktum.»

Klager ber PFU lese vedlagte brev til Helsetilsynet, «der de vesentligste innsigelsene mot Helsetilsynets rapport går frem». I tillegg har klager vedlagt Helsetilsynets foreløpige rapport, der han også har lagt inn kommentarer/innsigelser. Blant annet kommenterer han fremstillingen av hendelsesforløpet; han avviser at den omtalte pausen skal ha vart kun 15 minutter, eller at han skal ha fortalt avdelingslederen som overtok operasjonen, at han hadde drukket før operasjonen. Han mener også rapportens påstand om en årsakssammenheng er «syltynn», og kun basert på den feilaktige fremstillingen av hva han skal ha erkjent overfor avdelingslederen. Klager påpeker også: «Det er bl.a. interessant at det gis en fullstendig feil beskrivelse av det tekniske forløpet og hvilken komplikasjon som inntraff.»

I en etterfølgende epost har klager også sendt Helsetilsynets svar til ham. Klager har i denne sammenheng bemerket: «Poenget her ift PFU-saken er følgende: VG baserer sin konklusjon utelukkende på Helsetilsynet’s rapport. Men dette er altså en rapport som var rettet mot OUS-Rikshospitalet sitt ansvar, ikke mot mine skyldforhold – og der jeg aldri hadde fått anledning til å uttale meg. VG foretrekker altså denne rapporten, basert på et ‘stedlig tilsyn’ – framfor politiets nitide rapport og Tingrettens dom, basert på avhør av meg og en rekke vitner.»

 

Verdens Gang (VG) innvender i en sluttreplikk: «Av en eller annen grunn vil ikke klager forholde seg til det som faktisk står i VGs artikkel i avisen og på nett den 23. november 2016 når han skriver at hans hovedpoeng er at ‘VG bygger sine konklusjoner utelukkende på Helsetilsynets rapport, …’. Dette er rett og slett ikke riktig. I VGs artikkel fremgår det tydelig at det både foreligger en tilståelsesdom fra Tingretten, og en tilsynsrapport fra Helsetilsynet.»

Videre avviser VG også at avisen konkluderer: «Vi har reportasjelagt et sakskompleks basert på alle kilder vi har hatt tilgang til: Offentlige dokumenter, angjeldende pasient, dennes pårørende, sykehuset, og kirurgen selv – som riktignok velger å uttale seg via sin advokat. Klager viser i sin kommentar til ‘Politirapporten’. Jeg formoder han sikter til politiets avhørsprotokoll(er). Det er dokument som ikke er offentlige, og som ikke er tilgjengeliggjort for oss i denne saken.»

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Verdens Gangs (VGs) omtale av en tilståelsesdom, hvor en kirurg skal ha innrømmet å ha inntatt alkohol i forbindelse med en nyretransplantasjon. Det oppsto komplikasjon under operasjonen, og donornyren ble skadet. VG baserte omtalen også på Helsetilsynets rapport om hendelsen, og saken ble presentert med følgende tittel på førstesiden: «Kirurg på Rikshospitalet innrømmer: Drakk vin før han opererte Bodil».

Klager er den omtalte kirurgen, som mener VGs fremstilling er «løgnaktig». Slik klager ser det, har VG indikert en årsakssammenheng gjennom førstesidehenvisningen. Klager anfører at både politi og tingretten skal ha konkludert med det motsatte, at det ikke kan bevises at han drakk før operasjonen og komplikasjonen. Klager skriver at alkoholinntaket skjedde i en pause etter at komplikasjonen inntraff, og etter at operatøransvaret var overlatt til annen overlege. Han avviser at han overfor Helsetilsynet skal ha innrømmet å ha drukket før operasjonen, og hevder at han aldri har uttalt seg til tilsynet. Etter klagers mening har VG lagt for mye vekt på Helsetilsynets rapport, som klager mener inneholder en rekke feil og mangler. Klager anfører også at tilsynsrapporten dessuten var rettet mot sykehusets ansvar.

Verdens Gang (VG) skriver at omtalen er basert på alle tilgjengelige kilder, og at tilsynsrapporten og tilståelsesdommen skiller seg når det gjelder «hvor i operasjonen kirurgen var beruset». I dommen slås det fast at kirurgen drakk mens operasjonen pågikk. Slik VG ser det, har den likevel dekning for førstesidetittelen. Avisen viser til innholdet i rapporten fra Helsetilsynet, og legger til grunn at tilsynet har opplysningen om at kirurgen drakk før operasjonen fra klager selv. VG avviser videre at den har indikert noen årsakssammenheng. Etter VGs mening er omtalen balansert; alle sakens nyanser er godt forklart, og klager har også fått anledning til å uttale seg. VG har dessuten tatt hensyn idet klager er anonymisert.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at VG baserer omtalen på en rekke kilder, og at det fremgår at det finnes ulike og til dels motstridende fremstillinger av hva som skjedde i forbindelse med nyretransplantasjonen. Utvalget merker seg at klager har fått anledning til å kommentere saken, og at hans forsvarer svarer på vegne av han. Derigjennom bestrides påstanden om at klager skal ha inntatt alkohol før operasjonen, og at det skulle være noen sammenheng mellom alkoholinntak og komplikasjonen som oppsto.

Utvalget har ikke grunnlag for å – og skal heller ikke – avgjøre hvilken fremstilling av hendelsen som eventuelt måtte være den riktige. Selv om klager har en rekke innvendinger knyttet til tilsynsrapporten, mener utvalget at VG også måtte kunne omtale denne og hva som fremkom der, så lenge redaksjonen også gjorde det klart at det fantes en annen versjon; slik denne fremkom i tilståelsesdommen som også ble presentert. Etter utvalgets mening er artikkelen derfor i seg selv balansert.

Videre mener utvalget at VG har tatt hensyn idet klager er anonymisert i omtalen. Det utvalget imidlertid stiller spørsmål ved, er VGs førstesidehenvisning, og hvorvidt avisen skulle synliggjort den alternative versjonen, og ikke kun lagt Helsetilsynets fremstilling til grunn.

Etter utvalgets mening er det en avgjørende forskjell mellom å drikke alkohol før en operasjon der det har oppstått komplikasjon og skade, slik det er lagt til grunn i tilsynsrapporten, og på klagers versjon, fremstilt i tilståelsesdommen: at han drakk i en pause etter at komplikasjon hadde inntruffet og operasjonsansvaret var overlatt til annen lege. Første versjon indikerer at det foreligger en årsakssammenheng mellom alkoholinntak og komplikasjon og skade, mens det samme ikke er gjeldende i andre versjon.

Utvalget konstaterer at det ikke foreligger bevis for at en versjon er riktigere enn den andre, men at VG på førstesiden har basert seg på Helsetilsynets fremstilling. Klager har imøtegått denne gjennom kommentaren hans forsvarer har gitt til VG. Slik utvalget ser det, har VG spisset førstesidetittelen for skarpt. Utvalget viser til punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Verdens Gang har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. februar 2017

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Gunnar Kagge,
Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Reidun Førde