Runar Tveten mot Tvedestrandsposten

PFU-sak 293/13


SAMMENDRAG:

Tvedestrandsposten brakte lørdag 19. oktober 2013 en artikkel med tittelen «Tjente seg rike på barnevern». Undertittel: «Barnevernsgründere: Tjente flere tiltalls millioner kroner som i utgangspunktet var tenkt å være ”non-profit”.»

Ingress:
«De tjente seg rike på aksjeutbytte og salg av barnevernsbedriften de stiftet. Men det var ikke det som var målet. Selskapet de ble rike på, ble nemlig stiftet da de i protest trakk seg ut av et barnevernsselskap som de mente tok ut for mye profitt.»

Av artikkelen framgår det at Steinar Aas og Runar Tveten står oppført med henholdsvis 13,5 og 8,8 millioner kroner i formue på likningen for 2012. Det opplyses at selskapet de to ble millionærer på har sin bakgrunn i den ideelle organisasjonen Tiltaksforum som ble stiftet i Bergen i 1993. Dette selskapet ble solgt til et svensk konsern i 2011, og med Bergensavisen som kilde heter det at gründerne satt igjen med mellom fem og sju milloner hver etter salget.

Videre i artikkelen:
«Barnevern har dermed vist seg å være en god butikk for de tre gründerne, som i utgangpunktet mente det var galt å tjene for mye penger på barneverns-virksomheten.»

Det opplyses i artikkelen at Runar Tveten ikke er begeistret for å bli omtalt i Tvedestrandspostens skatteoversikt og at han ikke ønsker å uttale seg til avisen om dette.

Artikkelen var illustrert med blant annet et bilde av Tveten med en flaske musserende vin, fotografert foran en garasje. Bildetekst:

«Kan sprette champagnen: Runar Tveten, som sammen med tvedestrandsmannen Stein Aas solgte seg ut av barnevernsselskapet Tiltaksgruppen AS, troner høyt oppe på årets inntektsliste og formuesliste. (ARKIVFOTO).»

I en nettartikkel dagen før, om samme tema, men med fokus på formue, het det under mellomtittelen «Rik på barnevern»:

«Steinar Aas fra Sandøya er nye på formuestoppen i Tvedestrand. Han er oppført med en formue på over 13 millioner kroner. Sammen med Runar Tveten har Steinar Aas vært medeiere i selskapene Tiltaksgruppen AS og Tiltak for Ungdom i Agder, som har drevet innen barnevern. Selskapet ble i 2011 solgt til et svensk selskap for 137 millioner kroner.»

Torsdag 24. oktober publiserte avisen et innlegg fra Runar Tveten med tittelen «Tvedestrandsposten og skattelistene». I innlegget imøtegår han innholdet i artikkelen fra lørdagsavisen.

Lørdag 26. oktober brakte avisen så følgende «kommentar»:

«Runar Tveten og skattelistene.
I et leserinnlegg i Tvedestrandsposten torsdag, retter Runar Tveten kritikk mot Tvedesstrandsposten for artikkelen «Tjente seg rike på barnevern». I forbindelse med oppslaget, fikk Tveten anledning til å bidra med opplysninger og kommentarer i forkant, noe han avslo. Tveten reagerer spesielt på bruken av bildet. I bildeteksten opplyser vi leserne om at dette er et arkivbilde, men jeg ser at vi i tillegg kunne ha presisert at det er tatt ved en tidligere anledning. Jeg kan imidlertid ikke se at bildet kan assosieres med utsagnet ”feirer salg av barn med sjampagne”, slik Tveten opplever det. Artikkelen handler om en barnevernsbedrift som i 2011 ble solgt til et svensk selskap, og det er noe ganske annet.

Runar Tveten har klaget artikkelen inne for PFU (Pressens Faglige Utvalg), og det synes vi er fint. Vi imøteser en uavhengig gjennomgang av artikkelen.

Marianne Drivdal
Redaktør i Tvedestrandsposten.»

KLAGEN:

Klager er omtalte Runar Tveten, oppført som den som hadde nest størst inntekt i Tvedestrand i 2012. Klager skriver:

«Artikkelen omhandler at undertegnede har tjent meg rik på barnevern. Artikkelen er både krenkende, og inneholder insinuasjoner om at undertegnede har gjort ting som er moralsk forkastelig. I tillegg inneholder spesielt nettutgaven tall som er gale, bla at Tiltaksgruppen skal ha blitt solgt for 139 millioner. – Det er langt over det dobbelte av hva firmaet ble solgt for. Artikkelen forteller heller ikke at firmaet var eid av et stort antall aksjonærer, og at undertegnede kun eide en del på 17 prosent. At jeg har vært med på å drive et firma i nesten 20 år, med godt over 50 ansatte, som hele tiden har drevet faglig godt, med et godt samarbeid med det offentlige, deltatt i anbudsrunder, vært ledende i Norge på kvalitet og bidratt til trygge arbeidsplasser og gode skatteinntekter kommer ikke frem.
Det som imidlertid er grovt og krenkende, og et klart brudd med Vær varsom plakaten og pressens etiske retningslinjer, er at det er brukt et bilde av undertegnede, der jeg står foran min garasje og holder en flaske schampagne. Bildet gir inntrykk av at jeg feier at jeg har blitt «rik på barnevern».

For det første er bildet noen år gammelt og omhandler en helt annen sak. Bildet ble tatt i forbindelse med at jeg «vant» en sak som hadde versert i lokalt media i 4 år, en byggesak i forbindelse med min garasje, hvor Tvedestrand kommune påsto at garasjen var ulovlig oppført. Etter at saken gikk til Sivilombudsmannen som gav undertegnede fullt medhold, og påla Tvedestrand Kommune å betale mine omkostninger, var jeg med på et bilde hvor jeg feirer med en flaske schampagne i hånden.

Bildet er nå brukt i en helt annen situasjon, uten at jeg er spurt, og gir et helt feil bilde, og jeg oppfatter denne koblingen som svært krenkende og insinuerer noe totalt feil. Det er helt andre grunner til at firmaet ble solgt, og det var definitivt ikke et profittmotiv som lå til grunn. – Det er heller ikke snakk om å «selge barn», men et firma som har vært i drift i 20 år, og hvor det faktisk har kostet noen av oss svært mye, bl.a. hjerteinfarkt, å arbeide så mye som vi har gjort. Jeg reagerer derfor sterkt på måten dette fremstilles på, og mener bruken av bilde uten mitt samtykke, og koblingen med hvilken situasjon bildet var ment for er å gå langt over streken.

TILSVARSRUNDEN:
Tvedestrandsposten avviser klagen. Det anføres at klageren ligger på inntektstoppen i avisens distrikt, «og det er naturlig at dette er av nyhetsinteresse for avisen». Det opplyses i avisens tilsvar at klageren ble kontaktet før publisering, men at han ikke ønsker å kommentere opplysningene eller ellers bidra med informasjon til artikkelen. Avisen er ikke enig med klageren i at artiklene, i papirutgaven og på nett, framstår slik klageren beskriver. «Avisen har bestrebet seg på å gi korrekte og faktabaserte opplysninger om den virksomheten der Tveten har hatt eierinteresser, for å vise hva som er bakgrunnen for Runar Tvetens inntekt og formue i likningen for 2012». Det anføres i tillegg at Tveten har fått komme til orde med et leserinnlegg, og at feilopplysningen i nettutgaven om salgssummen ble rettet da det ble gjort oppmerksom på den.

Når det gjelder bildebruken skriver avisen: «Bildet som er benyttet er et arkivbilde av Tveten, og det fremkommer tydelig at bildet er et arkivfoto. Bildet ble i sin tid tatt i en annen sammenheng, men med Tvetens godkjennelse. I ser at vi kunne ha presisert at bildet er tatt i en annen anledning, og dette er også presisert i en kommentar fra undertegnede (ansv. redaktør; sekr. anm.) i avisutgaven 26. oktober.

Klageren understreker at det er måten han er omtalt på, både i tekst og bilde, som er hans klagegrunnlag. Han gjentar at å bruke et bilde tatt for mange år siden, i en situasjon der han hadde grunn til å smile etter å ha vunnet en langvarig kamp mot kommunen, gir et totalt feil inntrykk. Klageren understreker at det han etterlyser er en tydelig offentlig beklagelse. Han anfører at det ikke var med lett hjerte han solgte Tiltaksgruppen, og underforstått at det ikke var noen grunn til å markere det med champagne. «Men at det presenteres som om jeg står ute og drikker schampagne over å ha ”solgt barn” er så totalt krenkende at jeg faktisk forventer at profesjonelle journalister og redaktører forstår dette.»

Tvedestrandsposten har ikke hatt ytterligere nye anførsler.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Tvedestrandsposten i tilknytning til offentliggjøringen av likningen for 2012. Klageren, som ligger på andreplass på inntektslisten, mener avisen har brutt god presseskikk ved å fortelle at han har tjent seg rik på barnevern fordi han i 2011 solgte bedriften han var medeier i med god fortjeneste. Han reagerer imidlertid først og fremst på grunn av at avisen som illustrasjon brukte et bilde av ham med en flaske musserende vin. Bildet var tatt mange år tidligere, i en helt annen sammenheng, og han mener bruken nå er krenkende.

Tvedestrandsposten avviser klagen. Avisen anfører at det dreier seg om informasjon av allmenn interesse og viser til at klageren fikk mulighet til samtidig kommentar, noe han avviste. Med hensyn til klagerens viktigste anførsel, bildebruken, ser avisen har det kunne vært opplyst at bildet var tatt i en annen sammenheng, men at det var merket som arkivfoto.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag konstatere at opplysninger om borgernes inntekter og formuer er av offentlig interesse, og at det er en naturlig oppgave for pressen å informere om hvordan personer har tjent og disponert sine midler. Tvedestrandsposten var derfor i sin fulle rett til å omtale klagerens inntekt og formue, også uten å innhente klagerens tillatelse til dette.

Klager var naturligvis i sin fulle rett til å avvise å samarbeide med redaksjonen i forkant av publiseringen. Han mistet dermed også sin mulighet til å gi sine samtidige kommentarer og dermed også en anledning til å korrigere mulige feil i artikkelen. Utvalget ser at det er formuleringer i teksten klager kunne reagere på, men mener likevel avisen var i sin fulle rett til å beskrivelse selskapets historie og dermed bakgrunnen for klagers inntekt og formue.

Klagens hovedpunkt er imidlertid bildebruken. Utvalget registrerer at det i bildeteksten er opplyst at det dreier seg om et arkivbilde. I Vær Varsom-plakatens punkt 4.10 manes det like fullt til varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

I den påklagede artikkelen konstateres det riktignok at klageren er på inntektstoppen i Tvedestrand, men konteksten, inkludert bildeteksten, burde tilsi at redaksjonen ikke skulle brukt bildet uten samtykke fra klageren, eller i alle fall markert langt tydeligere at bildet var fra en annen situasjon.

Tvedestrandsposten har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse