NN mot Hammerfestingen

PFU-sak 292/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Hammerfestingen om en dom som frifinner en mor for vold mot sine to barn. Hammerfestingen refererte i artikkelen flere detaljer fra dommen.

Klager er faren til de omtalte barna, med samtykke fra barna. Slik klager ser det, har avisen publisert opplysninger om sårbare unge mennesker som ikke hører hjemme i en avis. Klager opplyser at barna føler seg beglodd og snakket om etter at artikkelen ble publisert. Han mener artikkelen i praksis identifiserer barna fordi de bor på et lite sted. Videre reagerer klager på at kontekst og nyanser som kom frem i retten, ikke er med i Hammerfestingens sak. Han viser til at Hammerfestingens journalist ikke var til stede i retten, noe klager mener han burde vært, også fordi dommeren der skal ha presisert at mediene burde være varsomme i dekningen av saken. Klager mener følgende punkter i Vær Varsom-plakaten er brutt: 4.1, 4.6, 4,7 og 4.8.

Hammerfestingen avviser at artikkelen innebærer brudd på god presseskikk. Avisen påpeker at den ikke har nevnt hvilken kommune familiene bor i og har bodd i. Slik redaksjonen ser det, er alle som ble omtalt i artikkelen tilstrekkelig anonymisert. Hammerfestingen understreker også at et av barna er myndig. Videre mener avisen at artikkelen er «både saklig og viser omtanke for alle de berørte parter». Hammerfestingen påpeker at avisen også må ta hensyn til den andre parten i sin omtale; en mor som er frikjent for vold mot sine barn.

Pressens Faglige Utvalg mener at de omtalte er tilstrekkelig anonymisert i artikkelen fordi Hammerfestingen hverken har publisert navn, alder eller bosted, og derfor ikke har utvidet kretsen av personer som likevel kjente til saken. Utvalget ser også at avisen har ønsket å få frem hvorfor retten landet på frifinnelse og slik ta hensyn til den frifunne moren. Mediene må avveie samfunnets behov for informasjon i kriminalsaker opp mot hensynet til omtalte parter.

Utvalget mener imidlertid at avisen gikk for langt da den refererte en rekke sensitive opplysninger fra dommen. Det er to unge personer som omtales, en av dem under myndighetsalder, og avisen burde unnlatt å referere så omfattende og detaljert fra rettsdokumentet, jf. omtankekravet i VVP punkt 4.1, og punkt 4.8, om å ta hensyn til konsekvenser medieomtalen kan få for barn. Utvalget viser til at det blant annet er snakk om følsomme familiære forhold. Aller sterkest reagerer utvalget på at avisen publiserte en mulig diagnose som retten mente barna kan ha. Slik utvalget ser det, burde Hammerfestingen tatt større hensyn til at barna var i en sårbar situasjon, jf. VVP 4.6.

Hammerfestingen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, 4.6 og 4.8.

 

 

Oslo 24. januar 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Alexander Øystå,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku