Futuro Rio ved daglig leder Tom Dybwad mot TV 2

PFU-sak 287/13


SAMMENDRAG:

TV 2 (TV 2 hjelper deg) sendte torsdag 10. oktober 2013 en reportasje om bistandsorganisasjoner innsamling av midler via telefon. Reportasjen hadde tittelen «Går pengene man gir til veldedighet til formålet?»

Innslaget hadde slik «annonsering», eller head som det heter i TV-sammenheng:
«Bistandorganisasjon forfalsker bilder for å lokke nordmenn til å gi penger. Manipulerer inn sin egen logo på fotballdrakta til fattige barn.»

Intro fra studio:
«Svært pågående telefonselgere ringer for å samle inn penger til fattige barn. Men kan du stole på historiene de forteller, og kommer pengene frem?»

Innslaget begynner hjemme hos en familie som reagerer på pågangen og argumentasjonen fra innsamlerne. Videre følger et kort intervju med daglig leder i Innsamlingskontrollen. Han advarer på generelt grunnlag mot å gi penger og peker spesielt på at opp til åtti prosent av det som samles inn går til callsentrene som samler inn på oppdrag fra organisasjonene.

Resten av programmet handler så om organisasjonen Futuro Rio, som driver veldedig arbeid blant barn og ungdom i Rio i Brasil. Det opplyses at både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har fått klager på foreningen.

Historien som fortelles dreier seg videre først og fremst om at Futuro Rio har forfalsket bilder ved å manipulere inn Futuro Rios logo på innkjøpte arkivbilder, og å bruke bilder av spillere på fotballaget Karanba, som deltok på Norway Cup, som om de var spillere fra Futuro Rio. Disse bildene var hentet fra organisasjonens Facebookside.

Innslaget inneholder også en tidligere ansatt i firmaet som samler inn penger for Futuro Rio. Hun er kritisk til innsamlingsmetoden og til at så lite av pengene som samles inn som når formålet.

I et «mellomstikk» heter det fra studio:
«Futuro Rio sier de nå har søkt om å bli medlem i Innsamlingskontrollen. Men vi vil ha svar på hvorfor de forfalsker bilder.»

Resten av innslaget er et intervju med daglig leder av Futuro Rio. Han konfronteres med påstandene om manipulering av bilder, med at så lite penger får til organisasjonens formål og med bruken av Karanba-spillere på hjemmesiden.

Til slutt – uttroen:
«Dette intervjuet ble gjort i går. I dag hevder plutselig Futuro Rio at callsenteret noen ganger bare får 42 kroner av hver hundrelapp. Men hvor ofte det skjer, kan de ikke svare på.»

(Nettsiden-klagen)

KLAGEN:

Klager er organisasjonen Futuro Rio (FR) ved daglig leder. Innledningsvis i en omfattende klage heter det:

«Basert på udokumenterte tips har TV 2 hjelper deg publisert et innslag som inneholder uriktige, upresise og irrelevante opplysninger som diskrediterer organisasjonen Futuro Rio. Dette svekker organisasjonens omdømme, og vanskeliggjør arbeidet med å finansiere våre prosjekter i Rio de Janiero. Futuro Rio har ikke fått tilstrekkelig anledning til å imøtegå de beskyldninger som publiseres. TV 2 hjelper deg har publisert uriktige opplysninger mot bedre vitende. De reelle punkter tatt opp i intervju med Dybwad (i studio; sekr. anm.) er ikke overenstemmende med de premisser som ble fremlagt før intervjuet.»

Klager har vist til sju deler/sekvenser i reportasjen der det hevdes brudd på god presseskikk.

Påstanden om at Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har fått klager på Futuro Rio: Klager anfører at det ikke er registrert noen klager på Futuro Rio hos noen av de nevnte forbrukerorganene og at TV 2 hjelper deg ble informert om dette. Det var imidlertid registrert tre henvendelser til Forbrukerrådet. Dette var heller ikke noe tema i intervjuet med daglig leder, slik at imøtegåelsesretten ikke ble ivaretatt.

Opplysningen om at Snorre Holand markedsfører Futuro Rio på en svært spesiell måte:
Klager viser til at en av jentespillerne på Karanbas lag under Norway Cup har deltatt i FRs aktiviteter i to år og at hun etter å ha kommet tilbake til Rio gikk inn i FR igjen. Klager anfører at framstillingen i programmet om hvordan dette vises på FRs hjemmesider er feil. «Her har man klart fortalt at Allesandra Krapp Figuriedo har deltatt på Norway Cup for Karanba og vunnet cupen.» Klager avviser TV 2s antydning om at det er brukt bilder av Karanba for å forlede potensielle givere til å tro at Karanba og FR har et samarbeid. Det anføres at heller ikke dette ble fulgt opp i intervjuet med daglig leder.

Påstanden om forfalskede/manipulerte bilder:
Klager bekrefter at ett av bildene, gutt med gul trøye, er et innkjøpt bilde som viser «en typisk Academia Futuro gutt» der det er lagt inn en logo. Bildet av to glade gutter er også innkjøpt og er ved en inkurie blitt liggende på Facebooksiden. Andre bilder er også manipulert ved at logo er innmontert, men disse bildene er av ungdom som er involvert i klagers arbeid. Klager anfører her at daglig leder ikke fikk tilstrekkelig mulighet til å imøtegå påstandene, og inntrykket TV 2 søker å skape, om bilde- og logobruken.

Intervjuet med tidligere innsamler:
Klager anfører her, med innsamlingsselskapet som kilder, at den intervjuede aldri har arbeidet med innsamling av penger til FR og reagerer på at vedkommende ble brukt som sannhetsvitne for hvordan telefonkontakten med potensielle givere foregikk. Det anføres i tillegg at hun avsluttet sitt arbeidsforhold før selskapet startet samarbeidet med FR. Det opplyses også at den intervjuede var i arbeidskonflikt med sin arbeidsgiver.

Om andelen av innsamlet beløp som går til callsenteret:
Klager anfører at TV 2, på tross av å ha bli informert om at det var feil, hevdet at daglig leder synes det er greit at callsenteret tar 72 kroner fra hver 100-lapp som samles inn. «I sitatsjekk ble det av Futuro Rio påpekt at salgskostnaden ved å skaffe givere er 42% av innsamlet beløp.» Videre vises det til at TV 2 var kjent med at inntil 30 prosent av midlene kunne brukes til en informasjonskampanje for FR. Det vises også til at FR ønsket å fortelle at mer enn fire ganger så mye som det som er blitt innsamlet er blitt brukt på prosjektet de ni første månedene i 2013.

Om sluttreplikken:
Klager reagerer på at TV 2 henger på en sluttreplikk om at FR «plutselig hevder» at det noen gang bare går 42 prosent til callsenteret. Det anføres at dette var informasjon TV 2 hjelper deg satt med langt tidligere.

Klager avslutter med å anføre at vinklingen på programmet var gitt fra starten; at Futuro Rio skulle framstå som en useriøs organisasjon som folk ikke burde gi penger til «Med bakgrunn i dette opplever vi at organisasjonens synspunkter og dokumentert informasjon ble ignorert og klippet bort slik at etterlatt inntrykk skulle stemme overens med teasere, vignett og innhold i innslag.»

Vedlagt klagen fulgte kopi av e-postskorrespondansen mellom klager og TV 2 hjelper deg samt en bildedokumentasjon.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser samtlige klagepunkter. Innledningsvis anføres det fra TV 2s side at TV 2 hjelper degs konsept er velkjent og at TV 2 anser at serien er i sentrum av medienes samfunnsoppdrag. TV 2 mener også at de/den som driver innsamlingsvirksomhet som den beskrevne, utenfor de alminnelige registre, må finne seg i å bli undersøkt og omtalt. Det anføres også at det er brukt helt alminnelige journalistiske metoder fram til publisering.

Med hensyn til klagers innledning om manglende premisser viser TV 2 til at klager i en e-post 7. oktober ble informert om at det var funnet bilder på FRs nettsider som «framstår som manipulerte». Det anføres videre at klager, på tross av at det blir hevdet at all korrespondanse mellom partene ved lagt ved klagen, har unnlatt å legge ved 15 e-poster. Disse er vedlagt TV 2s tilsvar.

Til klagepunktene:

Om Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har fått klager:
«Klagene er reelle, til tross for at Futuro Rio hevder det motsatte. På forespørsel opplyste Forbrukerrådet 13. august at de hadde fått to henvendelser fra personer som klager på at de har fått regninger fra Futuro Rio. Regninger de har fått uten å ha sagt ja til å gi penger. Forbrukerrådet fikk også en henvendelse på Futuro Rio 07.10, hvor vedkommende klaget på en ubehagelig telefonsamtale og fryktet ”at det ville komme et pengekrav på bakgrunn av telefonsalg”». TV 2 opplyser også at TV 2 hjelper deg har fått tilsendt fem klager fra Forbrukerombudet. Utdrag av klagene er gjengitt i tilsvaret.

Om sammenblandingen mellom FR og Karanba:
TV 2 anfører at det må være legitimt å omtale at FR synes å ha brukt Karanbas merkenavn til å markedsføre egen aktivitet. Det vises til at Karanba har opplyst til TV 2, etter publiseringen, at man ikke har noe samarbeid med FR.

Om forfalskningen/triksingen med bilder:
TV 2 viser til at klager ble gjort kjent med at dette ville bli et tema i reportasjen (se over). TV-kanalen anser det som dokumentert at FR har brukt byråbilder med innmonterte logoer som markedsføring. Når det gjelder bilder som ikke kommer fra byrå anfører TV 2 at det er snakk om flere titalls bilder «hvor enten Futuro Rio har manipulert på sin egen logo på blanke t-skjorter, at logoen til en annen organisasjon digitalt er fjernet og at en annen organisasjons logo er fjernet og erstattet med FRs logo. Det vises blant annet til at flere av bildene er fra organisasjonen Emely Foundations årsrapport for 2011 som ligger på FRs nettside.

Om intervjuet med tidligere ansatt i callsenteret:
TV 2 fastholder, i strid med FRs påstand i klagen, at den intervjuede kvinnen faktisk arbeidet med å samle inn penger for FR og at hennes utsagn om innsamlingsmetodene dermed er relevante.

Om andelen av innsamlede midler som går til callsenteret:
TV 2 har vedlagt dokumentasjon som tv-kanalen mener dokumenterer at FR det første året mottok 28 prosent av de innsamlede midlene, og hevder dermed å ha dokumentasjon for sin påstand om at 72 prosent går til callsenteret.

TV 2 avrunder sitt tilsvar med å anføre at å avdekke kritikkverdige forhold hos hjelpeorganisasjoner er av stor allmenn interesse og at Futuro Rio er et relevant eksempel på en organisasjon som ikke er registrert hos Innsamlingskontrollen, og som bruker telefonselgere. «At klageren ikke var registrert, at klageren driver telefonbasert innsamling, at klageren bruker et callsenter som tar en vesentlig del av gavene som giverne bidrar med, og at klageren i sin markedsføring publiserer bilder som publikum må oppfatte og være fra klagerens virksomhet (men som ikke er det) må anses å være uomstridt. At det er kommet inn klager på Futuro Rio er også korrekt.»

Futuro Rio anfører innledningsvis i sitt tilsvar at organisasjonen er liten og at man verken har ressurser eller kompetanse «for den type prosess som TV 2 hjelper deg har initiert». Videre vises det til at opplysningene om hvilken vinkling reportasjen ville få kom på et sent tidspunkt i prosessen. «Det fremgår klart fra korrespondansen mellom partene at TV 2 hjelper deg i store deler av forberedelsene hadde et ønske om å få et intervju med Futuro Rio på andre premisser enn hva som var de faktiske beveggrunner for å gjøre intervjuet. Dette opplever Futuro Rio som svært lite etisk journalistikk, og et klart brudd på de etiske retningslinjer som gjelder mellom intervjuer og intervjuobjekt.»

Med hensyn til bildebruken og påstanden om bildemanipulering viser klager til at TV 2 etterlater et inntrykk hos seerne som om FR har tatt nærmest tilfeldige bilder av barn i Rio de Janiero og satt på egne logos «i den hensikt å forlede potensielle givere til å gi støtte til foreningens arbeid». Klager mener å ha klargjort både overfor TV 2 i forkant av intervjuet og i intervjusituasjonen at så ikke er tilfelle. Videre gjentas anførsler fra klagen som forklarer bildebruken, og at det i stor grad er barn som var involvert i FRs arbeid som er avbildet. Klager innser imidlertid at bruken av bilder fra bildebyråer med innmontert FR-logo kan anses å være uheldig, men at argumentasjonen fra TV 2s side om bevisst manipulering anses å være en insinuasjon og ment å diskreditere FRs arbeid. «Dette er trist, og har i ettertid vist seg å være skadelig for Futuro Rio.»

Angående omtalen av klager til forbrukerorganene anfører klager at det dreier seg om henvendelser som disse organene ikke rubriserer som formelle klager. I alle fall har disse vært ukjent for Futuro Rio.

Når det gjelder godtgjørelsen til callsenteret fastholder FR at selve salgsprovisjonen var 42 prosent, men at det også var plassert en informasjonskampanje hos callsenteret, og at dette hadde et investeringsperspektiv.

Klager avviser videre TV 2s anførsel angående påstandene fra den tidligere callsenter-ansatte. «Vi har på ny fått bekrefter at (den ansatte) ikke arbeidet hos callsenteret da Futuro Rio plasserte oppdraget hos selskapet. (…) Det er videre blitt bekreftet at hun ikke arbeidet under den avtalen Futuro Rio har med callsenteret.» Det vises til en logg som skal bekrefte at hun ikke har loggført aktivitet for FR under sitt engasjement.

Det opplyses at FR på grunn av de negative konsekvensene den påklagede reportasjen har fått for organisasjonen så vurderes det om man skal gå til rettslige skritt mot TV 2.

TV 2 kan ikke se at klager har kommet med vesentlige nye opplysninger, men har likevel noen kommentarer. Generelt heter det i tv-kanalens siste tilsvar: «Vi finner det uforståelig at klageren hevder at TV 2 har ”initiert” en ”type prosess”. Den prosessen som er initiert er grunnet klagers virksomhet og de undersøkelser som er gjort rundt dette. Disse undersøkelsene har avdekket faktiske forhold som så er publisert, etter en forutgående vurdering og behandling som TV 2 mener er klart i tråd med god presseskikk.» Det vises i tilsvaret til Vær Varsom-plakatens punkter 1.4 og 1.5, om medienes samfunnsoppdrag.

Om premissene viser TV 2 til at det er helt naturlig, og i tråd med god presseskikk, at man i en journalistisk prosess innhenter ny informasjon og at sakens fokus derfor kan forendre seg. Det anføres at TV 2 ikke har forsøkt å skjule premissene, men tvert imot informert FR om hva redaksjonen hadde fått inn av informasjon og hva man ville spørre om.

Angående bildebruken konstaterer TV 2 at klager nå innrømmer at bilder ikke viser foreningens egen aktivitet, i motsetning til hva som tidligere ble hevdet. Det noteres også at klager nå innser at deler av bildebruken kan anses uheldig.

Angående definisjonen av «klager» viser TV 2 til at det sies i programmet at «(E)n av foreningene de (Innsamlingskontrollen; sekr. anm.) har fått henvendelser på i det siste, er Futuro Rio. Også Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har fått klager på foreningen.» TV 2 skriver i tilsvaret: «Klager problematiserer at Forbrukerrådet har mottatt det som i rådets arkiv betegnes som henvendelser. Dette er henvendelser som inneholder klager fra forbrukere. Klagene går på negativt salg og på at forbrukere har mottatt faktura uten å ha bestilt noe. (…) at henvendelser hvor befolkningen henvender seg til tilsynssystemene fordi de mener at de har vært utsatt for noe negativt, uakseptabelt eller rettsstridig, ikke skulle kunne omtales som klager, faller på sin egen urimelighet.»

Når det gjelder godtgjørelsen til callsenteret mener TV 2 at det åpenbart vil være høyst relevant hvor mye av pengene de har gitt, som faktisk går til arbeidet i Brasil. TV 2 mener å ha dokumentert, flere ganger, at det som er hevdet er korrekt og anfører at henvisningen til at en del av pengene har et investeringsperspektiv ikke endrer dette.

Ellers fastholder TV 2 sin påstand om at den intervjuede tidligere ansatte ved callsenteret jobbet med å samle inn penger for Futuro Rio.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et program i tv-serien TV 2 hjelper deg, sendt i oktober 2013. Innslaget handlet om innsamling av penger til hjelpeorganisasjoner som ikke er registrert i Innsamlingskontrollen. Den eneste organisasjonen som var omtalt var Futuro Rio, som hjelper barn og ungdom i Rio de Janeiro i Brasil. I programmet ble organisasjonen blant annet beskyldt for å ha manipulert med bilder i sin markedsføring. Det ble også opplyst i programmet at bare 28 prosent av de innsamlede midlene går til organisasjonens formål.

Klager er Futuro Rio, som mener TV 2 brøt god presseskikk på en rekke punkter. Klagen omfatter blant annet premissene for kontakten med tv-kanalen, manglende kontroll av opplysninger og manglende saklighet og omtanke. Klager anfører at programmet har hatt stor negativ betydning for organisasjonens arbeid i Brasil.

TV 2 viser til at et kritisk søkelys på humanitært arbeid er viktig og at slik journalistikk ligger midt i pressens kjerneområde. Tv-kanalen viser til at man på sedvanlig vis har innhentet informasjon, kontrollert disse, innhentet den kritisertes kommentarer og publisert disse. Det anføres at man ikke kan se å ha brakt ukorrekte opplysninger og hevder at det ikke har foregått brudd på god presseskikk, verken i arbeidsprosessen eller i det påklagede programmet.

Pressens Faglige Utvalg vil fastslå at å sette kritisk søkelys på hjelpeorganisasjoners markedsføring, som i det foreliggende tilfellet, er av allmenn interesse. Pressens oppgave er blant annet å ettergå forhold publikum må ta stilling til. I det foreliggende tilfellet gjelder det aktiv påvirkning med sikte på å skaffe penger til det som vil oppfattes som gode formål. Utvalget forstår at TV 2s kritiske omtale av Futuro Rio har vært en betydelig belastning, men mener at denne er noe organisasjonen må akseptere. Ut fra det foreliggende materialet kan utvalget heller ikke se at TV 2 har opptrådt i strid med kravet om å klarlegge premissene overfor klageren, selv om premissene ble endret noe underveis i prosessen.

Utvalget aksepterer TV 2 påstand om at det som er registrert som henvendelser til forbrukerorganene angående Futuro Rios innsamlingsaktivitet, må kunne omtales som klager. Videre mener utvalget at TV 2 har dokumentert, på en akseptabel måte, at klager har utnyttet organisasjonen Karanbas aktivitet, og dessuten også har manipulert bilder ved å ha lagt inn Futuro Rios logo i bilder som i utgangspunktet ikke hadde noe med organisasjonen å gjøre. Utvalget mener Futuro Rios daglige leder fikk tilstrekkelig mulighet til å kommentere dette i intervjuet med ham etter at reportasjen ble sendt.

Selv om det er ulike opplysninger med hensyn til om en intervjuet kvinne i realiteten har arbeidet med innsamling for Futuro Rio, konstaterer utvalget at dette ikke direkte hevdes i programmet. TV 2 kunne imidlertid tydeliggjort overfor seerne at kvinnen snakket generelt om innsamling for det angjeldende callsenteret.

Angående hvilken andel av det innsamlede beløp som går til organisasjonens arbeid, mener utvalget at det som betyr noe for publikum er de reelle tallene, ikke om de kalles honorar eller investering. Slik sett er TV 2s opplysning korrekt.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2014

Line Noer Borrevik,
Marit Rein, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile,
Alexandra Beverfjord, Eva Sannum