Old Hogs MC Moss v. Jan Bareksten mot Moss Avis

PFU-sak 277/11


SAMMENDRAG:

Moss Avis bragte fredag 22. juli en nyhetsartikkel med tittelen «Professor som følger de kriminelle MC-miljøene er ikke i tvil: – Stopp MC-arrangementet». Artikkelen ble også publisert på avisens nettside. Oppslaget er illustrert med et bilde som ifølge billedteksten er fra et tidligere MC-treff i Fredrikstad, der «blant annet Hells Angels [var] godt synlige i bybildet». Det står Hells Angels på vesten til en av mennene på bildet. I artikkelens ingress står det:

«Professor Petter Gottschalk har fulgt MC-miljøene i Norge i mange år. Nå ber han Våler kommune gjøre alt i deres makt for å stoppe MC-treffet i august.»

Og videre i brødteksten:

«- Det er ikke tvil om at det er kriminelle som står bak MC-treffet i Våler, sier Gottschalk når han hører at Old Hogs er med som arrangør. Han er professor ved BI og har forsket på både mafia og MC-kriminalitet.»

Videre i artikkelen utdyper Gottschalk hvorfor og hvordan han mener kommunen bør stoppe treffet.

KLAGEN:

Klager er Old Hogs MC, som skriver at påstanden fra Gottschalk er «sterkt diskriminerende, stigmatiserende, ærekrenkende og ikke minst fullstendig usant. I Old Hogs MC Moss er det ingen medlemmer (…) som har kriminelt rulleblad (…), ei heller bøtelagt for ”mindre forseelser”. Når Moss Avis publiserer en artikkel som dette, er det et sterkt overgrep av en gruppe mennesker som har den ting felles at de er med i MC-klubb (…).»

Klager anfører at påstandene også går utover deres familier, kollegaer og venner. Videre står det:

«Det burde vært en smal sak for Moss Avis å sjekke faktiske forhold (kriminelle rulleblad etc.), istedenfor å ukritisk å publisere uttalelser fra en professor med heller dårlig omdømme, som stigmatiserer en hel gruppe mennesker uten å kunne føre fnugg av bevis. (…) I tillegg er bildebruken særdeles spekulativ, da det ikke publiseres bilder av Old Hogs MC Moss, men av (…) president i Hells Angels MC Norge. Denne bildebruken oppfattes som klart myntet av Moss Avis for å ”kriminalisere” Old Hogs MC Moss, for å forsterke artikkelens budskap.»

Det vises til redaktøransvaret, samt til brudd på Vær Varsom-plakatens bestemmelser om kildekritikk, saklighet og omtanke, varsomhet ved identifisering, og ved bildebruk i annen sammenheng enn den opprinnelige, vern om fotografiets troverdighet og aktsomhetskrav ved bruk av bilder.

TILSVARSRUNDEN:

Moss Avis legger ved en nyhetsreportasje fra 29. august 2011, der medlemmer av Old Hogs MC Moss tilbakeviser påstandene om at klubben skal være kriminell (vedlagt tilsvaret). Videre skriver avisen at den påklagede artikkelen er en oppfølging av en foregående artikkel (vedlagt tilsvaret), der «leder for den sentrale etterforskningsenheten ved Østfold politidistrikt (…) fortalte at Old Hogs er en MC-klubb innenfor nettverket til Hells Angels. (…) Han påpekte også at MC-treffet bidro til å samle de elementene politiet ikke ønsket å se samlet i Østfold». Avisen understreker at de to artiklene henger sammen, og skriver:

«Jan Bareksten hevder i sin klage at Gottschalk ikke en gang har troverdighet i politiet. I den forbindelse ønsker vi å påpeke at professor Gottschalk jevnlig brukes som gjesteforeleser ved politihøgskolen. (…) Han har i tillegg skrevet to av lærebøkene som benyttes. (…) Moss Avis brukte ham for å få et nyansert bilde av MC-klubben. Vi mener dette underbygger at professor Gottschalk er en relevant og god kilde for oss i denne sammenheng.»

Avisen avviser brudd på VVP punkt 3.2. om kildekritikk, og skriver:

«Verken i overskrift eller inngress omtales Old Hogs som kriminelle. Det gjøres i brødteksten, og det kommer fra en åpen og informert kilde.»

Videre viser avisen til at rulleblad er unntatt offentligheten, og at Old Hogs MC Moss ikke opererer med offentlige medlemslister. Når det gjelder bildebruken, skriver avisen:

«Bildet viser personer som offentlig og åpenlyst viser sin tilhørighet til Hells Angels og Chopper Freaks (…). Moss Avis omtaler et arrangement som ennå ikke har funnet sted. Bildet er valgt fordi det viser hvem som tidligere har dukket opp på lignende arrangement i Østfold, og som kilden forteller kommer til å dukke opp denne gangen (…). Det står også i bildeteksten hvor og når det er tatt (…).»

Klageren fastholder sin kritikk av avisens kildebruk, og skriver om Gottschalk:

«[H]an er meget ensidig og dømmende mot et samlet MC-miljø i sine skriverier. Og helt ute å kjøre når han påstår at for eksempel Hells Angels og Bandidos er uvenner. (…) En slik påstand viser klart hvor lite innsikt Prof Gottschalk har i MC-miljøet (…).»

Når det gjelder påstanden om at klubben er kriminell, etterlyser klager «håndfaste bevis (…) eller et dementi». Klager skriver:

«Husk at Moss Avis er en lokalavis, og medlemmene i Old Hogs MC er lokalpersoner i lokalmiljøet (…).»

Det vises også til flere kontroversielle uttalelser fra Gottschalk. Når det gjelder hvem som er medlemmer i klubben, skriver klager at det bare er for redaktøren å spørre, det vises også til at flere medlemmer er navngitt i artikler relatert til det omtalte treffet. Klager skriver:

«Moss Avis tok seg simpelthen ikke tid til mer enn ett kildevalg: En professor fra BI med dårlig rykte (…).»

Klager fastholder også at det er «søkt og spekulativt» å bruke bilde av Hells Angels-medlemmet, da denne klubben ikke er med å arrangere treffet. Slik klager ser det, brukes bildet for å «forsterke artikkelens budskap om et ”kriminelt MC-treff”».

Moss Avis presiserer at Gottschalk ikke er eneste kilde i artikkelen, men at også lederen for den sentrale etterforskningsenheten ved Østfold politidistrikt, blir gjengitt. Avisen påpeker at de medlemmene som navngis, selv stiller opp i en oppfølgingsartikkel 29. august, 2011, der de «tilbakeviser at dette MC-miljøet er kriminelt». Avisen skriver:

«Old Hogs har derfor fått anledning til å komme til orde i den grad vi har fått dem i tale. Vi vil ellers påpeke at Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, har rådet medlemmene sine til å si nei til denne type arrangementer. For oss som lokalavis er det derfor naturlig å stille spørsmål ved denne typen arrangementer.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Moss Avis, der en professor ber en kommune stanse et planlagt MC-treff, da han hevder han ikke er i tvil om at det er kriminelle som står bak treffet. I denne forbindelse er arrangørklubben Old Hogs MC navngitt. Artikkelen er illustrert med et bilde fra et tidligere treff, og viser blant andre et medlem av Hells Angels.
Klager er Old Hogs MC, som mener avisen utviser manglende kildekritikk. Det vises videre til mangel på saklighet og omtanke, og mangel på varsomhet ved identifisering og ved bildebruk.

Moss Avis avviser klagen, og viser til at artikkelen må sees i sammenheng med en tidligere nyhetsartikkel om samme forhold. Avisen anser professoren som en relevant, åpen og informert kilde, og understreker at det også er brukt flere kilder i den påklagede artikkelen. Når det gjelder bildet, påpeker avisen at det i bildeteksten er angitt når og hvor det ble tatt, og at det er fra et lignende arrangement som det kommende. Det vises videre til at klagerne har fått komme til orde i en senere artikkel.

Pressens Faglige Utvalg mener det var naturlig for Moss Avis å bringe diskusjonen om det kommende MC-treffet. Utvalget mener også avisens bildebruk er godt innenfor det akseptable, da det er fra et lignende treff, og er tydelig merket i så måte.

Utvalget vil også mene at klubben må finne seg i å bli identifisert som arrangør av et slikt treff, men når det er sagt, må avisen selvsagt forholde seg til Vær Varsom-plakatens bestemmelser i sin omtale av klubben.

Slik utvalget ser det, var avisen i sin fulle rett til å bruke professoren som kilde, men gitt de sterke påstandene han kommer med, burde avisen gjort mer for å kontrollere disse opplysningene, slik det kreves i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Utvalget viser også generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14., der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Utvalget merker seg at klager har fått komme til orde med tilsvar i en artikkel en drøy måned senere, men mener dette ikke er tilstrekkelig for å veie opp for overtrampet i den påklagede artikkelen.

Moss Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. januar 2012

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Henrik Syse, Line Noer Borrevik,
Alf Bjarne Johnsen, Gry Cecilie Sydhagen, Georg Apenes