NN mot Tysvær Bygdeblad

PFU-sak 275/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Tysvær Bygdeblad som handlet om et navngitt bo- og avlastningshjem som var i ferd med å innføre velferdsteknologi som kunne spare kommunen for millioner. Det ble blant annet opplyst at det til nå har vært tre ansatte på nattestid på grunn av en bestemt bruker. Det blir delvis opplyst hvorfor vedkommende måtte ha døgnkontinuerlig tilsyn. Det fremgikk også av artikkelen at døgnkontinuerlig tilsyn ville bli erstattet av kameraovervåking som ville spare kommunen for store summer på få år.

Klagerne er foreldre og verge til omtalt bruker. De mener brukeren er identifisert på grunn av opplysninger om bosted i bygget. Videre reageres det på omtalen av brukers medisinske problem. Klagerne opplever det også svært belastende at publikum får servert hvor mye bruker koster kommunen. Det vises til en rekke punkter i VVP, blant annet punkt 4.7 og 4.3 og 4.1.

Tysvær Bygdeblad beklager at klagerne har opplevd artikkelen belastende, noe som aldri har vært avisens hensikt. Avisen mener artikkelen er saklig, og holder seg til intensjonen; at kommunen vil spare penger. Slik avisen ser det, er det allment kjent at slike tjenestetilbud koster penger, og at bruk eller kutt i midler må omtales. Videre forstår avisen at familien, og de som til daglig er i bygget, føler at omtalen er identifiserende, men utover dette mener avisen at bruker ikke er gjenkjennbar.

Pressens Faglige Utvalg minner om at en viktig del av medienes samfunnsoppgave er å informere befolkningen om hva som skjer med de kommunale tilbud og hvordan pengene brukes i offentlige institusjoner. Bare på denne måten kan innbyggerne gis en reell mulighet til å vurdere og kritisere forvaltningen. Men et slikt informasjonsansvar (VVP punkt 1.4) må vektes opp mot hensynet til innbyggernes privatliv (VVP punkt 4.7 og 4.3).

I det påklagede tilfellet ble en konkret bruker omtalt i forbindelse med konkrete innsparinger. Brukeren er ikke navngitt, men slik utvalget ser det, er vedkommende gjenkjennbar for svært mange som bor og oppholder seg i og rundt institusjonen. Utvalget kan derfor forstå at det oppleves belastende for både direkte berørt og pårørende å uforberedt lese i avisen om vedkommendes helsesituasjon – og hva dette koster kommunen. Utvalget ser også at avisen har forståelse for klagers reaksjon.

Samtidig inneholder artikkelen saklig informasjon som er viktig for folk å få vite, informasjon som gjør publikum bedre i stand til å kunne diskutere og ta stilling til forhold ved kommunens utgifter.

Slik utvalget ser det, er ikke opplysningene isolert sett saken uvedkommende. Men det som utvalget finner presseetisk problematisk, er at disse i for stor grad blir knyttet direkte til én bruker, en bruker som utvalget mener er identifiserbar for en større krets. Utvalget mener derfor at avisens omtale blir unødig belastende for den brukeren og brukerens familie. Utvalget viser her både til VVPs punkt 4.7 (identifisering) og 4.3 (personlige forhold).

Tysvær Bygdeblad har opptrådt kritikkverdig.

Oslo 17. desember 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Frode Hansen, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen
Amal Aden, Eva Sannum, Henrik Syse