Asif Khalil mot NRK

PFU-sak 274/12


SAMMENDRAG:

NRK (Buskerud) omtalte fredag 28. september 2012 i morgensendingen på radio at Asif Khalil, som på publiseringstidspunktet var styreleder, daglig leder og trafikkleder i Drammen Taxi, skal ha tatt betalt for oppdrag som aldri ble utført. Saken var hovedsak i sendingen som går mellom klokka 06.00 og 09.00.

Saken ble omtalt flere ganger; tre ganger i kortform og to ganger som såkalt utbrettsak. Utbrettsaken ble sendt kl. 06.14 og kl. 07.12, mens saken ble omtalt i kortform kl. 06.03,
kl. 07.03 og kl. 07.40.

Første gang nyhetssaken ble sendt i kortform, kl. 06.03, het det:

«(…) [S]jefen i Drammen Taxi, Asif Khalil, ble utestengt fra all skolekjøring for to år siden. (…) [H]an skal rydde opp i selskapet, men han ble altså utestengt etter at han hadde tatt seg betalt for fiktive turer. Da eleven han skulle kjøre hver morgen ble syk, så unnlot han å rapportere dette til taxisentralen. I stedet fortsatte han å ta seg betalt i en periode på seks uker. Khalil fikk i første omgang en bot fra Drammen Taxi på 10 000 kroner og ble utestengt fra skolekjøring i ett år.»

Omtrent ti minutter senere, kl. 06.14, ble hoved-/utbrettsaken sendt første gang. Den ble introdusert slik:

«Etter en opprivende maktkamp har Asif Khalil nå inntatt posisjonen som både styreleder, daglig leder og trafikkleder i Drammen Taxi. Khalil sier han skal rydde opp i selskapet, men taxisjefen har selv en forhistorie med fiktive kjøreturer og innkreving av penger for oppdrag som aldri ble utført.»

En tidligere trafikkleder i Drammen Taxi uttalte i innslaget:

«– Tjuveri, kort og godt! Jeg synes det er forstemmende at noen i det hele tatt skal både tenke tanken og, ikke minst, gjøre det.»

Og reporteren kommenterte:

«– Våren 2010 hadde Asif Khalil fast oppdragskjøring for Buskerud fylkeskommune. Men da eleven som Khalil skulle kjøre hver morgen ble syk, unnlot Khalil å rapportere dette til taxisentralen.»

Også daværende styreleder i Drammen Taxi, som var med å behandle saken på et styremøte i august 2010, uttalte seg om saken:

«– Hvis man tar betalt for en tjeneste man ikke har levert, så er jo selvfølgelig det en form for svindel.»

Det fremgikk av innslaget at styret ila Khalil en bot på 10 000 kroner, at han ble utestengt fra skolekjøring det påfølgende året, og at han måtte betale tilbake pengene «for de fiktive turene». Reporteren opplyste også at Khalil klaget på vedtaket. I denne sammenheng sa reporteren:

«– Men da det nye styret behandlet saken tok saken plutselig en helt annen vending. Khalils bot ble redusert til 3000 kroner og Asif Khalil, som nå var nestleder i det nye styret, fikk også tilbake skolekjøringa.»

Khalil kommenterte saken slik:

«– Jeg forholder meg til det jeg fikk den gangen, og konstaterer at jeg har godtatt boten og gjort opp for meg. (…) – Jeg er ikke enig i at jeg bevisst brøt reglementet, men jeg konstaterer at jeg fikk en bot og jeg har gjort opp det som var der. (…)
– Det er ikke svindel. Det er en kommunikasjon mellom brukerstedet og sentralen. Det har vært kommunikasjonssvikt.»

Innslaget ble avsluttet med kommentarer fra tidligere trafikkleder i Drammen Taxi, Bjørn Kopperud, som avviser at saken kan forklares som kommunikasjonssvikt. Reporteren refererte også Kopperuds mening om at reduksjonen av boten må anses som en fallitterklæring, og Kopperud uttalte:

«– Jeg synes jo det også er forstemmende. Det er jo egentlig en legalisering, mener jeg, av svindel.»

I nyhetsoppdateringen kl. 07.03 ble saken igjen omtalt kort, men i litt utvidet form sammenlignet med sendingen en time tidligere, ettersom også tidligere styreleder i Drammen Taxi nå ble sitert. Han sa:

«– Jeg må jo si at dette er ikke noe vanlig. Det er helt uvanlig at dette skjer. Hvis man tar betalt for en tjeneste man ikke har levert, så er jo det selvfølgelig en form for svindel.»

Noen minutter senere, kl. 07.12, ble så hoved-/utbrettsaken, der også Asif Khalil uttalte seg, sendt på ny. En drøy halvtime senere, kl. 07.40, ble saken igjen omtalt kort, men denne gang uten den tidligere styrelederens kommentar.

Samme dag, fredag 28. september 2012, publiserte NRK Buskerud også en nettartikkel om saken. Denne hadde tittelen «Slik trikset taxisjefen med taksameteret» og var illustrert med et portrettbilde av taxisjefen. I ingressen sto det:

«Styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, Asif Khalil, ble tatt på fersk gjerning for å ta seg betalt for taxiturer som ikke ble utført våren 2010. Fikk straff og bot, som ble omgjort da han selv kom inn i styret i selskapet.»

I brødteksten fremkom i hovedsak de samme opplysningene og uttalelsene som i hovedsaken sendt på radio.

KLAGEN:

Klager er den omtalte og intervjuede taxisjefen i Drammen Taxi, som også har vært drosjesjåfør og løyveinnehaver i Drammen i mange år. Slik klager ser det, har NRK drevet med kampanjejournalistikk for å sverte hans og Drammen Taxis omdømme.

I forbindelse med saken som er omtalt, opplyser klager: «I tillegg til løpende tildelte turer, enten via holdeplass eller over samband, kjører sjåfører på faste oppdrag man er tildelt etter en søkeprosess. Våren 2010 hadde jeg en sløyfe som jeg kjørte flere ganger pr. uke. En av disse passasjerene var hjemmehørende på et dagsenter i Drammen. Ved ankomst dagsenteret, fikk jeg enten beskjed om at passasjeren ikke skulle være med eller passasjeren uteble. Denne situasjonen pågikk over noen uker. Dette er fast betalte oppdrag hvor jeg mottok innbetalinger i tråd med bestillingene. Ved gjennomgang internt på sentralen, oppsto spørsmål om hvorvidt jeg hadde kjørt passasjeren ved dagsenteret eller ikke. Ledelsen ønsket en forklaring. På dette tidspunkt var jeg valgt inn i styret i Drammen Taxi, ved styrets behandling av saken fratrådte jeg selvsagt styremøtet. Styret kom til at jeg skulle betale en bot på 10.000 kroner, noe jeg protesterte på. Jeg anførte at det måtte være dagsenterets og drosjesentralens oppgave å melde fra til meg, slik at jeg kunne droppet å møte opp ved dagsenteret som avtalt. Styret i Drammen Taxi lyttet til mine innspill og reduserte samtidig boten til 3000 kroner. I forhold til denne saken har jeg lagt meg flat og bedt om unnskyldning for min manglende deltakelse i å opplyse om at passasjeren uteble og jeg faktisk mottok betaling for turene. Men denne saken er ute av verden for lengst.»

Klager opplyser også at det har vært andre saker i Drammen Taxi som har skapt «turbulente forhold», som blant annet har resultert i at daglig leder trakk seg, og klager fikk rollen som fungerende daglig leder og styreleder. Klager anfører: «Drammen Taxi har tatt alle disse sakene på alvor og sørget for løpende behandling. Like fullt har vi vært gjenstand for en serie kritiske medieoppslag. Slik jeg ser det, er det opplagt hvem som står bak tipsene og løpende informasjon til mediene (…) Jeg vil påstå at NRK Buskerud ikke har vært kritiske i sine valg av kilder, de har ikke ønsket å se at kildene har hatt motiver for å skade Taxisentralens omdømme og Drammen Taxis ledelse spesielt.»

Når det gjelder de påklagede radioinnslagene og nettartikkelen, forklarer klager at han ble intervjuet dagen før publisering. Han skriver: «28. september i nyhetssendingen klokken 07.00 – gikk nyheten om at jeg var ilagt boten, men mine kommentarer uteble. Samme nyhetsinnslag ble kjørt 07.30 – fortsatt uten mine kommentarer. Klokken 10.46 og senere oppdatert 11.18 har NRK Buskerud laget en sak på nettet. I denne saken fremføres uriktige opplysninger om at bakgrunn for boten, skal ha vært at jeg hadde trikset med taksameteret. Dette er beviselig ikke riktig.» Slik klager ser det, har NRK brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. Videre ber klager om at PFU også vurderer om publiseringene strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 (dekning for titler, ingress og innannonseringer etc.) og punkt 3.2 (kildekritikk).

TILSVARSRUNDEN:

NRK opplyser at redaksjonen arbeidet systematisk med de turbulente forholdene rundt Drammen Taxi i omkring en måned før publiseringen av den påklagede omtalen. Utgangspunktet var en rapport fra Arbeidstilsynet. NRK skriver: «Våre journalister fikk raskt kontakt med kilder i Drammen Taxi, både nåværende og tidligere ansatte blant sjåfører, løyvehavere, andelshavere og ledelse. Historiene de fortalte var sammenfallende, om et selskap hvor makten over en toårsperiode hadde gått fra et bredt sammensatt styre og administrasjon, til Asif Khalil (klager) som på dette tidspunktet bekledde jobbene som styreleder, daglig leder og trafikkleder.»

NRK anfører også: «Et annet tema i vår journalistikk (…) har vært sjåførenes yrkesetikk, deres behandling av passasjerer og hva flere kilder hevder er styrets unnfallenhet mot å iverksette straffetiltak mot sjåførene. Pasientreiser i Vestre Viken helseforetak, som kjøper tjenester av Drammen Taxi for ca. 25 millioner kroner i året, tok i vår i mot rundt 100 klager i måneden fra brukerne. (…) I denne konteksten fikk redaksjonen et tips om at Asif Khalil (klager) selv er internt bøtelagt for å ha tatt i mot betaling for taxiturer som ikke ble utført våren 2010. I og med at han på publiseringstidspunktet selv var både styreleder, daglig leder og trafikkleder i selskapet, og dermed hadde ansvar for å rydde opp i avvikene blant annet fra Pasientreiser, mente NRK at det var riktig å publisere den senere innklagede saken.»

Slik NRK ser det, er «NRKs fokus på de turbulente forholdene i selskapet (…) en vesentlig sak for [kanalens] lesere, seere og lyttere». NRK opplyser også: «Etter at denne saken ble laget har Asif Khalil (klager) gått av som daglig leder i selskapet, og han fikk ikke ny tillit som styreleder i en ekstraordinær generalforsamling i høst.»

Når det gjelder de påklagede radioinnslagene, forklarer NRK om programformatet og sendeskjemaet: «Morgensendingen fra Buskerud går fra kl 06 til kl 09. Morgensendinga består av korte nyheter, reportasjer, musikk og andre elementer. Hver morgensending inneholder en hovednyhetssak som fast blir sendt rett etter kl. 06 og kl 07. Nyhetene i kortform kl 0703 og kl 0730 er et nyhetssammendrag i bulletengform.»

Etter NRKs mening er klager gitt samtidig imøtegåelse «ved at Khalil har fått muligheter til å imøtegå alle anklager i hovedsak/utbrettsaken den morgenen». NRK presiserer: «Utbrettsaken ble sendt to ganger i samme morgensending, både kl 0614 og kl 0712. I NRKs definisjon er ”samtidig imøtegåelse” alltid i samme reportasje eller sending. I lange magasinsendinger/flater, som morgensendinga, er ”samtidig imøtegåelse” alltid tidsmessig nær opprinnelig reportasje/sak. Klager har i samme sending og tidsmessig nært bullentengen kl 0703 og 0730, fått mulighet til å imøtegå alle påstander/anklager mot ham i hovedsaken som gikk kl 0614 og kl 0712. I nettsaken som ble publisert samme formiddag har klager fått anledning til å imøtegå alle påstander/anklager som framkommer i saken.»

Med hensyn til den påklagede tittelbruken, anfører NRK: «Vi valgte å bruke ordet ”triksing” ut fra hvordan flere sentrale kilder i taximiljøet har forklart at disse turene må registreres, og hva som fysisk måtte gjøres med taksameteret for å registrere turene. Tidligere trafikkleder i Drammen Taxi redegjorde blant annet for at sjåførene aktivt og fysisk måtte bekrefte disse turene på taksameteret, og at det ikke var rom for misforståelser. Klager tok seg betalt for 21 turer som ikke fant sted. Han har godtatt boten og betalt tilbake pengene og slik sett erkjent [at han] har tatt imot penger han ikke hadde krav på. Måten Khalil har måttet gjøre dette på er ytterligere sjekket med flere i taxinæringen etter at PFU-klagen ble levert, og alle bekrefter at man flere ganger må betjene taksameteret for å bekrefte turene og dermed få ut betalig for dem.» NRK viser også til at redaksjonen har tilgang på alle dokumentene i den omtalte saken som styret behandlet, og at hendelsen der omtales som «en bevisst og aktiv handling».

Hva gjelder NRKs kildebruk og -kritikk, opplyser NRK at deres gjennomgang viser at redaksjonen har vært i kontakt med over 70 ulike kilder i forbindelse med omtalen av de ulike forholdene ved Drammen Taxi. NRK anfører også: «I den påklagede saken som omhandler klagers bot for å ha fått betalt for taxiturer som ikke ble utført, har redaksjonen foruten klager selv, brukt fire ulike åpne kilder som alle var involvert i saken.»

Klager har etter dette ikke hatt kommentarer utover å påpeke at han står fast ved innholdet i klagen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere nyhetsinnslag i NRK Buskeruds morgensending på radio og en nettartikkel som omtalte at sjefen i Drammen Taxi har tatt betalt for turer som aldri ble utført våren 2010.

Klager er den omtalte taxisjefen (han som var sjef da saken ble omtalt og publisert). Han mener NRK ikke har innfridd kravet til samtidig imøtegåelse, ettersom hans uttalelser kun ble gjengitt i nettartikkelen og i hovedsaken på radio, og ikke i de korte nyhets-sammendragene. Slik klager ser det, har NRK – også gjennom annen omtale enn den påklagede – drevet kampanjejournalistikk for å sverte hans og Drammen Taxis omdømme. Klager stiller i denne sammenheng spørsmål ved NRKs kildekritikk. I tillegg anfører han at påstanden i nettartikkelens tittel, om at han skal ha trikset med taksameteret, er feil. Han ber PFU derfor også vurdere publiseringene opp mot Vær Varsom-plakatens punkter om å ha dekning for titler etc. og kontrollere at opplysninger som publiseres er korrekte.

NRK opplyser å ha jobbet med de turbulente forholdene rundt Drammen Taxi omkring en måned før publisering, og at redaksjonen har vært i kontakt med over 70 kilder i dette arbeidet. Hva gjelder de påklagede publiseringene konkret, anfører NRK at redaksjonen har brukt fire åpne kilder i tillegg til klager selv. Slik NRK ser det, er det også dekning for påstanden om «triksing». NRK viser her til hva kilder skal ha forklart, og mener også klager har erkjent å ha tatt imot penger han ikke hadde krav på. Etter NRKs mening bryter publiseringene heller ikke med kravet om samtidig imøtegåelse. NRK anfører at klager har fått imøtegå alle anklager i nettartikkelen og i hovedsaken på radio. Sistnevnte ble sendt to ganger i løpet av morgensendingen. Klagers imøtegåelse er derigjennom også, ifølge NRK, sendt tidsmessig nær kortversjonen av nyheten, noe redaksjonen mener må være tilstrekkelig i lange magasinsendinger.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at flere av titlene i den påklagede nettartikkelen er konstaterende og inneholder sterke påstander som rammer klager. Samtidig noterer utvalget seg at NRK baserer omtalen på flere kilder, som underbygger de sterke påstandene. Videre konstaterer utvalget at redaksjonen også har latt klageren få imøtegå påstandene i nettartikkelen og i hovedsaken på radio, i tråd med det presseetiske kravet om samtidig imøtegåelse.

Selv om utvalget kan forstå at klageren er kritisk til NRKs kildevalg, ettersom alle som uttaler seg er forhenværende sjefer i Drammen Taxi, mener utvalget at NRKs kildebruk er relevant; det dreier seg om personer i ledende posisjoner som behandlet og avgjorde utfallet av den omtalte saken mot klager. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om redaksjonenes plikt til å utøve kildekritikk og være særlig oppmerksom i de tilfeller der det kan tenkes at kilden har en agenda. For øvrig registrerer utvalget NRKs opplysning om at over 70 kilder har vært kontaktet i arbeidet med forholdene i Drammen Taxi.

Slik utvalget ser det, er det presseetisk mest diskutable i det påklagede tilfellet knyttet til publiseringen av de korte nyhetssammendragene i morgensendingen på radio. Utvalget merker seg at klagers uttalelser aldri ble gjengitt i disse sammendragene. Det ble imidlertid fremsatt påstander av faktisk art som rammer klager, særlig i nyhetssammendraget som ble sendt like etter klokka sju. I sistnevnte innslag fremkom uttalelser om svindel, uttalelser man vanligvis ville innhentet en samtidig kommentar til.

Utvalget har tidligere slått fast at samtidig imøtegåelse må gjelde både tid og sted. Spørsmålet blir dermed om en imøtegåelse innenfor samme sending – en sending som varte i tre timer – kan anses som samtidig i presseetisk forstand.

Utvalgets praksis når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse er streng. Selv om det ikke er mange minuttene mellom publiseringen av nyhetssammendraget og hovedsaken, der klager fikk imøtegå påstandene, mener utvalget at NRK også skulle ha referert klager i det nyhetssammendraget der det fremkom uttalelser om svindel. Utvalget mener også dette forholdet er relevant fordi man ikke kan forvente at radiolytterne får med seg en hel morgensending. Utvalget vil dessuten på generelt grunnlag minne om at det ikke er presseetisk akseptabelt å publisere en beskyldning uten imøtegåelse fordi man mener det er dekning for de faktiske forholdene. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har NRK (Buskerud) opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 26. februar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Martin Riber Sparre,
Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile, Camilla Serck-Hanssen

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk i et kort nyhetsinnslag om at Asif Khalil, som på publiseringstidspunktet var sjef i Drammen Taxi, skal ha tatt seg betalt for turer som aldri ble utført våren 2010. I innslaget ble det fremsatt påstander om svindel. Utvalget mener dette er påstander som krever en imøtegåelse, og at NRK derfor også skulle ha gjengitt Khalils kommentarer, i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. På dette punkt har NRK opptrådt kritikkverdig.»