NN mot Eikerbladet

PFU-sak 272/10


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Eikerbladet som omhandlet billighetserstatninger, der kommunen må betale for tidligere overgrep mot og omsorgsvikt overfor barn. I artikkelen ble seks erstatningssaker omtalt. Klageren er en av de omtalte. Slik klager ser det, er han identifisert gjennom avisens opplysning om hans fødselsår. Videre reagerer han på avisens framstilling og mener artikkelen bryter med privatlivets fred fordi opplysningene i saken er taushetsbelagte.

Eikerbladet avviser klagen og mener avisen har anonymisert tilstrekkelig. Det vises til at kommunen har 20.000 innbyggere og at det nærmest er umulig å identifisere personen ut i fra de opplysningene artikkelen gir. Avisen mener heller ikke at artikkelens framstilling av fakta innebærer brudd på god presseskikk. Slik avisen ser det, er det en del av pressens samfunnsoppdrag å sette et søkelys på kommuners ansvar.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Men pressens rett til å informere, innebærer ikke noen informasjonsplikt. Pressen har i stedet et ansvar for å vurdere hva som er nødvendig for offentligheten å vite, og veie det opp mot hensynet til hvilke konsekvenser omtalen kan få for de involverte.

I det påklagede tilfellet var Eikerbladet i sin fulle rett til å rette søkelyset på kommunens erstatningsutbetalinger og ansvar i slike saker. Det er heller ikke presseetisk uakseptabelt å motta taushetsbelagt informasjon. Det avgjørende er hvordan denne informasjonen behandles. Utvalget vil mene at avisen har anonymisert klager tilstrekkelig, sett i lys av lokalsamfunnets størrelse og at opplysningene er knyttet til forhold langt tilbake i tid. Det er heller ikke gitt annen informasjon som knytter hendelsene og klager til tid og sted.

Når det gjelder opplysningenes karakter, forstår utvalget at det kan være belastende for klager å lese dette på trykk. Utvalget vil minne om at når en redaksjon får tilgang til personsensitiv informasjon, må det utvises ekstra varsomhet i forhold til detaljrikdommen i det som publiseres. Men slik utvalget ser det, var det i den påklagede artikkelen ikke gitt annen informasjon enn hva klageren må akseptere og som var nødvendig for å formidle hvorfor det ble gitt billighetserstatning.

Eikerbladet har ikke brutt god presseskikk.

Tønsberg, 2. april 2011

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, John Olav Egeland, Øyvind Brigg,
Camilla Serck-Hanssen, Georg Apenes, Eva Sannum