Sven Jarle Knoll mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 268/07


SAMMENDRAG:

Fredriksstad Blad (FB) hadde onsdag 31. oktober 2007 en mindre førstesidehenvisning med tittelen «Anklages for pengesløsing», og med følgende tekst:

«Advokat Audun Lillestølen har lagt ned store ressurser i sin gransking av konkursbegjærte Autosalongen. Det liker det rammede selskapet svært dårlig.»

Inne i avisen het det i hovedtittelen: «Kobles til falsk millionfaktura». Ingressen:

«Bostyret mistenker at tidligere daglig leder Jarle Knoll i Autosalongen kan stå bak en falsk faktura på 3,5 millioner kroner. Nå håper de politiet vil etterforske saken videre.»

Videre i teksten:
«- Saken er anmeldt til politiet, og jeg synes det ville være skremmende om de ikke har ressurser til å gå inn og se nærmere på dette, sier advokat Audun Lillestølen. Nylig avsluttet han og resten av bostyret sin gransking av de økonomiske forholdene rundt Autosalongen i Fredrikstad.
Falsk faktura (mellomtittel)
Selskapet, som eies delvis av Jarle Knoll og delvis av investor Alf Ulvens selskaper, har de siste månedene vært under konkursbehandling. I et svært ufullstendig og rotete regnskap har bostyret funnet det Lillestølen mener er mistanke om flere alvorlige og straffbare forhold. Blant annet er det snakk om en faktura på 3,5 millioner kroner fra en bilforhandler i Bergen som viser seg å være falsk. Det er noe uvisst hvem som står bak fakturaen, men ifølge boinnberetningen er det Knoll som har tjent penger på den falske fakturaen. Dette fordi han har sluppet unna moms tilsvarende 712.000 kroner, samtidig som det i regnskapet uriktig fremsto som om Knoll hadde tilført sitt eget firma 3,5 millioner kroner i en periode da det hadde økonomiske vansker. Pengene er senere reversert.
Helt til slutt i artikkelen heter det:
«- Jeg vil understreke at dette på ingen måte er noen dom over Jarle Knoll, men det er snakk om tall vi har kommet frem til basert på undersøkelsene vi til nå har gjort, sier Lillestølen.»

En underartikkel over fire spalter hadde tittelen «- Audun Lillestølen lyver». Ingressen:

«Jarle Knoll har utformet et omfattende tilsvar der han plukker fra hverandre bostyrets rapport punkt for punkt.»

Videre i teksten:
«- De har brukt gigantsummer i granskingen. Innberetningen fremstår som det reneste makkverk, og er kun produsert for å forsvare et massivt timeforbruk, sier Jarle Knoll om beretningen Lillestølen og resten av bostyret står bak.
Sikker på renvaskelse (mellomtittel)
Forretningsmannen mener bostyreren bevisst har unnlatt å ta med viktig informasjon, og at resultatet er noe som fremstår som en svertekampanje.
– Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke er noe ulovlig i denne saken. Jeg håper politiet ser på dette, for da vil de se at det ikke er noe mer her, sier Knoll.
Når det gjelder påstandene om at han skal ha tjent penger på en falsk faktura, er dette noe han har visst om lenge og som også er rapportert til Økokrim. Knoll benekter at dette har gitt ham noen form for økonomisk gevinst.
– Den omtalte fakturaen er et forsøk på å svindle undertegnede. Jeg er forferdelig avslappet på disse tingene, sier Knoll.»

På siden fantes også en såkalt faktarute, med følgende tekst:

«Konkurssaken mot Autosalongen
* Autosalongen er eid 50 prosent av avtroppende daglig leder Jarle Knoll. Den andre halvdelen eies av et av investor Alf Ulvens selskaper.
* De siste månedene har et bostyre ledet av Audun Lillestølen gransket de økonomiske forholdene rundt selskapet i forbindelse med en konkursbegjæring. Mye tyder på at økonomiske garantier fra Ulven redder selskapet fra konkurs, men bostyret har mistanke om en rekke straffbare forhold de mener politiet bør se nærmere på.
* På tross av mangelfullt regnskap, mener bostyret å ha funnet beviser på at Knoll skylder Autosalongen 4,2 millioner kroner, at det er utstedt en falsk faktura på 3,5 millioner kroner, samt flere andre forhold.
* Knoll og Autosalongen mener Lillestølen har startet en svertekampanje mot selskapet, og har utformet et omfattende tilsvar der han tilbakeviser bostyrets påstander punkt for punkt.»

Artikkelen var illustrert med et større arkivfoto av klageren sittende i en bil. Bildeteksten:

«HELT SIKKER: Tidligere daglig leder Jarle Knoll i Autosalongen håper politiet tar fatt på forholdene rundt Autosalongen. Han er nemlig overbevist om å bli renvasket om alt kommer på bordet.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte Jarle Knoll. Innledningvis opplyser han at avisen ble felt i en klage fra ham til PFU i 2003 (Sak 067/03). Han mener avisen ikke har glemt denne saken og at den er ute etter å «ta» ham.

Klageren opplyser at han ble oppringt fra avisen dagen før publiseringen av den påklagede artikkelen og at han da fortalte journalisten at det var utarbeidet et omfattende tilsvar til bostyrerapporten journalisten hadde fått tilgang til. Han sørget for at journalisten fikk tilgang til tilsvaret samme dag. Videre:

«Tilsvaret inneholder absolutt alle relevante opplysninger i saken, også faktum om det som Fredriksstad Blad velger å bruke i sitt avisoppslag. Journalist Fange opplyser på telefonen på kvelden 30.10.2007 (kvelden før publisering; sekr. anm.) at han har gått gjennom tilsvaret, dette kan ikke være tilfelle når man leser oppslaget.»

Klageren mener den påklagede artikkelen bryter med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Han viser til punkt 3.7, og mener avisen ikke har gjengitt meningsinnholdet i telefonsamtalen med ham. Videre mener han at det i artikkelen ikke er lagt vekt på omtanke i presentasjonen. Men klageren mener brudd på punkt 4.7 er det alvorligste.

«Det brukes et kjempestort bilde av undertegnede ved omtale, om det som kan være en falsk millionfaktura. Det må være et klart brudd på 4.7. Undertegnede har barn som lider svært under slik fremstilling som dette, det er selvfølgelig også en belastning for undertegnede.»

Klageren har vedlagt klagen tilsvaret som journalisten fikk tilgang til, med et betydelig antall bilag. Selve tilsvaret følger vedlagt til utvalget, mens bilagene ikke sendes.

Sekretariatet ga etter dette partene beskjed om at saken ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, i tråd med følgende innstilling:

«Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, måtte Fredriksstad Blad være i sin fulle rett til å omtale bostyrerapporten om den økonomiske situasjonen ved Autosalongen, og vil samtidig vise til at omtale av slike forhold tilhører normal journalistisk virksomhet. Utvalget registrerer at klageren har fått komme til orde med sin versjon, og fått gi klart uttrykk for hva han mener om bostyrets granskning.

Utvalget finner det også naturlig at klageren, som firmaets daglige leder og medeier, både ble navngitt og avbildet.

Utvalget konkluderer med at Fredriksstad Blad ikke har brutt god presseskikk.»

Pressens Faglige Utvalg besluttet i møte 18.12.2007 å igangsette ordinær tilsvarsrunde.

TILSVARSRUNDEN:

Fredriksstad Blad kjenner seg ikke igjen i påstanden om at avisen skal være ute etter revansje etter at den ble felt i PFU i forbindelse med en klage fra samme klager. Videre heter det i avisens tilsvar:

«Bakgrunnen for at vi nå har omtalt konkursbehandlingen av Knolls selskaper, er at bobestyreren retter til dels sterke mistanker mot selskapet generelt og Knoll spesielt etter å ha gått gjennom de økonomiske forholdene rundt selskapet. Knoll er en betydelig aktør på bilsalgsmarkedet i Fredrikstad, og det er naturlig å omtale en såpass spesiell sak etter hvert som den utvikler seg. Behandlingen av konkurssaken resulterte i en rekke artikler i avisen, både i forkant og i etterkant av saken 31. oktober 2007.»

I sitt tilsvar viser avisen til at det dagen før publisering var omfattende kontakt mellom avisen og klageren. Han fikk opplest sitatene som ble brukt i artikkelen, og ga uttrykk for at han var korrekt sitert. Videre:

«Han er imidlertid misfornøyd med at hans dokumentasjon ikke medfører at avisen tillegger bobestyrerens innberetning mindre vekt. Han minner om at han tidligere har fått Fredriksstad Blad dømt i PFU, og at han ikke vil nøle med å melde avisen inn for utvalget igjen om han anser det som riktig.

Under de to samtalene Knoll hadde med Fredriksstad Blads journalist denne ettermiddagen, ga Knoll uttrykk for at han ikke likte et arkivbilde avisen tidligere har trykt i forbindelse med omtale av ham. Journalist Fange sa at avisen ønsket å ta et nytt bilde, noe Knoll avslo.

På bakgrunn av den omfattende kontakten med klageren før publiseringen, stiller avisen seg uforstående til at meningsinnholdet skulle være ukorrekt gjengitt. Videre anfører avisen at partene synes å stå langt fra hverandre, men at deres påstander kommer tydelig fram. «Avisen presenterer de ulike synene uten å trekke konklusjoner. Vi kan ikke se at sakskomplekset fremstilles uten omtanke for noen av aktørene.»

Avisen mener også det var naturlig å identifisere klageren, både fordi han hadde vært navngitt og avbildet i forbindelse med tidligere omtale av samme sak, og på grunn av hans rolle som kjent bilforhandler. Avisen kan heller ikke se å ha publisert et bilde av klageren i strid med god presseskikk.

Klageren oppsummerer et omfattende og detaljert tilsvar slik:

«Oppsummerert så er det slik at FB har trykket artikler som burde vært gjengitt svært mye mer nyansert, meningsinnholdet i den informasjon de fikk burde vært korrekt gjengitt, de burde unnlatt å bruke et kjempebilde hvor bilen brukes til å trekke oppmerksomhet. Dersom de skulle bruke bilde så burde den brukt et bilde kun av undertegnede, deretter burde de vært forsiktige med å bruke bilder før en evt. etterforskning er avsluttet. Den egentlige «skurken» i denne saken er advokat Lillestølen som har beriket seg med nesten en halv million kroner når det var åpenbart at det ikke ville bli noen konkurs.» Klageren avslutter med å anføre at om Fredriksstad Blad ikke har brutt god presseskikk i denne saken, så er det uforståelig for ham.

Fredriksstad Blad understreker i sitt siste tilsvar at avisen ga klageren «alle muligheter til å få tatt et nytt bilde», men at han ikke benyttet seg av den muligheten. Videre heter det:

«Vi er selvsagt klar over at avisen som utgangspunkt skal være varsom med bruk av bilder som er tatt i en annen sammenheng. Derfor er også alle bilder merket med arkivfoto. I vår vurdering av bildebruk ligger også at Knoll som en profilert forretningsmann, som har stilt opp i mediene når han mener det kan være en fordel for ham.»

Avisens redaktør synes det er beklagelig at klageren misliker bildet, og han inviterer ham til en diskusjon om framtidig bruk eller ikke bruk av det påklagede bildet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Fredriksstad Blads omtale av en bostyrerapport som også inneholdt en politianmeldelse. Klageren var daglig leder i det konkursrammede bilfirmaet. Han mener avisen brøt god presseskikk ved ikke å gjengi fakta korrekt, ved å navngi ham og ved å bringe et arkivbilde av ham som etter hans mening setter ham i et ufordelaktig lys.

Fredriksstad Blad beklager at klageren misliker bildet, men viser til at han ble gitt anledning til å få tatt nye bilder, noe han avslo. Videre anfører avisen at det var naturlig å identifisere klageren fordi han er en sentral aktør i bilbransjen i distriktet. Avisen viser ellers til at partene har fått gi sine versjoner av det omtalte forholdet og at dekningen derfor framstår som balansert.

Pressens Faglige Utvalg mener Fredriksstad Blad var i sin fulle rett til å omtale konkursen i det omtalte bilfirmaet. Utvalget har forståelse for at klageren har opplevd omtalen som en belastning, men vil vise til at forhold som dette uten tvil både har allmenn interesse og allmenn betydning.

Videre mener utvalget det var naturlig både å navngi og bringe et fotografi av klageren. Det legges her avgjørende vekt på at klageren selv fikk god anledning til å imøtegå de kraftige påstandene fra bostyrer. Selv om avisen med fordel kunne brukt et annet bilde av klageren, kan ikke utvalget se at bildet i seg selv bryter med normene for god presseskikk. Utvalget registrerer dessuten at bildet er merket arkivfoto og at det dermed at gitt opplysning til leserne om at det ikke er tatt i tilknytning til den påklagede artikkelen.

Fredriksstad Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. februar 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard
Siri Bjerke, Eva Sannum, Trygve Wyller