NorgesPatriotene, v. Øyvind Heian mot Nationen

PFU-sak 267/08


SAMMENDRAG:

Nationen brakte tirsdag 23. desember 2008 et portrettintervju med sogneprest Joseph Moiba i Oppdal. Artikkelen hadde tittelen «Mørk jul i Oppdal». Ingressen lød slik:

«Norges første sogneprest fra Afrika møtte veggen da hans egne ikke ville ha ham. Joseph Moiba finner trøst i julebudskapet.»

I artikkelen omtales det hvordan Moiba har blitt møtt i lokalsamfunnet. Det fortelles hvordan han er blitt verbalt og fysisk angrepet. Videre følger følgende avsnitt:

«I september oppdaget Moiba at noen hadde løsnet hjulmutrene på bilen hans. Det har vært steinkasting mot presteboligen. Individer som kaller seg Norgespatriotene har meldt på internett at Moiba skal halshugges. Truslene er politianmeldt.»

Artikkelen var også publisert på nett.

KLAGEN:

Klager er organisasjonen NorgesPatriotene, som «reagerer med vantro» på teksten om at «individer som kaller seg Norgespatriotene har meldt på internett at Moiba skal halshugges». I klagebrevet anføres det at «vi på ingen måte har fremmet disse grove truslene og finner det svært underlig at Nationen ikke på noe tidspunkt har vært i kontakt med oss slik at vi kunne fått avkreftet at vi sto bak truslene».

TILSVARSRUNDEN:

Sekretariatet ba i utgangspunktet om en kort redegjørelse fra Nationen, og valgte deretter å igangsette ordinær tilsvarsrunde.

Nationen opplyser i sitt tilsvar at det er Moiba selv som er kilde for opplysningen om at «disse truslene var fremkommet fra en bidragsyter i et diskusjonsforum på nettsidene til NorgesPatriotene». Det anføres at lensmannen i Oppdal har bekreftet at klagerens nettsted har vært etterforsket i forbindelse med truslene mot Moiba. Videre:

«Nationen ønsker å presisere at vi ikke har beskyldt NorgesPatriotene som organisasjon for å stå bak truslene. Det vi har skrevet er at individer har fremmet dem, og at NorgesPatriotenes nettsted har formidlet disse truslene. I ettertid ser vi at denne setningen kan misforstås og tolkes dit hen at NorgesPatriotene som organisasjon har truet Moiba. Om noen har oppfattet det slik, selv om det faktisk ikke står i saken, beklager vi dette. Nationen har ikke selv sett nettsidene der truslene har vært fremsatt. Det burde vi gjort før publisering. Imidlertid bekreftet politiet overfor avisen at de på eget initiativ hadde opprettet straffesak og etterforsket trusler mot Moiba, deriblant trusler som var fremkommet på NorgesPatriotenes nettsted.»

NorgesPatriotene ønsker, med bakgrunn i Nationens tilsvar, å utvide klagen til også å omfatte Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å kontrollere opplysninger. Det vises til at avisen selv opplyser at Moibas påstand ikke ble kontrollert, og at avisen ikke selv har sett nettsiden(e) der trusselen angivelig skal ha blitt framført. Videre avviser klageren at man har formidlet trusselen.

Det opplyses i tilsvaret at NorgesPatriotenes nettsted ikke har noe debattforum, men at det finnes lenker til andre nettsider, blant annet diskusjonsforumet FrittForum (frittforum.diskusjoner.com). «Dersom en trussel er fremmet på dette nettstedet, har altså dette ikke noe med NorgesPatriotene å gjøre.» Det anføres at man lenker til sider som dette fordi man mener at disse kan ha interesse for relevante lesergrupper.

Nationen anfører i sitt siste tilsvar at hvis man går inn på klagerens nettsted www.norgespatriotene.org, finner man på høyre side debattforumet ”Fritt forum”. Det er dette forumet Nationen henviser til i den påklagede artikkelen om Joseph Moiba.

«NorgesPatriotene understreker i sitt tilsvar at organisasjonen ikke har noe med dette nettstedet å gjøre. Nationen vil imidlertid påpeke at slik nettsiden til NorgesPatriotene fremstår, ser det ut som om Fritt Forum er en del av NorgesPatriotenes nettsted. Det gis ingen informasjon på NorgesPatriotenes nettsted om at Fritt Forum ikke er organisasjonens eget diskusjonsforum, og det går heller ikke fram at det dreier seg om en ekstern lenke.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, organisasjonen NorgesPatriotene, mener Nationen brøt god presseskikk da avisen i et portrettintervju med en sogneprest i Oppdal med afrikansk bakgrunn hevdet at «individer som kaller seg Norgespatriotene har meldt på internett at (sognepresten) skal halshugges». Klageren hevder den aldri har framført en slik trussel, men at den kan ha forekommet i en nettdebatt NorgesPatriotenes eget nettsted lenker til. Klageren mener også at Nationen skulle tatt kontakt før publisering for å gi NorgesPatriotene mulighet til samtidig kommentar.

Nationen anfører at avisen aldri har hevdet at klageren har fremmet en slik trussel, men innser at den påklagede setningen kan forstås slik. Avisen mener ellers at den omtalte lenken på NorgesPatriotenes hjemmeside framstår som organisasjonens eget debattforum.

Pressens Faglige Utvalg registrerer Nationens anførsel om at den påklagede setningen ikke var ment som en påstand om at NorgesPatriotene hadde framført en drapstrussel mot den omtalte sognepresten i Oppdal. Utvalget mener imidlertid det neppe kan være tvil om at leserne vil forstå setningen slik klageren har anført, og legger dette til grunn for sin konklusjon.

Den påklagede påstanden ble framført i en sjangermessig sammenheng som isolert sett gjorde det unaturlig å innhente samtidig imøtegåelse. På den annen side kan det heller ikke være fritt fram for påstander i en portrettsjanger. Utvalget viser til at det faktisk hevdes at NorgesPatriotene har truet presten med drap, og at Nationen verken har underbygget dette i artikkelen eller dokumentert at påstanden er korrekt.

Utvalget har behandlet en rekke klager fra NorgesPatriotene, og har i de fleste tilfeller konkludert med at en organisasjon som fremmer ekstreme synspunkter i det offentlige rom, også må tåle mer enn de fleste andre. I det påklagede tilfellet mener imidlertid utvalget at mangelen på dokumentasjon for en påstand om drapstrussel ikke er akseptabel. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

På dette punkt har Nationen brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Hege Holm, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye