Stine Sønju mot Eikernytt

PFU-sak 266/15


SAMMENDRAG:

 Eikernytt.no publiserte mandag 7. september 2015 en kort nyhetsartikkel på nett med tittelen «6-åring til legevakt etter påkjørsel» og ingressen:

«En seks år gammel gutt er kjørt til legevakt for sjekk etter en påkjørsel i bunnen av ‘skolebakken’ i Hokksund i ettermiddag. Kvinnen som kjørte bilen har rutinemessig fått førerkortet beslaglagt.»

Brødteksten gjengis under i sin helhet:

«Det var like før klokken 15 i dag at politiet og ambulanse rykket ut til en ulykke i krysset mellom Rv. 35 og Plassen via a vis Prix i Hokksund. En gutt kom på sparkesykkel ned ‘skolebakken’ og kjørte over det som tidligere var et merket gangfelt. Gutten traff trolig bilen i siden og ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet. Han ble senere kjørt legevakta i Hokksund for en grundigere sjekk, men skal altså ikke være alvorlig skadet. Kvinnen i 50-åra fra Hokksund, som kjørte bilen, har rutinemessig fått førerkortet beslaglagt og ifølge politiet på stedet er dette med bakgrunn i at stedet krever spesiell oppmerksomhet med tanke på at det er en kjent skolevei. Det har foregått asfaltarbeidet i gaten og de tidligere oppmerkede gangfeltene er derfor borte. Det er heller ingen skilting som tilsier at det er gangfelt der nå. Bilen, som kom fra Prix skal ikke ha hatt stor fart da ulykken skjedde. Sjåføren var rystet og ble også hun tatt hånd om av ambulansepersonellet.»

Oppslaget var også illustrert med tre bilder. Ett viste en sparkesykkel som lå delvis under bilen som var involvert i ulykken. Et annet var et oversiktsbilde av åstedet med politibil og ambulanse samt ulykkesbilen sett bakfra på avstand. Bildeteksten til sistnevnte bilde lød slik:

«Politi og ambulanse var raskt på stedet og fikk tatt hånd om gutten. Vitner sier til Eikernytt.no at det ikke var noe voldsomt sammenstøt, og at gutten så tilsynelatende uskadet ut.»

Det tredje bildet var plassert like under artikkelens ingress (se skjermdump under), og viste ulykkesbilen rett forfra. Bilskiltet var synlig, men registreringsnummeret var sladdet.

 

KLAGEN:

Klager er datteren til sjåføren som var involvert i ulykken. Samtykke fra sjåføren er innhentet. Klager skriver:

«Min mor [navn] ble påkjørt av en gutt på sparkesykkel, og dette havnet i avisen […] Problemet oppstår idet bilnummer er, til tross for et dårlig forsøk på sladd, fullt synlig på bildet i artikkelen. Dette førte til en kveld med telefon- og sms-storm fra alt mellom nære venner til bekjente som alle hadde identifisert bilen på bildet. Dette førte til en meget økt belastning i en allerede vanskelig situasjon, og all kontakt med journalist ble møtt med null forståelse og arrogant avvisning. Dessuten; på tross faktum at bilfører ikke har blitt straffet på noen måte for hendelsen (bortsett fra rutemessig førerkortbeslag, et førerkort hun fikk tilbake neste virkedag), fremstilles hun meget ugunstig i både overskrift og ingress […] Legg merke til at det fremstilles som om hun har kjørt på gutten, mens tidlig etterforskning har vist at gutten kom i stor fart ut i veien, uten å se seg for, og krasjet inn i bilens sidedør/fremre hjul. Bilfører […] har opplevt denne saken som meget belastende og det enorme lokale presset som ulevelig».

Klager legger ved en skjermdump fra Facebook der det vises til at en bekjent av sjåføren oppga at hun klarte å tyde registreringsnummeret på bildet i den påklagede artikkelen. Klager viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 og 4.11.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Det er ikke registrert kontakt mellom partene med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Eikernytt.no oppfatter at klagen kun retter seg mot bildebruken og den angivelig dårlige sladdingen, og skriver:

«Vi har sladdet bildet maksimalt med mosaikk og har etter at vi fikk reaksjoner fra klager, sjekket med uhildede om dette er lesbart. Det var det ikke. Vi har full forståelse for at folk som kjenner klager, vil kunne kjenne igjen bilen og derved ta kontakt. Dette skjer i de fleste ulykkessituasjoner.»

Redaksjonen opplyser videre at klager, da hun først tok kontakt, truet med politianmeldelse, og at redaksjonen reagerte litt på dette. Videre skriver Eikernytt.no:

«Etter å ha sjekket bildet igjen, så vi heller ingen grunn til å fjerne bildet. For å imøtekomme klageren skal vi gå inn og sladde bildet enda bedre da dette blir liggende i arkivet. Når det gjelder teksten er det tatt alle mulige forbehold her, da politiet på stedet ikke kunne bekrefte hendelsforløpet.»

 

Klageren stiller spørsmål ved redaksjonens påstand om at uhildede ikke kunne tyde registreringsnummeret:

«Bilen i seg selv er ikke spesielt gjenkjennelig, så da er det rart å tro det er pixelert godt nok, i og med at bilfører ble kontaktet av en rekke venner og bekjente som hadde klart å tyde bilnummeret. Jeg vil gjerne vite hvem som har sjekket, og evt dokumentasjon på det.»

Når det gjelder muligheten for at bekjente kunne ha kjent igjen ulykkesbilen og derigjennom skjønt hvem sjåføren var, skriver klager:

«I Øvre Eiker var det i 2014 registrert 314 biler av typen Nissan. Iflg nissan sine egne salgstall for 2013, er ca 18% av Nissan sine solgte biler i norge en X-Trail. Og med svart som den desidert dominante bilfargen i norge, er det ikke vanskelig å regne seg til at det er svært usannsynlig at publikum har gjettet seg til at dette var [navn] sin bil, ut i fra bilen alene på bildet. Det kan ikke være noen tvil om at det er registreringsnummeret som har vært avslørende her.»

Om dialogen med redaksjonen etter den påklagede publiseringen, skriver klager:

«Klager tok først kontakt med Eikernytt.no på en høflig og konstruktiv måte, men bel både brykt og frekt avvist uten noen form for forklaring eller unnskyldning. Denne kommentaren ble besvart med en anmodning om å fjerne bildet, med politianmeldelse som utvei. Dette er et drastisk skritt, men gitt posisjonen W. Sønjo stod i, og den enorme belastningen tabben, og ikke minst svaret fra Eikernytt, satte henne i, så vi ingen annen utvei. Vår melding nummer to ble også latterliggjort og bryskt avvist.»

Klager legger ved skjermdump av sms-korrespondanse mellom klager og redaktør.

Endelig mener klager det er vel og bra at redaksjonen nå vil sladde bildet enda bedre, men at dette er altfor sent til å rette opp skaden.

 

Eikernytt.no skriver:

«1. Vi sjekket med utenforstående om skilt var lesbart. Hvem dette var og eventuell dokumentasjon på dette er ikke relevant.

  1. Tallmaterialet er sikkert riktig, men det er ikke usannsynlig at folk har sett både [navn] og hendelsen. Stedet hvor dette har skjedd – bare noen hundre meter fra bostedet er også en medvirkende årsak til eventuell gjenkjenning.
  1. Når det gjelder klagers kontakt så må det presiseres at både mor og datter er bekjente med undertegnede gjennom flere år og derfor en ”løs” tone herfra. Vi mente vi hadde sladdet bildet tilstrekkelig og reagerte på at vi ble møtt med trusler om politianmeldelse fra folk vi kjenner godt. Har kanskje en følelse av at de hadde ventet ”spesialbehandling” siden de er gamle kjente og at når dette ikke skjedde, reagerte slik de gjorde.»

På sekretariatets oppfordring legger redaksjonen ved det omstridte bildet slik det så ut og var sladdet ved førstegangspublisering (Dette for å forsøksvis gi PFU et bedre inntrykk av hvordan bildet så ut for en som leste artikkelen på en dataskjerm, da bildet fremstår noe mindre i nettartiklene som er skrevet ut og scannet, sekr. anm.).

Endelig skriver klager:

«En skal være klar over en viktig ting.  For at noen skal kunne identifisere en person gjennom et bilskilt, må vedkommende enten kjenne nummeret fra før eller søke det opp gjennom vognkortregisteret. Altså det krever en aktiv handling for å sjekke slike nummer. Etter vår oppfatning var det ikke mulig å få sett nummeret slik at det kunne søkes på.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen retter seg mot en artikkel på Eikernytt.no som omtalte en kollisjon mellom en bil og en seksåring på sparkesykkel. Det fremgikk at seksåringen ikke ble alvorlig skadet, og at omstendighetene rundt hendelsen var uklare. Ulykkesbilen var avbildet i oppslaget.

Klager er datteren til sjåføren av ulykkesbilen og klager med sjåførens samtykke. Hun mener at bilens registreringsnummer var for dårlig sladdet i oppslaget, og oppgir at dette førte til en telefon- og sms-storm fra venner og bekjente som identifiserte bilen, noe som ble en ekstra belastning for sjåføren i en allerede vanskelig situasjon. Det påpekes at sjåføren ikke er blitt straffet på noen måte for hendelsen. Videre er klager kritisk til måten hun ble møtt på av redaksjonen da hun tok kontakt etter publisering.

Redaksjonen bestrider at registreringsnummeret var for dårlig sladdet og mener at det kan ha vært andre årsaker til at venner og bekjente av sjåføren gjenkjente bilen og tok kontakt. For å komme klager i møte har redaksjonen likevel valgt å sladde bilnummeret ytterligere etter at saken ble klaget inn til PFU.

 

Pressens Faglige Utvalg er enig med redaksjonen i at den påklagede artikkelen fremstilte ulykken saklig og nøkternt. Samtidig forstår utvalget at sjåføren fant omtalen av ulykken ubehagelig. At Eikernytt måtte kunne omtale ulykken, synes imidlertid partene å være enige om. Striden står om hvorvidt registreringsnummeret på ulykkesbilen var godt nok sladdet på bildet i artikkelen. Klager legger ved dokumentasjon som tyder på at bekjente av sjåføren hadde klart å lese nummeret, mens redaksjonen oppgir at uhildede testpersoner ikke klarte å tyde det. PFU konstaterer uansett at Eikernytts hensikt var å anonymisere bilfører.

Videre registrerer PFU at dialogen mellom klager og redaksjon etter publisering kom skjevt ut, da klager først ville ha det aktuelle bildet slettet, noe som ble avvist. I den vedlagte korrespondansen kom det imidlertid raskt frem at det var sladdingen av bilskiltet klager primært reagerte på. For PFU fremstår det ikke opplagt at registreringsnummeret ikke var leselig slik det så ut ved førstegangspublisering. Utvalget finner det positivt at redaksjonen sladdet bilskiltet bedre etter at saken havnet på PFUs bord, men mener at Eikernytt burde ha kommet klager i møte på dette punktet tidligere. Utvalget mener derfor at redaksjonen, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 om identifisering, umiddelbart burde ha vært mer imøtekommende og forsikret seg om at artikkelen ikke inneholdt unødige identifikasjonstegn.

Utvalget finner at Eikernytt har opptrådt kritikkverdig.

 

Oslo 27. oktober 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug, Tone Angell Jensen,

Reidun Førde