Adv. Kåre Moljord (p.v.a. klient) mot Telemarksavisa

PFU-sak 266/08


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa (TA) brakte 31. oktober 2008 en nyhetsreportasje med hovedtittelen «Hytteeier må gjøre rede for påstander» over fem spalter. Ingressen lød:

«BAMBLE: Hytteeier Olav Dag Hegna mener ansatte ved teknisk etat i Bamble har drevet dokumentforfalsking og gitt løgnaktige svar. Nå ber kontrollutvalget om at han dokumenterer de alvorlige påstandene.»

Og videre i brødteksten:

«Med vedtak om dagbøter på 2000 kroner hengende over seg, valgte Olav Dag Hegna å etterkomme vedtaket i teknisk komité og Fylkesmannens stadfestelse om at de ulovlig[e] byggverkene på hytta måtte fjernes. Under saksgangen påsto Hegna at kommunen ga feilaktige svar og beskyldte også saksbehandleren for løgn. Han hevder også at kommunen har gjort seg skyldig i dokumentforfalskning og at de har holdt dokumenter tilbake.»

Det framgår at Hegna selv klaget saksbehandlingen inn for kommunens kontrollutvalg, som i september altså vedtok å be ham komme med dokumentasjon. «Da saken kom opp igjen 13. oktober, hadde klageren ikke svart innen fristen.»

I en underartikkel med tittelen «- Meget alvorlige anklager» heter det at Bambles rådmann har full tillit til den aktuelle saksbehandleren i kommunens tekniske avdeling. Deretter het det:
«Hver av de påstandene Olav Dag Hegna har framsatt overfor kommunens saksbehandlere rammes av straffeloven og er grunnlag for oppsigelse dersom de kan dokumenteres. Derfor kan ikke rådmannen ha slike påstander sittende på kommunens ansatte. – Anklagene er så alvorlige at kommunens advokat Sten Løitegaard har overtatt saken. Han kommuniserer nå med Olav Dag Hegnas advokat for å belyse hva som har skjedd.»

I underartikkelen ble det for øvrig opplyst at også kommunens plan- og bygningssjef, sammen med lederen av teknisk komité, «er beskyldt for uredelighet».

Av en énspaltet rammenotis med tittelen «- Har ikke tid» framgikk det dessuten:

«Den ellers så snakkesalige Olav Dag Hegna har ikke tid til å kommentere hvorfor han ikke hadde sendt inn dokumentasjon på påstandene mot kommuneadministrasjonen til kontrollutvalget. – Jeg sitter i et møte og har ikke tid, for det vil ta lang tid å kommentere denne saken, sier han til TA.»

Som hovedillustrasjon brukte avisen et firespaltet bilde med Hegna i forgrunnen, og det ble i bildeteksten opplyst at bildet var tatt under en befaring sommeren 2007.

15. november 2008 brakte Telemarksavisa et halvannen spalte langt innlegg av advokat Kåre I. Moljord, på vegne av Olav Dag Hegna. Under tittelen «TA må gjøre rede for sine påstander», blir det innledningsvis tilbakevist at Hegna har beskyldt politikere i Bamble for «uredelighet». Det siktes her til avisens opplysning om at det også var rettet beskyldninger mot lederen av teknisk komité.

I innlegget hevdes det for øvrig at TA også tidligere har omtalt Hegnas byggesak «på en feilaktig og misvisende måte», og at anmodninger om beriktigelser ikke er etterkommet.

KLAGEN:

Klager er advokat Kåre I. Moljord, på vegne av Olav Dag Hegna. Advokaten tar i klagen for seg hele dekningen TA har hatt av Hegnas befatning med Bamble kommune i hyttesaken. Det vises til i alt fire vedlagte nyhetsartikler forut for oppslaget 31.10.08, den første fra 1. juni 2007 og den seneste fra 14. august 2008. Klageren er underrettet om at disse rammes av PFUs klagefrist, med mindre utvalget bestemmer noe annet.

Som bakgrunn for vurdering av reportasjen 31.10.08 skal nedenfor nevnes enkelte av klagens momenter knyttet til de tidligere avisomtalene. For forståelse av saksgangen skriver klageren bl.a.:

«Olav Dag Hegna bygget i 1962 sin fritidsbolig strandsonen før strandloven og bygningsloven trådte i kraft. Det ble i tiden etter innføringen av byggeforbud i strandsonen gjort visse forandringer/bygget anneks til hovedhytten. Etter at bygningsmyndighetene ble tipset om mulig ulovlig bygging av en person med et motsetningsfylt forhold til Olav Dag Hegna, ble saken tatt opp av Bamble kommune. Tipseren var ikke hyttenabo.»

«Teknisk komité i Bamble kommune godkjente 7. desember 2006 etter søknad fra Olav Dag Hegna deler av disse tiltak. Komiteen mente imidlertid at annekset og deler av terrassen ikke kunne godkjennes, og det ble truffet vedtak om fjerning av disse tiltak innen 1. mai 2007. Dette vedtaket ble påklaget, samtidig som det ble søkt om å få beholde uendret de tiltak som var gjort på eiendommen.»

«Teknisk komité hadde som ledd i klagesaksbehandlingen befaring på eiendommen 31.
mai 2007. Under det etterfølgende møte om saken samme dag traff komiteen vedtak om å utsette videre saksbehandling for å vurdere en rekke innsigelser fremsatt av Olav Dag Hegna.»

«Journalist Rolf Formo i TA var til stede under befaringen og tok bilder og han omtalte også saken i TA. (01.06.07). Olav Dag Hegna mener at journalist Formo etter befaringen sammen med bygningssjef Rogn var på eiendommen og tok bilder uten å varsle Hegna, og uten tillatelse fra Hegna.»

«Hegna fant oppslaget feilaktig og misvisende, og tok forholdet opp med Formo, men Hegna følte at han ikke fikk gehør for sin anmodning om å få korrigert feil i oppslaget. (…) Bakgrunnen for Hegnas ønske om korrigerende opplysninger var bl.a. en omfattende mappe med redegjørelse for faktiske forhold, lovbestemmelser og dokumentasjon Hegna delte ut under befaringen. Det antas at Formo fikk tilgang til denne dokumentasjonen.»

«TA hadde ved journalist Formo på nytt et oppslag om byggesaken i nettutgaven 14. juni 2007. (…) Oppslaget var ledsaget av et bilde av bygningssjef Rogn på Hegnas eiendom. Bildet ble tatt av journalist Formo. Hegna og hans hustru mener at dette bildet ble tatt uten hans samtykke, og at det ble tatt etter befaringen som ble avsluttet om lag kl. 11.00. Journalist Formo benekter at han tok bildet etter befaringen…».

«TA ved journalist Formo hadde et nytt oppslag om saken i TA 24. august 2007, etter at
Teknisk komité hadde behandlet Hegnas klage over vedtak om og frist for riving. (…) Heller ikke dette oppslaget imøtekom Hegnas tidligere anmodninger om å få korrigert feilaktige opplysninger i tidligere oppslag.»

«TA ved journalist Formo hadde et nytt oppslag om saken i TA 14. august 2008. (…) Journalist Formo har åpenbart hatt direkte kontakt med bygningssjef Rogn som sin kilde, siden saken på dette tidspunkt ikke hadde vært behandlet i Teknisk komité. Det kan reises spørsmål ved om Formo ved dette har benyttet opplysninger som er taushetsbelagt, siden det trolig må legges til grunn at bygningssjefen har taushet om byggesaksbehandlingen, og de anførsler som Hegna hadde gjort gjeldende under sakens gang.»

Når det gjelder oppslaget 31. oktober 2008, og som faller innefor klagefristen, heter det i klagebrevet:

«Olav Dag Hegna sendte 10. september 2008 en e-post til journalist Formo med sin redegjørelse for saken, igjen med en anmodning om å gjøre sakens realiteter kjent for offentligheten. (…) Det kom ingen reaksjon på dette fra journalist Formo. Oppslaget i TA 31. oktober 2008 inneholdt etter Hegnas oppfatning flere feil og uriktigheter, og det kom til omfattende korrespondanse mellom undertegnede på vegne av Hegna og ansvarlig redaktør Ove Mellingen.»

«Undertegnede anmodet om at TA dokumenterte visse av sine påstander om at Hegna hadde begått straffbare forhold og fremsatt beskyldninger om ”uredelighet” overfor politisk valgt leder av Teknisk komité, Tor Tollefsen, eller dementere sine påstander. Konklusjonen ble at TA ikke ville dementere sine påstander, men TA aksepterte å trykke et leserinnlegg fra Hegna.»

«Som man vil se av (vedlagte) opplysninger fra redaktør Ove Mellingen bygger oppslaget (31.10.08) om beskyldningen om straffbare forhold/uredelighet på muntlige kilder. Med så alvorlige beskyldninger mot Hegna er dette en lang[t] fra akseptabel kildebruk og kildekontroll. Meget kan tale for at TA har benyttet representanter i byggesaksadministrasjonen og som sine kilder. Dersom så er tilfelle, er dette svært betenkelig.»

Klageren viser her til at byggesaksadministrasjonen i tilfelle er en kilde som «står i et sterkt motsetningsforhold til Hegna», og er «underlagt taushetsplikt».

For øvrig anser ikke klageren at reportasjen 31.10.08 ivaretok Hegnas rett til samtidig imøtegåelse av påstandene som framkom. «Hegna ble ikke orientert om oppslagets innhold. Hegna ble heller ikke spurt om han hadde anledning til å kommentere innholdet på et senere tidspunkt.» Etter klagerens mening «burde TA innhentet Hegnas kommentarer før oppslaget ble trykket, og ikke nøyd seg med en telefonisk henvendelse under et møte Hegna ikke kunne gå ut av der og da.»

Klageren konkluderer med å hevde at TA har handlet i strid med Vær Varsom-punktene 3.2, 3.7, 4.1, 4.4, 4.13 og 4.14.

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisas redaktør kommenterer innledningsvis, i korte punkter, enkelte av klagerens anførsler om artiklene som faller utenfor klagefristen.

Når det gjelder oppslaget 31.10.08, forsvarer avisen bruken av både åpne og skjulte kilder. «TA har utøvd nøye kildekontroll og kildekritikk i bruk av kilder i denne saken. At Hegna har meninger om hvem kildene kan være, og om deres eventuelle taushetsplikt, vedkommer ikke forholdet mellom TA og Hegna, slik vi ser det.»

«TA tok kontakt med Hegna og ba om en kommentar til hvorfor han ikke hadde svart på
henvendelsen fra kontrollutvalget om å dokumentere påstandene. Det avfeide han med at han ikke hadde tid og at han ønsket å kommentere hele byggesaken. Hegna møtte også vår forespørsel med å hevde at han ”ikke kunne si når han ville få tid”.

Videre går redaktøren i rette med klagerens anførsel om at det ikke var grunnlag for avisens samlebegrep ”uredelighet”. Det vises til at formuleringen ble brukt av Teknisk komités leder angående beskyldninger Hegna hadde rettet også mot ham.

«TA kan ikke se å ha brutt god presseskikk på noen punkter. I en sammensatt og komplisert sak har vi forholdt oss til de presseetiske reglene. (…) At Hegna varierer fra å ikke ville kommentere, til å forlange omfattende dementier forankret i at han mener saken har vært misvisende formidlet, har vanskeliggjort dette arbeidet. Men vi har, konsekvent, tilbudt Hegna å fremme sitt syn på trykk, i tillegg til at han alltid har fått anledning til å besvare konkrete deler av den.»

Klageren skriver i sitt tilsvar bl.a.:

«Til tross for at TAs oppslag må leses slik at TA hevder at KLAGER hadde fremsatt en direkte beskyldning mot Tollefsen (Teknisk komités leder; sekr. anm.), var grunnlaget for bruken av de infamerende uttrykk i sitats form TA benyttet, ikke bygget på e-posten fra klager til Kontrollutvalget, men på utsagn fra TOLLEFSEN, at han ”mente seg grovt beskyldt for uredelighet”. Klager hadde ingen kontakt med Tollefsen på dette tidspunkt. TA har altså ikke kildesjekket om/at det var Klager som brukte dette uttrykket og at det var rettet mot Tollefsen.»

«Klager anerkjenner TAs prinsipielle rett til bruk av kilder som bryter taushetsplikt. Klagers poeng ligger på en annen kant: når kilder med taushetsplikt benyttes, og særlig dersom kilden selv mener seg utsatt for de aktuelle beskyldninger, ja da har TA en UTVIDET plikt til kildekritikk, kildekontroll og plikt til å sørge for en betryggende saksbehandling med kontradiksjon og en reell mulighet for imøtegåelsesrett.»

«TA anfører i tilsvaret at TA ”konsekvent [har] tilbudt Hegna å fremme sitt syn på saken på trykk”. Klager mener at dette ikke er korrekt. TA har tvert i mot avvist Klagers forsøk på å komme til orde. (…) Kun en gang har TA trykket innlegg fra Klager, og det var etter at undertegnede ble anmodet om å bistå Klager i sakens anledning.»

Telemarksavisa fastholder at «Tollefsen har ment seg grovt beskyldt for uredeligheter». TA har gjengitt det. Klager har ingen grunnlag for å hevde at ikke Tollefsen føler seg grovt beskyldt.»

Når det gjelder klagerens anførsel om at TA tidligere har avvist Hegnas forsøk på å komme til orde, skriver redaktøren: «Klager har ønsket å bruke sin tilsvarsrett til forhold langt ut over det tilsvarsretten regulerer. Det har vi avvist. Imidlertid har vi ved flere anledninger oppfordret klager til å gi skriftlig uttrykk for sitt eget syn på saken.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsoppslag i Telemarksavisa (TA), om at kontrollutvalget i Bamble kommune hadde bedt en hytteeier dokumentere alvorlige påstander om ansatte i teknisk etat. Hytteeieren klager via advokat over feil og usanne påstander, blant annet om at han også skulle ha beskyldt lederen av teknisk komité for «uredelighet». Klageren finner det kritikkverdig at avisen har basert seg på muntlige kilder, og ikke kontrollert utsagn opp mot skriftlig materiale. Dessuten reagerer klageren på at han ikke fikk reell mulighet til samtidig imøtegåelse.

Telemarksavisa forsvarer bruken av både åpne og skjulte kilder, og mener avisen nøye har utøvd kildekontroll og kildekritikk. Når det gjelder begrepet «uredelighet», påpekes det at lederen av teknisk komité selv brukte dette uttrykket angående beskyldninger klageren hadde rettet mot ham. Slik TA ser det, må klageren selv ta ansvar for at han ikke hadde tid til å svare på konkrete spørsmål da journalisten tok kontakt. Det vises for øvrig til at klageren i etterkant fikk et lengre tilsvar på trykk.

Pressens Faglige Utvalg mener avisen var i sin fulle rett til ta for seg konflikten mellom klageren og kommunens tekniske etat. Det måtte også være legitimt å legge hovedvekt på de kommunalt ansattes reaksjon, sett i lys av at det var klageren som hadde framsatt alvorlige, men så langt udokumenterte påstander om dem.

Utvalget vil likevel understreke viktigheten av å utvise tilstrekkelig kildekritikk når den parten som ensidig kommer til orde, åpenbart har en egeninteresse når det gjelder saksframstillingen og ikke kan oppfattes som en nøytral kilde. Her viser utvalget generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Selv om TA med fordel kunne ha kontrollert om klageren skriftlig virkelig hadde beskyldt lederen av teknisk komité for «uredelighet», finner utvalget det likevel akseptabelt å omtale hva lederen oppfattet beskyldningene som.

Videre viser utvalget generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at klageren ble kontaktet for å svare på spørsmål angående dokumentasjonen kontrollutvalget hadde bedt ham om å komme med. Selv om redaksjonen med fordel kunne anstrengt seg ytterligere for å få klagerens kommentar til sakens realiteter, mener utvalget at klageren må ta et medansvar for at det ikke senere og innen trykketid ble ny kontakt med redaksjonen. Her finner utvalget grunnlag for spesielt å vise til andre del av Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Utvalget registrerer for øvrig at klageren i etterkant fikk publisert et lengre tilsvar, med et innhold som omfattet langt mer enn de spørsmålsstillinger den påklagede reportasjen reiste.

Etter en samlet vurdering har Telemarksavisa ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2009

John Olav Egeland
Halldis Nergård, Kirsti Nielsen, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse