Kongsberg Tomteselskap AS v. adv. Marius Eckbo-Lie mot Laagendalsposten

PFU-sak 265/08


SAMMENDRAG:

Laagendalsposten hadde tirsdag 3. juni 2008 et førstesideoppslag med tittelen «Strid om anbudsregler», som gjaldt spørsmålet om eller i hvilken grad Kongsberg Tomteselskap skal følge Lov om offentlige anskaffelser. Oppslaget var illustrert med et bilde av daglig leder i tomteselskapet, og bildet var tatt i døråpningen inn til hans kontor. I bildeteksten het det:

«PÅ GLØTT: Daglig leder Hasse Svensson i Kongsberg [T]omteselskap holder døren på gløtt, men er i utgangspunktet avvisende til å følge anbudsreglene fullt ut.»

Tittelen på artikkelen inne i avisen var «Frykter tomteselskapet bryter loven», og av ingressen fremgikk det at det var tomteselskapets eier, Kongsberg kommune, som fryktet et lovbrudd. Videre opplyses det at kommunen mener tomteselskapet bør følge loven også ved salg av boligtomter og utbyggingsfelt (ikke bare ved anskaffelser og kjøp av tjenester), og under mellomtittelen «Sterk strid» het det:

«Laagendalsposten er kjent med at det gjennom flere måneder har vært tildels sterk strid mellom tomteselskapet og kommunen om temaet, og der også Kommuneadvokaten er trukket inn i bildet.»

Kommuneadvokaten uttaler seg, men understreker at hans vurdering er avgitt til avisen i «privat kapasitet»:

«[J]eg mener at mye tyder på at KTS [Kongsberg Tomteselskap, sekr. anm.] omfattes av Lov om offentlige anskaffelser (…)»

Videre underbygges påstanden om at kommunen ønsker at tomteselskapet skal følge reglene i den aktuelle loven, med henvisning til et brev fra kommunen, som avisen også siterer fra. Her het det:

«Tilsvarende er det foretatt drøftinger med bl. a. Tomteselskapet om dets forhold til lov om offentlige anskaffelser, og hvor det anbefales at Tomteselskapet følger reglene i denne loven[.]»

Avslutningsvis opplyses det imidlertid at brevet skal vært ukjent for tomteselskapet.

I en undersak med tittelen «Vil ikke rette seg etter kommunens anmodning», blir tomteselskapets daglige leder, Hasse Svensson, intervjuet. Det opplyses at selskapet har bestilt en juridisk utredning «for å klarlegge hva som er reglene som gjelder». Videre het det:

«Men Svensson skiller klart mellom anskaffelser, kjøp av tjenester og såkalt ”avhending av eiendom”. Det er den siste kategorien transaksjoner som det nå er strid rundt. (…) – Ved anskaffelser har vi en praksis som om vi er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, selv om vi mener at vi ikke er omfattet av loven. Det samme gjelder kjøp av tjenester, for eksempel konsulenttjenester, sier Svensson (…). Men når det gjelder avhendig av eiendom, dvs. salg av tomtearealer, mener han at det ville skapt en for stor arbeidsbelastning for tomteselskapet å etterleve de offentlige anbudsreglene.»

Oppslaget opptok to helsider og var illustrert med et stort bilde av Hasse Svensson, og fire mindre portrettbilder av kommuneadvokaten, Reidar Øxnevad som er styreleder i KTS, ordføreren (som utgjør KTS’ generalforsamling) og kommunens informasjonsansvarlige (som hadde undertegnet det omtalte brevet det ble sitert fra).

Laagendalsposten publiserte torsdag 5. juni 2008 et nytt førstesideoppslag om at Kongsberg Tomteselskap kan risikere søksmål og bøter hvis selskapet ikke følger offentlige anbudsregler, dette ifølge advokat Robert Myhre. Både førstesideoppslaget og artikkelen inne i avisen var illustrert med et stort bilde av daglig leder og styreleder i selskapet. Tittelen på artikkelen var «– Tomteselskapet risikerer millionsøksmål», og i ingressen sto det:

«Advokat Robert Myhre mener det er uklokt av tomteselskapet å ikke fullt ut følge offentlige anbudsregler.»

I brødteksten ble det forklart hvorfor tomteselskapets praksis, ifølge advokaten, er uklok:

«På denne måten risikerer Kongsberg [T]omteselskap å bli saksøkt av selskaper som føler seg forbigått ved tildeling av kontrakter. Det fastslår advokat Robert Myhre som er ekspert på offentlige anskaffelser (…)»

Videre fremkom det også at advokaten mener selskapet er omfattet av loven, men at han ikke er hundre prosent sikker. I denne sammenheng het det:

«Etter å ha sett på selskapets vedtekter mener han disse trekker i retning av at selskapet kanskje ikke er omfattet av reglene likevel. – Selskapet er utvilsomt i en gråsone, og er et grensetilfelle. Det hadde derfor vært tilrådelig at selskapet fulgte anskaffelsesreglene, for på den måten å unngå eventuelle bøter (…).»

Advokaten kommenterer dessuten tomteselskapets forhold til EØS-reglene på dette området, og det anføres:

«Dersom disse [EØS-]reglene ikke etterleves risikerer tomteselskapet å eksponere seg for mulige millionsøksmål eller saftige bøter.»

I en undersak med tittelen «Advokat Robert Myhre skal utrede for tomteselskapet», opplyses det i ingressen:

«Etter å ha uttalt seg til Lp om saken, skal nå advokat Robert Myhre utrede samme spørsmål for tomteselskapet.»

Av brødteksten fremgår det at utredningen det er snakk om, er den juridiske betenkingen som tomteselskapet har bestilt og som ble omtalt i artikkelen 3. juni 2008. Det fremkommer også at utredningen ble bestilt for noen dager siden, mens avisen innhentet advokatens vurdering allerede i midten av mars. Avisen siterer dessuten fra en e-post der advokaten kommenterer egen habilitet i denne forbindelse:

«Mine uttalelser ble gitt som spesialist på fagfeltet, basert på de opplysningene Laagendalsposten hadde. (…) I etterkant har jeg blitt kontaktet av Kongsberg [T]omteselskap (ikke omvendt) (…) Jeg har orientert de[m] om den kontakt vi har hatt tidligere, og at jeg til avisen har uttalt at jeg heller i retning av at selskapet var omfattet av reglene.»

Artikkelen var også illustrert med et mindre bilde av advokat Myhre og en faksimile av tidligere oppslag. I tillegg inneholdt artikkelen en faktarute om tomteselskapet og den omtalte striden, og i toppen av siden hadde avisen plassert «merkelappen» «VOKSESMERTER I KONGSBERG».

Noen måneder senere, lørdag 4. oktober 2008, slo Laagendalsposten opp en ny sak om tomteselskapet. Førstesideoppslaget hadde tittelen «Kan ha brutt loven», og var illustrert med et stort bilde av et boligfelt. I bildets øvre kant sto det:

«Jeg tviler på om noe slikt vil gi dekning for mva-fritak. Jusprofessor Frederik Zimmer»

Et lite portrettbilde av tomteselskapets daglige leder var innfelt nede i hovedbildets venstre hjørne, og i henvisningsteksten sto det:

«Kongsberg Tomteselskap kan ha brutt loven i forbindelse med tomtearbeider på Gamlegrendåsen syd. Daglig leder, Hasse Svensson, ba anleggsentreprenøren BAS Anlegg om å fakturere uten mva. Tre skatteeksperter mener en slik praksis kan være i strid med loven.»

Tittelen på artikkelen inne i avisen var «Unnlot å betale merverdiavgift». Denne påstanden ble underbygget i brødteksten med henvisning til både «skriftlig materiale», blant annet et referat fra et byggemøte 22.02.2007, og flere fakturaer som også var avbildet, i tillegg til en muntlig kilde som uttalte seg. Den muntlige kilden var tidligere byggeleder i BAS Anlegg. Byggelederen var med på det nevnte byggemøtet som avisen skal ha referat fra, og i brødteksten opplyses det om byggelederens kjennskap til saken:

«Han bekrefter at det ikke ble betalt mva for arbeidene, og at dette skjedde etter at de fikk beskjed fra tomteselskapet om hvordan arbeidene skulle beskrives i fakturaene. – Jeg reagerte på at vi ble pålagt å fakturere på en slik måte (…)»

Faktureringsmåten det henvises til, blir forklart slik:

«[T]omteselskapet har bedt minst en underleverandør om å fakturere tomtearbeider (…) som ”sidetak i vei”. Mens tomtearbeider er mva-pliktige, er ”sidetak i vei” fritatt for mva når det dreier seg om bygging av offentlige veier.»

To andre muntlige kilder som avisen har vært i kontakt med – daglig leder i Kongsberg Entreprenør (som for øvrig overtok etter BAS Anlegg da de gikk konkurs i oktober 2007) og daglig leder i PK Hus – hevder imidlertid de har betalt mva i forbindelse med arbeidet på det aktuelle boligfeltet. I en underartikkel med tittelen «– Gir ikke fritak» siteres dessuten tre «eksperter i skatterett», som mener at mva-fritak ikke gjelder tomtearbeider. De understreker imidlertid at de uttaler seg på generelt grunnlag til avisen.

Videre publiserte Laagendalsposten samme dag også et intervju med tomteselskapets daglige leder Hasse Svensson, som derigjennom fikk anledning til å kommentere selskapets fakturerings- og mva-praksis. Intervjuet hadde tittelen «– Kan ha tøyd grensene noe», som var et sitat av Svensson. Innledningsvis i brødteksten sto det:

«Ved å flytte masse fra tomter til vei, etter at massene er sprengt ut som ledd i arbeidet med å klargjøre tomtene, mener tomteselskapets administrative sjef at dette gir dekning for å unnta både tomtearbeidene og veiarbeidene for mva-plikten.»

Videre fremkom det at avisen hadde gjennomført flere intervjuer med tomteselskapet sjef «de siste to ukene», og at han da blant annet var blitt konfrontert med dokumentasjonen avisen satt på, noe som bidro til at Svensson vedgikk at «tomteselskapet noen ganger beveger seg i yttergrensen av mva-lovverket». Dessuten het det om Svensson:

«Han vedgår at arbeid med å legge pukkputer på grunnmursfundamenter, som berøres i hans eget notat av 22. februar [2007], er å oppfatte som mva-pliktige arbeider. I dokumentet krever Svensson at slike arbeider i stedet skal faktureres som sidetak i vei, som etter dagens regler er fritatt for mva-plikten.»

Avisen gjenga også konkrete spørsmål til Svensson vedrørende faktureringen:

«– Men her har du selv bedt om at dette skal faktureres på denne spesifikke måten. (…) Det står svart på hvitt. – Jada. Ja, nei, jeg tenker på sprengning i sidetak på vei, det er det jeg… Har jeg gjort en feil her og tøyd grensene littegrann, s养

Under mellomtittelen «- Må bære ansvaret» het det imidlertid:
«Etter å ha undersøkt saken nærmere, og etter å ha konferert med advokat, velger Svensson dagen etter å påpeke meget sterkt at det er entreprenørenes ansvar å sørge for at mva-reglene etterleves. »

I tillegg understreker han:

«Vi har ikke instruert noen entreprenører, det gjør vi ikke, annet enn at vi sier at skyting der, det er å oppfatte som sprengning i sidetak, det som benyttes i vei.»

I tilknytning til intervjuet ble det også publisert en undersak med tittelen «Kalte inn styret til krisemøte», der det fremkom at mva-saken var diskutert på et ekstraordinært styremøte, og at det der også var vedtatt at selskapets styreleder, Reidar Øxnevad, «tar over all kontakt med avisens journalister». Øxnevad uttalte seg dessuten kort til avisen, og rettet kritikk mot avisens dekning:

«– Vi driver ikke med kriminell virksomhet, og hvis dere skriver noe som tyder på det, så er det feil (…) – Det dere gjør, er at dere etterlater et slags inntrykk av at Kongsberg Tomteselskap driver halvveis kriminelt (…) – Det er mange firmaer som har sånne problemer innimellom, men jeg har ikke sett noen overskrifter i Laagendalsposten av den grunn.»

Tirsdag 7. oktober 2008 fulgte Laagendalsposten opp mva-saken i en nyhetsartikkel med tittelen «Har hatt mva-dokumentene i ett år». I ingressen het det:

«Kongsberg kommune fikk i september 2007 dokumenter som viste Kongsberg [T]omteselskaps manglende MVA-innbetalinger, men uten at kommunen foretok seg noe.»

Videre, i brødteksten, ble det henvist til kilden for opplysningene:

«Det viser saksdokumenter i teknisk etat i Kongsberg kommune som Laagendalsposten har gjennomgått.»

Det fremgår dessuten av artikkelen at de omtalte dokumentene ble «overlevert på et møte mellom Kongsberg kommune og fire ansatte i BAS Anlegg 21. september [2007]» i forbindelse med en tilsynssak, og i denne sammenheng het det:

«I et brev fra Kongsberg kommune til selskapet BAS Anlegg, datert 27. september 2007, fremgår det at ansatte i BAS Anlegg under møtet la fram skriftlig dokumentasjon og fakturaer som viste manglende MVA-innbetalinger på oppdrag for Kongsberg [T]omteselskap (…) [D]isse fakturaene er identiske med de som Laagendalsposten trykket faksimile av[.]»

En av dem som representerte BAS Anlegg på møtet om tilsynssaken, uttaler seg om hva kommunen ble orientert om på dette møtet:

«– Vi sa at jo at [sic] tomteselskapet hadde ikke opptrådt helt etter loven, de heller. Det ble i alle fall påpekt at det var ulovligheter (…) [D]et ble vist til de fakturaene at det ikke var lov å fakturere på den måten og at det var momsunndragelser.»

Avisen opplyser imidlertid at to av de andre som var på det nevnte møtet for BAS Anlegg, ikke kan huske at mva var et tema. Heller ikke kommunens saksbehandler kan huske noe om dette. Det fremkommer i en undersak med tittelen «– Ukjent med mva-uenighet».

Torsdag 9. oktober 2008 hadde Laagendalsposten et nytt førstesideoppslag med tittelen «Blir skattegransket». I henvisningsteksten sto det:

«? Skatt Sør har iverksatt kontroll av Kongsberg Tomteselskap og det nå avsluttede konkursboet etter BAS Anlegg. Hensikten med kontrollen er å bringe på det rene om det er betalt for lite merverdiavgift for tomtearbeider på Gamlegrendåsen Syd i Kongsberg.
? Dersom skatteetaten finner kritikkverdige forhold, risikerer de involverte politianmeldelse. Tomteselskapet er heleid av Kongsberg kommune.»

Tittelen på artikkelen inne i avisen var «Full skattesjekk av tomteselskapet», og i brødteksten het det:

«Representanter for Skatt Sørs kontor i Kongsberg har de siste dagene tatt kontakt både med tomteselskapet og den tidligere ledelsen i BAS Anlegg.»

Denne påstanden blir underbygget gjennom uttalelser fra tidligere daglig leder i BAS Anlegg, «som bekrefter overfor Laagendalsposten at han ble kontaktet av Skatt Sør allerede tirsdag», samt bobestyreren og revisoren for konkursboet til BAS Anlegg, som også uttaler seg. En underdirektør i Skatt Sør er imidlertid tilbakeholden med opplysninger til avisen, men på spørsmål om Skatt Sør har «hatt med lignende saker å gjøre tidligere», svarer han:

«– Det er veldig sjelden. Det jeg kan si, er at saksbildet er svært komplisert[.]»

Også styrelederen i tomteselskapet er svært ordknapp, og ønsker ikke å svare på om Skatt Sør har tatt kontakt. Dette fremgår av en undersak med tittelen «–Vi snakker ofte med skattemyndighetene».

Dagen etter, fredag 10. oktober 2008, fulgte avisen opp med en artikkel om at PK Hus, som utvikler det aktuelle boligfeltet, har bedt om revisor-sjekk. I ingressen ble det opplyst:

«Are Bråthen i PK Hus mener de har sitt på det rene i mva-saken. Men for ordens skyld er selskapets revisor bedt om å se på saken.»

I en undersak med tittelen «Tause etter skattemøte», het det i ingressen:

«Ledelsen i Kongsberg Tomteselskap møtte i går Skatt Sør for å redegjøre for tomteselskapets befatning med mva-saken.»

Videre gjenga avisen kort hovedtrekkene i hva saken handler om, og både tomteselskapets styreleder og Skatt Sørs representant ble sitert på at de ikke ønsket å uttale seg om hva som kom ut av deres møte.

Lørdag 11. oktober 2008 brakte Laagendalsposten nok en artikkel om mva-saken under tittelen «Deltok på ”mva-møte”». I ingressen het det:
«Daglig leder i PK Hus, Are Bråthen, deltok selv på byggemøtet 22. februar [2007] der det ble gitt beskjed om at det ikke skulle faktureres mva for tomtearbeidene på Blåbærtoppen.»

Under mellomtittelen «Var til stede», blir kilden for denne opplysningen angitt:

«Tidligere byggeleder i BAS Anlegg, Runar Hollerud, sier til Laagendalsposten at PK Hus hadde en egen representant til stede på det aktuelle byggemøtet der de kontroversielle føringene ble gitt for hvordan tomtearbeidene skulle faktureres. Den som representerte PK Hus, var daglig leder Are Bråthen. – Ja, det stemmer, sier Hollerud. Ifølge Hollerud var det imidlertid Hasse Svensson som forklarte hvordan arbeidene skulle faktureres.»

Laagendalsposten publiserte også mandag 13. oktober 2008 ytterligere en artikkel om tomteselskapet på Kongsberg, denne gang med en tittel som var utformet som to setninger: «Tomteselskapet deltok i budkonkurranse om 37 mål på Åsen Nord, men trakk seg. Men de fikk likevel kjøpt området.» I tillegg hadde artikkelen følgende stikktittel: «Konkurransetilsynet: – Samarbeid i budkonkurranser kan rammes av Konkurranseloven». I ingressen sto det:

«Da Kongsberg Tomteselskap trakk seg fra budkonkurransen, vant PK Hus kampen om den 37 mål store tomten. Og PK Hus svarte med å selge videre til tomteselskapet.»

Under mellomtittelen «Styrebehandlet» opplyser avisen dessuten:

«I avtalen, som verken tomteselskapet eller PK Hus vil gi Laagendalsposten tilgang til, sikrer PK Hus seg anledning til å kjøpe tilbake tomteområdet på Gamlegrendåsen når dette er ferdigregulert av tomteselskapet. (…) Både styreleder Reidar Øxnevad og daglig leder Hasse Svensson i Kongsberg Tomteselskap og daglig leder Are Bråthen i PK Hus bekrefter avtalen overfor Laagendalsposten.»

Videre fremgår det at «[s]amarbeidet, dersom dette har virket konkurransevridende», kan være i strid med loven, og en seksjonsleder i Konkurransetilsynet uttaler seg på generelt grunnlag om dette. Tomteselskapet og PK Hus mener imidlertid at «avtalen er legitim og en helt ordinær forretningsmessig avtale mellom to forretningspartnere».

I en undersak med tittelen «– En slik avtale fremstår som mistenkelig», uttaler professor Atle Midttun ved Senter for bedriftenes samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI, at det er grunn til å stille spørsmål ved saken:

«– Så lenge man ikke får opplysninger om prisene som dannes ved en slik avtale, virker det mistenkelig. En slik type avtale åpner for at man må stille spørsmål ved om transaksjonen har foregått på hederlig vis.»

Professoren presiserer imidlertid:

«– Det er ikke sikkert at en slik avtale er ulovlig, selv om man kan mistenke partene for å ha konspirert mot markedet når den ene parten hopper ut av en budkonkurranse og senere gjør en avtale med en annen budgiver, sier Midttun.

I ytterligere en undersak med tittelen «–Alle er tjent med dette», fremkommer det at Are Bråthen i PK Hus stiller seg «undrende til at avtalen mellom dem og tomteselskapet fører til kritiske spørsmål». Han uttaler:

«–Jeg skjønner ikke hvem som skulle være tjent med denne dealen. Alle er jo tjent med dette.»

Vedrørende prisen på tilbakekjøpet, forklarer Bråthen:

«– Vi må kjøpe tilbake denne tomten til kostpris, pluss at tomteselskapet skal ha normalfortjenes på dette. Så vi vet ikke hva prisen blir i det hele tatt[.]»

Lørdag 18. oktober 2008 publiserte Laagendalsposten en kronikk der tomteselskapets advokat kritiserte og kommenterte «en rekke faktafeil og insinuasjoner» i oppslaget
13. oktober 2008. Advokaten anfører blant annet at tomteselskapet trakk seg da selgerne ønsket en snarlig avklaring og derfor ga en kort tidsfrist for nye bud, noe selskapet ikke hadde mulighet til å innfri. Videre skal tomteselskapet ikke ha kjøpt eiendommen «kort tid etter» at budrunden var over, men flere måneder senere. I tillegg avviser advokaten at det er grunnlag for å antyde et ulovlig prissamarbeid, og han spør hvilke motiver avisen har for sin omtale.

Tre dager senere, tirsdag 21. oktober 2008, fikk også en av selgerne av den omtalte tomten et leserinnlegg på trykk. Dette støttet tomteselskapets versjon og faktafremstilling.

For øvrig ble det også i perioden juni til oktober (og også senere) publisert flere artikler i tilknytning til Kongsberg Tomteselskap og de ovennevnte sakene. Blant annet kommenterte ansvarlig redaktør (10.10.2008) og nyhetsredaktør (07.06. og 25.10.2008) avisens søkelys på tomteselskapet. Alle artikler er vedlagt.

KLAGEN:

Klager er Kongsberg Tomteselskap AS ved advokat, som påklager en rekke artikler vedrørende tomteselskapet, publisert i Laagendalsposten i perioden fra 3. juni til oktober 2008 «under betegnelsen ”Kongsbergs voksesmerter”». Klageren ber om at foreldelsesfristen fravikes for artiklene som ligger utenfor fristen, «[e]ttersom de publiserte artikler er en del av en sammenhengende artikkelserie knyttet til Kongsberg Tomteselskap AS».

Slik klageren ser det, er artikkelserien sentrert rundt tre «injurierende og spekulative» påstander, som er fremsatt «tilnærmet uten dokumentasjon». Dette er: 1) at Kongsberg Tomteselskap AS driver virksomhet i strid med reglene om offentlige anskaffelser, 2) at selskapet har unndratt mva, og 3) at selskapet har drevet ulovlig prissamarbeid.

Klageren mener Laagendalsposten har satt et «ubegrunnet kritisk søkelys både på selskapet (…) og personer i selskapets ledelse», og anfører: «De publiserte artikler er egnet til mistenkeliggjøring og forhåndsdømming av selskapet og dets ledelse uten at påstandene om juks etc som fremsettes fremstår som begrunnet. Artiklene synes videre spekulative både etter sitt innhold og form, og synes således å gå svært langt i å konkludere med at Kongsberg Tomteselskap AS driver virksomhet som i beste fall er på grensen av det som anses som strafferettslig opptreden.»

Klageren erkjenner at Laagendalsposten må ha rett til å sette et kritisk søkelys på selskapet og dets aktører, men mener likevel avisen har overtrådt grensen for det som er presseetisk akseptabelt i denne sammenheng. Det anføres: «Vi finner (…) at artiklenes innhold ikke kan forsvares under formålsbestemmelsene knyttet til allmenn interesse og samfunnsansvar.» Etter klagerens mening har avisen brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten, og det henvises konkret til de følgende:

* 3.1 – kilden skal som hovedregel identifiseres
* 3.2 – kildekritikk og kontroll av opplysninger
* 3.3 – premiss
* 4.1 – saklighet og omtanke
* 4.2 – skille faktiske opplysninger fra kommentarer
* 4.4 – dekning for overskrifter, ingresser, etc.
* 4.7 – identifisering

Når det gjelder artiklenes overskrifter, innvender klageren at flere av disse er «å betrakte som rene konklusjoner på lovstridig adferd». Med hensyn til avisens kildegrunnlag, mener klageren blant annet at kildebruken er «useriøs». Dette gjelder spesielt «ekspertuttalelsene», som ifølge klageren har «liten eller ingen relevans», siden dette er «generelle uttalelser uten kjennskap til sakens faktum». For øvrig anfører klageren at det i ettertid har vist seg at «flere av avisens uttalelser er basert på rene faktiske feil», og at dette særlig gjelder «i forhold til påstander om uredelig opptreden og påstander knyttet til lovstridig adferd».

Videre reagerer klageren også på bildebruken i artiklene, og mener den «medfører at de fremsatte påstander om ulovligheter retter seg mot daglig leder av selskapet og leder av selskapets styre». Klageren forstår at «det må forventes og aksepteres at det publiseres bilder av sentrale personer i selskape[t] », men klageren mener likevel Laagendalsposten ikke har utvist nok omtanke for å hindre «en urimelig belastning for den enkelte person».

Klageren går også mer detaljert til verks i sin klage, og peker på det tomteselskapet anser som enkeltbrudd i de konkrete artikler. Hva angår de påklagede artiklene som ble publisert i juni 2008, reagerer klageren spesielt på påstanden om en strid mellom kommunen og tomteselskapet med hensyn til anbudsreglene, samt påstanden om millionsøksmål. Slik klageren ser det, har avisen ikke dokumentert disse påstandene. I denne sammenheng opplyser klageren at det etter avispubliseringen ble «iverksatt grundige undersøkelser knyttet til de påståtte forhold, hvor samtlige utredninger klart konkluderte med at selskapets virksomhet ikke innebærer noe brudd på regelverket, og at de fremsatte påstander således synes å bero på rene spekulasjoner basert på feil i både faktum og jus».

Når det gjelder artiklene som ble publisert 4., 7., og 9.-11. oktober 2008 om selskapets mva-praksis, anfører klageren at avisen «foretar en klar forhåndsdømming» idet avisen benytter «sterke overskrifter» og «går langt i å slå fast at dette forhold er å betrakte som mva[-] unndragelse». Det påpekes: «Igjen fremstår påstandene som udokumenterte og i beste fall synes det å basere seg på feilaktig bruk av faktum i saken.»

Hva gjelder artikkelen der et mulig ulovlig prissamarbeid omtales (publisert 13.oktober 2008), anfører klageren: «Artikkelen inneholder beviselig flere faktiske feil, og det påstående [sic] brudd på lovgivningen er udokumentert. (…) Artikkelen ble således også imøtegått av selskapets advokatforbindelse som i leserinnlegg datert 1[8].10.2008 tilbakeviser de fremsatte påstander (…) Artikkelen ble videre imøtegått av opprinnelig selger (…) Etter mottakelsen av nevnte leserinnlegg ble den nevnte artikkel endret i avisens nettutgave, uten at endringene ble synliggjort for avisens lesere på noen måte.»

TILSVARSRUNDEN:

Laagendalsposten påpeker at Kongsberg Tomteselskap «er et offentlig selskap, heleid av Kongsberg kommune og med utelukkende politikere i styret». Avisen mener derfor at «det å sette søkelyset på disposisjonene til et slikt selskap[,] definitivt er innenfor hva vi oppfatter å være pressens samfunnsoppdrag».

Når det gjelder de konkrete klagepunktene og innklagede artiklene, opplyser avisen at den fikk kjennskap til den omtalte «striden mellom administrasjonen i Kongsberg kommune og Kongsberg Tomteselskap fra ”sentralt plassert kilder” i kommunen. Uenigheten om hvorvidt tomteselskapet formelt sett var pliktig til å følge Lov om offentlige anskaffelser og EØS-reglene for avhendig av eiendom, ble etter hvert åpent bekreftet av både tomteselskapets daglige leder Hasse Svensson og i et brev fra informasjonsansvarlig Bernt Søraa i Kongsberg kommune».

Avisen bemerker også at Svensson ble intervjuet og «sitert på at selskapet faktisk praktiserte» loven, «selv om de mente at de ikke var omfattet av loven», og at «det ville være for tid- og ressurskrevende å følge EØS-reglene».

Hva angår artikkelen om et mulig søksmål, forklarer avisen at den «i stor grad bygger på vurderinger fra advokat Robert Myhre», og at advokaten fikk tilsendt ulike møtereferater og relevante dokumenter vedrørende tomteselskapet for å kunne gjøre sine vurderinger. Om bruken av begrepet «millionsøksmål», anfører avisen at «alle avhendingsprosjekter som tomteselskapet er involvert i, berører tomtesalg på millionbeløp», men avisen påpeker også at søksmålet «omtales som en generell mulighet og risiko, ikke som en konkret og overhengende enkeltsak».

Med hensyn til kildegrunnlaget til den første artikkelen om mva-saken (publisert 04.10.2008), viser avisen konkret til hvilke skriftlige kilder som ble brukt og også sitert (disse er dessuten vedlagt, sekr. anm.). Det påpekes også at artikkelen bygget på ekspertvurderinger og flere dybdeintervju med Svensson, deriblant ett hvor styrets leder og nestleder også skal ha vært til stede.

Slik avisen ser det, var det også «naturlig (…) å vise til de generelle vurderingene fra tre uavhengige juseksperter», og avisen anfører: «På grunn av at dette er et litt spesielt fagområde, og vi ønsket å være helt sikre, brukte vi mye tid på å innhente disse fagvurderingene. Vi la også vekt på at det var nødvendig med tre uavhengige vurderinger[.]»

Hva angår kildegrunnlaget for den samlede artikkelserien, bemerker avisen at den har «lagt sterk vekt på bred dokumentasjon». Mer konkret opplyses det at avisen har hatt «godt over 100 kilder» (kildene er listet opp i tilsvaret, sekr. anm.), og at avisen sjekket «bransjekilder og skriftlige kilder, herunder MVA-loven av 19. juni 1969, samt innhentet skriftlig materiale som viste hvilken lovforståelse som var lagt til grunn av skattedirektøren i interne rundskriv i Skattedirektoratet». Avisen påpeker også: «Vi har bestrebet oss meget sterkt på å få alle kilder til å fremstå som åpne, men har ikke lykkes i alle tilfeller.»

Videre stiller avisen seg uforstående til klagerens anførsel om at den gjennom sitt valg av titler og bilder har forhåndsdømt tomteselskapet. Avisen påpeker at den «overhodet ikke har konkludert i spaltene», men «hele tiden har tatt forbehold og utelukkende skrevet at de faktiske forhold som Laagendalsposten har avdekket ”kan være i strid med loven”». Avisen vedgår imidlertid at den en eneste gang har vært konstaterende i omtalen. Det gjelder en nyhetsreportasje som ble publisert 21. januar i år (altså etter de påklagede artiklene), der avisen omtaler «at Skatt Sør nå har konkludert med at de manglende mva-innbetalingene er i strid med norsk lov» (artikkelen er vedlagt, sekr. anm.).

Slik Laagendalsposten ser det, har avisen også ivaretatt kravet til omtanke og balanse i presentasjonen, og det anføres: «Vi har løpende hatt fokus på å dempe bildebruken, spesielt i forhold til Svensson (…) I stedet har vi valgt å fokusere noe sterkere på selskapets styre og styreleder Reidar Øxnevad (…) Dette har også blitt noe forsterket av at Øxnevad selv valgte å ta over mediehåndteringen på et meget tidlig tidspunkt i saken. (…) Det er imidlertid viktig å huske at ledelsen i Kongsberg Tomteselskap forvalter fellesskapets midler og interesser, og dermed har stor makt. (…) [D]aglig leder Hasse Svensson og styreleder Reidar Øxnevad er offentlige personer i Kongsberg.»

Når det gjelder den påklagede artikkelen som ble publisert 13.10.2008, innrømmer avisen at denne «dessverre [inneholdt] flere faktiske feil», men avisen opplyser at dette er både beklaget muntlig og rettet opp på trykk (publisert 18.10.2008, vedlagt). I tillegg innvender avisen: «Vi mente det var betimelig å fokusere på samarbeidet i budkonkurransen, og syntes det var påfallende at både Kongsberg Tomteselskap og PK Hus/Ivar Eiendom nektet oss tilgang til den skriftlige avtalen. I tillegg ville vi gjerne ha tilgang til styreprotokollen (…) Heller ikke dette fikk vi tilgang til. Vi var dermed avskåret fra å verifisere de opplysningene de to selskapene valgte å gi muntlig. Vi hadde bare en ytterligere mulighet (…) det var Årstein Jensen, en av de to som stod som selger av tomten. Jensen forsøkte vi to uker å få tak i.»

I sammenheng med sistnevnte artikkel, bemerkes det for øvrig at klager har fått «solid tilgang til tilsvar», blant annet gjennom leserinnlegget til selskapets advokat.

Klager avviser også i sitt tilsvar at det skal eksistere en strid mellom kommunen og tomteselskapet, og anfører: «Den angivelige strid har aldri vært et tema for selskapets eier, men synes i beste fall å være uttrykk for enkelte kommunalt ansattes private mening. Private ytringer fra kommunens ansatte vil aldri kunne representere kommunens oppfatning i regi av eier i selskapet (…) [V]i kan ikke se at Lp har grunnlag for å hevde dette.»

Som dokumentasjon for sitt synspunkt, har klageren vedlagt en korrespondanse mellom tomteselskapet (ved styreleder) og kommunen (ved rådmannen). (Brevene er utløst av og henviser til uttalelser i en artikkel publisert 25. november 2008, ikke den påklagede artikkelen som ble publisert 3. juni 2008. Sekr. anm.)

Når det gjelder artikkelen der et mulig søksmål omtales, innvender klageren at risikoen for søksmålet «er begrunnet ut i fra påstander om at KT og selskapets virksomhet er underlagt lov om offentlige anskaffelser og EØS[-]regelverket». Ettersom «to uavhengige juridiske vurderinger (…) har konkludert med at tomteselskapet ikke omfattes av regelverket», og advokaten som ble intervjuet, uttalte seg på generelt grunnlag, konkluderer klageren med at
«det overhodet ikke fantes noen redegjørelse eller øvrige omstendigheter som skulle tilsi at tomteselskapet risikerte millionsøksmål i noen større grad enn andre». Slik klageren ser det, «er den angivelige søksmålsrisiko kun basert på spekulasjoner».

Med hensyn til påstandene om at tomteselskapet har unnlatt å betale mva, anfører klageren: «Det er på det rene at tomteselskapet er registrert som eiendomsselskap, og således ikke mva-pliktig. De ansvarlige for mva-håndteringen og fakturering av mva vil være kontraktspartene inn mot selskapet.» På denne bakgrunn, og i lys av at ekspertuttalelsene også i denne sammenheng er avgitt på et generelt grunnlag, mener klageren avisen ikke har dekning for sine overskrifter og påstander.

Hva gjelder artikkelen publisert 13. oktober 2008, innvender klageren at presentasjonen har «elementer av insinuasjoner om at tomteselskapet har drevet ulovlig prissamarbeid med andre aktører i budprosessen», og det anføres: «Til tross for opplysninger fra de involverte parter (…) har Lp valgt å vinkle sin artikkel som mistenkeliggjøring av tomteselskapet. Vi finner det videre påfallende at Lp har valgt å trykke nevnte artikkel uten å konferere med grunneier som åpenbart kunne verifisert de faktiske forhold, jfr leserinnlegg fra Årstein Jensen[.]»

I forbindelse med sistnevnte artikkel, finner klageren det dessuten nødvendig å påpeke «at ingen av disse forhold er beklaget overfor de som ble mistenkeliggjort i artikkelen, selv om tilsvaret [fra avisen] skulle gi inntrykk av at slik beklagelse har funnet sted».

Videre presiserer klageren at det «ikke er rettet innsigelser mot ekspertuttalelsene som sådan», men mot avisens bruk av uttalelsene. Klageren anfører i denne sammenheng: «Som Lp selv fremhever (…) er ekspertuttalelsene gitt på generell basis, og er ikke ment å knytte seg mot konkrete saksforhold. Det fremstår på denne bakgrunn som noe underlig, når Lp således velger å benytte overskrifter som helt klart innebærer konklusjoner[.]»

I en oppsummering til slutt i tilsvaret, bemerker klageren: «Når man ser artikkelserien under ett, representerer dette en massiv forhåndsdømming av selskapet, som kun er egnet til å skade selskapets omdømme. Vi kan ikke se at det foreligger samfunnsnyttige formål som kan rettferdiggjøre den kampanje som er rettet mot tomteselskapet.»

Laagendalsposten står fast ved at «det har vært sterk uenighet mellom sentrale ledere i Kongsberg kommune og Kongsberg Tomteselskap (…) på det som angår KTS’ etablerte anbudspraksis», og at dette er dokumentert gjennom åpne kilder i avisen.

Når det gjelder advokat Myhres vurderinger og uttalelser knyttet til et mulig søksmål, anfører avisen at det ble «poengtert særskilt av Myhre selv at KTS blottla seg for mulige søksmål [avisens utheving, sekr. anm.]» ved ikke å følge det omtalte regelverket, og at advokaten uttalte seg etter «inngående vurderinger av KTS’ mandat», men at «de fleste juridiske eksperter tar forbehold og derfor uttaler seg på generelt grunnlag». Avisen påpeker: «Men det betyr ikke nødvendigvis at ekspertene som er referert savner enhver innsikt i de faktiske forhold.»

Avisen avviser at den skal ha konkludert i sine overskrifter, og gjentar at avisen «hele tiden har tatt forbehold, dog med unntak av vår nyhetsartikkel 21. januar d.å. der vi refererte til Skatt Sørs konklusjoner». I denne sammenheng bemerker avisen også at klageren ikke har «forsøkt å bestride [avisens] fremstilling av konklusjonene til Skatt Sør».

Videre avviser avisen også at den skal ha fremsatt påstanden om at det fremsto som mistenkelig at tomteselskapet valgte å samarbeide med en lokal boligentreprenør i forbindelse med det omtalte tomtesalget. Avisen påpeker at det var en BI-professor som uttalte dette til avisen.

Avslutningsvis i avisens siste tilsvar anføres det: «I vårt journalistiske arbeid har vi forsøkt å sjekke ut en lang rekke frodige og konkrete påstander om tomteselskapets virksomhet. Også tomteselskapets ledelse er konfrontert med flere av påstandene og opplysningene vi har mottatt i løpet av det året vi har arbeidet med mva-saken. Vi har hele tiden bedt om å bli vurdert på grunnlag av de artikler vi publiserer, ikke de spørsmål vi stiller. (…) Vår motivasjon har hele tiden vært å bedrive ordinær journalistikk, i tråd med VVP 1.2 og 1.4. Intet annet.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er Kongsberg Tomteselskap AS ved advokat, som påklager en rekke artikler i Laagendalsposten, publisert i perioden juni til oktober 2008. I artiklene stilles det spørsmål ved tomteselskapets praksis med hensyn til gjeldende anbudsregler og manglende fakturering av merverdiavgift, samt en avtale om et tomtesalg som selskapet inngikk med en av dets konkurrenter i budrunden om tomten.

Klageren mener avisen har satt et ubegrunnet kritisk søkelys både på selskapet og dets ledelse, og at artiklene sett under ett bidrar til å forhåndsdømme og mistenkeliggjøre selskapet, slik at leseren sitter igjen med et inntrykk av at selskapets virksomhet er i strid med lovverket. Slik klageren ser det, har avisen fremsatt udokumenterte og injurierende påstander. I tillegg reagerer klageren på bilde- og tittelbruken, og det anføres at kildebruken er «useriøs».

Laagendalsposten mener at det å rette et kritisk søkelys mot Kongsberg Tomteselskap AS, som er heleid av kommunen og bare har politikere i styret, er i tråd med pressens samfunnsoppdrag. Avisen avviser at den har forhåndsdømt selskapet, og understreker at den hele tiden har tatt forbehold i omtalen. I tillegg understreker avisen at det er lagt vekt på bred dokumentasjon og åpne kilder i arbeidet med artiklene. Dessuten anføres det at klageren er konfrontert med påstander og også har fått bred adgang til tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, som gjelder pressens samfunnsrolle. Her fremgår det at pressen har rett til «å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold».

Utvalget kan forstå at det å bli utsatt for pressens kritiske søkelys over en såpass lang periode som i det påklagede tilfellet, kan oppleves som ubehagelig for den som havner i søkelyset. Men i lys av at Kongsberg Tomteselskap er et offentlig eid aksjeselskap som forvalter fellesskapets midler og også spiller en sentral rolle i boligutbyggingen i Kongsberg-regionen, mener utvalget at Laagendalsposten var i sin fulle rett da avisen viet selskapet kritisk oppmerksomhet. Slik utvalget ser det, er det i en slik sammenheng også naturlig at personer i ledelsen blir eksponert, noe de må tåle i kraft av sin posisjon.

Videre vil utvalget påpeke at selv om omtalen oppleves som ubehagelig for de involverte, så innebærer ikke det at avisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

I det nevnte punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten, heter det for øvrig også: «Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.» Utvalget noterer seg derfor som positivt at avisen gjennom flere kommentarartikler har forsøkt å forklare hvorfor avisen har satt søkelys på tomteselskapet, i tillegg til at den også har sluppet til røster som er kritiske til avisens dekning.

Når det gjelder valg av titler i den påklagede artikkelserien, merker utvalget seg at enkelte av dem er nokså konstaterende i formen, men utvalget kan ikke se at de skulle mangle dekning i stoffet på en slik måte at Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 er brutt, selv om enkeltord skulle innebære fortolkninger av faktiske opplysninger. I denne sammenheng registrerer utvalget også at avisen i overveiende grad har tatt forbehold når dokumentasjon tilsier at man ikke kan konkludere.

Utvalget konstaterer dessuten at de påklagede artiklene er basert på et bredt kildegrunnlag der avisen har tilstrebet bruk av åpne kilder, og at tomteselskapets ledelse har fått komme samtidig til orde der dette er påkrevd.

På et generelt grunnlag vil utvalget imidlertid advare mot gjentatt bruk av både konstaterende titler og spekulasjoner, særlig når omtalen er knyttet til mulige lovbrudd, ettersom dette over tid kan bidra til å skape et inntrykk av at det faktisk har foregått lovbrudd.

Hva gjelder artikkelen som omtalte avtalen mellom tomteselskapet og et annet firma som deltok i samme budrunde, mener utvalget at Laagendalsposten heller ikke her handlet i strid med de presseetiske normene, selv om det ble påvist faktafeil i artikkelen. I denne sammenheng legger utvalget vekt på at avisen trykte en beklagelse da den ble klar over feilen, og at tomteselskapet også fikk komme bredt til orde med sitt syn på den aktuelle saken i en kommentarartikkel. For øvrig merker utvalget seg at tomteselskapet og dets avtalepartner nektet avisen tilgang på dokumenter som kunne bekreftet, eventuelt avkreftet, avisens opplysninger i den nevnte artikkelen.

Laagendalsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Hege Holm, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye