Odd Martin Velsvik mot Næravisa

PFU-sak 263/10


SAMMENDRAG:

Næravisa presenterte i utgave nr. 15, publisert fredag 19. november 2010, en «ti på topp»-liste over Voldas mektigste. Saken var hovedoppslag i avisa og ble også omtalt i lederartikkelen. Presentasjonen av de ti mektigste personene gikk over sju sider under «vignetten» «MAKTEN I VOLDA».

På niende plass i kåringen lå salgssjefen i Mesterhus Sunnmøre, Odd Martin Velsvik. Han ble presentert under tittelen «Bygger stort, høyt og dyrt». I ingressen sto det:

«På 20 år har Odd Martin Velsvik endret Voldas boligstruktur. Han gjør med bebyggelsen som med alle prisene sine – han bygger i høyden.»

Av brødteksten fremgikk det at Velsvik «får sin del av ansvaret – eller skylda» for de høye boligprisene i Volda, mens han selv mener det er grunneiernes skyld. Velsvik ble i denne sammenheng sitert på følgende:

«– Problemet er tomtemangel. Vi kan enten fortsette med eneboliger og si sorry til alle som vil etablere seg, eller gjøre som meg: satse på store bygg, hevder Velsvik.»

I brødteksten opplyses det også at Velsvik ikke har noe som helst imot å være på avisas maktliste. Avisa refererer:

«Han mener selv at hans makt til å endre Voldas boligstruktur ikke har vært ubetydelig.»

Det opplyses også at Velsvik har hatt konflikter med ulike parter i sitt arbeid:

«Velsvik har tatt sine kamper med kommunen, plansjefen og naboene – og vinner nesten alltid.»

Avslutningsvis berøres bygging av høye boliger:

«Sjøl påstår han at han selv ikke vil ha problemer med en høyblokk i sitt nærmiljø. – Det er utviklingen. Som vi må godta, sier Velsvik. Men så bor han da også høyt, trygt og skjermet i Myravegen med en fantastisk utsikt over Voldafjorden og full ettermiddagssol. Ingen blokk vil noen gang kunne ødelegge for mannen i det huset.»

KLAGEN:

Klager er Odd Martin Velsvik, nr. 9 på Næravisas liste over Voldas ti mektigste. Han mener Næravisa har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten, men argumenterer i hovedsak med henvisning til det han mener er feil i artikkelen både i fakta og i gjengivelse av uttalelser. Slik klageren ser det, er omtrent alt i artikkelen feil, og ikke hentet fra samtalen han hadde med journalisten. Klageren anfører: «Eg tolka[r] dette som ei direkte sverting, mobbing av meg som person og Mesterhus Sunnmøre.»

For å tydeliggjøre hva han reagerer på, har klager merket de delene av teksten han mener er uriktige (se vedlegg, sekr. anm.). Her viser han blant annet til formuleringene om hvem som har skylda for de høye boligprisene og hans eget syn på makta han har. I tillegg lister han også i klagen opp flere momenter, og påpeker: «Eg har aldri sagt at vi bygger høgt og dyrt! (…) Eg har aldri sagt at eg har tatt mine kampar med Volda kommune og plansjefen (…) I intervjuet med journalisten så spurte han om eg ville ha ei blokk framfor huset mitt, og til det sa eg at om det var godkjent så må ein berre akseptere det. At eg bur høgt, trygt og skjerma i Myravegen har vel ikkje noko med denne reportasjen å gjere?»

Klageren bemerker også: «Mi hensikt i denne saka er ikkje å hindre ei reportasje eller på annan måte blande meg inn i kva Næravisa lager av reportasjar, men det eg krev er at dei lager ein reportasje ut frå det intervjuet dei har med meg, elles så hadde det ikkje våre naudsynt å ha noko intervj[u], eller?» Klager forklarer også at han brøt en avtale om en annen sak med samme journalist som følge av den uriktige fremstillingen i den påklagede artikkelen, og han opplyser at journalisten i denne sammenheng skal ha sagt «at det som stod på trykk ikkje var eit sitat frå det eg [klagaren, sekr. anm.] sa i intervjuet». Uttalelsen sjokkerer klager.

For øvrig nevner klageren et bestemt byggeprosjekt som utløste klager fra naboer og som Næravisas utsendte var veldig opptatt av i intervjuet, samt at en av naboene som klaget på prosjektet, er lærer på Høgskolen i Volda, som utgir Næravisa. Etter klagers mening kan dette indikere at læreren bruker sine studenter til å sverte klager og hans firma.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Næravisa forklarer om den påklagede artikkelens format: «Artikkelen er i utgangspunktet analytisk, i den forstand at den er Næravisas relativt korte presentasjon av hvorfor Odd Martin Velsvik blir vurdert som en av Voldas ti mektigste aktører. I Næravisa 19.11.2010 er det hele ti lokale maktpersoner som presenteres innenfor rammen av korte, analytiske formater. Hver enkelt presentasjon er begrenset til 250-350 ord. Artiklene her blir supplert av mer fyldige, flermediale presentasjoner på nernett.no.»

Avisa opplyser at klager kun er en av flere kilder for artikkelen, og anfører: «De redaksjonelle vurderingene og opplysningene i artikkelen bygger i all hovedsak på åpne, tilgjengelige kilder, og mange av opplysningene er godt kjent i lokalsamfunnet.»

Når det gjelder de konkrete formuleringene som klageren reagerer på, imøtegår redaksjonen en del av disse momentene.

Slik Næravisa ser det, er det ordet «dyrt» som er omstridt i tittelen. Avisa opplyser i denne sammenheng at Voldas to første egentlige «boligblokker» er bygd av Mesterhus/Velsvik, og nå ligger ute til salgs med en kvadratmeterpris som varierer fra kr. 23.000-25.000, mens «[s]nittprisen på alle typer solgte boliger i Ørsta og Volda har i senere tid variert mellom 15.000 og 18.000 kr. per. kvm.». Redaksjonen påpeker også at det i artikkelen ikke blir påstått at leilighetene er «overpriset» eller «for dyre».

Når det gjelder opplysningene om klagers «kamper med kommunen, plansjefen og naboene», presiserer Næravisa at den ikke skriver at dette er noe klager har uttalt. «Derimot støtter Næravisa seg i sin analyse til åpne, skriftlige kilder i Volda kommune: I første runde ble det omstridte bygget i Skjellebreida avvist av kommuneadministrasjonen, men senere likevel godtatt av politikerne. Det forelå naboprotester.» Dessuten: «Næravisa har erfart at det er en almen oppfatning i Volda at Velsvik personlig har vært/er spesielt dyktig til å vinne fram, nettopp fordi han gjør et grundig og godt arbeid, og er flink til å få folk med seg.»

Hva gjelder formuleringene knyttet til klagers bolig og hvorvidt han ville hatt problemer med høyhus i sitt nabolag, anfører redaksjonen: «Mesterhus er en av boligaktørene i Volda som utfordrer særlig huseiere og villastrøk. Nettopp pga den lokale tomtemangelen, kan det være/har det vært gode grunner til det. Noen boligeiere/villastrøk opplever seg mer ”utsatt” enn andre. På den bakgrunn oppfattet Næravisa/Nærsynet det som relevant å spørre Velsvik hvordan han selv vil se på det å få en blokk framfor huset sitt. Noe han svarte på. Næravisa undersøkte deretter hvordan han selv bodde, og fant at det rent geografisk ikke var mulig å ”sperre” for hans utsikt med en blokk. På bakgrunn av den aktuelle striden rundt Smiebakken 18, oppfatter vi opplysningene som saklige og relevante for leseren.»

Med hensyn til gjengivelsen av klagers syn på egen makt, opplyser Næravisa at dette er en «sammenfatning av flere utsagn hvor Velsvik utdyper sin rolle og makt». Avisa refererer flere konkrete utsagn, og bemerker at klagers egen beskrivelse «sammenfaller også med vurderinger fra andre, uavhengige kilder som ble intervjuet i maktutredningen».

Det siste momentet Næravisa berører, er formuleringen om at klager mener grunneierne alene må ta skylda for de høye boligprisene. Avisa anfører i denne sammenheng: «Mangelen på sentrale tomter skyldes i hovedsak to forhold: Noen få, private grunneiere sitter på store deler av tomtearealet i sentrum. Andre arealer i sentrum er i dag regulert til jordbruksformål. (…) Flere av Næravisas kilder mener at de særegne forholdene i Volda gir uforholdsmessig stor makt til både grunneiere og større, private utbyggere – og at begge parter har stor innflytelse på boligprisdannelsen i Volda sentrum. (…) Dette er alment kjent i voldasamfunnet.» «Velsvik selv sier at Mesterhus’ leiligheter (og andre boliger) er rimelige, utfra sin egen (Velsviks) vurdering av pris og kvalitet, samtidig som han overfor oss understreker at ”tomtemangelen i sentrum er problemet i Volda”. Dermed legger han etter vårt syn et stort ansvar for prisnivået i bygda på grunneierne.»

Avslutningsvis opplyser Næravisa at klager fikk «uttrykke sin misnøye med Næravisas artikkel i påfølgende utgave», og at «[h]ans kritikk av Næravisa fikk langt mer spalteplass enn den opprinnelige artikkelen (se vedlegg)». For øvrig synes redaksjonen det er noe underlig at klager er tilfreds med nettversjonen av den påklagede artikkelen, ettersom den «er i prinsippet den samme artikkelen, men noe fyldigere».

Klageren presiserer i tilsvaret hva han reagerer på: «Når eg las artikkelen på trykk reagerte eg og såg at dei hadde lagt karakteristikkar til meg og firmaet som ikkje stemte og som er direkte skadelige. (…) Kvar Næravisa har teke desse karakteristikkane frå veit ikkje eg. Eg har lese i lokalpressa at journalistane som laga reportasjen har latt anonyme personar kome med karakteristikkar og sett desse på trykk. Dette er det fleire som har reagert på.»

Med hensyn til avisas omtale av bogligprisene, påpeker klager: «I reportasjen er ikkje forhold som kvalitet eller kor ”nøkkelferdige” bustadane er medteke, og dermed fortel ikkje tittelen anna enn at vi bygg dyre hus.» Han påpeker at det er stor forskjell på om et hus leveres «nøkkelferdig» eller «klart til maling», og anfører: «Skal ein samanlikne prisar så må ein også sjå på kva som er med i leveransen.»

Klageren bemerker dessutan: «Eg sa til Næravisa at det er mangel på bustadtomter i Volda, noko eg står for. Å drage det til at grunneigarane har skylda for dei høge boligprisane synest eg var vel drøgt! (…) Eg meiner at prisane vi har på våra sine bustadar er rimelege om ein samanliknar pris og leveranseomfang[.]» For å underbygge argumentet om fornuftige priser på boligene klager selger, viser han også til noen konkrete priseksempel og sammenligner med en konkurrents priser.

Når det gjelder påståtte konflikter mellom klager og naboer, spesielt i forbindelse med et prosjekt i Smiebakken, avviser klager Næravisas fremstilling: «Vi er ikkje i konflikt sjølv om ein nabo har merknad til at det vert eit bustadprosjekt. Det er slik at vi må sende ut nabovarsel når vi skal starte ei utbygging eller starte regulering av eit område.» «Mitt poeng her er å presisere at vi ikkje stadig vekk er i konflikt med naboar sjølv om vi bygger ut boligar i Volda.»

For øvrig bekrefter klager at han har fått et tilsvar på trykk i Næravisa, men innvender at han ikke har fått noe «dementi».

Næravisa imøtegår i en kort sluttreplikk klagers påstand om at han ikke fikk noe dementi på trykk: «Odd Martin Velsvik har verken skriftlig eller muntlig bedt om noe annet enn at hans innlegg kom uavkortet på trykk i Næravisa 29. november. Det fikk han.» For øvrig henvises det til vedlagte e-postkorrespondanse mellom ansvarlig redaktør og klager, datert 24.11 og 28.11.2010.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Næravisas kåring og omtale av Voldas ti mektigste. Klager er salgssjef i Mesterhus Sunnmøre, Odd Martin Velsvik, som kom på niende plass. Han mener seg feilsitert og at det meste i artikkelen er feil, og ikke hentet fra intervjuet som ble gjennomført. Blant annet reagerer han på tittelen om at han «bygger stort, høyt og dyrt», formuleringer om hvem som har skylden for de høye boligprisene og gjengivelsen av hans syn på høyblokker i nærmiljøet. Slik klageren ser det, har avisa svertet ham gjennom publiseringen.
Næravisa påpeker at den påklagede artikkelen er en kort, analytisk presentasjon av hvorfor klager havnet på lista over Voldas ti mektigste, og at presentasjonen bygger på opplysninger fra flere kilder. Avisa kan ikke se at artikkelen inneholder feil, og viser til ulike kilder for å underbygge påstandene og formuleringene klager har reagert på. For øvrig opplyser Næravisa at klager i etterkant av publiseringen har fått uttrykke sin misnøye med avisa gjennom et innlegg som kom uavkortet på trykk.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis fremholde at den påklagede artikkelen har et uryddig format; på den ene siden fremstår artikkelen som et intervju med klager, på den andre siden er den en del av en kommentar om Voldas mektigste personer. Utvalget vil minne om Vær Varsom-plakatens punkt 4.2, der det heter: «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.» Slik utvalget ser det, utgjør artikkelen en del av et oppslag som er en form for kommentar. Likevel kunne avisa med fordel ha tilstrebet større balanse, gitt at man også har intervjuet den kommentaren dreier seg om.

Med hensyn til klagers anførsel om feilsiteringer, noterer utvalget seg at Næravisa i tilsvaret innrømmer at klager ikke selv har uttalt at han mener grunneierne alene må ta skylda for de høye boligprisene, men at dette er redaksjonens tolkning basert på en annen uttalelse av klager. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.» Så langt utvalget kan forstå, har Næravisa ikke handlet i tråd med dette punktet.

På dette punkt har Næravisa brutt god presseskikk.

Oslo, 22. februar 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Marit Rein, Hege Holm,
Henrik Syse, Georg Apenes, Reidun Førde