Respondo AS mot Kapital

PFU-sak 262B/22


SAMMENDRAG:

Kapital publiserte i november 2022 artikkelen «Tidligere Aker Brygge Trading-aktører garanterer gull fra oven». Artikkelen handlet om energiselskapet Respondo som ifølge bladet lokket småsparere med en årlig avkastning på opptil 30 prosent hvis de investerte i virtuelle solkraftverk i Spania.

 

KLAGEN:

Klager er selskapet Respondo AS, som anfører at en sentral kilde til Kapital har fabrikkert påstander med et mål om å presse klager for et bestemt pengebeløp. Dersom ikke klager betalte, skulle kilden ifølge klager formidle den falske informasjonen «bla. gjennom bruk av navngitt kontakt i Kapital».

Klager anfører at denne kilden fikk presentere «sine falske påstander» i artikler 10.11.2022 og 24.11.2022 [se parallell sak 262A/22, sekr. anm.]. Vedkommende har ifølge klager selv skriftlig stått fram som kilde i Kapital. Klager anfører at Kapital ikke har utøvd tilstrekkelig kildekritikk ved å ukritisk gjengi kildens opplysninger, publisere faktiske feil, samt unnlate å la Respondo få imøtegåelsesrett. Selskapet anfører at det er en fare for at kilden har spredt påstander slik at andre kilder har gitt samme opplysninger, og forledet bladet til å tro at de ulike kildene var selvstendige.

Respondo er ikke kritisk til at selskapet omtales, men mener bladet har publisert usanne påstander som kilden har brukt for å presse selskapet for penger, samt at selskapet har måttet imøtegå feil som er publisert.

Klager mener det er publisert flere feilaktige påstander, blant annet om at NLH og Respondo var skyldige i konkursen til ABT. Klager avviser også påstandene om at Respondo skal ha brutt god forretningsskikk og kontaktet kunder med mål om å ‘pushe’ verdiløse aksjer på dem: «Dette er falske og svært grove beskyldninger, hvor det ikke finnes dokumentasjon. Respondo kan i stedet dokumentere at dette ikke er tilfelle.»

Klager anfører brudd på flere punkter. Slik klager ser det, har kilden fått fremstå anonymt med sterke beskyldninger, noe som ifølge klager er i strid med VVP 3.1. Det anføres også brudd på VVP 2.3 om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold. Her pekes det på at Kapital ikke har gjort rede for kildens egen forretningsvirksomhet.

Klager anfører også brudd på VVP 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll, og skriver at Kapital har sett bort fra informasjon som dokumenterte manglende troverdighet hos kilden. Klager reagerer også på at Kapital ikke har gjengitt klagers informasjon om kilden, og mener dette er brudd på VVP 3.7, samt at klager ikke har fått anledning til å sjekke at omtalen er korrekt.

Videre anfører klager at det ikke er samsvar mellom overskrift og innhold, og at Kapital derfor har brutt VVP 4.4. Etter klagers mening har bladet ikke dekning for å skrive «garanterer» i overskriften, som er konstruert og ikke finnes i noe dokument eller uttalelse fra selskapet: «Respondo nevner aldri ordet garantier, informasjonen fra Respondo sier det motsatte, nemlig at framtidig avkastning vet man ingenting om.»

Klager peker på flere kritikkverdige handlinger som kilden angivelig skal ha stått bak.

Klager anfører at det er feil at Respondo bruker kundelister fra ABT og selger verdipapirer i strid med loven om verdipapirhandel, og anfører at Kapital ikke har noen dokumentasjon på dette. Klager peker på at selskapet ikke driver med investeringsrådgivning, og at det er grovt misvisende å påstå at de har noe til felles med ABT.

Klager anfører at da de sendte kopi av utpressingsbrevet til Kapital, fikk de til svar at «Kapital gjør sine egne selvstendige undersøkelser når vi velger å skrive en sak, og jeg vil også påpeke at ingenting av det som dere eventuelt måtte stride med XX [kildens navn, red.anm.] om er relevant for denne saken.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Kapital avviser at de har brutt god presseskikk, og anfører at noe av det viktigste finanspressen gjør er å omtale useriøse investeringstilbud: «Alle finansjournalister vet at et finansielt produkt som lover mellom 20 og 30 prosents avkastning i 99,9 prosent av tilfellene er for godt til å være sant.» Bladet skriver at den påklagede publiseringen tar mål av seg å advare publikum. Der Finanstilsynet ofte kommer på banen etter at penger er tapt og liv ødelagt, kan pressen ta en mer proaktiv rolle, anføres det.

Viktigst er likevel at den omtalte personen ikke var kilde i den påklagede artikkelen, verken åpent eller anonymt. Senere fant Kapital at det ikke var grunnlag for påstandene om utpressing, og at de ikke ville viderebringe dette.

Kapital anfører at artikkelen bygger på en e-post fra adm.dir. Tom Langli sett opp mot annen informasjon, offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon sendt til aksjonærer av aktørene selv.

Kapital skriver: «Prinsipalt vil Kapital anføre at det ikke er brudd på god presseskikk ikke å opplyse om en kilde vi ikke har brukt. Deretter at vi heller ikke kan bli felt for ikke å tillate at Respondo får avfeie hele Kapitals sak med å vise til en konflikt som ikke har noe med saken å gjøre.» Bladet viser til korrespondanse der de opplyste Respondo om at den omtalte personen ikke var kilde.

Det ville ifølge Kapital vært et klart presseetisk overtramp å bringe påstander om utpressing videre, som er en juridisk betegnelse knyttet til straffeloven, all den tid politiet har vurdert saken to ganger og henlagt den.

Kapital skriver at de ikke har funnet en e-post som klager viser til, sendt 28. juli 2021, tross søk i bladets e-post-system.

Kapital avviser brudd på VVP 2.3 fordi vedkommende som klager viser til, ikke hadde noe med artikkelen å gjøre. Også VVP 3.1 om at kilder ikke bør slippe til med sterke beskyldninger anonymt, avvises fordi den omtalte ikke var kilde i saken. Bladet anfører at ingen, verken anonymt eller åpent, fremsetter sterke beskyldninger i artikkelen.

Til påstand om brudd på VVP 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll, viser Kapital til at de ikke er pliktig å kontrollere opplysninger som ikke er relevante for saken. Det eneste klager har vist til er tekstmeldingen, som bladet ettergikk.

Kapital anfører at de ikke er pliktige til å gjengi klagers informasjon om kilden, fordi den ikke hadde noe med artikkelen å gjøre. De har derfor ikke brutt VVP 3.7 om å gjengi kilder korrekt. Bladet avviser også brudd på VVP 3.8 om sitatsjekk, og viser til at Ragnar Ottosen fikk forelagt premissene på telefon, før han fikk oversendt spørsmålene. Det ble ifølge bladet skriftlig avtalt at han også svarte på vegne av Tom Langli. Ottosen påpekte bare ett forhold i utvekslingen, noe Kapital rettet opp i.

Kapital mener også det er dekning for tittelen, jf. VVP 4.4, og viser til at bruken av «gull fra oven» er en referanse til verdien av solkraft. Det springende punktet er ordet «garanterer». Kapital viser til en e-post fra adm.dir., omtalt i brødteksten, der påstandene «Investeringene i solenergi har gitt en eksepsjonell avkastning frem til nå», samt «Konseptet er således dokumentert svært lønnsomt» er vesentlige, ifølge bladet. Redaksjonen mener dette for en småsparer fremstår som en garanti, og at det gir belegg for å bruke overskriften. Kapital peker også på at verken Respondo eller Green Energy One så langt har kunne dokumentere å ha tjent en krone. Klager mente også ingressen går lenger enn det er dekning for: «Aktørene bak energiselskapet Respondo lokker med årlig avkastning på opptil 30 prosent for å investere i virtuelt solkraftverk.» Magasinet mener det er dekning for ordet «lokker» fordi informasjonen er sendt til aksjonærer og andre med formål å hente kapital til selskapet.

Redaksjonen anfører at klager kommer med «en rekke påstander om Kapitals artikkel som rett og slett ikke stemmer»:

  • Angående manglende imøtegåelse av sitat: Klager viser til et sitat som ble gitt i forbindelse med artikkelen om Nordic Life Holding, publisert flere uker etter den som er innklaget. Respondo må svare for Respondo, påpeker Kapital.
  • Anklage om manglende dokumentasjon på kundeliste: Kapital opplyser at de selvfølgelig har dette, og at de har dokumentasjon på personer som er på samme e-post-liste som flere av de selskapene som ABT solgte for. Bladet viser også til vedlegg som skal vise en tidligere ABT-kunde som aldri hadde aksjer i Respondo før de tok kontakt. Kapital påpeker at de ikke har skrevet at Respondo driver med konsesjonspliktig aksjesalg.
  • Anklage om å villede leserne: Klager viser til beskrivelsen av «Boiler Room», og at aggressivt telefonsalg knyttes til Respondo og at dette kan oppfattes som om selskapet markedsfører aksjesalg. Kapital avviser at de har skrevet at selskapet markedsfører salg av aksjer, men at de selger aksjer. Bladet viser til at Respondo gjennomfører en emisjon, som rent faktisk er å selge aksjer.
  • Anklage om villedende verdivurdering: «Dette fremstår som fullstendig useriøst. Her har de selv gjort en verdivurdering av selskapet på 18 millioner kroner, som de legger til grunn for den aktuelle emisjonen. Så sier de etterpå at denne vurderingen kun er et mål.»

 

Klager anfører at konflikten mellom den påståtte kilden og Respondos styreformann var et tema, og viser til vedlegg der det er kopi av en tekstmelding om pengebeløpet av 25.08.2022, samt e-post fra Kapitals journalist til Ragnar Ottosen der Kapital slår fast at striden med personen ikke er relevant.

Klager fastholder at personen selv har erklært at han er Kapitals kilde, og at avvisningen av at han er kilden ikke er troverdig. Klager viser til at journalisten har besøkt vedkommende i utlandet, og skriver at han «dermed hadde tilgang til informasjon».

Når Kapital avviser å ha mottatt informasjon fra personen, så svekker det bladets troverdighet, ettersom journalisten sto som mottaker i en epost der informasjon inngikk. Klager anfører at Kapital synes bevisst å holde tilbake informasjon for å styrke kildens sak.

Klager skriver at Kapital feilaktig har skrevet om «påståtte garantier om avkastning» på selskapets prosjekter, og mener redaksjonen vrir seg unna å svare: «Det formodes derfor at denne delen av klagen ikke er imøtegått og dermed tas til følge.» Klager anfører at Kapital heller ikke har svart på påstanden om at Respondo har brukt kundelister fra ABT, og at de formoder at også den delen av klagen tas til følge.

Om utpressingen skriver klager: «Hvorvidt truslene og utpressingen omfattes av straffeloven eller regnes som en sivilsak, er irrelevant. Faktum er at Respondo og selskapets styreformann er utsatt for utpressing […]. Saken var uansett ikke henlagt da artikkelen ble skrevet og Kapital burde derfor utøvd aktsomhet i langt større grad.»

Klager anfører at utpressingen ikke bare var rettet mot Nordic Life Holding, men også mot Respondo.

Kapital har ifølge klager snudd saken helt på hodet ved at de «i stedet for å stille kritiske spørsmål til de i Aker Brygge Trading som organiserte det hele og som solgte aksjer og som levde høyt på pengene, går Kapital etter personer som arbeider i disse selskapene og som er de eneste som bidrar til at investorene kan få tilbake pengene». Klager anfører at bladet helt har sett bort fra prinsippet om «follow the money».

 

Kapital peker i sin sluttreplikk på at artikkelen ikke handler om ABT som sådan, men selskapene Respondo og Green Energy One, og hvordan de har tenkt å drive med virtuelt solkraftverk i Spania. Kapital viser til et Q&A-intervju med styreleder Ottosen som Respondo selv publiserte, og trekkes frem som eksempel på dobbeltkommunikasjon knyttet til forventet avkastning og oppstart.

Kapital anfører at de har observert lignende tvetydigheter i kommunikasjonen fra selskapet, og skriver: «De sier f.eks. at de har tjent mye penger, men dette reflekteres ikke i en eneste offisiell topplinje. Det er det denne saken handler om, og det er det bare de som faktisk styrer selskapene, og som lager investeringstilbudene, som kan svare for. Ingen andre.»

Bladet gjentar at de på dette tidspunktet ikke hadde etablert kontakt med den påståtte kilden, det var først i arbeidet med artikkelen om Nordic Life [sak 262A/22, sekr. anm.]. Kapital anfører at påstanden om utpressing dreier seg om én tekstmelding, med en ganske forståelig forhistorie.

Når klager viser til en e-post fra juli 2021 som angivelig skal vise at Kapital har samarbeidet med den påståtte kilden, skriver bladet at det rett og slett ikke er tilfelle. De ble klar over e-posten da de leste vedlegget i klagen fra NLH, i en annen klagesak [parallell klage 262A/22, sekr. anm].

Kapital kjenner seg ikke igjen i at de skal ha «feilaktig gjengitt påståtte garantier» eller «vridd oss unna» noe som helst. Kapital avviser at de kan bli felt for at klager mener saken burde handle om noe annet enn dem selv. Bladet anfører at all informasjon de endte opp med å bruke, er sjekket gjennom flere ledd, og anfører at dokumentasjonen i artikkelen er ubestridt.

 

 

Kapital brøt ikke god presseskikk

Et solenergiselskap mente at en kilde som ønsket å skade selskapet fikk komme til orde i Kapital uten at kildens motiv kom frem av artikkelen, men PFU fant ikke grunnlag for påstanden.

 

Kapital publiserte i november 2022 artikkelen «Tidligere Aker Brygge Trading-aktører garanterer gull fra oven». Artikkelen handlet om energiselskapet Respondo, som ifølge bladet lokket småsparere med en årlig avkastning på opptil 30 prosent hvis de investerte i virtuelle solkraftverk i Spania.

Klager:
Respondo AS mente Kapital brukte en kilde som skal ha forsøkt å presse selskapet for penger, og at kilden ukritisk fikk rette sterke beskyldninger mot selskapet. Slik klager så det, representerte dette brudd på VVP 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll. Klager anførte også brudd på flere andre punkter i Vær Varsom-plakaten, blant annet VVP 4.4 om å ha dekning for tittel og ingress.

Mediet:
Kapital avviste at den personen som klager mente presset selskapet for penger, var kilde for artikkelen. Kilden bidro ifølge redaksjonen i begrenset grad i en senere artikkel. Kapital opplyste at de ble kjent med det angivelige pengekravet, og mente at de hadde vært tilstrekkelig kildekritiske. Bladet avviste at de ikke hadde dekning for tittel og ingress.

 

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen skal informere om hva som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Dette gjelder også innen finanssektoren.

Påstand mot påstand om kilde
PFU har vurdert alle de innklagede punktene. Ifølge Kapital har ikke personen som klager trekker frem vært kilde i den påklagede artikkelen, verken anonymt eller åpent. Utvalget kan ikke se at det er lagt frem dokumentasjon som avkrefter eller bekrefter dette. Dermed kan utvalget vanskelig slå fast brudd på punkt 2.3 om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning. Det samme gjelder kravet om kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

Ordvalg i tittel og ingress
Overskrifter og ingresser skal ikke gå lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4. Kapital skriver at selskapet «garanterer» gull fra oven i tittelen, og at selskapet «lokker» med en årlig avkastning på opptil 30 prosent.

Basert på blant annet dokumentasjon gjengitt i artikkelen der adm.dir. skriver til aksjonærene at «det ligger an til en årlig avkastning på 20 til 30 prosent», finner utvalget at det er dekning for bruken av begrepene. Kapital lander på rett side, med det som må være en akseptabel journalistisk forenkling i tittel og ingress.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 29.03.2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Asle Toje, Ingrid Rosendorf Joys.