NorgesPatriotene, v. Øyvind Heian mot NRK

PFU-sak 259/08


SAMMENDRAG:

NRK hadde i programposten «I kveld» på NRK2 tirsdag 9. desember 2008 et innslag med tittelen «Fra nynazist til antirasist». Innslaget var et intervju med tidligere medlem i Vigrid, Lars Omnes Storrødsæter, som nå er aktiv i SOS Rasisme. Mot slutten av innslaget forekommer følgende (programleder/intervjuer er Christian Strand):

Strand: Når du reiser rundt og forteller ungdom om dette, hva er det du hører, er det grobunn for nynazisme i Norge? Er det på fremmars?

Storrøsæter: Ja, de har på en måte NorgesPatriotene, som er den ledende nazismeorganisasjonen nå. Og de har jo nazister fra det svenske nazimiljøet i organisasjonen sin. Pluss de samarbeider med folk som har tilknytning til for eksempel Benjamin-drapet da. For eksempel han Øyvind Heian, han har tilknytning til det, og kontakt med det.

Strand: Vi skal ikke nevne Øyvind Heian for han er dessverre ikke til stede her, men NorgesPatriotene har du anmeldt. De har anmeldt deg tilbake.

Storrøsæter: Ja, veldig morsomt.

Strand: Hva er det som skjer?

Storrøsæter: Nei, det er jeg veldig usikker på. Jeg vet ikke sjøl engang.

Strand: Men hvorfor er det du anmeldte dem?

Storrøsæter: Jeg anmeldte de fordi de har veldig krenkende grove flyere som de ber folk putte i postkasser og sånne ting, som er veldig krenkende og klart rasistisk. Som de blander innvandrere inn i alt.

KLAGEN:

Klager er organisasjonen NorgesPatriotene, og klagen gjelder denne formuleringen i intervjuet:

…de samarbeider med folk som har tilknytning til for eksempel Benjamin-drapet da. For eksempel han Øyvind Heian, han har tilknytning til det…

I klagen anføres det at NRK «utmerket godt vet at verken NorgesPatriotene eller Øyvind Heian har noe med Benjamin-drapet å gjøre. Etter klagerens syn er det meget alvorlig at man urettmessig henger ut en organisasjon og en enkeltperson for tilknytning til det kanskje mest omtalte drap i nyere tid.

Klageren stiller spørsmål ved hvorfor man ikke var invitert til å delta i innslaget. Det vises i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, om at ulike syn skal komme til uttrykk. Det vises også til punkt 3.2, om kildevalg og kildekritikk. Endelig vises det til punktene 4.14 og 4.15, fordi programmet ble sendt i reprise og dessuten ligger tilgjengelig på nettet.

TILSVARSRUNDEN:

NRK viser til at det innklagede innslaget var et portrettintervju med Storrøsæter, der det var unaturlig å invitere NorgesPatriotene til å delta.

Med hensyn til den påklagede uttalelsen, viser NRK til at da den falt, avbrøt programlederen og stoppet dermed videre omtale av klageren. «Den umiddelbare avbrytelsen mener vi dokumenterer at ”i kveld” ivaretok tilsvarsretten (redaksjonen mener her den samtidige imøtegåelsesretten; sekr. anm.) til vedkommende som ble omtalt (Heian) ved å avvise problemstillingen fordi han ikke var tilstede og dermed ikke kunne svare på anklagene. I løpet av en direktesending kan det komme påstander om en tredje part, og da er det programlederens ansvar å sikre tilsvarsretten. Vi mener altså at det ble gjort i dette tilfellet.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at måten programlederen avviste Storrøsæter på «kan få lytterne til å tro at Øyvind Heian (klageren; sekr. anm.) var ønsket i programmet, men ikke ønsket å stille. Det er i seg selv etter vårt syn alvorlig, men blir ytterligere forsterket når man ser helheten i programmet og vår klage. NorgesPatriotene er helt uenig i at NRK har ivaretatt vår tilsvarsrett». Klageren mener også at det ville vært naturlig å invitere NorgesPatriotene til å delta i programmet, i og med at utgangspunktet for innslaget nettopp var at intervjuobjektet hadde politianmeldt organisasjonen, og at NorgesPatriotene hadde anmeldt Storrøsæter og SOS Rasisme for trakassering.

NRK fastholder sine anførsler fra sitt første tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, organisasjonen NorgesPatriotene v. Øyvind Heian, mener NRK brøt god presseskikk da det i det direktesendte programmet «I kveld» falt en uttalelse fra et tidligere medlem i Vigrid som nå er aktiv i SOS Rasisme. Intervjuobjektet uttalte at NorgesPatriotene og Heian har tilknytning til det såkalte Benjamindrapet på Holmlia, eller samarbeider med folk som har tilknytning til det. Klageren mener seg urettmessig uthengt uten mulighet til samtidig imøtegåelse. Klageren mener også han burde vært invitert til å delta i programmet, og det vises i den sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, om at ulike syn skal komme til uttrykk.

NRK avviser klagen, og anfører at det påklagede programinnslaget var et portrett av intervjuobjektet, og at det var unaturlig å invitere klageren til å delta. Med hensyn til den påklagede replikken, viser NRK til at programlederen øyeblikkelig grep inn og at han på denne måten forhindret ytterligere kritikk av klageren. Det vises til at det er på denne måten man skal opptre i direktesendinger når den som blir angrepet ikke er til stede og ikke kan ta til motmæle.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at man i all journalistikk skal søke å sikre at den eller de som blir angrepet med faktiske påstander, får anledning til å forsvare seg samtidig. Dette er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

I det påklagede tilfellet skjedde et slikt angrep i en direkte kringkastingssending. Påstanden, av faktisk art, kom åpenbart overraskende på programlederen, som imidlertid umiddelbart stoppet videre kritikk av klageren, med henvisning til at han ikke var til stede. Slik utvalget ser det, ble dette gjort på en resolutt og tydelig måte. Utvalget kan vanskelig se at programlederen hadde andre muligheter, situasjonen tatt i betraktning.

I lys av påstandens alvorlige karakter kunne NRK med fordel, på eget initiativ, i etterkant ha presisert at klageren ikke hadde noen direkte tilknytning til Benjamin-drapet, eller ha sørget for at reprisen og nettversjon ikke inneholdt den påklagede påstanden.

Utvalget kan videre ikke se at det NRK hadde noen presseetisk forpliktelse til å invitere klageren til studio for å delta i programmet.

Etter en samlet vurdering har NRK ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Siri Bjerke