Advokat Elisabeth Myhre p.v.a. klient mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 257/12


SAMMENDRAG:

Akershus Amtstidende (Amta) hadde fredag 31. august 2012 en artikkel med tittelen «Dom faller til uken», og undertittelen «Påstand om tvungen psykisk helsevern for de drapstiltalte». Ingress:

«Aktor og forsvarere mener de to drøbakmennene som var med på drapet på Ralph Homfeldt 27. september i fjor må dømmes til forsettlig drap, og overføres til tvungen psykisk helsevern.»

Senere i artikkelen, om den ene forsvarerens påstand:

«Først ute var advokat Elisabeth Myhre, som forsvarer den 23 år gamle drøbakmannen. Myhre mente, i likhet med aktor, at hennes klient bør overføres til tvungen psykisk helsevern og ikke dømmes for forsettlig drap, men legemsbeskadigelse med døden til følge.»

Til slutt i artikkelen:

«Også advokat Per (skal være Knut; sekr. anm.) Ditlev-Simonsen ba om at hans klient måtte dømmes for forsettlig drap, og overføres til tvungen psykisk helsevern.»

Mandag 3. september brakte avisen følgende en-spaltede artikkel:

«Feil i referatet fra rettssaken.

Advokat Knut Ditlev-Simonsen som representerte 39-åringen i drapssaken fra Drøbak, kommer med en korrigering i forhold til det Amta skrev fra rettssaken. Ditlev-Simonsen viser til at avisen skrev at aktor og forsvarer mente to av de tiltalte skulle dømmes for forsettlig drap. Dette er ikke korrekt. Aktor ba om at de skulle dømmes for forsettlig drap, mens forsvarerne mente drapet måtte være å anse som legemsbeskadigelse med døden til følge.

Også Elisabeth Myhre sier at hun prosederte på at hennes klient ikke skulle dømmes for drap, men for legemsbeskadigelse med døden til følge.»

KLAGEN:

Klager er advokat Elisabeth Myhre på vegne av den ene av de tre tiltalte. Hun anfører at alle de tre forsvarerne la ned påstand om at klientene måtte dømmes for legemsbeskadigelse med dødsfølge, og at ingressen dermed er feilaktig når det der opplyses at hun skal ha nedlagt påstand om drap.

Det anføres i klagen at journalisten ikke var til stede da hun holdt sin prosedyre, men at han oppsøkte henne i pausen og spurte hva som ble sagt. Hun bekrefter at hun er korrekt sitert i artikkelen. Senere i artikkelen forekommer imidlertid den samme feilopplysningen med hensyn til advokat Ditlev-Simonsens påstand.

Klageren mener artikkelen, med feilopplysningen i ingressen, rammer hennes klient, særlig fordi den forekommer i lokalavisen i klientens lokalmiljø.

Klageren mener også at den påfølgende korrigeringen ikke var tilfredsstillende. Dette både fordi den ikke opplyste om at journalisten ikke var til stede under prosedyren, at klageren hadde gitt journalisten korrekt informasjon i pausen under rettssaken, samt at notisen var liten og hadde «ytterst slett innhold». Det anføres dermed at Amta ikke har korrigert den opprinnelige feilen på en skikkelig måte.

TILSVARSRUNDEN:

Akershus Amtstidende skriver i sitt tilsvar: «Klagers informasjon rundt feil i artikkel har vi ingen innvendinger mot, men slik vi forstår klagen er klager misfornøyd med måten AA (Akershus Amtstidende) har korrigert feil i artikkelen.
 
AAs journalist ble gjort oppmerksom på feil i artikkelen fredag 31. august 2012, samme dag artikkelen stod på trykk. Journalist forfattet en rettelse som ble sendt pr epost til advokat (klageren; sekr. anm.) for gjennomlesing samme dag (fredag). Det ble gjort plass til rettelse i neste avis (AA har ikke avis lørdag og søndag). Journalist fikk ingen tilbakemelding fra advokat Myhre. Rettelsen kom på trykk så fort det er mulig i AA, mandag 3. september 2012.
 
Vi mener rettelse av feil i artikkel er gjort på en skikkelig og ryddig måte. Klager fikk rettelse til gjennomlesing (som ønsket) i forkant og AA trykket rettelsen i førstkommende avis etter artikkelen stod på trykk. Klager mener rettelsen vanskelig kan knyttes til aktuell sak. Vi mener det er feil da AA kun har omtalt denne rettssaken i dette tidspunktet. Leserne er derfor meget klar over hvilken rettssak det refereres til.»

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer ut over å oversende e-postutvekslingen med journalisten om rettelsen. Av den framgår det at hun forventer at feilen «blir rettet opp og at dette gjøres på en slik måte at leserne så vel legger merke til rettingen, og oppfatter at journalisten i ingressen ikke har presentert faktum i tråd med hva som skjedde for retten».

Avisen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en omtale i Akershus Amtstidende av en rettssak i Follo tingrett, der tre personer sto tiltalt for forsettlig drap. Klager er en av de tiltalte via sin advokat. Klagen dreier seg både om en ukorrekt opplysning i ingressen om at advokaten i sin sluttprosedyre la ned påstand om forsettlig drap, mens påstanden var legemsbeskadigelse med dødsfølge, og om innhold i og størrelse/plassering av en påfølgende rettelse.

Avisen innser at opplysningen i ingressen var ukorrekt, men mener rettelsen var akseptabel. Det vises til at den ble oversendt advokaten til «godkjenning», men at man derfra ikke fikk noen tilbakemelding.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det ikke er noen uenighet om at avisen brakte en feilaktig opplysing i det påklagede rettsreferatet, en opplysning som for øvrig ble korrekt omtalt senere i artikkelen.

Utvalget forstår at klageren hadde en berettiget forventning om en mer omfattende og mer synlig rettelse, men mener likevel at avisen har imøtekommet behovet for korrigering på en akseptabel måte.

Utvalget mener imidlertid at rettelsen ikke fullt ut kompenserer for der opprinnelige presseetiske overtrampet i den opprinnelige artikkelen. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Akershus Amtstidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Reidun Førde, Eva Sannum, Henrik Syse