Adv. Garstecki AS pva klient mot Klassekampen

PFU-sak 255/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Klassekampen om at selskapsorganisering i byggebransjen muliggjør sosial dumping. Det vises til ett konkret navngitt byggfirma som nylig vant en rettssak der motparten ifølge artikkelen ble dømt til å godta sosial dumping. I artikkelen angriper motparten firmaet. Saken er også anket til Høyesterett.

Klager er det omtalte firmaets advokat. Klager reagerer på at firmaet ikke har fått en reell mulighet til samtidig å imøtegå det klager mener er grove beskyldinger. Det vises til de mange påstandene og beskyldingene mot firmaet, og at klager skulle fått mer tid. Klager visste heller ikke at saken var anket. Videre peker klager på flere faktafeil og mener også at artikkelen er misvisende og ubalansert. Det anføres at det kun er den tapende parts syn som fremstilles. Det reageres også på identifiseringen og klager mener Klassekampen bedriver forhåndsdom.

Klassekampen avviser klagen. Klassekampen mener firmaet hadde fått nok tid til å svar. Det vises til en e-post to timer før trykking. Avisen mener det var unødvendig av firmaet å videresende e-posten til advokaten og ikke svare selv. Klassekampen peker også på at klager har fått alle muligheter til et tilsvar i etterkant, noe som ikke er benyttet. Det innrømmes imidlertid at det er faktafeil i artikkelen og det vises til en publisert korrigering i ettertid. Klassekampen mener imidlertid det klart fremgår av artikkelen at klager vant saken og at firmaet driver lovlig. Det vises ellers til sakens opplagte samfunnsmessig betydning.

Pressens Faglige Utvalg mener Klassekampen var i sin fulle rett til å rette et kritisk søkelys på det omtalte firmaet og dets selskapsorganisering. At firmaet er navngitt finner utvalget uproblematisk. Dette er en sak av offentlig interesse og en sak som også har vært til behandling i tingretten. Videre avviser utvalget at artikkelen bedriver forhåndsdom. Slik utvalget ser det, kommer det klart frem i artikkelen hvor saken står.

Det utvalget finner presseetisk utilstrekkelig, er imidlertid avisens håndtering av den samtidige imøtegåelsesretten (jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14). Sett i lys av artikkelens omfang og påstandenes alvorsgrad mener utvalget at avisen skulle anstrengt seg mer for å sikre klagers rett til å ta til motmæle i samme artikkel. Det vises her til tidsfaktoren og kontakten forut for publisering. Utvalget kan ikke se at det var forhold som tilsa at artikkelen ikke kunne ventet, og utvalget finner det heller ikke godtgjort at klager ikke aktet å benytte seg av imøtegåelsesrett. Videre er utvalget av den oppfatning at det må være opp til den angrepne å avgjøre hvem som skal svare på anklagene. At artikkelen publiseres uten at den angrepne part får uttale seg, svekker også avisens mulighet til kontroll av opplysninger (jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2).

Klassekampen har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. november 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Amal Aden

2

Sak nr. 255/13