Espoir menneskerettsgruppe p.v.a. NN mot TV 2

PFU-sak 255/12


SAMMENDRAG:

TV 2 brakte torsdag 13.september 2012 to nyhetsinnslag i forbindelse med rettssaken mot Sadi Bugingo. Saken skulle begynne i Oslo tingrett 25. september. Bugingo er tiltalt for medvirkning til drap på rundt to tusen personer under folkemordet i Rwanda.

Det første innslaget gikk i nyhetssendingen kl. 18.30. Det hadde slik intro:

«Sadi Bugingo, som har bodd i Bergen i over ti år, er tiltalt for å ha medvirket til 2000 drap under folkemordet i Rwanda i 1994. 47-åringen har bodd i Bergen med familien sin og jobbet som renholder ved et kjøpesenter i byen. Naboer av tiltalte synes det er skremmende og uforståelig.»

I innslaget er det vist bilder av boligblokken der familiens bor, og det vises også et bilde av familiens terrasse. Videre er tre uidentifiserte naboer intervjuet.

Det andre innslaget gikk i 21-sendingen samme kveld. Intro:

«Sadi Bugingo, som har bodd i Bergen i over ti år, er tiltalt for å ha medvirket til 2000 drap under folkemordet i Rwanda i 1994. Bugingo skal ha planlagt, beordret drap og vært til stede eller nær der de timelange massakrene fant sted. Mannen nekter straffskyld. Saken starter i Oslo tingrett 25. september, og over 100 vitner er kalt inn.»

Innslaget er i all hovedsak et intervju med en person som var til stede under ugjerningene.

KLAGEN:

Klager er den tiltaltes ektefelle, via Espoir menneskerettsgruppe. Ut over å bli omtalt som tiltaltes ektefelle har hun ønsket, og blitt lovet, anonymitet i PFUs saksbehandling.

Det er i klagen vist til fire punkter i Vær Varsom-plakaten som klager mener TV 2 har brutt:

4.1 – TV 2 unnlot å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
4.3 – TV 2 unnlot å vise respekt for klagerens og hennes families privatliv.
4.5 – TV 1 unnlot å gjøre det klart at skyldspørsmålet for en tiltalt først avgjøres ved rettskraftig dom. Klageren mener begge reportasjene «bar tydelig preg av forhåndsdømming»
4.7 – TV 2 identifiserte familiens bosted og bolig uten at det var noe berettiget informasjonsbehov til stede.

Med hensyn til den første reportasjen anfører klager at det ikke er godt å forstå hvilken hensikt TV 2 skal ha hatt med denne. Klager utelukker ikke at den er rasistisk motivert. Det anføres at den kan virke som en slags psykologisk krigføring mot klageren og hennes barn.

Når det gjelder innslaget i 21.-sendingen, mener klageren at den synes å være satt sammen med et bestemt formål for øyet, nemlig å forhåndsdømme klagerens ektefelle. Det anføres at kilden i innslaget, Yusuf Nsabimana, ikke er troverdig.

Klager anfører at TV 2 var i sin fulle rett til å formidle nyheten om tiltalebeslutningen, men at de påklagede innslagene virker som angrep på tiltalte og hans familie. Det vises til at familien er nedbrutt, at forholdet til naboene kan være ødelagt og at verken klageren eller barna er anklaget for noe. «De er blitt ofre for TV 2s overgrep og vil i tiden fremover trenge all mulig hjelp og støtte».

Klagen avsluttes med at man, etter PFUs avgjørelse, vil ta stilling til eventuelle søksmål mot TV 2.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 viser innledningsvis både til alvoret og til den spesielle karakteren i den angjeldende straffesaken, og til at det ville være en forsømmelse å ikke omtale den.

Videre anføres det at det er viktig at mediene ettergår handlinger og påstander saken omhandler, og på den måten utøver sin kontrollfunksjon. TV 2 mener at å arbeide med lokalmiljøet den påståtte gjerningsmannen tilhører, av den grunn er naturlig. Tv-kanalen går ut fra at det er godt kjent i nærmiljøet hvem det er som nå står for retten.

TV 2 anfører at verken ektefellen (klageren) eller annen familie er identifisert, og at det ikke er publisert opplysninger i de påklagede nyhetsinnslagene «som er så belastende for hans hustru og familie at man kan hevde at god presseskikk er overtrådt».

Når det gjelder bildet av den aktuelle boligblokken, anføres det at leiligheten ikke er pekt ut, samt at navn på naboene ikke er oppgitt. Begge disse hensynene er tatt for å gjøre det mindre lett å peke ut adressen til tiltalte og dermed også familien. Det vises også til at ingen mistenker eller bebreider klageren for noe som helst. TV 2 avviser klagers påstand om at Tv-kanalen driver psykologisk krigføring eller rasisme. TV 2 avviser også påstanden i klagen om at man har forhåndsdømt den tiltalte, og understreker at man under dekningen har klargjort at skyldsspørsmålet ikke er avgjort og at tiltalte nekter straffskyld.

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nyhetsinnslag samme dag i TV 2s nyhetssendinger. Innslagene omtalte den da forestående rettssaken i Oslo tingrett mot rwanderen Sadi Bugingo. Tiltaltes ektefelle, via en menneskerettsorganisasjon, mener TV 2 handlet i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Det gjelder manglende saklighet og omtanke, manglende respekt for familien, indirekte identifisering og forhåndsdømming av den tiltalte.

TV 2 avviser klagen på alle punkter. Det vises til sakens alvor og spesielle karakter, til at familiens bolig ikke ble eksponert og til at man var nøye med å fastslå at skyldspørsmålet ikke er avgjort før dom foreligger.

Pressens Faglige Utvalg vil, som så mange ganger før, understreke at omtale av rettsprosessene er en viktig del av pressens arbeidsområde. Pressen skal bidra til å styrke rettssikkerheten i samfunnet.

Utvalget er enig med TV 2 i at det dreier seg om en meget spesiell og alvorlig sak. Det gjelder både omfang, tid mellom handling og rettsbehandling, og avstand til sted der handlingene fant sted. Selv om det ikke er en del av klagen, vil utvalget samtidig fastslå at det må være presseetisk akseptabelt å identifisere den tiltalte.

Utvalget finner det ikke vanskelig å forstå at de påklagede nyhetsinnslagene, sammen med et utall andre innslag og artikler i norske medier, har vært en stor belastning for klageren og for hennes familie. Men utvalget må samtidig konstatere at det må være en del av pressens oppgave å utøve aktiv journalistikk, og ikke bare, slik klager synes å mene, nøkternt formidle nyheten om tiltalebeslutningen.

Det konstateres at TV 2 ikke har pekt ut klagerens bolig, men kun boligområdet, og at tv-kanalen har vært nøyaktig med å presisere den tiltaltes rettslige status, og at han nekter straffskyld. Utvalget finner ellers klagers påstander om rasisme og psykologisk krigføring urimelige.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. oktober 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Alexander Øystå,
Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes, Reidun Førde