Advokat Hallvard Helle p.v.a. Mona Høiness mot Hegnar Online

PFU-sak 254/12


SAMMENDRAG:

Hegnar Online brakte fredag 24. august 2012 en artikkel med tittelen «Høiness-saken: Årelang millionkamp». Ingress:

«Mandag møter Mona Høiness familien til Synnøve Alver Urdahl i striden om arven på cirka 100 millioner kroner.»

Artikkelen var hentet fra bladet Kapital.

I kommentarfeltet under artikkelen ble det 27. august lagt til følgende kommentar:

«Per Einar Svendsen. Resepsjonist at PS:Hotell. Mona Høynes avanserer fra rennesteinsadvokat til eldreraner»

KLAGEN:

Klager er Mona Høiness via advokat. Klagen dreier seg utelukkende om innlegget over, der en leser omtaler henne som «eldreraner». Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17. Der slås det fast at redaksjoner har et selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk så snart som mulig.

Det vises til en tidligere sak (sak 002/11) fra samme klager mot samme medium, der utvalget fant at Hegnar Online hadde opptrådt i strid med god presseskikk for ikke å ha fjernet et innlegg med innhold med nedsettende seksuelt innhold, og et annet der Høiness beskyldes for umoralsk eller ulovlig opptreden.

Høiness’ advokat mener det ikke kan være tvil om at det påklagede innlegget, der Høiness blir omtalt som «eldreraner», er i strid med god presseskikk. «Det skulle vært fjernet umiddelbart og etter eget initiativ.» Det vises til at innlegget lå på nettet i flere dager, og først ble fjernet etter initiativ fra klagerens advokat. Det vises til at innlegget lå ute i «minst tre døgn» og at det ble fjernet dagen etter at advokaten tok kontakt med nettstedet.

Det anføres at PFUs egen praksis «fortsatt» ikke gir noen klar veiledning knyttet til hvor lenge et presseetisk uakseptabelt innlegg kan ligge ute, men klager viser til noen avgjørelser som gir veiledning. Klager mener PFUs praksis slår fast at Hegnar Online har brutt god presseskikk.

TILSVARSRUNDEN:

Hegnar Online, via advokat, avviser klagen. Det anføres at for at et innlegg skal felles etter bestemmelsen i Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, må to forhold være oppfylt. For det første må innlegget bryte med god presseskikk. For det andre må innlegget ikke ha blitt fjernet «så snart som mulig». Hegnar Online kan ikke se at det foreligger brudd på god presseskikk for noen av forholdene.

Det vises i tilsvaret til en rekke tilfeller der uttrykket eldreraner har blitt brukt i overført betydning, og det anføres at det dreier seg om en karakteristikk uten særlig krenkende innhold. «I den grad det kan utledes noe presist meningsinnhold generelt fra karakteristikken når den benyttes i forbindelse med en arvestrid, vil det være at den mulige arvingen som karakteriseres av ytreren etter ytrerens oppfatning har fått sin arv på etisk diskutabelt grunnlag. Ved tolkningen av begrepet konkret i Høiness-saken, er det i tillegg av stor betydning at begrepet ”eldreraner” er benyttet gjentatte ganger i den offentlige dekningen av saken.» Klager viser i tilsvaret til eksempler på dette, og hevder at «karakteristikker i saker av allmenn interesse nyter en betydelig ytringsfrihet». Det anføres også at det i det påklagede tilfellet ikke dreier seg om en anonym ytring.

Klager mener innlegget ikke bryter med god presseskikk, og viser i den sammenheng til at klageren er blitt en offentlig kjent person gjennom sitt arbeid som advokat, og at hun selv har oppsøkt mediene «ved en rekke anledninger». Det vises også til at når en advokat selv er involvert i en betent arvestrid, så har det allmenn interesse.

Det vises i tilsvaret til at innlegget ble fjernet så snart redaksjonen ble kjent med klagerens syn på kommentaren.

Klagerens advokat opprettholder klagen. Han skriver: «På vegne av Mona Høiness opprettholdes det både at innlegget strider mot god presseskikk og at Hegnar Online burde ha fjernet det umiddelbart. Tilsvaret gir klart inntrykk av at Hegnar Online selv aksepterer uttrykket eldreraner, samt at nettstedet ikke har forstått den selvstendige plikten enhver redaksjon har til umiddelbart å fjerne krenkende kommentarer. På side 4 i tilsvaret hevdes det at en advokat må tåle at dette begrepet brukes i diskusjonen om hennes sak. Dette er helt forfeilet. Det samme er henvisningene til det politiske ordskiftet. Hegnar Online evner her ikke å se at slike karakteristikker går like i kjernen av det vern enhver offentlig person må ha mot slike kommentarer, der dette knytter seg til påstander om utnyttelse av andre mennesker. (…) For øvrig noterer vi at nettstedets moderering av leserkommentarer synes å være helt fraværende. Det skal ikke være slik i norsk presse at en omtalt person må engasjere advokat for å få fjernet innlegg som strider mot god presseskikk.»

Hegnar Online gjentar sin anførsel om at «eldreraner» er blitt brukt som begrep i flere medier i den aktuelle saken og derfor er en del av pressedekningen. Videre understrekes det at det i det foreliggende tilfellet dreier seg om en meningsytring framsatt om en offentlig person i en sak av betydelig allmenn interesse, «relatert til forhold som er klart relevant for bedømmelsen av vedkommende offentlige persons rolle som offentlig person».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en leserkommentar lagt under en artikkel på nettstedet Hegnar Online. Artikkelen omhandlet den forestående skiftesaken i Oslo byfogdembete om arven etter Synnøve Alver Urdahl. I den korte kommentaren, med navngitt avsender, blir advokat Mona Høiness omtalt som «eldreraner». Høiness klager, via advokat, på at Hegnar Online ikke fjernet innlegget umiddelbart. I stedet ble det liggende i minst tre døgn før redaksjonen fjernet det etter oppfordring fra Høiness’ advokat.

Hegnar Online, også via advokat, viser til at man først må konstatere at kommentaren var i strid med god presseskikk, og deretter om den ble fjernet for sent. Slik Hegnar Online ser det, er ingen av disse forutsetningene til stede. Høiness må tåle karakteristikken, og innlegget ble fjernet så raskt det lot seg gjøre etter at man mottok anmodningen.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere behandlet en klage fra Mona Høiness mot samme redaksjon. Den gang gjaldt det sjikanøse anonyme påstander av seksuell art, og påstander om uetisk eller ulovlig adferd. Hegnar Online ble den gang felt for brudd på god presseskikk. Utvalget konstaterer at det denne gang i større grad handler om en meningsytring fra en navngitt person i et kommentarfelt sammen med en annen karakteristikk, og at ytringen tydelig framstår som en kommentar. Utvalget finner ytringen presseetisk diskutabel. Det legges imidlertid vekt på at det påklagede utsagnet ble fjernet etter at klageren reagerte overfor redaksjonen.

Utvalget vil ellers oppfordre redaksjonen i Hegnar Online til i større grad enn det som synes å være tilfelle i dag, å følge opp nettdebatten for å sikre seg mot publisering av presseetisk uakseptable innlegg.

Hegnar Online har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2012

Line Noer Borrevik
Håkon Borud, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum, Henrik Syse