Ordfører Erling Myhre mot Østerdølen

PFU-sak 254/04


SAMMENDRAG:
Østerdølen hadde i nr 47 (26. nov. ? 2. des. 2004) følgende artikkel på side fire:

«Nekter å skrive under protokoll

Arild Aasbrenn nekter å skrive under protokollen slik de formelle reglene krever.

POLITIKK
– Jeg torde rett og slett ikke, i forhold til hvilke erfaringer jeg har med forrige protokoll i saken om utredning av fremtidige kommunestrukturer, forklarer Aasbrenn.

Han mener ordføreren har trikset med stemmetallene, og gjort om vedtaket i kommunestyret til Senterpartiets fordel. Ordføreren på sin side mener saken er lite å bry seg om. I et brev til samtlige kommunestyremedlemmer, sendt i posten dagen etter formannskapsmøtet der Arild Aasbrenn tok opp sin vrede, skriver ordføreren:

«I møteprotokollen for kommunestyret 28.10.04 er det dessverre blitt en feil. Vi beklager dette. Dette gjelder sak 98/04 ?Framtidens kommunestruktur. Kommunens ansvar for egen utvikling?. I voteringens første strek pkt. skal stemmetallene 10 og 9 byttes om. Dette bes rettet opp i møteprotokollen.»

Da kommunestyret skulle votere over hvor mange alternative utredninger de skulle be om, lå det to forslag på bordet. Det ene mente to alternativer ville være nok (Ap), det andre ba om tre alternativer (Sp). Ifølge Arild Aasbrenn fikk Aps forslag 10 stemmmer, mens Sps forslag fikk ni stemmer.

? I protokollen står det akkurat motsatt. Og da vi etterpå skulle gjøre et vedtak om prioritert rekkefølge, fikk ordføreren vedtatt at det skulle prioriteres mellom tre alternativer. Slikt finner jeg meg ikke i. Jeg bruker mye tid og krefter på på å være med i politikken, og det kan da ikke være slik at hvis jeg klarer å få gjennom et vedtak som ledelsen er i mot, så gjør de det bare om etter et par minutter?

I formannskapet 18. november førte protokollnekten bare til at en ny protokollskriver ble oppnevnt da Arild Aasbrenn la pennen ned. Selv lover SV-politikerne å følge opp saken, i kommunstyret også.»

Artikkelen var illustrert med et stort bilde som viser et møterom med to personer. Bildetekst:

«Arild Aasbrenn (nærmest) mener ordfører Erling Myhre trikser med vedtak ? og det vil han ikke være med på.»

I Østerdølen nr 48, i en artikkel med tittel «- Alle kan feile», het det, med sitat fra ordføreren (klageren; sekr. anm.) fra talerstolen i kommunestyret:

«- Så setter jeg pris på å få vite hvem som har sagt at jeg har trikset med tall, om det er selvkomponert eller ikke. Jeg har god lyst til å vite det.

Arild Aasbrenn står fast ved alt han uttalte til Østerdølen i saken om protokoll-nekt. Og selv om han mener alt det som skjedde kan minne om triksing med tall, mener han det er å gå for langt å hevde det. ? Nei jeg har ikke noe bevis for at det er det. Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke om det, men det er rart.»

I et kommunestyrereferat i Østerdølen nr 50, under tittelen «Ingen brannmann», het det blant annet:

«Ordføreren reagerer på at Østerdølen har skrevet at han «trikset med tall» i forbindelse med protokollføringen og at avisen fulgte opp med å skrive at det var for å stille Senterpartiet og Høyre i et bedre lys. Det vil ikke ordføreren ha på seg, eller som han sa da han orienterte kommunestyret om klagen han har sendt til Pressens Faglige Utvalg. ? Jeg kan ikke akseptere å få slike beskyldninger mot meg.»

Mot slutten av artikkelen het det:

«Ordføreren fikk også god hjelp av sin nyvalgte varaordfører. Den tidliger SVeren Karl Sigurd Hole, nå Senterpartiet, akter ikke å la verken Arild Aasbrenn eller for den saks skyld Østerdølen få dø i synden. Hole ville ha sin tidligere partifelle opp til talerstolen for å ta avstand fra noe han ikke har ment (se Østerdølen nr 48). Hole viste til at Aasbrenn i Østerdølen var tillagt meninger om at ordføreren hadde «trikset med tall». ? Det rettes til dels sterke klager mot ordføreren, sa varaordføreren og mente at Myhre ikke fortjente å få beskyldninger om at han trikset med tall til fordel for Sp og Høyre rettet mot seg. ?Jeg synes derfor det hadde vært ryddig om Arild kom hit og bekreftet at dette ikke er hans ord.

Skolerett (mellomtittel)
Arild Aasbrenn reiste seg og gikk rolig fram til talerstolen for å stå, om ikke standrett, så i hvert fall skolerett. ? Ja, det skal jeg bekrefte at jeg ikke har sagt. Men jeg står ved det jeg ellers har sagt, at jeg mener vedtaket er rart.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte ordføreren. Han viser til at det er følgende to setningene fra den første artikkelen over, tillagt Arild Aasbrenn, klagen gjelder:

«Han mener ordføreren har trikset med stemmetallene, og gjort om vedtaket i kommunestyret til Senterpartiets fordel.»

«Arild Aasbrenn (nærmest) mener ordfører Erling Myhre trikser med vedtak ? og det vil han ikke være med på.»

Klageren viser til at Aasbrenn har benektet at han har kommet med slike uttalelser til Østerdølen, og mener uttalelsene derfor må stå for Østerdølens regning. Han hevder i klagebrevet at han ikke har tilgang til møteprotokollen etter et kommunestyremøte og at det er rådmannen som har ansvaret for at protokollen blir riktig ført. Klageren legger til at «(I)ngen merknader ble gjort til møteprotokollen, og rådmannen har beklaget feilen i kommunestyret den 25. november 2004». Klageren anfører til slutt i klagebrevet at det rettes sterke og uriktige anklager mot ham.

TILSVARSRUNDEN:
Østerdølen opplyser at «(S)aken dukket opp ved at vi la merke til at SVs Arild Aasbrenn ikke ville skrive under møteprotokollen. Det er svært sjelden det skjer. Faktisk er det første gang vi har opplevd at det har skjedd i noen av de fem kommunene vi dekker.»

Avisen opplyser videre at avisens journalist intervjuet Aasbrenn om dette, og skriver videre i tilsvaret:

«Med bakgrunn i intervjuet mente vi at vi hadde bakgrunn for å oppfatte Aasbrenn på en slik måte at vi i saken kunne skrive at «Han mener ordføreren har trikset med stemmetallene, og gjort om vedtaket i kommunestyret til Senterpartiets fordel.» Videre skriver vi i bildeteksten at «Arild Aasbrenn (nærmest) mener ordfører Erling Myhre trikser med vedtak ? og det vil han ikke være med på.»

Det heter videre i avisens tilsvar at ordføreren (klageren) tok kontakt med avisen med ønske om en beklagelse, noe som senere ble forsterket fordi klageren fortalte (til avisen; sekr. anm.) «at han på direkte forespørsel til Aasbrenn hadde fått opplyst at Aasbrenn mente han ikke var oppfattet riktig av Østerdølen».

Det opplyses videre at avisen tok kontakt med Aasbrenn som «sa (…) at han ikke kunne stå inne for meningen han var blitt tillagt, om at ordføreren hadde «trikset med stemmetallene». Men selve innholdet i saken stod han for, noe han både gjentok og presiserte. Dette resulterte i en ny artikkel i Østerdølen nr. 48/2004 på side 5 og 6. Etter denne artikkelen innklaget Myhre Østerdølen for PFU, noe vi tolket som at Myhre ikke var fornøyd med korrigeringen som der kom fram. Han tok ikke kontakt med oss for om mulig å rette opp inntrykket gjennom eksempelvis innlegg eller intervju.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at «(D)et er korrekt at Aasbrenn fra talerstolen i kommunestyret har bekreftet at han er tillagt en betydning han aldri har ment. Det har Østerdølen beklaget overfor Aasbrenn, men det er vel jeg som har fått belastningen av beskyldningen, og Østerdølen har ikke tatt noen kontakt med meg angående oppslaget».

Til slutt i tilsvaret anfører klageren at «essensen i saken er at avisen har valgt å tillegge representanten Aasbrenn en betydning han har bekreftet han ikke har uttalt, dette må da kun ha til hensikt å skade min rolle som ordfører. Østerdølen har hatt anledning til å beklage dette, men har valgt å erkjenne at Aasbrenn ikke har sakt det, men opprettholder da beskyldningen om triksing fra meg».

Østerdølen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i avisen Østerdølen der en kommunestyrerepresentant i Rendalen blir tillagt å ha ment at ordføreren i kommunen, i en konkret sak, hadde «trikset med stemmetallene» til Senterpartiets fordel. Klageren, ordføreren, mener avisen skulle ha beklaget dette da de ble kjent med at kommunestyrerepresentanten aldri hadde ment at ordføreren trikset.

Østerdølen presiserer at påstanden om triksing er avisens forståelse av hva kommunestyrerepresentanten sa i et intervju. Videre viser avisen til senere artikler der den omtalte representanten presiserer at han ikke har sagt at ordføreren trikset med stemmetall, men at han mener et omtalt vedtak i kommunestyret var «rart».

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke viktigheten av en fri og åpen politisk debatt, både på riksplan og på lokalplan. Det innebærer også at det må være stor takhøyde for karakteristikker i debatten, også når det gjelder å viderebringe disse i en journalistisk sammenheng. I det innklagede tilfellet dreier det seg imidlertid om å bringe konkrete påstander om bevisst manipulering.

Østerdølen har, ifølge avisen selv, tolket sin kilde slik at han mente klageren hadde «trikset med stemmetallene». Gjennom artikler i påfølgende utgaver har avisen brakt andre opplysninger der avisens kilde selv korrigerer de påstandene som opprinnelig ble brakt.

Utvalget mener imidlertid at Østerdølen på eget initiativ burde tatt kontakt med klageren for å gi ham mulighet til å gi sin versjon av påstandene om triksing med stemmetall, i den samme artikkelen som der påstandene ble fremmet. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har Østerdølen brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard,
Siri Bjerke, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller