NorgesPatriotene v. Øyvind Heian mot Halden Dagblad (nett)

PFU-sak 253/07


SAMMENDRAG:

Halden Dagblad hadde søndag 21. oktober 2007 en artikkel på sin nettside med tittelen
«- Løpesedler er ikke guttestreker!». Artikkelen er et intervju med et medlem av Antinaziutvalget i SOS Rasisme. Utdrag fra teksten:

«- De rasistiske løpesedlene som har blitt distribuert i Halden gjennom de siste dagene må definitivt ikke avfeies som guttestreker, tøys og tull!
Advarselen kommer fra Anne Elisabeth Hansen som er medlem av Antinaziutvalget i SOS Rasisme. De siste dagene har flere innbyggere i Halden funnet smakløse løpesedler i postkassen. Innholdet er er svært rasistisk og avsender er Norgespatriotene. Anne Elisabeth Hansen i Antinaziutvalget i SOS Rasisme advarer mot denne organisasjonen og tror de er ute etter å verve medlemmer.»
«- Det ble etter hvert klart at Norgespatriotene er en nazistisk gruppe ledet av Øyvind Heian som har bakgrunn fra Vigrid. Heian ble i juni dømt for besittelse av barnepornografi og drapstrusler mot justisminister Knut Storberget, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, samt politistyrker som kom hjem til husstanden hans. Ifølge sikre kilder, har Norgespatriotene stor tilgang på våpen, og er ekstremt rasistiske og nazivennlige. Etter det SOS Rasisme kjenner til, er organisasjonen sterkest forankret på Østlandet, og i Østfold er det foreløpig Fredrikstad og Halden som har blitt utsatt for grove og sjikanerende løpesedler signert Norgespatriotene.»

«- Fordelen med Halden for en nynazistisk organisasjon, vil eventuelt være at det ligger nær svenskegrensen og at det dermed er kort vei til det svenske nynazistmiljøet som jo er mye sterkere enn her til lands. Det er foreløpig ikke påvist noen tilknytning mellom dem, men vi vet med sikkerhet at Norgespatriotene forsøker å verve medlemmer fra eksisterende nazibevegelser, samt rekruttere nye medlemmer for å samle dem til en gruppering, avslutter Hansen.»

KLAGEN:

Klager er NorgesPatriotene ved organisasjonens leder. Det vises i klagen til flere punkter i Vær Varsom-plakaten. I klagebrevet anføres det som særlig klanderverdig at organisasjonens leder «urettmessig blir fremstilt for å ha drapstruet Bjarne Håkon Hanssen, samt at NorgesPatriotene blir beskyldt for å ha tilgang til store mengder våpen. Dette er langt over streken for det man kan akseptere fra noen avis». Klageren anfører også at NorgesPatriotene ikke er en naziorganisasjon, men et demokratisk og lovlig politisk parti.
Klageren viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk.

Videre vises det til punkt 1.2, om at ulike syn skal komme til uttrykk, og punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse. Det anføres at Halden Dagblad ikke på noe tidspunkt tok kontakt med NorgesPatriotene «for at vårt syn på saken kommer til syne. Vi har heller ikke blitt konfrontert med disse særdeles sterke beskyldningene.»

Endelig vises det til at avisen har unnlatt å nevne at dommen mot organisasjonens leder ikke er rettskraftig. Klageren mener dette bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.5.

TILSVARSRUNDEN:

Halden Dagblad anfører at man i ettertid ser at man burde kontaktet NorgesPatriotene «og gitt dem mulighet til å komme med sin versjon av saken». Det opplyses også at avisens redaktør, etter å ha mottatt klagen til PFU, har tilbudt klageren å rette opp eventuelle feilaktige opplysninger «som SOS Rasisme har gitt oss». Det vises til at klageren har avvist tilbudet.

Videre heter det i avisens tilsvar at man kom i skade for å skrive at lederen for NorgesPatriotene er dømt for drapstrusler mot arbeids- og inkluderingsministeren og justisministeren, mens det bare er i forbindelse med trusler mot justisministeren han er dømt. «Det korrekte er at NorgesPatriotene har etterlyst arbeids- og inkluderingsministeren for drap, voldtekter og annen grov kriminalitet. Vi benyttet SOS Rasismes naziutvalg som kilde i saken, og fikk et bestemt inntrykk av at de satt med inngående kjennskap til NorgesPatriotene.

Avisen gir ellers uttrykk for at man mener det var viktig å advare mot organisasjonens aktivitet og at det ikke er vanskelig å forstå at folk reagerer på NorgesPatriotenes aktivitet.

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

NorgesPatriotene, ved organisasjonens leder, mener Halden Dagblad brøt god presseskikk i en nettartikkel om at organisasjonen hadde spredt flygeblader av rasistisk karakter. Den påklagede artikkelen var et intervju med et medlem av SOS Rasismes antinaziutvalg. Klageren mener avisen skulle ha kontaktet NorgesPatriotene for å gi mulighet til samtidig imøtegåelse. Det vises også til at artikkelen inneholder påstander om at NorgesPatriotene er en naziorganisasjon og at den har stor tilgang til våpen, noe som avvises. I tillegg viser klageren til feilaktige opplysninger om en dom mot organisasjonens leder.

Halden Dagblad innser i ettertid at man burde kontaktet NorgesPatriotene for samtidig imøtegåelse, men at klageren senere har avvist et tilbud om korrigering. Videre innrømmer avisen å ha gitt en feilaktig opplysning om dommen mot organisasjonens leder. Avisen mener imidlertid at det var viktig å advare leserne mot NorgesPatriotenes aktivitet i distriktet.

Pressens Faglige Utvalg mener Halden Dagblad var i sin fulle rett til å omtale NorgesPatriotenes spredning av flygeblader, og å formidle SOS Rasismes advarsel mot organisasjonens aktivitet.

Videre vil utvalget vise til sin egen prinsipputtalelse fra juni 1997 om bruk av betegnelsen nazist og nynazist. I prinsipputtalelsen heter det at det ikke kan være avgjørende om den omtalte selv reagerer på å bli knyttet til en diskreditert ideologi, når man ellers klart tilkjennegir nazilignende sympatier. Utvalget mener dermed at NorgesPatriotene må tåle en slik karakteristikk.

Imidlertid vil utvalget understreke at Halden Dagblad gjennom sitt ensidige intervju med representanten for SOS Rasisme har viderebragt påstander som burde vært forelagt klageren, som dermed ville fått mulighet til samtidig kommentar. Dette gjelder både påstanden om tilgang til våpen og påstanden om lederens tidligere dom. Slik utvalget ser det ville en slik kontakt med klageren også tilfredsstilt det presseetiske kravet til kildekritikk.

Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, og til punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

Halden Dagblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Henrik Syse, Trygve Wyller