Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke mot Askeravisen

PFU-sak 252/11


SAMMENDRAG:

Onsdag 24. august bragte Askeravisen en undersak på førstesiden med tittelen «Røkke på skolebenken» og følgende henvisningstekst:

«[NN] var en av 54 førsteklassinger som startet på Vettre skole. Men gangveien fra Konglungen er fortsatt ikke ferdig.»

Avisen bragte også et bilde av flere førsteklassinger. Oppslaget inni avisen er illustrert med to bilder, det ene av Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke, det andre av flere førsteklassinger og deres lærer, et av barna har genser med et norsk flagg. I bildeteksten står det:

«STOLTE ELEVER: [NN] var en av til sammen 54 elever som startet på 1. trinn på Vettre skole. De ble tatt vel imot av kontaktlærer Anne Bjerke fra Vollen.»

I ingressen står det:

«Etter en lang seilferie på sydligere breddegrader, er Kjell Inge Røkke og familien tilbake i gamlelandet. Det har vært travelt med styremøter og skolestart. Salg av Aker Drilling og oppkjøp i DNO.»

Og i brødteksten:

«Det var en spent 7-åring som ble ropt opp. Med det norske flagget på brystet, hilste [NN] pent på rektor og fant seg fort til rette blant sine nye klassekamerater (…). Det var mamma Anne Grete Eidsvig som sto for fotograferingen av førsteklassingen sin. Sammen med pappa Kjell Inge, hadde også storesøster Elisabeth Røkke tatt turen til Vettre (…). Kjell Inge Røkke er også far til [XX] og lillebror [YY] som fortsatt går i barnehagen.»

Artikkelen for øvrig handler om en gang- og sykkelvei fra Konglungen til Vettre skole, som finansieres dels av en gave, og dels av et lån fra Røkke og Eidsvig til kommunen. Videre omhandler artikkelen Røkkes forretninger.

KLAGEN:

Klager er de omtalte foreldrene, som klager over at avisen har trykket bilde av deres sønn. Klager skriver:

«Bakgrunnen for klagen er vår reaksjon på publiseringen, der han identifiseres i artikkel (…) koblet til bruk av bilde. Vi vil også understreke at fotograferingen i skolegården skjedde til tross for at vi som foreldre ga klart uttrykk for at dette var uønsket – etter forespørsel fra journalisten/fotografen, som også fra tidligere anledninger er vel kjent med vår svært bevisste holdning til skjerming av våre barn. (…) [V]i [ber] utvalget klargjøre, eventuelt gi retningslinjer om hvilke rettigheter/krav på beskyttelse et barn selv har mot å bli offentlig eksponert.»

Klager viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å vise respekt for menneskers privatliv, punkt 4.8 om omtale av barn, og punkt 4.12 om aktsomhetskrav for bruk av bilder. Videre står det:

«I ingressen (…) later journalisten som om vi hadde en hyggelig samtale (…). Det som skjedde var at journalisten gratulerte og vi svarte høflig takk tilbake, men da hun begynte med en hentydning om fotografering fikk hun umiddelbart en klar nektelse fra vår side. Vi registrerte i øyekroken at hun gikk rundt og tok bilder, men så ingen grunn til å gripe inn da vi hadde uttrykt et tydelig negativt svar på fotografering/bruk av vår sønn i avisen.»

Klager viser til at «de fleste medier» er klar over deres holdning om å skjerme barna, og at også den aktuelle journalisten burde vite om dette. Videre skriver klager:

«Vi har over lang tid vært veldig klare på å ikke ta med våre barn inn i situasjoner der media har rettigheter i forhold til publisering. (…) Vi har aldri søkt oppmerksomhet sammen med, eller på vegne av våre barn. (…) Media har respektert oss for disse valgene, med unntak av Askeravisen, som er første medium som publiserer bilde av våre barn. Vi mener derfor Askeravisens uønskede bildepublisering er et sterkt og spekulativt inngrep i vår rett til å ha et privatliv (…). Vi vil (…) heller ikke underslå at publiseringer av våre barn (og deres faste tilholdssteder) også kan være forbundet med en sikkerhetsrisiko for dem og øvrige familie (…). Vi, som alle andre foreldre, ønsker å gi barna våre en trygg og utviklende oppvekst og media må, slik vi ser det, ha en plikt til å legge stor vekt på vår motstand mot omtale og eksponering av våre barn. Vi kan heller ikke forstå at bildebruken har noen nyhets- eller samfunnsmessig betydning som kan legitimere oppslaget (…).»

Klager legger til at redaktøren har beklaget oppslaget og etterkommet klagers ønske om at bildene ikke skal brukes igjen eller selges.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Askeravisen skriver:

«Vår journalist var til stede ved første skoledag på Vettre (…). Det hører med i bildet at vi som lokalavis jevnlig dekker denne typen hendelser i nærområdet. Skolestarten på Vettre var spesielt interessant dette året, ettersom ekteparet Eidsvig/Røkke har bidratt til finansiering av en gang- og sykkelvei fra Konglungen til Vettre. Det har tidligere vært mye oppmerksomhet i lokalmedia rundt denne saken, som også er viet stor pass i den påklagede reportasjen (…).»

Om fotograferingen, skriver avisen:

«Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke (…) kom ikke med innvendinger mot fotograferingen. Vår journalist spurte om et intervju med Røkke om hans forretninger, noe han avslo. Vår journalist oppfattet at avslaget gjaldt forespørselen om intervju, ikke fotografering og publisering av bilder.»

Avisen viser også til at publiseringen er beklaget overfor klager, og at det er gitt forsikringer om at bildene ikke vil bli brukt igjen eller solgt.

Klageren skriver til dette:

«Vi vil gjenta vår svært tydelige avvisning av journalistens forespørsel om så vel intervju som fotografering, og stiller oss svært uforstående til at hun nå hevder at hun ”oppfattet at avslaget bare gjaldt forespørselen om intervju (…)”. Vi viser i den sammenheng også til at avisen selv i etterkant skriftlig overfor oss har tilbudt å ”beklage at bildene var publisert uten at det var innhentet samtykke”. I telefonsamtale etter publiseringen har journalisten gitt uttrykk for frustrasjon (…) over at hun til tross for gjentatte henvendelser om intervjuer etc (…), aldri har fått anledning til dette. Vi oppfattet dette nærmest som en form for ”begrunnelse” for at hun nå (…) valgte å trykke uten godkjennelse. Samtalen viser jo også at journalisten var svært oppmerksom på våre holdninger.»

Klagerne skriver avslutningsvis at de har hatt møter med både barnehage og skole om hvordan de ønsker å skjerme barna mot offentlig eksponering.

Askeravisen har ikke hatt mer å tilføye i saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Askeravisens publisering av navn og bilde av sønnen til Anne Grete Eidvig og Kjell Inge Røkke, i forbindelse med guttens første skoledag. Klager mener publiseringen bryter med Vær Varsom-plakatens prinsipper om å vise respekt for menneskers privatliv, om å vise hensyn ved omtale av barn og om aktsom bildebruk. Det anføres at journalisten fikk klar beskjed om at fotografering var uønsket, og at klagernes holdning om å skjerme barna fra offentlig eksponering, også burde vært kjent for avisen.

Avisen anfører at journalisten oppfattet at avslaget gjaldt et intervju, ikke fotografering og bruk av fotografier. Den viser også til at bildebruken er beklaget overfor klager.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om at skolestart er en offentlig begivenhet. Utvalget merker seg videre at det innklagede oppslaget var positivt vinklet, og at det står ord mot ord når det gjelder hvor vidt klagerne tydelig motsatte seg fotograferingen av deres sønn.

Utvalget har imidlertid tidligere uttalt at det påhviler pressen en plikt til å vektlegge foreldres motstand mot omtale og eksponering av deres barn. Slik utvalget ser det, må foreldre og foresatte kunne påberope seg en rett til subjektivt å vurdere om en medieeksponering av barna kan få uheldige eller skadelige virkninger. Det vises til Vær Varsom Plakatens punkt 4.8, der det heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.» Utvalget mener klagerne burde fått anledning til å komme med sitt syn på eksponeringen av sønnen, og at avisen dermed burde tatt kontakt i forkant av publiseringen.

Askeravisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 15. desember 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Reidun Førde