GründerParken AS, v. adm. dir. Jan Helge Lillebo mot Kapital

PFU-sak 252/05


SAMMENDRAG:
Kapital hadde i nr. 22/2005 en bredt anlagt reportasje med hovedtittelen » Rik på subsidier » og stikktittelen » Læstadianeren Jan Helge Lillebo melker offentlige støtteordninger «. Ingressen:

» Hvordan bli millionær i en fei? Jo, hent inspirasjon fra Jan Helge Lillebo og sko deg på offentlige subsidier og støtteordninger. »

Og videre i brødteksten:

» Oppskriften er enkel: Start et inkubatorselskap. Skaff deg minst ett styremedlem med politisk innflytelse. Send velbegrunnede pengesøknader til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Aetat og lokale næringsselskaper ? og du vil raskt nyte godt av at offentlige subsidiepenger sitter løst.

Når du og selskapet har melket det offentlige støtteapparatet for mer enn nok penger, oppretter du nye selskaper hvor du følger samme oppskrift. Jo flere selskaper du har, desto lettere er det å blåse opp regnskapstallene ved internfakturering. Må du vise til inntekter for å få støtte, trenger du bare å fakturere ett av selskapene for konsulenthonorarer.

Skryt av at du har en ny teknologi (som du ikke nødvendigvis har utviklet selv). Deretter bevilger du deg selv eller nær familie en passe høy lønn som daglig leder. Husk også å ta godt betalt for styrevervene. Et nyttig tips er dessuten å la
bedriftene dine leie lokaler dyrt av deg selv. På denne måten kan du bli enda rikere enda fortere. Følger du denne enkle oppskriften, skulle veien til økonomisk suksess være kort. Det er bare én hake ved den: Det er neppe noen som garanterer for lovligheten.

Og under mellomtittelen » Gratispengene «:

» Noenlunde samme oppskrift synes nordlendingen Jan Helge Lillebo (53) å ha fulgt da han opprettet inkubatorbedriften Gründerparken i Steinkjer med tilhørende selskaper for snart tre år siden. »

» Kapital har ikke tall på hvor mange søknader han har sendt på vegne av alle selskapene sine i Gründerparken, men vet at det er mange. Veldig mange. Både til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Aetat og lokale næringsselskaper. Og pengene renner inn. Etter det Kapital erfarer, er Lillebo og hans nærmeste familie tilført titalls millioner kroner i offentlig støtte til sine gründerbedrifter. »

Kapital tar etter dette detaljert for seg enkeltbedriftene og tilskudd/subsidier de skal ha mottatt. «Alt i alt er 32 bedrifter registrert i foretaksregisteret med forretningsadresse Seilmakergata 3 i Steinkjer der Gründerparken holder til.»

Under mellomtittelen » Oppblåste regnskap » ser journalisten «nærmere på hvordan Gründerparken fungerer».

» Lillebo opplyser til Kapital at Gründerparkens inntekter, i tillegg til den offentlige støtten, stammer fra konsulenttjenester som Gründerparken har ytt til ?andre bedrifter?. (?) ? Det er tre bedrifter som er inne i parken, og så er det fra noen prosjekter vi har. »

» – Men dette er jo selskaper du selv eier?

– Ja, men jeg har solgt meg ned noe, sier Lillebo, som synes å være totalt uberørt av at samtlige av Gründerparkens inntekter enten stammer fra offentlige subsidier eller har oppstått som følge av ?intern? fakturering mellom hans egne selskaper. »

» Han liker dårlig Kapitals fokus på Gründerparkens regnskap. ? Jeg vet ikke hvorfor jeg skal opplyse dette til deg. Hva er din interesse for dette? »

Senere i reportasjen ber Lillebo om at Kapital heller fokuserer på selskapet ViewStart, der han selv er styreformann og hans 25-årige sønn Håvard adm. direktør. Sistnevnte bekrefter at også dette selskapet har mottatt offentlige midler til å utvikle «et eksepsjonelt dataprogram for komprimering av videofiler. – Det er måten vi komprimerer på som er det geniale, reklamerer faren.»

Kapital stiller imidlertid spørsmålstegn ved Håvard Lillebos opplysning om at ViewStart «har inngått store avtaler i USA med blant annet eBay, Adidas, Nike og BMW.», uten «å kunne oppgi en eneste referanse». En navngitt dataekspert blir spurt om han kjenner til ViewStarts teknologi, og han svarer: » – Ja, det er det mest råtne jeg har vært borti. Det
skulle ikke vært lov. » Grunnlaget for hans vurdering utredes detaljert. » – Det som sjokkerer oss, er at de greier å få så mange ? og det offentlige spesielt ? til å bite på noe som ikke er noe. » Både far og sønn Lillebo «bestrider at teknologien ikke er så unik som selskapet selv gir uttrykk for», og uttrykker optimisme når det gjelder å ta ut patent.

Og journalisten avslutter slik:

» Jan Helge Lillebo mener Kapital kommer med noen frekke påstander. ? Jeg skjønner ikke at du har samvittighet til å gå frem på denne måten. Er det forbudt å motta offentlig støtte selv om man tilhører en bestemt religion? »

KLAGEN:
Klager er Jan Helge Lillebo, på vegne av seg selv, sin sønn og GründerParken AS. Han mener Kapital har brutt med flere punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.2, 3.7, 4.13 og 4.14.

«GründerParken AS har full forståelse for at en av pressens viktige samfunnsoppgaver [er] å granske mulig misbruk av offentlige midler. Men i dette tilfellet ble det skivebom. Alle gründere og bedriftsledere i Norge vet at nåløyet for å få tildeling fra slunkne kasser i Innovasjon Norge, er temmelig trangt og at statens kontroll med slike midler er svært god.»

» Derfor kunne vi forbigått artikkelen i stillhet, men siden ? Kapital ? forsøker å fremstille selve oppskriften på å utnytte offentlige støtteordninger gjennom et sammensurium av overdrivelser, konstruerte sitater, faktafeil og bevisst utelatelse av kjente fakta, ser vi oss nødt til å be om at Pressens Faglige Utvalg vurderer arbeidsmetodikk og redaksjonelle kvalitetssikringsrutiner i ? Kapital ?. »

Klageren opplyser at Kapital på forhånd pr. mail ble gjort kjent med «at Lillebo ikke er heleier av disse selskapene og bare eier 20% av GründerParken. (?) Denne mailen ble sendt en time etter at journalisten sendte sin mail med ønske om kommentarer, men det ble da opplyst av svaret kom for sent. »

«Feilaktig påstås det videre at fakturering av konsulenttimer er gjort for å blåse opp inntektene for å få støtte. (?) Det antydes at fakturering er skjedd uten at det har vært reelt oppdrag. »

Klageren påpeker flere angivelige faktafeil. Han fremholder også at sønnen er blitt feilsitert: » Håvard Lillebo har aldri hevdet at ? vi har inngått store avtaler i USA med blant annet eBay, Adidas, Nike og BMW . (?) Håvard Lillebo har aldri hevdet at vi har ? utviklet et eksepsjonelt dataprogram for komprimering av video-filer ?. Vi har ikke utviklet noe slikt dataprogram og det er underlig at journalisten siterer Håvard Lillebo slik. Det vi har er en metode for å optimalisere videofiler, noe vi har sendt inn en patentsøknad på?».

» ?Kapital ? ble tilbudt dokumentering av patentsøknad og tilbakemelding fra Patentstyret gjennom tredjepart, uten å benytte seg av denne mulighet for dokumentasjon. »

Som vedlegg følger utskrifter av e-korrespondansen mellom partene forut for publiseringen.

TILSVARSRUNDEN:
Kapital avviser samtlige påstander i klagen, og mener «Gründerparken og Jan Helge Lillebo tvert imot [har] fått en grundig og rettferdig journalistisk behandling». » Lillebo ble kontaktet i god tid før artikkelen gikk i trykken, og han fikk rikelig med både tid og spalteplass til å kommentere saken. (?) Dessuten har Jan Helge Lillebo senere fått et langt leserbrev på trykk i Kapital, hvor han gis rikelig med anledning til ytterligere å kommentere saken.» (Kopi vedlagt).

«Lillebo skriver i sin begrunnelse for klagen at ? Alle gründere og bedriftsledere i Norge vet at nåløyet for å få tildeling fra slunkne kasser i Innovasjon Norge er temmelig trangt, og at statens kontroll med slike midler er svært god ?. Dette er feil. Utgangspunktet for artikkelen var nettopp å vise at det er svært enkelt å få tilgang til offentlige støtteordninger og subsidier i Norge, noe Lillebo-eksemplet beviser til fulle. Hele begrunnelsen for klagen faller derfor på sin egen urimelighet. »

Etter Kapitals mening er det «ikke bare frekt å lure til seg offentlige midler på denne måten, men det er også i strid med gjeldende lover og regler». Bladet viser her til ESAs regler for tildeling av offentlig støtte. «Til tross for disse strenge reglene søkte altså Gründerparken om offentlig pengestøtte som dekket mer enn 100 prosent av selskapets kostnader. Siden Gründerparken vitterlig også fikk innvilget over 100 prosent av selskapets kostnader i offentlig støtte, sier det seg derfor selv at kontrollen med de offentlige midlene ikke er spesielt god. »

«Kapital har også utdypet dette forholdet i en senere artikkel (se vedlegg1). Da journalisten ringte Lillebo for å belyse dette, valgte han ? i stedet for å bidra til å opplyse saken ytterligere ? å slenge på telefonrøret.»

Videre påpeker Kapital at bladet aldri har skrevet at klageren er » heleier » i noen av de omtalte selskapene. «For ordens skyld gjør vi imidlertid oppmerksom på at Lillebo og hans nærmeste familie (gjennom selskapet Inoventure hvor Jan Helge Lillebo eier alle A-aksjene) var 100 prosent eier av Gründerparken helt frem til 2004. Etter påtrykk fra Innovasjon Norge, som da reagerte på Lillebos edderkopprolle og subsidieflyten til alle selskapene hans, måtte Lillebo redusere sin eierandel fra 100 til 20 prosent. »

Kapital tilbakeviser klagerens påstand angående mail om eierandelen pr. i dag. » Dette er direkte løgn fra Lillebos side. Journalisten har aldri sendt noen mail til Lillebo med ønske om kommentar. Det riktige er at Lillebo, mange timer etter deadline, ringte journalisten for å få tilsendt hele artikkelen.»

Bladet aviser også at man skulle ha skrevet at » fakturering av konsulenttimer er gjort for å blåse opp inntektene for å få støtte «. » Dette ville være en påstand om at Kapitals økonomer også besitter evner i tankelesing. » Også på andre klagepunkter finner bladet det «meningsløst å gå inn på antydninger når vi vitterlig ikke har skrevet dette».

«Kapital har selvfølgelig også, slik man plikter ved kritisk omtale av enkeltpersoner og selskaper, vært svært varsom i vurderingen av kilder. Vi har vært i kontakt med flere titalls åpne kilder som alle kan fortelle om kritikkverdige forhold i og rundt Gründerparken. »

Når det gjelder påstanden om at Håvard Lillebo er feilsitert om ViewStart?s USA-kontrakter, stiller Kapital seg «svært undrende» til at klageren, «som ikke var til stede under samtalen, kan gå god for hva sønnen har/ikke har sagt». «Vi stiller oss også uforstående til at Håvard Lillebo skal hevde han har blitt feilsitert. (?) Spesielt siden hans far, Jan Helge Lillebo, skrøt av nøyaktig de samme kontraktene i løpet av flere telefonsamtaler han hadde med Kapital, både med journalisten og redaksjonssjefen. »

Her viser Kapital for øvrig til vedlagt utskrift av ViewStart?s hjemmeside, «hvor det fremgår at selskapet skal ha utført arbeider for eBay, BMW, Volkswagen og Nike.» «Vi vedlegger også en utskrift fra ? ikke helt uavhengige ? www.steinkjer.net som også skriver om ViewStart?s angivelige suksess i USA.» Det vises også til en «reklameartikkel» fra Teknisk Ukeblad. Kapital mener også å ha «bred kildedekning» for å fastholde at det for ViewStart?s del ikke dreier seg om noen ny teknologi.

Klageren viser igjen til vedlagt oversikt over telefon- og mailkontakten med Kapital forut for reportasjen, og mener med det å tilbakevise at han fikk » rikelig med tid og spalteplass » til å kommentere saken.

Videre går klageren igjen i rette med bladets påstand om at » det er svært enkelt å få tilgang til offentlige støtteordninger og subsidier «. » Utsagnet fra Kapital må derfor oppfattes som en næringspolitisk holdning til virkemiddelapparatet som de søker å bekrefte gjennom påstander om GründerParken de ikke kan underbygge . (?) Kapital bruker antagelser og påstander om mulige ulovligheter som det ikke er dekning for. »

Når det gjelder formuleringen » Lillebos edderkopprolle » i Kapitals tilsvar, viser klageren til vedlagt mail-utskrift der det fra Innovasjon Norges side erklæres at betegnelsen ikke stammer fra dem.

Klageren mener bladet opererer med egne definisjoner av fakturering, «og skaper dermed et bilde av en svindelkultur». «Kapital definerer inntektene til ? ikke å stamme fra eksterne kunder ? og har sagt dette enda sterkere i artikkelen der de bruker uttrykket ? intern ? fakturering. Dette viser en holdning til bedriften som gjennomsyrer artikkelen og må bero på at Kapital ikke har satt seg ordentlig inn i hva en inkubatorbedrift egentlig er. »

Tilsvaret fra klageren kommenterer også bladets anførsel om at redaksjonen har » vært svært varsom i vurderingen av kilder «. Særlig har klageren synspunkter på uttalelsene om ViewStart?s virksomhet fra den navngitte dataeksperten, som «aldri [har] vært ansatt eller arbeidet for selskapet, og har derfor ikke mulighet til å kjenne til vår oppfinnelse». » Likevel legger Kapital vedkommende sine uttalelser til grunn og lar vedkommende ukritisk fremføre en direkte sjikane av ViewStart. »

Klageren fastholder også påstanden om feilsitat av Håvard Lillebo. Det tilbakevises spesielt at sønnen skal ha snakket om » et eksepsjonelt dataprogram for komprimering av video-filer «. » Vi har ikke utviklet noe slikt dataprogram, men vi har en metode for å optimalisere videofiler. Journalisten har vist og Kapital viser i sitt tilsvar at de ikke har forstått hva denne teknologien dreier seg om.» Klageren anser også at Kapital går «i den fella at de lar sin egen manglende forståelse av hva som er patenterbart skinne igjennom i sine argumenter».

Kapital mener å ha strukket seg langt i denne saken, også ved å la klagerens innlegg i etterkant stå uimotsagt, «til tross for at det inneholdt grove insinuasjoner og feil». » I den grad Lillebo virkelig mener artikkelen inneholder feilaktige opplysninger, har han selv gjennom leserbrevet fått mulighet til å korrigere disse.»

» Kapital kan ikke lastes for at Lillebo kom med ytterligere opplysninger etter at artikkelen gikk i trykken, og vi kan for øvrig heller ikke se at kommentarene skulle ha endret noe av innholdet i artikkelen hvis de hadde kommet innen deadline. Samtidig imøtegåelse innebærer som kjent ingen plikt til å inkludere opplysninger journalisten vurderer som ikke relevante.»

Videre viser Kapital igjen til den oppfølgende reportasjen i nr. 1/2006, der kommunikasjonsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge uttaler: » – Etter påtrykk fra oss har Lillebo måttet redusere sin eierandel i Gründerparken fra 100 til 20 prosent. » «I PFU-tilsvaret ønsket Kapital i tillegg å forklare kort hvorfor Innovasjon Norge påla Lillebo å redusere eierandelen sin. Vi la da inn en passus om at Innovasjon Norge hadde reagert på Lillebos edderkopprolle og subsidieflyten til alle selskapene hans. Dette var tydelig ikke et direkte sitat fra Tuftin, men en oppsummering av innholdet i flere telefonsamtaler med kommunikasjonsdirektøren. »

Når det gjelder den navngitte dataekspertens uttalelser, medgir Kapital at vedkommende «aldri har vært ansatt eller hatt lønnet arbeid for ViewStart, men det har vi da heller aldri skrevet. » «Det vi har skrevet er at han for en kortere periode ble hyret av selskapet, og det står vi ved.» Ifølge Kapital var det Håvard Lillebo som ba mannen komme til GründerParken og «se nærmere på produktene deres», noe han skal ha takket ja til. » Slik stiftet han kjennskap til teknologien. »

For øvrig holder Kapital fast ved: «Håvard Lillebo er ikke feilsitert i artikkelen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en bredt anlagt reportasje i Kapital der et kritisk søkelys ble satt på Gründerparken AS i Steinkjer, under titlene «Rik på subsidier» og «Læstadianeren Jan Helge Lillebo melker offentlige støtteordninger». Lillebo klager i egenskap av adm. direktør for selskapet, og dessuten på vegne sin sønn, som leder et datafirma underlagt Gründerparken.
Klageren mener Kapital har gjort seg skyld i et sammensurium av overdrivelser, konstruerte sitater, faktafeil og bevisst utelatelse av kjente fakta. Ifølge klageren unnlot bladet også å ta inn en tilleggskommentar som journalisten hadde bedt om.

Kapital avviser alle påstander i klagen, og mener tvert imot at Gründerparken og klageren har fått en grundig og rettferdig journalistisk behandling. Bladet anfører at klageren ble kontaktet i god tid før publiseringen, og fikk rikelig både med tid og spalteplass til å kommentere saken. Kapital tilbakeviser at journalisten skal ha bedt klageren om en tilleggskommentar, men opplyser at klageren derimot ønsket å få tilsendt hele artikkelen etter deadline. For øvrig viser bladet til at klageren senere har fått et langt innlegg på trykk.

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital måtte være i sin fulle rett til å ta for seg alle sider ved Gründerparkens virksomhet, og stille spørsmål ved de mange selskapskonstellasjoner som er dannet.

Etter utvalgets mening, bekrefter innholdet i reportasjen at klageren er blitt forelagt og gitt anledning til å kommentere alle de vesentlige forhold som bladet har ønsket belyst. I motsetning til hva som detaljert opplyses i klage og tilsvar, registrerer utvalget at klageren i reportasjen svarer Kapital-journalisten unnvikende på viktige punkter. Utvalget kan heller ikke se at hovedbudskapet, om betydelige subsidier og annen offentlig støtte, blir tilbakevist av klageren.

Når det gjelder faktafeil som påpekes i klagen, finner ikke utvalget at disse er av en art som skulle tilsi at bladet har opptrådt klanderverdig. Utvalget legger under alle omstendigheter til grunn at klageren senere har fått på trykk et helsides innlegg som måtte være egnet til å rette opp det skjeve inntrykket han mener reportasjen skapte.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. februar 2006
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum