NN mot Oppland Arbeiderblad

PFU-sak 251/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Oppland Arbeiderblad. På forsiden konstateres det at en omstridt lege fjernes fra Gjøvik sykehus. Ifølge artikkelen er legen erklært uskikket, og det refereres fra en nylig avsagt dom i lagmannsretten vedrørende en arbeidsrettssak legen hadde anlagt mot en tidligere arbeidsgiver (Bærum sykehus). I artikkelen uttaler hans nåværende arbeidsgiver at han ikke lenger vil få tilbud om forlenget engasjement ved Gjøvik sykehus.

Klager er den omtalte legen, som mener avisen har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Det anføres at artikkelen ikke samsvarer med dommen og, slik klager ser det, skapes det et feilaktig inntrykk av ham som en farlig lege, en lege det ikke er forsvarlig å ha i arbeid. Det reageres også på tittelbruken. Videre mener klager han skulle vært kontaktet før publisering og på den måten oppklart det klager mener er feilaktige uttalelser fra Gjøvik sykehus. Klager mener også det er feil av avisen å omtale en dom som ikke er rettskraftig.

Oppland Arbeiderblad (OA) anfører at å omtale en slik dom må sies å være en del av avisens samfunnsansvar. Slik avisen ser det, er omtalen saklig og informativ. Også tittelbruken mener avisen er korrekt, selv om OA publiserte en presisering dagen etter. Avisen skriver videre at det normalt ikke blir gitt imøtegåelsesrett i rettsreportasjer, men at avisen i dette tilfellet valgte å lage en undersak knyttet til legens uttalelser i retten. Slik avisen ser det, var det også naturlig og nødvendig å følge opp dommen med uttalelser fra nåværende arbeidssted, Gjøvik sykehus.

Pressens Faglige Utvalg mener Oppland Arbeiderblad var i sin fulle rett til å omtale dommen og også sette søkelys på legens nåværende arbeidssituasjon ved Gjøvik sykehus.
Utvalget vil presisere overfor klager at også dommer som ikke er rettskraftige, kan omtales. Pressen står fritt til å omtale hva som helst når som helst, så lenge omtalen ellers er i tråd med de presseetiske retningslinjene, slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Hovedprinsippet i presseetikken er ikke å beskytte det kritikkverdige, men unngå å påføre mennesker en unødig belastning.

Når det gjelder den påklagede artikkelen, kan utvalget forstå at omtalen oppleves belastende for klager. Spørsmålet er om den er berettiget. Tidligere har utvalget påpekt at leger i kraft av sin stilling besitter en tillit og et ansvar som innebærer at man må tåle et fokus på sin utøvelse av stillingen. Slik utvalget ser det, er selve dommen i seg selv belastende for klager, og selv om utvalget mener OA kunne vært mer nyansert i omtalen, så finner ikke utvalget grunnlag for å si at omtalen av dommen i seg selv skulle innebære et presseetisk brudd.

Videre, hva gjelder den samtidige imøtegåelsen: Utvalget er enig med avisen i at det ikke er vanlig å la domfelte uttale seg i rettsreferater. Dette fordi kravet til samtidig imøtegåelse i rettsreportasjen oppfylles ved at partene refereres på en slik måte at beskyldinger imøtegås. Utvalget merker seg at OA har handlet i tråd med dette prinsippet, og også sitert klagerens argumentasjon i retten. I det påklagede tilfellet går imidlertid OA lenger enn kun å referere fra retten. Det vises til uttalelser fra klagers nåværende arbeidsgiver om legens arbeid og ansettelsesforhold. Selv om dette ikke kan sies å være beskyldinger som utløser imøtegåelsesretten, mener utvalget at klager med fordel kunne blitt kontaktet før publisering. Utvalget viser her også generelt til punkt 3.2, når det gjelder kontroll av opplysninger.

Det utvalget imidlertid finner presseetisk problematisk er tittelbruken inne i avisen. Over et bilde av Gjøvik sykehus heter det «Lege erklært uskikket» «- Var til fare for pasientene». Slik utvalget ser det, er det ikke dekning for å karakterisere legens arbeid på Gjøvik sykehus på en slik måte. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4: «Sørg for at overskrifter, […] ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» Utvalget merker seg at OA presiserte tittelbruken dagen etter, men mener dette ikke veier opp for det presseetiske overtrampet.

På dette punkt har Oppland Arbeiderblad brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum, Henrik Syse