NN mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 248/07


SAMMENDRAG:

Fredriksstad Blad hadde onsdag 26. september 2007 en artikkel med tittelen «Forsynte seg av kassen», og undertittelen «Mener underslag var måten å få lovet lønn på». Artikkelen var også publisert på nettet under tittelen «Innrømmer betalingsrot» (uten undertittel). Begge versjoner var utstyrt med et bilde av tidligere daglig leder ved Skjærhalden Rorbuer, (NN). I bildeteksten het det:

«INNRØMMER TYVERI (NN)hevder styrelederen i Skjærhalden
Rorbuer ikke har oppfylt lønnskravene i arbeidskontrakten. Dermed så han seg
nødt til å forsyne seg av kontantkassen for å få lønn.»

I papirutgaven var det også en faktaboks om rorbuene, og i ingressen sto det:

«Tidligere daglig leder (NN)ved Skjærhalden Rorbuer har havnet i en
bitter lønnsstrid med sin tidligere arbeidsgiver.»

Videre i brødteksten refereres det til tidligere avisoppslag, der gjester ved rorbuene har fortalt at de ansatte krevde å få betalingen kontant, og at det var vanskelig å få kvitteringer for oppholdet. Avisen skriver derpå, med fet skrift:

«(NN)har tidligere nektet blankt for dette overfor Fredriksstad Blad, men
innrømmer nå at det har skjedd. Han vil ikke gå inn på omfanget, men sier dette
var måten han kunne få fatt på de lovede bonusbetalingene fra eierne på.»

Deretter siteres (NN):

«- Da lønnen skulle betales ut i juli var det ikke penger på kontoen, så lønnen ble
forsinket. Det samme skjedde i august også, sier (NN)om hvorfor han måtte ta penger fra det som i utgangspunktet var en vekselskasse.»

I fortsettelsen refererer avisen (NNs)utsagn om at han har ti års erfaring i restaurantbransjen og aldri har opplevd så dårlig drifting som på Skjærhalden Rorbuer, samt at han mener den dårlige driften skyldes kunnskapsmangel. (NN) uttaler:

«- Rorbuene har et stort potensial, men det har aldri vært profesjonelle eiere som
har drevet det. I sommer har eierne kjørt stedet bevisst på trynet for å kunne
seksjonere det opp (…)»

(NN)s påstand blir så avvist av styrelederen ved rorbuene, Ove Grønbech, som også «bekrefter» at han har økonomiske uoverensstemmelser med (NN)og derfor ikke har betalt ut bonusene til ham.

KLAGEN:

Klager er NN), som mener han i artikkelen blir uthengt som syndebukk og for å ha gjort underslag. Han påpeker at journalisten som skrev artikkelen tidligere har sitert ham mangelfullt og feil, og at han derfor har gitt journalisten «klar beskjed om å kun sette på trykk det han får skriftlig fra meg [klageren, sekr.anm.]».

Videre skriver klageren: «Journalist Fange har heller aldri ringt meg og nevnt denne saken for meg, så jeg blir meget overasket [sic] når den saken kommer på trykk. Og skadene er katastrofalt store. Hele live [sic] mitt er blitt ødelagt av en journalist som skriver en usannhet i avisen, uten en gang å spørre eller undersøke forholdene. Jeg håper virkelig det finnes regler mot slik».

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Det har vært kontakt mellom partene, men den har ikke ført fram til noen minnelig løsning.

TILSVARSRUNDEN:

Fredriksstad Blad bemerker i sitt tilsvar at avisen i perioden 7.-27. september har publisert flere artikler som er relatert til den innklagede artikkelens tema. I to av artiklene sto tidligere gjester ved Skjærhalden Rorbuer fram og kritiserte rorbuene, blant annet på bakgrunn av at ansatte ved rorbuene skal ha bedt gjestene om å betale svart og dessuten gitt «bøter» for ulike forhold. Videre har (NN) hatt to leserinnlegg på trykk, det første 10. september, der han imøtegår kritikken fra gjestene, og det andre 27. september, dagen etter den innklagede artikkelen. (NN)s siste leserinnlegg kom som et tilsvar til et leserinnlegg 17. september, hvor det blant annet ble ytret at (NN)s tilbakevising av kritikken baserte seg på oppspinn, og at (NN)burde fjernes fra stillingen ved rorbuene.

Om foranledningen til den innklagede artikkelen skriver Fredriksstad Blad: «På bakgrunn av det siste leserbrevet ([NN)s, sekr.anm.] tok journalist Fange tirsdag 25. september telefonisk kontakt med (NN). Vår medarbeider opplyste at han hadde lest leserbrevet og at dette var interessant og noe avisen kunne tenke seg å få ytterligere kommentarer til. Vi mener at det ikke kunne være noen tvil om at Fange kontaktet ham som journalist.»

Videre skildrer avisen hva som ble sagt mellom journalisten og (NN) i telefonsamtalen: «Under intervjuet sa (NN) følgende: ‘Slik stedet drives nå er det absolutt ikke lovlig’. Journalisten spurte hva han mente med dette, og (NN) forklarte at nå (…) var gjestene nødt til å betale i kontanter og gi dette til en vaskedame. Journalisten poengterte da at dette er praktisk talt de samme påstandene som ble rettet mot (NN) tidligere i sommer, og spurte hva han tenkte om dette? Svaret var følgende: ‘ På slutten av sommeren hendte det vi ba om kontant betaling. Det er nok litt sånn som bryllupsgjestene [gjestene som rettet kritikk mot rorbuene i tidligere artikler, sekr.anm.] sier».

Fredriksstad Blad skriver også at (NN)under telefonsamtalen skal ha forklart journalisten at pengene i vekselkassen var «de eneste midlene han som daglig leder rådet over da han ikke hadde tilgang til rorbuenes konto», og at han «selv mente at den eneste måten å få lønnen på, var å ta deler av det som kom inn i vekselkassen».

Avisen begrunner også vinklingen i artikkelen: » (…) at han hadde bedt om kontant betaling av gjestene for deretter å ta ut disse kontantene som lønn, ble valgt som vinkling på artikkelen. Avisen gjorde dette vel vitende om at det var en annen vinkling enn (NN) forventet seg, men mente likevel at opplysningene var så spesielle at dette burde være hovedpoenget i artikkelen».

Avisen argumenterer videre for sin bruk av ordet «underslag» i undertittelen ved å vise til Finn Haugens håndbok i strafferett. Haugen skriver blant annet: «Forskjellen mellom underslag og tyveri er at underslag omfatter noe som gjerningsmannen selv besitter, mens tyveri omfatter en gjenstand som en annen besitter. Underslag krever for det første at gjerningsmannen har uberettiget økonomisk vinning som i alle fall ett motiv for handlingen».

Fredriksstad Blad mener de har god dokumentasjon for å ha sitert (NN) korrekt, og påpeker at (NN) «ved flere anledninger har fått frem sine versjoner i denne saken». På denne bakgrunn avviser Fredriksstad Blad å ha brutt god presseskikk.

Klageren anfører i sitt tilsvar at han ikke kan se at han har innrømmet «betalingsrot» eller «underslag/tatt penger». Videre skriver klageren: «Det fremkommer av brevet fra redaktør Omvik at Journalist [sic] Fange har fått et leserbrev fra undertegnede, og ut fra det brevet har han skulle fått [sic] til at jeg har gjort dette, og ringt Styreleder [sic] Grønbech som igjen har ‘spritet’ opp historien om en økonomisk uoverensstemmelse. Hadde journalist Fange gjort jobben sin, hadde han ringt eller skrevet tilbake til undertegnede for en kommentar på at det skulle vært en økonomisk uoverensstemmelse».

(NN) påpeker også at det ikke er på grunn av økonomiske uoverensstemmelser at bonusen ikke er utbetalt, men fordi (NN) og styrelederen «har en avtale om at bonusen skal beregnes på likviditetsoverskudd, og da må først alle pengene være innbetalt på konto».

Fredriksstad Blad har ikke hatt noe mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som er tidligere daglig leder ved Skjærhalden Rorbuer, påklager en artikkel i Fredriksstad Blad. Avisen skriver i hoved- og undertittelen at klageren har gjort underslag og forsynt seg av kontantkassen ved rorbuene, fordi han mener det var den eneste måten å få lønnen han var lovet. Klageren føler seg uthengt, og hevder journalisten skriver usannheter og ikke har undersøkt forholdene som omtales i artikkelen. Klageren hevder også at han ikke ble orientert om saken, og mener at han burde fått kommentere påstanden fra styrelederen ved rorbuene, om at det skal være økonomiske uoverensstemmelser mellom dem.

Fredriksstad Blad avviser å ha begått presseetiske overtramp, og mener de har god dokumentasjon for at de har sitert klageren korrekt. Avisen forklarer at deres journalist kontaktet klageren på bakgrunn av et leserinnlegg klageren hadde sendt avisen. Journalisten skal da ha opplyst at han fant innlegget interessant og ønsket flere kommentarer til dette. Avisen gjengir videre hva som ble sagt i telefonsamtalen, og viser også til at klageren flere ganger har fått komme til orde med sitt syn i saken. I tillegg argumenterer avisen for sin bruk av begrepet «underslag» ved å vise til hvordan straffelovens § 255 blir forklart i en håndbok om strafferett.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at partene har ulike oppfatninger av hvilken kontakt det var mellom dem forut for artikkelen, og vil i denne sammenheng generelt minne om Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter».

Videre konstaterer utvalget at den innklagede artikkelen er knyttet til flere oppslag i avisen, der klageren også har fått komme til orde med sitt syn. Utvalget noterer seg imidlertid at klageren i den innklagede artikkelen ikke direkte får kommentere styrelederens påstand om økonomiske uoverensstemmelser mellom dem.

Etter utvalgets mening er det presseetisk problematiske i saken knyttet til bruken av ordet «underslag», som er et begrep med et svært negativt innhold, samt at klagerens leserinnlegg, som den innklagede artikkelen baserte seg på, ble trykt etter den innklagede artikkelen. Denne rekkefølgen finner utvalget meget uryddig. Slik utvalget ser det, burde avisen først ha publisert klagerens leserinnlegg, siden det var et tilsvar til et tidligere innlegg, og deretter fulgt opp med artikkelen som bygget på klagerens leserinnlegg.

Utvalget vil videre påpeke at «underslag» er et juridisk begrep som umiddelbart gir assosiasjoner til brudd på straffeloven, og som avisen selv også forklarer, brukes begrepet i straffeloven om noen som «har uberettiget økonomisk vinning som i alle fall ett motiv for handlingen». Utvalget kan ikke se at den innklagede artikkelen gjenspeiler at klageren hadde et slikt motiv for sine handlinger, og finner heller ikke at begrepet er tilstrekkelig underbygget på andre måter i artikkelen. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Henrik Syse, Trygve Wyller