Advokat Inger J. Dehli p.v.a. klienter mot Dagbladet

PFU-sak 247/07


SAMMENDRAG:

Dagbladet brakte fredag 28.september 2007 en artikkel over nesten en helside med tittelen «»Vi forventer lovens strengeste straff»». Ingressen:

«Riksadvokaten tiltalte i går Bahadir Mirzaolimov (26) for dobbeltdrap i Overhalla.»

Videre i teksten:

«Riksadvokaten offentliggjorde i går tiltalen mot Bahadir Mirzaolimov (26) fra Usbekistan. Ifølge påtalemyndigheten drepte han kona som han var fraseparert fra, Anne Grete Vollum, ved å kvele henne med en plastpose og en ledning natt til mandag 30. april i år. Deretter drepte han den sju år gamle Cecilie Watnan Lian, som var på besøk i huset, ved å slå henne flere ganger i hodet med en hammer. Han er i tillegg tiltalt for å ha voldtatt den nå 10 år gamle (navnet), og for å ha truet henne på livet. Det var (navnet) som etter at 27-åringen hadde bundet henne fast, kom seg løs og fikk varslet faren sin om hva som hadde skjedd i huset.»

Tirsdag 2. oktober brakte Dagbladet følgende artikkel, over en spalte nederst på side 2:

«DAGBLADET
BEKLAGER

I en nyhetsartikkel om Overhalla-drapene fredag 28. september kom Dagbladet i skade for å identifisere et barn og bringe detaljer om straffbare handlinger utført mot barnet. Artikkelen er innklaget for Pressens Faglige Utvalg av de pårørendes bistandsadvokat. Dagbladet er enig i de sentrale innvendingene som er reist i klagen, og vil på det sterkeste beklage å ha publisert en artikkel som ytterligere har økt belastningen på familien.»

KLAGEN:

Klager er bistandsadvokat for den omtalte 10 år gamle jenta og hennes familie. I klagen heter det:

«Det som særskilt nevnes fra artikkelen er at klager er fullt identifisert med navn, riktignok ved at hennes fornavn er feilskrevet, samt at det i tillegg er skrevet at hun er voldtatt. Det gjøres særskilt oppmerksom på at journalist Anders Holt Johansen, eller noen annen journalist i Dagbladet, ikke har vært i kontakt med klagerne eller undertegnede (bistandsadvokaten; sekr.- anm.) for å søke samtykke til innholdet i artikkelen.» Det vises til at den personen som er intervjuet i artikkelen, ikke er i familie med klagerne.
Det er i klagebrevet anført at man anser det som særdeles uheldig at det i artikkelen er opplyst hvilket seksualovergrep det dreier seg om

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet opplyser i sitt tilsvar at avisen har vært i kontakt med klagernes bistandsadvokat og gitt utttrykk for at denne saken, slik den framstår, ikke skulle vært publisert. Det opplyses at kontakten ikke har ført til en minnelig ordning. Avisen viser også til beklagelsen, publisert 2. oktober. Videre:

«Dagbladets uforbeholdne beklagelse står fast. Her var en svikt i redaksjonelle rutiner som vi umiddelbart har tatt grep om med sikte på forbedring. Dagbladet beklager det inntrufne og har overbrakt beklagelsen til de pårørende via deres bistandsadvokat. Publiseringen er ikke i overensstemmelse med Dagbladets interne etiske retningslinjer. PFU kan vurdere saken i forhold til Vær Varsom-Plakaten.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Dagbladet i forbindelse med at riksadvokaten hadde reist tiltale i den såkalte Overhalla-saken. Klager er bistandsadvokat på vegne av ei omtalt jente og hennes familie. Klageren mener Dagbladet brøt god presseskikk ved at avisen identifiserte jenta samt ga opplysninger om hva hun ble utsatt for.

Dagbladet har gitt en uforbeholden beklagelse, både direkte overfor klagerne og også i egen avis. Det opplyses at de redaksjonelle rutinene har sviktet og at publiseringen ikke var i overenstemmelse med avisens interne etiske retningslinjer.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet manes til varsomhet i omtale av straffbare forhold som kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Utvalget mener det påklagede tilfellet nettopp er en slik situasjon som rammes av dette punktet i plakaten.

Videre mener utvalget det presseetiske overtrampet forsterkes ved at det er ei ung jente som blir rammet av omtalen. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, som spesielt gjelder omtale av barn. Det heter blant annet: «Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.» Utvalget vil understreke viktigheten av at pressen opptrer varsomt, særlig ved omtale av barn, slik at det ikke legges sten til byrden for den som allerede har vært utsatt for store belastninger.

Utvalget har registrert Dagbladets uforbeholdne beklagelse, som også har vært gjengitt på trykk, men mener dette ikke opphever det opprinnelige overtrampet.

Dagbladet har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein,
Eva Sannum, Henrik Syse, Trygve Wyller