Rune Arild Larsen mot NRK, radio og nett)

PFU-sak 242/11


SAMMENDRAG:

NRK Sogn og Fjordane publiserte torsdag 15. september et radioinnslag som av programleder ble innannonsert slik:

«- Eit av Norsk Luftambulanse sine helikopter vart brukt til å frakte gjester til Helse Førde-legen Rune Larsen sin 50-års dag. Helikopteret er også brukt til å frakte helsepersonell til Larsen si private hytte i Stavang. Bygdefolket er opprørt over helikopterbruken fortel Torstein Grytten.»

Det opplyses om at flere enn Grytten har sett helikopteret lande ved hytta til Larsen. Reporter Bård Siem (BS) uttaler:

«BS: -Det er ikkje berre Torstein Grytten som har sett at helikopter frå Norsk Luftambulanse har landa ved Rune Larsen si hytte på Stavang i ytre Sunnfjord. Fleire har også sett at helikopter vart nytta då den profilerte anestesilegen og medlem i Helse Førde-styret feira 50-års dagen sin på Stavang Grendehus i fjor. Ambulansehelikopter skal ikkje nyttast til slikt, seier Grytten..»

[…]

«BS: -Helikopteret skal også fleire gonger ha floge veldig lågt over hytta til Larsen, uten å lande. Vidare er den private hytta nytta til ei samling for helsepersonell, der gjestane vart frakta med helikopter.»

Daglig leder ved Norsk luftambulanse i Førde, Kjell Naustdal (KN), sier han ikke ser noen grunn til å kritisere helikopterbruken. Reporter spør:

«BS – Men kvifor driv de og trener på landing ved Rune Larsen si hytte?
KN – Eg har ikkje noe tallfesta kor mange landingar det har vært ved Rune Larsen si hytte. Men vi veit at det har vore, i forbindelse med slike treningsturar, har vore landingar ved hans hytte.
BS– Når det gjeld Rune Larsen si 50-års feiring, har Naustdal følgjande kommentar:
KN – Han inviterte crewet, som då er også hans kolleger, til å komme ut hvis de hadde tid og anledning. Og det ble gjort. Og de har då vært der ute, men i samme beredskap som ellers […]»

Til slutt i innslaget:

«Nautdal opplyser at det er loggført ei helikopterlanding ved Larsen si hytte og ei landing i samband med 50-års feiringa til Larsen. Forutan dette skal det ikkje være loggført landingar ved hytta. Rune Larsen sjølv ønskjer ikkje å kommentere saka.»

Samme sak ble lagt ut på nett med tittelen «Luftambulanse brukt ved legefeiring» og ingressen:

«Eit helikopter frå Norsk Luftambulanse vart brukt til å frakte gjester til 50-årsfeiringa til anestesilege og styremedlem i Helse Førde.»

Artikkelen var illustrert med et bilde av helikopteret:

«FLEIRE LANDINGAR: Dette biletet er teke då Norsk Luftambulanse sitt helikopter landar like ved Stavang grendehus i samband med Rune Larsen si 50-årsfeiring»

Videre i artikkelen sto det:

«Helikopter frå luftambulansen skal også ha blitt brukt til å frakte helsepersonell til Larsen si private hytte i Stavang. Bygdefolket er forarga over at ambulansehelikopteret vert brukt på denne måten.»

Under mellomtittelen «– Landa ved hytta fleire gonger» sto det:

«Fleire uavhengige kjelder hevdar at dei ved fleire høve har sett at helikopteret har landa ved hytta til Larsen og andre stader i bygda.»

«– Det verkar drygt at ein brukar ambulansehelikopteret for å reise og drikke kaffi, seier Grytten.»

I nettartikkelen ble administrerende direktør i Helse Førde intervjuet:

«Administrerande direktør Jon Bolstad i Helse Førde meiner det er problematisk å nytte ein luftambulanse i oppdrag som ikkje omhandlar sjukdom eller øving.
– Folk kan bli oppskaka eller urolege viss ein ser eit ambulansehelikopter lande i eit område utan aktivitet eller øving. Elles har eg ingen kommentar om denne konkrete saka, seier Bolstad. Ifølgje den administrerande direktøren er Helse Førde opptekne av at responstida til helikopteret til ei kvar tid er optimal.»

Også her opplyses at Larsen ikke ønsker å kommentere saken. Nedover i artikkelen er det lenket til tidligere artikler som omhandler Larsen:

LES OGSÅ: – AMK nekta legar å rykkje ut
LES OGSÅ: Lege får kritikk etter nettskriving
LES OGSÅ: Pårørande hardt ut mot lege
LES OGSÅ: Knusande etikk-kritikk mot lege
LES OGSÅ: Vil ikkje kritisere Larsen

Også på høyre side av artikkelen kan man lese tidligere omtale av Larsen.

KLAGEN:

Klager er den omtalte legen, Rune Arild Larsen. Han opplyser at han dagen før publisering ble kontaktet av NRKs reporter, som påsto flere kilder hadde sett Larsen lande med helikopter ved hytta. Klager fortalte reporter at dette måtte være feil.

Ifølge klager har han aldri landet ved hytta, men helikopteret landet én gang i 2009 i forbindelse med en avslutning for avdelingslegene. Om dette forholdet, skriver klager: «Jeg hadde sjekket med grunneier at det var i orden om Ambulansehelikopteret landet og sto på jordet noen timer. Disse opplysningene ble gitt videre til mannskapet som var på vakt. Vaktmannskapet fatter da en beslutning om at de flytter beredskapen ut til Stavang i 2 timer, har hele tiden radiokontakt med AMK og lander da slik som tidligere nevnt. […] På denne flyturen var der ingen andre enn de tre i vaktmannskapet som var ombord i helikopteret. Ved å benytte bestemt form flertall (gjestane vart frakta i helikopter) tegner NRK et etter min mening usant bilde av situasjonen. De sier egentlig at alle gjestene ble flydd. Det var ca 10 mennesker tilstede utenom vaktmannskapet, og jeg tror vi hadde 4 privatbiler utover.»

Når det gjelder helikopterbruken i forbindelse med klagers 50- årsfeiringen, skjedde den i mai 2010. Klager presiserer at helikopteret landet ved grendehuset, ikke hytta, og videre at det var et overraskelsesbesøk: «Jeg visste ikke om det i det hele, og ble svært rørt. Alle som var der så nok at dette var helt overraskende for meg. Beslutningen om å komme ble fattet av de som var på vakt, og det innebar bare at beredskapen ble flyttet for en kort periode. På samme måte som alle andre flyoperative avgjørelser. Helikopteret sto fortsatt midt i kjerneområdet, og ville kunne være i luften minst like fort som om det sto i hangaren. Det ble stående ca 1 time, og flere fra bygden var nede og så på det og tok bilder. Jeg er overbevist om at hele bygden visste hva slags ærend de hadde vært der i.» Klager viser også til at det på fronten på NRK.no var bilde av helikopteret og tittelen «Her lander gjester til 50 årsdagen».

Klager viser også til at hytta ligger på en strekning som brukes mye til treningsturer, og at det kanskje kan være årsak til at kilder mener å ha sett helikopter ved hytta. Det opplyses også om flere reelle hentinger i området. Klager har snakket med bygdefolk etter publiseringen som ikke kjenner seg igjen i NRKs framstilling.
Videre reageres det på at NRK i nettartikkelen lenker til en tidligere sak om ham, noe han finner å være usakelig: «I artikkelen om flyging på Stavang er der ikke mindre enn fem henvisninger til saken ved Nordfjord sykehus, uten at jeg kan se at der er noen saklig sammenheng. Eneste fellesnevner slik jeg ser det er at jeg fremstilles i et dårlig lys, og at det er samme journalist. Selv om man ikke følger linkene så bidrar overskriftene til å skape et inntrykk av meg.»
Klager skriver han fikk anledning til å kommentere saken, men ikke ønsket fordi han «følte stemningen slik at det bare ville blitt fremstilt som påstand mot påstand. Er tidligere blitt klippet stygt av samme journalist, og ville ikke risikere det samme. Mener allikevel at når jeg så klart hevder at påstandene er feil så må de dobbeltsjekke og konfrontere kildene med dette.» Nedtegnelse over SMS og samtaler mellom klager og Bård Siem/NRK er vedlagt (se vedlegg).

Klager mener følgende punkter i Vær Varsom-plakaten er brutt:

Punkt 3.2 Valg av kilder og at opplysningene er korrekte.
Punkt 4.1 Saklighet i presentasjon
Punkt 4.4 Overskrifter og ingresser
Punkt 4.7 Navn og andre klare identifikasjonstegn i en mulig klanderverdig sak.
Punkt 4.16 Pekere til andre publikasjoner

TILSVARSRUNDEN

NRK Sogn og Fjordane avviser klagen, og mener både innslaget og nettartikkelen er saklige og grundige. Slik NRK ser det, er inngangen spisset, men korrekt.

NRK skriver at redaksjonen ikke har visst noe om Larsens reaksjoner på publiseringen før den mottok denne PFU-klagen, og skriver: «Rune Larsen har tidlegare vore rask med å klage på saker han ikkje har likt eller vore usamd i. Det har han ikkje gjort i denne konkrete saka. Han har heller ikkje bede NRK om å rette opp feil i artikkelen, og han har ikkje uttrykt misnøye med den konkrete reporteren, slik han skriv i klagen.»

Videre mener NRK at klagen beskriver mye av kommunikasjonen som foregikk mellom klager og reporter forut for publiseringen, og kan ikke se hvordan dette kan være relevant: «I arbeidet med ei sak er det vanleg at vi får tak i ulik informasjon som vi kontrollerer med kjeldene. Er informasjonen korrekt blir den brukt, og det vi skal vurdere her er innhaldet i artikkelen.»

NRK viser til klagers stilling (faste vakter på ambulansehelikopteret) og rolle (styremedlem i Helse Førde). Det er også et faktum at ambulansehelikopteret har landet ved hytta til Rune Larsen flere ganger, skriver NRK: «Om landinga ved hans hytte skjedde etter invitasjon frå han eller fordi dei ville overraske Larsen er ikkje vesentleg for saka. Landinga har skjedd, personalet på luftambulansen var med på bursdagsfeiringa i Stavang. Det er fakta.» […]: «Også vi ser at formuleringane er spissa i ingressen. Jo, personalet på ambulansen var gjester i bursdagen. I så måte er det absolutt dekning for å seie ”eit helikopter frå Norsk Luftambulanse vart brukt til å frakte gjester til 50-årsfeiringa…”. Samtidig ser vi at det kan oppfattast som om helikopteret frakta fleire gjestar til Stavang. Det er ikkje tilfelle, og det kjem også fram nede i artikkelen.»

Slik NRK ser det, kan det ikke være noe brudd på punkt 3.2 da flere kilder med ulik bakgrunn og ulike synspunkt er intervjuet. Slik NRK ser det, er det klager som ikke vil medvirke og gi sin versjon. NRK kan heller ikke se at kanalen har brutt punkt 4.1 og 4.4. Når det gjelder lenking til andre artikler, er dette vanlig praksis ifølge NRK: «Rune Larsen har medverka i mange saker, og nokre av dei har vi lenka til i denne artikkelen. Ikkje for å sette Rune Larsen i eit dårleg lys, men for å vise at Rune Larsen er aktiv i debatten kring sjukehustenestene i Sogn og Fjordane og den økonomiske situasjonen til eit helseføretak som har over 100 millionar kroner i underskot. Korleis bruke pengane best mogeleg, er spørsmålet. Rune Larsen er av dei som vil omorganisere og effektivisere drifta av sjukehusa i Sogn og Fjordane, og då meiner vi det er rett å fokusere på korleis han og personalet på luftambulansen disponerer dei offentlege midlane som er sett av til å drifte ambulansetenesta.»

Klager kan ikke se at NRKs tilsvar gir begrunnelse for å si at det har vært flere landinger ved hytta, og skriver: «NRK hevder at Torstein Grytten kan stadfeste tipset om at ambulansehelikopteret ved flere tilfeller har landet nær hytten min. Jeg ber om at tidspunktene konkretiseres dersom man mener at det er flere observasjoner ved hytten. Vi kjenner bare til den i juni 2009. […]Den andre landingen skjedde [i mai 2010] ved samfunnshuset i Stavang, ca 2,5 km fra vår hytte […]. NRK har ikke vært i kontakt med naboene til hytten, bare en som bor ganske langt borte. Jeg har vært i kontakt med NN som er nærmeste nabo til vår hytte.(ca 300 m) Både hun og mannen er pensjonister og en av dem er som oftest hjemme. Hun angir at hun aldri har observert noen landing ved vår hytte bortsett fra den ene gangen som var avtalt med grunneier (juni 2009)».

Slik klager ser det, kan kildene ha sett helikopteret på treningstur eller i forbindelse med andre hentinger ved sykdom. Klager skriver han redegjorde for dette dagen før publisering: «Når jeg opplyste om at jeg aldri selv hadde landet der eller gått fra helikopteret inn i hytten, svarte reporteren at det ble bare mitt ord mot kildenes ord. Med min tidligere erfaring med reporteren var jeg usikker på hva slags sammenheng som et eventuelt intervju ville bli satt inn i. Jeg mente at jeg helt klart hadde gitt uttrykk for at faktagrunnlaget var feil, at disse to landingene ikke kunne betegnes som å fly gjester til mine selskap. Jeg påpekte også at jeg ikke hadde vært involvert i de operative avgjørelsene om å flytte helikopteret ut til Stavang ved disse to anledningene.» […]«NRK skriver at jeg ikke ville medvirke. Det kan ikke være slik at det kun er i intervjuform at opplysninger blir vurdert. NRK skriver selv at de var i kontakt med meg flere ganger både via SMS og telefon. Jeg mener helt klart at jeg medvirket ved å påpeke at reporterens påstander om at jeg skulle ha gått fra helikopteret og til hytten t/r flere ganger var helt feil, men ble bare møtt med at det da ble påstand mot påstand.»

Klager kan ikke se det fremgår av artikkelen at helikopteret ikke ble brukt til å frakte flere gjester. Det vises til bruken av orden gjestene: «Ved å bruke bestemt form flertall her sier man at alle gjestene ankom i helikopter. Det var bare vaktmannskapet som var om bord.» Også det NRK skriver om at landingen i 50-årslaget skjedde ved klagers hytte, er feil: «Landingen fant sted midt i sentrum i Stavang i full offentlighet og det var mange av bygdens folk som var nede og tok seg en titt og snakket med personellet. I artikkelen på nettet er det en overskrift: ”Landet ved hytten flere ganger”. Denne overskriften er usann.»

Til slutt skriver klager at betegnelsen «Styremedlem Rune Larsen» brukes mye: «Jeg tror at befolkningen oppfatter NRK dit hen at de mener at jeg har misbrukt min posisjon og de ressurser som er stilt til disposisjon, for å oppnå en privat, sosial gevinst i form av spektakulære opplevelser for gjestene. NRK hevder at det er uvesentlig om jeg visste om at vaktteamet kom innom eller ikke. Dette er jeg helt uenig i. Så lenge dette så sterkt knyttes opp mot min person og mine roller, må det i det minste være beslutninger som jeg selv har vært med på. Hadde dette vært et innslag om at Luftambulansen generelt bruker for mye ressurser på trening så kunne jeg være enig om at det var uvesentlig om jeg visste det eller ikke. Men da burde jo fokuset vært mot det operative personalet som valgte å legge en treningstur dit.»

 
NRK mener klager fortsatt bruker mye tid på å forklare hva som skjedde forut for publisering, og at han heller ikke påviser noen konkrete feil i de to sakene som er publisert.

Videre mener NRK at klager kommer med ukorrekte påstander: «NRK har aldri hevda at Rune Larsen var med i helikopteret som landa ved hytta hans. Rune Larsen vart spurd heilt konkret av vår reporter om eit intervju eller om vi kunne bruke opplysningane hans i saka. Svaret var nei. Vi fekk ikkje lov til å sitere SMS eller noko anna han hadde sagt til oss skrifteleg eller munnleg. Vi har ingen motiv for ikkje å sitere Rune Larsen. Hadde han sagt ja, hadde vi bruk det han sa eller dei opplysningane han gav om saka. Det vi måtte gjere var å kontakte andre kjelder, mellom dei dagleg leiar for ambulansetenesta og direktøren for Helse Førde.»

Videre: «Rune Larsen blandar saman landinga ved hytta og landinga i samband med 50-årsfeiringa.Vi skriv i nettartikkelen at helikopteret er nytta til å frakte helsepersonell til Larsen si private hytte. Vaktmannskapet i helikopteret er helsepersonell. Vaktmannskapet i helikopteret var gjestar i 50-års feiringa. Dette er også stadfesta.» […] «Vi har ikkje formidla at landinga i samband med 50-årsfeiringa skjedde ved hytta. Tvert om. I nettsaka har vi eit bilde av helikopteret der vi i bildeteksta skriv at det landa ved Stavang grendehus i samband med 50-års feiringa. »

Når det gjelder tittelen om ”flere landingar”, skriver NRK at dette er et sitat fra kilder, og skriver: «Vi slår det ikkje fast. Dette er ei meiningsytring frå dei som bur i området. I same nettartikkel og radiosak blir dagleg leiar Kjell Naustdal ved Norsk Luftambulanse sitert på at det er loggført ei landing ved hytta og ei landing ved grendehuset. Det er ei faktaopplysning.»

Slik NRK ser det, må klager ut frå den rolla han innehar, akseptere at det settes søkelys på bruken av ambulansehelikopteret.

Sekretariatet mottok, etter at tilsvarsrunden var over, en kommentar fra klager. Klager skriver at årsaken til at han ikke ville bli sitert, var at NRK allerede hadde snakket med hans baseleder. Klager skriver: «Nettopp fordi at jeg er styremedlem i Helse Førde er jeg forsiktig med å uttale meg om Luftambulansen hvor jeg bare er en vanlig «fotsoldat». Luftambulansen styres på et annet forvaltningsnivå. NRK hadde fått uttale fra folk over meg i lederposisjon, og jeg ville da forsikre meg om at ikke jeg ble spilt ut mot de. […]Det er min påstand at NRK her har prøvd å «klistre» en sak på meg hvor jeg slett ikke har noen som helst avgjørelsesmyndighet. Dette oppfatter jeg fortsatt som usakelig.»

NRK avsto fra ytterligere replikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel og et radioinnslag publisert av NRK Sogn og Fjordane som omhandlet lege og styremedlem i Helse-Førde, Rune Arild Larsen. Omtalen gjaldt bruken av et ambulansehelikopter. Helikopteret var blitt brukt til å frakte gjester til Larsens 50-årsfeiring, samt helsepersonell og gjester til hans private hytte samme sted. Bygdefolk mente å ha sett helikopteret lande flere ganger ved hytta, og reagerte på denne bruken.

Klager er den omtalte legen. Han mener fremstillingen er feilaktig, og viser til at helikopteret har landet i bygda kun to ganger og at avgjørelsen om å lande der, ikke var tatt av ham. Landingen i forbindelse med hans 50-årsdag var et overraskelsesbesøk og landingen i 2009 var fordi avdelingslegene hadde lagt sin avslutning til hans hytte. NRK var opplyst om dette forut for publisering, og klager mener kanalen har brutt god presseskikk når det gjelder kildebruk, kontroll av opplysninger og tittelbruk. Klager mener også at NRKs digitale pekere til tidligere omtale av ham, er usaklig. Også identifiseringen reagerer klager på.

NRK avviser klagen og mener publiseringene er både grundige og saklige. NRK skriver at klager ikke har påvist noen konkrete feil i artikkelen. Videre viser NRK til klagers rolle og amener han må tåle at det settes et søkelys på bruken av ambulansehelikopteret. Videre skriver NRK at det er kildene som påstår å ha sett helikopter lande ved hytta flere ganger. Slik NRK ser det, kunne klager fått fortalt sin versjon ved å stille til intervju, noe han ikke ønsket. NRK skriver videre at det er vanlig praksis å lenke på den måten, og poenget var å vise publikum at klager er aktiv i debatten om sykehustjenestene i Sogn og Fjordane.

Pressens Faglige Utvalg minner om pressens rett til å informere om det som skjer, og til å sette et kritisk søkelys på de områder man finner aktuelle. Utvalget kan ikke se at det var uakseptabelt å omtale helikopterbruken i fylket, og i den forbindelse også identifiseringen av klageren.

Når det gjelder kildebruken og vinklingen i denne bestemte saken, finner utvalget denne presseetisk problematisk. Utvalget har tidligere advart mot en ukritisk bruk av anonyme kilder, fordi det er vanskelig å forholde seg til opplysninger fra ikke-navngitte kilder. Utvalget har også tidligere sagt at ønsket om dramaturgi og vinkling ikke må gå på bekostning av etterrettelighet. Etter utvalgets mening skapes det et inntrykk av at det dreier seg om et alvorlig saksforhold, når dette i praksis ikke er tilfelle

Utvalget finner NRKs presentasjon tendensiøs, og minner om Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 når det gjelder krav til korrekthet, og til punkt 4.1 der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. januar 2012

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Henrik Syse, Line Noer Borrevik,
Alf Bjarne Johnsen, Gry Cecilie Sydhagen, Georg Apenes

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK i september 2011 brøt god presseskikk i et radioinnslag som omhandlet lege og styremedlem i Helse-Førde, Rune Arild Larsen. Omtalen gjaldt privat bruk av ambulansehelikopteret i området hvor Larsen har hytte. PFU finner NRKs omtale tendensiøs. Det skapes et inntrykk av at det dreier seg om et alvorlig saksforhold, hvilket ikke er tilfelle. Utvalget minner NRK om at ønsket om dramaturgi og vinkling ikke må gå på bekostning av etterrettelighet. Det advares også mot bruken av anonyme kilder.»