Orange Helse AS, v. daglig leder Nils Kristian Paulsen mot nett og tekst-tv), NRK

PFU-sak 240/09


SAMMENDRAG:

NRK Rogaland hadde mandag 19. oktober 2009 et nyhetsinnlag om at bedriften Orange Helse AS hadde ulovlige arbeidsavtaler for sine ansatte. Orange Helse driver utleie av helsepersonell. Innlaget hadde slik intro:

«- Og vi skal høre at Arbeidsdirektoratet mener litauiske sykepleiere har ulovlige arbeidsavtaler og opphever nå kontraktene deres med flere kommuner i Rogland. De litauiske sykepleierne leies inn til kommunene via rekrutteringsselskapet Orange Helse. Direktoratet godtar ikke at pleierne jobber 54 timers uker, fire uker i strekk. Det var Norsk Sykepleierforbund som klaget inn saken, og fylkesleder Nina Horpestad er fornøyd med resultatet.»

Videre i innslaget er daglig leder i Orange Helse intervjuet. Han sier at han ikke skjønner hvorfor kontraktene må oppheves, men at han tar vedtaket til etterretning. Han sier videre at det er snakk om en helt akseptert arbeidstidsordning som gjelder i hele landet.

Mot slutten av innslaget heter det, fra innslagets reporter:

« – Norsk Sykepleierforbund mener kommuner bør være mer på vakt når de leier inn helsepersonell via vikarbyråer. Slik at de ikke ender opp med å måtte svare for ulovlige arbeidskontrakter.»

Samme dag hadde NRK en artikkel på sine nettsider med tittelen «Har ulovlige arbeidsavtaler». I artikkelen het det blant annet:

«Sjukepleiere fra Litauen jobber 54-timers arbeidsuke. Arbeidsdirektoratet mener arbeidsavtalene de litauiske sjukepleierne har, er ulovlige. De litauiske sjukepleierne blir utleid til kommunene Tysvær, Suldal og Hjelmeland via rekrutteringsselskapet Orange Helse, og Arbeidsdirektoratet opphever nå disse avtalene. (…) Vikarbyrået Orange Helse AS har fått godkjent lignende arbeidskontrakter andre steder i landet. Daglige leder Nils Paulsen i Orange Helse sier han ikke skjønner hvorfor kontraktene må oppheves. Han tar vedtaket til etterretning, og vil inngå nye, mindre arbeidskrevende kontrakter med sykepleierne.»

Også på NRKs tekst-tv var det samme dag en omtale. Her het det:

«Arbeidstilsynet opphever arbeidsavtalar. Arbeidsdirektoratet meiner litauiske sjukepleiarar har ulovlege arbeidstidsavtalar og opphever no kontraktane deira med fleire kommunar i Rogaland. Dei litauiske sjukepleiarane blir leigd inn til kommunana via rekrutteringsselskapet Orange Helse. Direktoratet godtar ikkje at pleiarane jobbar 54-timers veke, fire veker i strekk.»

Påfølgende dag, i tre nyhetssendinger, brakte NRK Rogaland følgene beriktigelse:

«Arbeidsdirektoratet ber arbeidstilsynet gå gjennom arbeidstidsordningene til sykepleierne som jobber for vikarbyrået Orange Helse i Rogaland. Arbeidstilsynet ga i vinter vikarbyrået lov til å inngå ordninger som gjorde at sykepleierne kunne jobbe 54 timer i uka, fire uker i strekk. Sykepleierne har ikke jobbet ulovlig slik NRK Rogaland sa i går, men arbeidsdirektoratet ber arbeidstilsynet gå gjennom saken på nytt. I mellomtiden jobber sykepleierne maksimalt 48 timer i uken, sier Nils Paulsen i Orange.»

KLAGEN:

Klager er det omtalte firmaet Orange Helse AS. Det anføres at NRK Rogaland baserte sin omtale på opplysninger fra Norges Sykepleierforbund om at forbundet hadde vunnet gjennom med en klage til Direktoratet for arbeidstilsynet angående en revidering av et godkjent vedtak hos Arbeidstilsynet Vestlandet. Videre:

«Arbeidstilsynet Vestlandet eller Direktoratet for arbeidstilsynet har aldri nevnt eller skrevet at arbeidstidsavtaler eller ordninger til Orange Helse er ulovlige. Hadde NRK Rogaland sjekket kildene sine og lest og forstått vedtaket til Direktoratet for arbeidstilsynet, så hadde journalistene og redaksjonen i NRK Rogaland sett at denne saken baserte seg på helt andre fakta.»

Klageren anfører at det ikke foreligger noen avgjørelse i saken som skulle gi NRK grunnlag for å hevde at det foreligger ulovlige arbeidsavtaler. Det vises til at direktoratet har påpekt en saksbehandlingsfeil og at direktoratet ikke har vurdert arbeidskontrakter.
Dermed mener klageren at påstanden i innslaget og artiklene på nett og tekst-tv om at direktoratet har opphevet kontrakter er feil, siden ingen kontrakter er opphevet.

Klageren har videre anført at sju andre utsagn/påstander i det publiserte materialet er ukorrekte.

Det er i klagen vist til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildevalg og kontroll av opplysninger. Videre har klager vist til punkt 4.13, om retting av feilaktige opplysninger. Det vises i klagen til at det, samme dag som det påklagede materialet ble publisert, ble tatt kontakt med redaksjonen med sikte på korrigering av feilaktige påstander, noe som i noen grad ble tatt til følge senere samme dag, og påfølgende dag. Ifølge klageren hadde siste nettkorreksjon, som var femte versjon, fortsatt så mange feil at den ble fjernet fra nettet. Klager beklager imidlertid at NRK aldri brakte en korrekt versjon, eller en beklagelse. Det vises også til at Direktoratet reagerte på beskyldningene både i radio-, tekst-tv- og i nettversjonen. Det anføres fra klager at dette er grunnlaget for henvisningen til punkt 4.13, at NRK aldri har renvasket Orange Helse for beskyldningen om ulovlige arbeidsavtaler.

TILSVARSRUNDEN:

NRK bekrefter i sitt tilsvar at man dagen etter sendingen valgte å korrigere opplysningen om ulovlige arbeidsavtaler i sendinger dagen før. «I meldingen som ble sendt klokken 14.02, 15.03 og 16.03 ble det uttrykkelig sagt at sykepleierne ikke hadde jobbet ulovlig, slik vi hadde uttalt dagen før. Klager ba om at vi skulle sende en melding han selv hadde skrevet. Det ble avslått.» I tilsvaret heter det:

«NRK Rogaland innrømmer at formuleringen om at de litauiske sykepleierne hadde ”ulovlige” arbeidsavtaler var uheldig og ga et feilaktig inntrykk av saken. Vi beklager dette, og har som redegjort for ovenfor korrigert denne uttalelsen også i våre radiosendinger. Uten å redusere vår beklagelse, vil vi imidlertid bemerke at begrepet ”ulovlig” i forhold til klagers kontrakter bare forekommer i overskriften og i innledningen til saken. Etter vårt syn gir den videre fremstillingen av saken både i radioinnslaget og i nettartikkelen en bred og forsvarlig fremstilling av saken, der også klager kommer rettmessig til orde. Vi mener således at dette forholdet derfor må vurderes i forhold til Vær Varsom-plakaten pkt. 4.4 ved at overskriften og innledningen gikk lenger enn det er dekning for i stoffet.»

NRK bekrefter også at man allerede mandag ettermiddag, «av forsiktighetshensyn», valgte å fjerne nettartikkelen som var publisert om saken. Etter hvert ble også tekst-tv-meldingen fjernet.

I tilsvaret anfører NRK at de andre åtte anførslene fra Orange Helse ikke innebærer brudd på god presseskikk, og «beklager at klager mistolker flere utsagn og opplever disse som belastende», men NRK kan ikke se at usagnene er uriktige selv om man ser «at alternative begreper og formuleringert kunne vært brukt».

Med hensyn til klagers anførsel om NRKs manglende evne til retting av feilaktige påstander, mener NRK at det ble foretatt en korrekt retting innen rimelig tid.

Klageren viser til at NRK i sitt tilsvar beklager at de har brakt feil faktum, men anfører at dette har NRK ikke gjort i sine medieflater der feilen har vært publisert. Det bemerkes også at NRK opererte med begrepet «arbeidsavtaler», og at dette først ble endret etter ytterligere påtrykk fra klager, etter at NRK også hadde vært innom det feilaktige begrepet «arbeidstidskontrakter». Klager mener lytterne fortsatt sitter igjen med feilaktig informasjon i saken og et forvrengt bilde av Orange Helse.

Klager går videre i sitt tilsvar gjennom de konkrete utsagnene og NRKs kommentarer til disse. Klager fastholder sine anførsler fra det opprinnelige klagebrevet.

NRK skriver i sitt siste tilsvar at man ikke bestrider at den påklagede dekningen av saken ville fått en annen vinkling «dersom vi ikke hadde mistolket direktoratet sitt vedtak. Det betyr likevel ikke at vi ville ha unnlatt å lage en sak om at direktoratet sendte saken tilbake til arbeidstilsynet for ny behandling».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et radioinnslag, en nettartikkel og en tekst-tv-artikkel fra NRK Rogaland om arbeidstidsavtaler for medarbeidere i vikarbyrået Orange Helse. I klagen fra Orange Helse anføres det at NRK i alle de tre publiseringene feilaktig hevdet at klageren drev med ulovlige arbeidsavtaler og at Arbeidsdirektoratet nå opphever disse avtalene. Videre mener klageren at omtalen inneholdt en rekke faktafeil.

NRK innrømmer at påstanden om ulovlige avtaler ikke var korrekt, men at dette ble korrigert, delvis ved at artiklene på nett og på tekst-tv ble fjernet, og ved at man neste dag korrigerte opplysningen om ulovlige avtaler i tre nyhetssendinger. Det vises også til at klager fikk slippe til med kommentarer i den påklagede sendingen. NRK avviser klagers anførsel om ytterligere faktafeil.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen i hovedsak dreier seg om manglende kontroll av opplysninger som er gitt. Klageren har pekt på en rekke feilaktige påstander det hevdes at NRK har viderebrakt. Utvalget ser at flere av påstandene kan tolkes ulikt og at NRK med fordel kunne brukt andre formuleringer, noe NRK også synes å være enig i. Men utvalget mener NRK i de fleste av påstandene har holdt seg innenfor de rammene som pressens etiske normer setter.

Utvalget anser imidlertid at påstanden om at klageren har operert med ulovlige arbeidstidskontrakter, er en alvorlig anklage om tvilsom praksis og på publiserings-tidspunktet uten rot i virkeligheten. Slik utvalget ser det, er årsaken til dette etiske overtrampet at redaksjonen i for stor grad har basert seg på Norsk Sykepleierforbunds påstander. Forbundet må kunne anses å være part i det omtalte forholdet. Det konstateres at NRK selv har søkt å korrigere ved å fjerne artikler på nett og tekst-tv, og ved å bringe en korreksjon i tre nyhetssendinger påfølgende dag. Men korreksjonen retter i dette tilfellet ikke opp det opprinnelige overtrampet.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

NRK Rogaland har brutt god presseskikk.

Oslo, 17. desember 2009

John Olav Egeland,
Halldis Nergård, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Rogaland brøt god presseskikk i forbindelse med omtale av arbeidstidsavtaler for ansatte i et vikarbyrå som formidler sykepleiere til kommuner i regionen. Utvalget konstaterer at NRKs påstand om at avtalene var ulovlige, viderebrakt både i radio, på nett og på tekst-tv, var ukorrekt, og mener at NRKs egen korrigering i ettertid ikke opphever det opprinnelige overtrampet. Etter PFUs mening baserte NRK seg i for stor grad på Norsk Sykepleierforbund som kilde for påstanden om ulovlige avtaler.»