NN mot Studvest

PFU-sak 240/07


SAMMENDRAG:

Studvest publiserte 19. september 2007 i både nett- og papirutgaven en nyhetsartikkel med tittelen «Studentleder kastet på glattcelle». Ingressen var slik:

«En studentleder i Bergen ble fredag kveld lagt i bakken og kastet på glattcelle etter å ha truet vaktene på studentutestedet Kvarteret.»

I brødteksten blir hendelsen nærmere beskrevet, blant annet gjennom et vitneutsagn:

«- Han truet vaktene med å slå ut tennene på dem, sier en student som var vitne til episoden til Studvest.»

«Det var i tre-tiden natt til lørdag, etter en konsert i Kvarterets lokaler i Nygårdsgaten 2, at studentlederen kom i klammeri med vaktene som stod i døren på det studentdrevne utestedet. Han hadde vært ute og røyket og ble sint da vaktene ikke ville slippe ham rett inn igjen.»

Under mellomtittelen «LAGT I BAKKEN» opplyses det at studentlederen ble bedt om å stille seg i køen på ny, fordi utestedet ikke hadde noen stempelordning. Da han kom fram til inngangen, fikk han beskjed om at det var fullt, og det var da han begynte å true vaktene. Videre fortelles det at han skal ha slått etter vaktene, at han ble lagt i bakken og at politiet etter hvert kom til. Deretter gjengis enda et vitneutsagn:

«- Jeg ble ganske sjokkert av å være vitne til dette. Når man er studentleder har man jo et verv som gjør at han ikke burde oppføre seg slik, sier en bergensstudent som oppholdt seg utenfor Kvarteret da episoden fant sted.»

Avisen siterer til slutt lederen for utestedet Kvarteret, som bekrefter det som skjedde. Studvest skriver også at avisen har vært i kontakt med studentlederen, men at han ikke ønsket å uttale seg.

KLAGEN:

Klageren er studentlederen som omtales i artikkelen. Klageren mener Studvest har påført ham «unødig lidelse» gjennom «krenkende og skadelig publisitet», og hevder oppslaget bryter med en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Klagepunktene og påstandene er som følger:

* 1.5 – Studvest har tatt side med det private foretaket Kvarteret.
* 3.2 – Studvest har ikke vært kritisk i kildevalget, og de benytter kun én kilde.
* 3.3 – Premissene var uklare i intervjusituasjonen. Klageren mener han ikke ble orientert om innholdet i artikkelen, og skriver at han ikke ønsket å kommentere spørsmålene han ble stilt (som han hevder var følgende: «Har du havnet i fyllearresten? Vil du ikke en gang komme med en beklagelse?»).
* 3.9 – Studvest viste ikke hensyn i sin journalistiske arbeidsprosess.
* 4.1 – Studvest har ikke lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
* 4.2 – Studvest har ikke gjort det klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
* 4.3 – Studvest har ikke vist respekt.
* 4.5 – Studvest har forhåndsdømt.
* 4.6 – Studvest har ikke tatt hensyn til offer og pårørende.
* 4.7 – Studvest har ikke vært varsomme i bruken av identifikasjonstegn i artikkelen. Klageren skriver også at han ble identifisert i Studvests nettavis i etterkant av artikkelen.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Det har vært kontakt mellom partene, men de er ikke blitt enige om noen minnelig løsning.

TILSVARSRUNDEN:

Studvest avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen skriver:

* vedr. pkt. 1.5/3.2: «Studvest har i hovedsak basert sin sak på uttalelser fra to nøytrale vitner som ikke har noen bindinger til Kvarteret. Dessuten har vi fått bekreftet forholdet fra lederen på Kvarteret. Klager fikk i tillegg anledning til å komme med sin versjon av saken, noe han avstod fra. Vi kan dermed ikke se at vår fremstilling skal ha noen form for slagside. Studvest kan heller ikke se at det private foretaket Kvarteret har begått noen slags overgrep eller forsømmelser mot klager».
* vedr. pkt. 3.3: «Premissene var fullstendig klare i intervjusituasjonen (…) artikkelforfatteren opplyste om at Studvest skulle skrive en sak om ‘episoden som fant sted på Kvarteret på fredag’, og spurte om han ville fortelle oss sin side av saken. Klager responderte med å spørre ‘hvilken sak?’. Artikkelforfatteren svarte ‘at du kom i klammeri med vaktene på Kvarteret og havnet i fyllearresten’. På dette svarte klager ‘ja’. Dermed spurte artikkelforfatter om han ville kommentere saken. På det svarte klager ‘ingen kommentar’.»
* vedr. 3.9: «Studvest kan ikke se at noen av de vi var i kontakt med i denne saken ikke var klar over virkningene av sine uttalelser».
* vedr. 4.1/4.3/4.7: «(…) det [er] absolutt lagt vekt på saklighet og omtanke (…) Vi holdt oss til en svært nøktern språkbruk, og anonymiserte i tillegg klager.»
* vedr. 4.2: «Det kommer tydelig frem hva som er meninger. De opplysningene som ellers presenteres, er basert på identiske vitneutsagn fra to uavhengige kilder. Studvest ser derfor ikke noe problem med å presentere dette som nøytrale opplysninger.»
* vedr. 4.5/4.6: Studvest anser dette som ikke relevant.

Studvest mener videre de ville brutt Vær Varsom-plakatens punkt 1.4 (pressens plikt å avdekke kritikkverdige forhold) dersom de ikke hadde skrevet om hendelsen. Ettersom klageren innehar vervet som leder for 17 000 studenter i Bergen, synes avisen også at klageren må regne med at pressen setter et kritisk søkelys på ham.

Videre innrømmer avisen at klageren ble identifisert på nettet gjennom en kommentar til den innklagede artikkelen, men at den identifiserende kommentaren kun ble liggende ute noen timer før den ble oppdaget og slettet.

Klageren skriver i sitt tilsvar at Studvest har hatt et sterkt personfokus på ham mens han har vært leder, og at et slikt fokus ikke er ønskelig. Klageren påpeker: «Det er stor forskjell på å være en offentlig person i arbeidslivet og en privatperson en avis kan bruke i egeninteresse. Studvest har misbrukt mitt navn, mitt ansikt og min posisjon.»

Studvest har etter dette ikke hatt flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Studvest, om en studentleder som ble satt i fyllearresten fordi han truet vaktene ved utestedet Kvarteret i Bergen da han ikke fikk slippe inn. Klageren er den omtalte studentlederen, som mener Studvests omtale har krenket og skadet ham. Klageren reagerer også på avisens kildebruk, og hevder premissene i intervjusituasjonen var uklare, samt at han ikke ble orientert om innholdet i artikkelen. Videre finner han at artikkelen er usaklig, og at Studvest ikke har vist omtanke og respekt. I tillegg mener han seg forhåndsdømt og identifisert.

Studvest avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen anfører at den i sin omtale har brukt to anonyme kilder, i tillegg til at lederen for utestedet uttaler seg. Dessuten hevder avisen at klageren ble informert om artikkelen, og påpeker at klageren også fikk tilbud om å kommentere saken, noe han avsto fra. Videre mener avisen at artikkelen er saklig, presentert i et nøkternt språk, og at avisen har vist omtanke og anonymisert klageren. Avisen innrømmer imidlertid at klageren ble identifisert på nettet gjennom en kommentar til artikkelen, men anfører at kommentaren kun ble liggende ute noen timer før den ble oppdaget og slettet.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at partene har noe ulik oppfatning av hva som ble sagt i samtalen mellom journalisten og klageren forut for artikkelen, og minner på et generelt grunnlag om at det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner, noe som påpekes i Vær Varsom-plakatens punkt 3.3.

Utvalget kan ikke se at Studvest har identifisert klageren i artikkelen. Når det gjelder identifiseringen i en kommentar til artikkelen, har verken klageren eller avisen dokumentert dette, og utvalget kan dermed vanskelig ta stilling til forholdet. Utvalget vil imidlertid på et generelt grunnlag minne om Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det blant annet heter: «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.»

Utvalget konstaterer videre at Studvest har benyttet en åpen kilde i tillegg til anonyme kilder, samt at avisen har vært i kontakt med den omtalte studentlederen, som dermed har fått anledning til å kommentere saken og korrigere eventuelle feilaktige opplysninger.

Utvalget kan også forstå at klageren misliker omtalen, men viser til at betrodde personer som innehar verv må finne seg i nærgående oppmerksomhet fra mediene. Det er dessuten, som Studvest påpeker, pressens plikt å sette søkelys på kritikkverdige forhold.

Studvest har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Henrik Syse, Trygve Wyller