Halfdan Ditlev-Simonsen mot TV 2

PFU-sak 239/08


SAMMENDRAG:

TV 2 viste høsten 2008 TV-serien «Hvaler», med en fiktiv dramatisert handling lagt nettopp til øykommunen Hvaler i Østfold, med tettstedet Skjærhallen i sentrum.

I episode nr. 8, som første gang ble sendt 17. november, inngikk en kort sekvens der seriens ordfører «Liv» på sitt kontor i rådhuset har en diskusjon med lokalbeboer og golfentusiast «Trygve». Samtalen gjelder «Trygve»s ønske om å få «en ny vei ned til golfbanen», mens «Liv» har vist til en ennå ikke ferdig kommunearealplan. «Trygve» er villig til å betale for veien, og mener dessuten at den bør få navn etter hans far. Til dette svarer «Liv»:

«- Ja, men nå er det jo Ditlev-Simonsens som har rådd grunnen her ute i alle år, da. Det er jo noen som mener at man, ja at man burde hedre skipsfartstradisjonene på øyene her.»

«Trygve»:

«- Nå er ikke Norge noen skipsfartsnasjon lenger. Det er som å legge seg flat det, for de der sossefolka.»

«Liv»:

«- Ja, ja, ja. Kall det hva du vil da. Men det er viktig ikke å overkjøre noen i en så viktig sak som dette. Ja, det er jo ikke hver dag vi får en ny vei her på Hvaler.»

«Trygve»:

«- Nei, og det kan bli forbanna lenge til neste gang, hvis Jantelov og bygdetullinger skal bestemme.»

KLAGEN:

Klager er Halfdan Ditlev-Simonsen, på vegne av seg selv og øvrige familie med tilknytning til Hvaler. Han reagerer på at familien er blitt «negativt uthengt og identifisert» i den fiktive samtalen mellom ”ordføreren” og en ”kommuneansatt”. «Diskusjonen gjaldt en vei og i den forbindelse ble det henvist til at ”noen får til alt – som skipsrederfamilien Ditlev-Simonsen – som eier golfbanen”.»

Klageren viser til at familien Ditlev-Simonsen «har hatt tilknytning til Hvaler i over 200 år og siden 1918 har en gren av familien drevet gårdsbruk der». «Mange av min familie har landsteder i kommunen. Det er en golfbane på Hvaler, Hvaler Golfbane, og undertegnede eier gården som leier ut grunn til golfbanen. Min familie har vært involvert i rederivirksomhet under navnet Ditlev-Simonsen siden 1914 og selv har jeg vært involvert i rederivirksomhet siden 1972.»

På denne bakgrunn finner klageren det «injurierende å bli fremlagt i en fiktiv TV-serie med fullt navn, stedstil[hørighet] og yrkesbakgrunn og med en påstand om at ”jeg har fått til mer enn øvrig befolkning på stedet”». Etter klagerens mening er det handlet i strid med Vær Varsom-punkt 4.3, om personlige forhold og privatliv.

«Jeg har etter at episoden ble sendt mottatt tallrike henvendelser fra bekjente som har reagert på at familien Ditlev-Simonsen ble nevnt ved navn i serien og ikke minst med det negative inntrykk som fremgikk. Jeg kan bare tenke meg hvordan andre som ikke kjenner oss – men kjenner navnet – har reagert.» Klageren opplyser for øvrig at han aldri har vært i kontakt med representanter for TV 2 eller seriens produsent.

Avslutningsvis «forlanger» klageren at den aktuelle sekvensen «blir tatt ut av serien slik at det ved en eventuell reprise ikke nok en gang blir gjentatt». «En beklagelse fra TV-selskapet er også forventet.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 «kan ikke se noen saklig grunn for at Vær Varsom-plakaten skal komme til anvendelse på en ordinær dramaserie som her».

«TV 2 har likevel forelagt saken for produksjonsselskapet, som har gjennomgått den aktuelle filmsekvensen sammen med TV 2. Gjennomgangen viser at den beskrivelse av innholdet i scenen – og den konkrete uttalelsen som siteres – ikke er korrekt og dekkende gjengitt i klagen. Episoden som er tatt inn i filmen henviser til et historisk og geografisk faktum knyttet til eiendomsforholdene på Hvaler, som også Halfdan Ditlev-Simonsen beskriver i klagen.»

Ut fra det som vitterlig blir sagt i sekvensen, kan TV 2 vanskelig se at innholdet er negativt for klageren og familien. «Tvert om fremfører ordføreren uoppfordret det syn – som i en samtidsskildring som dette ikke er unaturlig – at en landskjent familie med slik langvarig, sterk og dominerende tilknytning til lokalsamfunnet og som også eier grunnen, bør få oppkalt en vei som går inn til golfbanen etter seg (og ikke at veien skal kalles opp etter faren til den privatpersonen som betaler for den).» TV 2 finner det beklagelig hvis scenen er oppfattet annerledes.

«For TV 2 fremstår det generelt ikke som rettsstridig eller i strid med god presseskikk – forutsatt at Vær Varsom-plakaten skulle komme til anvendelse på en helt regulær dramaserie – å henvise til navnet på en landskjent ressurssterk slekt, som har hatt stor betydning både nasjonalt og lokalt, som faktisk har vært etablert i området serien relaterer seg til i over 200 år og som faktisk eier grunnen til den golfbanen som spiller en rolle i serien.»

Klageren har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en episode i TV 2s fiktive og dramatiserte serie «Hvaler», der det i en sekvens var lagt inn en referanse til familien Ditlev-Simonsen som i over 200 år har hatt tilknytning til øykommunen Hvaler. På vegne av familien påklager Halfdan Ditlev-Simonsen at man på denne måten blir identifisert og negativt uthengt. Klageren mener familienavnet settes i sammenheng med injurierende påstander, og dessuten bryter med presseetiske krav om varsomhet når det gjerder personlige forhold og privatliv.

TV 2 stiller seg spørrende til om en fiktiv TV-serie faller inn under kriteriene for vurdering opp mot Vær Varsom-plakaten og tilsvarende klagebehandling i PFU. Dersom så er tilfelle, kan TV 2 uansett ikke se at den påklagede sekvensen har det negative innhold som klageren beskriver. Slik kanalen ser det, henviser den aktuelle sekvensen på naturlig måte til et historisk og geografisk faktum knyttet til eiendomsforholdene på Hvaler.

Pressens Faglige Utvalg har generelt distansert seg fra å underkaste fiktivt og dramatisert materiale presseetiske vurderinger. I det påklagede tilfellet må det etter utvalgets mening likevel tillegges betydning at TV-serien «Hvaler» har sin handling henlagt til et eksisterende lokalsamfunn, med tydelige referanser til reelle og konkrete stedlige forhold. Ut fra dette finner utvalget det forståelig at klageren ber om PFUs syn på at familiens navn trekkes inn i serien.

Slik utvalget ser det, forutsetter imidlertid slik bruk at medier som i henhold til redaktøransvaret har forpliktet seg til å følge Vær Varsom-plakaten, nøye vurderer hvor grensene i det enkelte tilfelle skal gå. Med dette som utgangspunkt, er utvalget til gjengjeld enig med TV 2 i at navnereferansen i dette tilfellet vanskelig kan sies å forekomme i en negativ eller åpenbart belastende sammenheng.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2009

John Olav Egeland
Halldis Nergård, Kirsti Nielsen, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse