Adv. Kristin Rognan pva klient mot Vesterålen

PFU-sak 238/12


SAMMENDRAG:

Vesterålen Online (VOL) publiserte mandag 23. april 2012 (klokken 15:44) en nyhetsartikkel med tittelen «Kraftig kollisjon», og ingressen:

«Mandag ettermiddag smalt det mellom to personbiler på Sortland.»

Brødteksten startet slik:
«Klokken 15.39 kom meldingen til politiet om en trafikkulykke på Sortland, nærmere bestemt ved Selnes. – Det er skjedd et kraftig sammenstøt i forbindelse med en forbikjøring. Det er etter alt å dømme skjedd en frontkollisjon i sammenheng med forbikjøringen, sier Grete Birkeland ved Politiet til VOL.»
Det ble opplyst at det var 50-sone på ulykkesstedet. Artikkelen inneholdt også flere bilder av ulykkesstedet og de to bilene som var involvert. I bildetekstene sto det at begge bilene var totalvrak.
[Dagen etter, tirsdag 24. april, ble dette publisert i artikkelen:
«Til VOL hevder sjåføren av den ene av ulykkesbilene, den hvite til høyre på hovedbildet, at bilen som kom fra motsatt retning svingte over vegen uten å overholde vikeplikten.»
Noe seinere (en eller to dager; uklart hvilket tidspunkt) ble dette publisert:
«- Jeg hadde ikke sjanse til å stoppe, og holdt ikke høy fart, slik det har vært hevdet, sier han.»
«I ettertid opplyser Politiet til VOL at de første opplysningene antydet forbikjøring, men at man er kommet til at så trolig ikke var tilfelle. (Red.anm.)»]

Dagen etter, tirsdag 24. april, ble det bekreftet at en av de to involverte (kvinne 70 år) var omkommet. En artikkel hadde tittelen «Siktet etter dødsulykken», og ingressen:
«Politiet har beslaglagt sertifikatet til mannen som mandag ettermiddag var innblandet i dødsulykken på Sortland.»
I brødteksten uttalte politiet seg om ulykken:
«Regionlensmann Bjørn Johansen bekrefter overfor VOL tirsdag formiddag at Politiet rutinemessig har beslaglagt sertifikatet til mannen som mandag ettermiddag frontkolliderte i en 50-sone på Selnes, rett utenfor Sortland sentrum. […] Overfor VOL har ulykkessjåføren hevdet at damen fra motgående kjørefelt svingte til venstre over veien, og at han ikke hadde sjanse til å unngå kollisjonen.
– Hva tror Politiet om farten til vedkommende basert på de funn dere så langt har gjort?
– Det er ennå tidlig i etterforskningsfasen, og det skal gjøres en rekke undersøkelser og avhør. Vi har imidlertid en teori som går ut på at det den ene av ulykkesbilene har holdt en fart over 50 km/t, som er fartsgrensen i området, sier Bjørn Johansen.»
[…]
«Den siktede sjåføren er en mann i 20-årene fra Øksnes. Bilen han førte var en BMW med svært sportslige kjøreegenskaper.»

Torsdag 27. april ble en ny artikkel publisert. Tittelen var «Dømt flere ganger» og ingressen:

«Mannen som nå er siktet i forbindelse med dødsulykken i Sortland sist mandag er dømt i flere trafikksaker tidligere. I en av dommene beskriver retten at mannen mangler vilje og evne til å følge trafikkreglene.»
Det fremgikk av artikkelen at mannen hadde flere dommer bak seg, både når det gjaldt høy fart, kjøring uten førerkort, kjøring uten forsikring og at han også var dømt for vold. Det ble også sitert fra flere av dommene:
«”Det vises til at domfelte i løpet av de tre siste årene har blitt ilagt bøtestraff for diverse brudd for vegtrafikklovgivningen, herunder for brudd på vegtrafikkloven §17 første ledd, og at dette gir uttrykk for en neglisjering av regelverket.”»
[…]
«I straffutmålingen bemerket retten at man her står overfor en person uten respekt for lovverket. Som begrunnelse for førerkortbeslaget skriver retten: ”Retten har ved sin vurdering lagt vekt på at domfelte i løpet av de siste årene har blitt ilagt flere bøtestraffer for en rekke brudd på vegtrafikklovgivningen, og at dette gir uttrykk for manglende evne og vilje til å overholde gjeldende bestemmelser for regulering av trafikken.” »
Også den tidligere omtalte ulykken ble omtalt. Under mellomtittelen: «Mandag 23. april 2012» sto det:
«Mannen kolliderer front mot front med en møtende bil på Selnes i Sortland. En 70 år gammel kvinne dør som følge av skadene hun pådrar seg i kollisjonen. Overfor VOL, og i foreløpige avhør til politiet har han forklart at farten og kjøringen var normal, og at det var den møtende bilen som forårsaket ulykken, i det den svingte over vegen foran ham.
Vitner har imidlertid fortalt både til VOL og politiet at farten var svært høy, noe skadene på kjøretøyene og autovernet bærer tydelig preg av. Øksnesværingens sportslige BMW dro med seg mange meter av autovernet før den stanset i grøftekanten.
Lensmann Bjørn Johansen konkluderer så langt nøkternt.
– Vi kan slå fast at det har vært store krefter i sving. I forhold til fart avventer vi utredningen til Statens Vegvesen. De har gode modeller for beregning av dette, og vi har i tillegg gode vitneobservasjoner fra flere som så ulykka og kjøringa i forkant av den, sier Johansen.»
Den omtalte bilføreren vil ikke uttale seg verken om de tidligere episodene eller den aktuelle ulykken på Sortland. Advokat Kristin Rognan uttaler derimot:
«Rognan har på vegne av sin klient bedt om flere justeringer i VOLs første fremstilling av saken, der politiet lanserte en teori om at ulykken kan ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Denne teorien har politiet nå gått bort fra, og Rognan har på vegne av sin klient krevd et godt synlig dementi i en ny artikkel.»
Artikkelen inneholdt flere bilder. Hovedbilde var mannens bil. Bildetekst:

«VOLs åstedsbilde fra mandagens dødsulykke, viser tydelig at det var store krefter i sving, da det smalt.»

Et annet bilde viste et vridd autovern. Bildetekst:

«Selv etter den kraftige kollisjonen som forårsaket dødsulykken, hadde ulykkesbilen bevegelsesenergi nok til å rive opp og ødelegge mange meter autovern».

I artikkelen ble det også publisert en faksimile fra Øksnesavisen (2007) som handlet om en tidligere bilulykke mannen var involvert i. Ut fra faksimilen kunne man lese at de to guttene som var innblandet i denne ulykken, var henholdsvis 20 og 21 år gamle.

Samme dag, torsdag 27. april, ble det publisert en artikkel med tittelen «Luk dem ut» og ingressen:

«- Samfunnet har gode verktøy til å luke uegnede sjåfører ut av trafikken. Lovverket burde tas i bruk langt oftere, sier Trygg Trafikks Harald Heieraas i etterkant av mandagens dødsulykke på Sortland.»
Brødteksten:
«I etterkant av mandagens dødsulykke på Selnes har VOL fått en utskrift av domsstolenes tidligere reaksjoner mot sjåføren som nå er siktet i forbindelse med dødsulykken der 70 år gamle Liv Spjelkavik omkom.
– Ut fra det jeg leser i VOLs artikkel, så burde førerkortet vært beslaglagt for lengst i denne saken. Trafikkhistorikken fra før er i seg selv nok, men i tillegg mener jeg at den siste saken som handler om vold mot politiet burde vært det endelige momentet for å ta fra ham sertifikatet etter vegtrafikklovens §34.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte bilføreren. Han klager via sin advokat. Det anføres brudd på punkt 4.1 (saklighet og omtanke), 4.5 (forhåndsdom), 4.6 (hensynet til ofre og pårørende), 4.7 (identifisering), 4.13 (feilaktige opplysninger), 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 3.1 (identifisering av kilden).

Det anføres at den første artikkelen ble publisert med en feilaktig opplysning: at ulykken skjedde på grunn av en forbikjøring. Klager reagerer på at artikkelen ble publisert uten hans versjon, og mener avisen har skapt et inntrykk av at han var skyld i ulykken. Ulykken skjedde da den andre bilen skulle svinge av hovedveien.

Klagers versjon ble publisert i artikkelen dagen etter, men avsnittet om forbikjøringen ble stående uredigert, skriver klagers advokat. Noen dager senere foretok avisen en ny redigering av innholdet, men klager mener avisen skulle laget en ny artikkel eller publisert et eget dementi.

I den andre artikkelen, «Siktet etter dødsulykken», mener klager at avisen antyder at årsaken til ulykken er at klager hadde holdt for høy fart. Det vises til politiets uttalelser, og til kommentaren om klagers bil (sportslige egenskaper). Klager mener også han skulle vært kontaktet og fått svare på spørsmål om høy fart.

Når det gjelder den tredje påklagede artikkelen, «Dømt flere ganger», hevder klager at avisen tar i bruk tidligere avgjørelser på en måte som skal underbygge at han også denne gangen har skyld i ulykken. Spesielt gjelder dette omtale av en tidligere ulykke han var involvert i med høy fart, men hvor det ikke ble bevist at klager var sjåfør. De øvrige sakene mener klager ikke er graverende, men at de i denne konteksten rammer han hardt.

Slik klager ser det, tar ikke artiklene forbehold om at skyldspørsmålet først er avgjort ved rettskraftig dom. Advokaten skriver: «Tvert i mot går avisen langt i å selv opptre som sakkyndig og dommer ved at det konkluderes med at både skader på kjøretøyet/autovernet og anonyme vitneforklaringer til avisen taler for at klager må ha hatt svært høy fart og derved har skyld i ulykken.»

Her vises det også til den siste påklagede artikkelen, «Luk dem ut »: «Klager opplever at han gjennomgående i artikkelserien, spesielt i de to siste innklagede artiklene blir forhåndsdømt for å ha skyld i ulykken på Sortland. Avisen har i artikkelserien uten forbehold om at skyldspørsmålet skal avgjøres av domstolen og på et tidlig stadium i etterforskningen, ensidig konkludert med at ulykken må være forårsaket av at klager har foretatt en forbikjøring inn i mot vegkrysset (den første artikkelen; sekr. anm.), og senere at han ifølge vitner og tekniske spor uansett må har holdt ”svært høy” fart […] i forkant av kollisjonen og derved har skyld i ulykken. Det konkluderes også med at det er grunnlag for å inndra førerretten (den siste artikkelen; sek. anm.).»

Videre finner klager at VOL har brutt den samtidige imøtegåelsesretten. Beskyldninger om forbikjøring, høy fart og at førerretten burde vært inndratt, har ifølge klager blitt publisert uten at klager har fått anledning til å gi sin versjon av saken. Klagers advokat skriver: «Sterke beskyldinger i konstaterende form må anses å skjerpe kravene til samtidighet. Klagers versjon om at den andre bilen brøt vikeplikten og kom over i hans kjørefelt er gjennomgående ikke blitt synliggjort i tilstrekkelig grad i artikkelen.»

Det anføres også at klager er identifisert gjennom bildene av bilen (spesiell og lett gjenkjennelig), og at dette forsterkes ytterligere gjennom opplysninger som fremkommer i omtalen av dommene (tilknytning til tettstedet Myre). Det vises også til faksimilen fra Øksnesavisen hvor klagers alder blir publisert. Det reageres for øvrig også på at straffesaksregistrene, som ifølge klagers advokat er taushetsbelagt, refereres i en slik kontekst hvor det er mulig å identifisere ham.

TILSVARSRUNDEN:

Vesterålen Online (VOL) avviser klagen og mener avisens omtale har vært nøktern, saklig og faktabasert.

Når det gjelder den første artikkelen, skriver VOL: «Det kan selvsagt ikke være slik at vi må avvente alles versjon av en sak ved hendelsesnyheter […]. Her er behovet for informasjon og opplysning til allmennheten viktig […] Vi gjør oppmerksom på at sitatet som det vises til i klagen, er et sitat fra operasjonsleder Grete Birkeland ved Midtre Hålogaland politidistrikt. Dette er således informasjon fra politiet. I en slik ulykkessituasjon er politiets normalt objektive og nøytrale beskrivelser av situasjonen ofte de eneste holdepunktene vi har – og det er selvsagt naturlig å sitere politiet på deres umiddelbare beskrivelser. Så snart vi ble kontaktet av klager – som selv var skadet etter ulykken – tok vi med en setning i saken med hans versjon av ulykken.»

VOL opplyser imidlertid at den ikke ville endre uttalelsen fra politiet før politiet selv hadde bekreftet dette. VOL skriver: «Så snart det skjedde, gjorde vi et tillegg i saken. […] Men: Denne endringen skjedde dagen etter ulykken, og ikke 26. april, mener vi. Når advokaten henviser til 26. april er det trolig fordi det er «siste endringsdato» i saken, og dreier seg trolig om noe annet, kanskje bare et komma eller en feil i bildetekst. Vårt system er ikke i stand til å frambringe tidligere versjoner av en sak. Men: Vi har en logg som viser til hvilke endringer som er gjort i en sak.» (Vedlegg bildefil).

Videre avvises det at avisen har tatt stilling til skyldspørsmålet. Slik VOL ser det, er omtalen basert på politiets beskrivelser og observasjoner fra ulykkesstedet. Avisen mener det ikke hersker tvil om følgende faktum: «Det har vært en kollisjon mellom to biler, og en kvinne er omkommet. Når den overlevende personen her – uavhengig av skyld – har en lang historie bak seg med en rekke alvorlige tilfeller av trafikk-kriminalitet, mener vi at det i høyeste grad er av nyhetsverdi og relevant i denne sammenhengen. Vi er forøvrig uenig i at dette er «ikke graverende overtredelser», noe de nevnte sitatene i klagen også bygger under.
I denne saken kom det massive reaksjoner og beskrivelser av hendelsesforløpet til både media og politi. Vi understreker at vår omtale av dette ikke primært bygger på anonyme vitneforklaringer til media, men på foreløpige vitneforklaringer til politiet – noe politiet har gjengitt overfor VOL i samtale med oss. Vi har heller ikke opptrådt som sakkyndig, men i det nevnte eksempelet har vi bare konstatert sakens faktum: ”Selv etter den kraftige kollisjonen som forårsaket dødsulykken, hadde ulykkesbilen bevegelsesenergi nok til å rive opp og ødelegge mange meter autovern”. Dette er ingen vurdering, analyse eller årsakssammenheng.»

Når det gjelder samtidig imøtegåelse, skriver avisen at det fra tidlig tirsdag morgen (dagen etter ulykken) var tett kontakt med både klager og klagers forsvarer, og at avisen tok med «flere tilsvar, synspunktet og kommentarer til saken fra klager.»Videre opplyses det om tett kontakt med klagers forsvarer i forkant av de to siste artiklene. VOL skriver: «Vi gjorde rede for hvilken sak vi jobbet med, hva vi ville omtale – og fikk til svar fra advokaten at hun ikke ønsket å kommentere disse saksforholdene heller. […]Mulighetene for samtidig imøtegåelse har vært til stede ved flere anledninger uten å bli benyttet.»

Det vises også til e-post fra forsvarer om at klager ikke vil kommentere saken ytterligere, og VOL skriver: «I den grad vår omtale kan oppfattes som ubalansert, kommer det i så fall av at innklager og hans forsvarer ikke har ønsket å kommentere sakene etter hvert. […] Innklager har imidlertid lenge ønsket å redigere og kreve nye saker i våre medier. Da må vi som alltid understreke at ingen utenforstående kan redigere eller bestemme hva vi skal skrive om.»

Klageren hadde ingen ytterligere kommentarer utover å bemerke at VOL ikke har besvart eller imøtegått alle klagers anførsler.

VOL mener derimot, i en sluttkommentar, at den har kommentert alle anklagene fra klager.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler publisert på Vesterålen Online (VOL) som omhandler en kollisjon mellom to biler på Sortland i april i år. En person omkom og føreren i den andre bilen ble siktet i saken. I artiklene kom det også frem at den siktede sjåføren er dømt i flere trafikksaker tidligere.

Klager er den omtalte bilføreren. Han klager via advokat. Slik klager ser det, bedriver avisen forhåndsdom. Klager mener avisen antyder at ulykken skjedde på grunn av for høy fart, og at den bruker tidligere dommer i en kontekst for å underbygge hans skyld. Det vises også til feilaktige opplysninger i den første artikkelen, og at avisen skulle publisert et dementi. Klager mener han ikke har fått imøtegå alle beskyldningene og at hans versjon ikke har kommet godt nok frem. Klager mener også han er identifisert.

VOL viser til pressens informasjonsansvar og den løpende nyhetsdekningen som preger slike hendelsesnyheter. Avisen avviser å ha tatt stilling til skyldspørsmålet, og mener dekningen har vært nøktern, saklig og faktapreget. Slik VOL ser det, er omtalen av tidligere dommer høyst relevant. Avisen viser ellers til tett kontakt både med klager og klagers advokat, og at de har fått mulighet til å komme til orde. I den grad dekningen kan oppfattes som ubalansert, mener VOL dette er fordi klager ikke ville kommentere sakene.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at mediene har et ansvar for å informere samfunnet om hva som skjer. Dette gjelder også trafikkulykker. I slike situasjoner er det viktig å få ut informasjon så raskt det er praktisk mulig. Samtidig har pressen en plikt til å balansere dette informasjonsansvaret opp mot hensynet til de berørte.

I det påklagede tilfellet finner utvalget det naturlig at avisen publiserte den første artikkelen uten å ta kontakt med klager. Når det gjelder trafikkulykker, mener utvalget at politiet må anses som den mest relevante kilden, og at hensynet til å få ut informasjonen må veie tyngst. Utvalget legger vekt på at avisen ikke publiserte konstaterende opplysninger om årsaken til ulykken, men siterte politiet. At avisen redigerer artikkelen fortløpende, og etter hvert som nye opplysninger fremkommer, mener utvalget er god presseskikk (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og 4.13). Utvalget mener også at det i dette tilfellet var presseetisk akseptabelt å avvente korrigeringer av politiets uttalelser til politiet selv bekreftet endringen. Det legges imidlertid vekt på at klager raskt fikk slippe til med sin versjon.

Videre, når det gjelder den samtidig imøtegåelsesretten, konstaterer utvalget at klager og klagers forsvarer flere ganger har blitt kontaktet. Klagers versjon, når det gjelder årsaken til ulykken og klagers avvisning av høy fart, er publisert flere ganger. Utvalget mener omtalen av de tidligere dommene både er relevant og inneholder vesentlig informasjon, og er enig med avisen i at en eventuell ubalanse må sees i lys av at klager ikke ønsket å benytte seg av alle muligheter til motsvar. Utvalget minner om siste ledd i punkt 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Utvalget er heller ikke enig med klager i at avisen har forhåndsdømt ham. Det går klart frem av dekningen at klager har status som siktet (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.5). Slik utvalget ser det, tar avisen de nødvendige forbehold. Utvalget mener at klager heller ikke er identifisert utover den krets som må antas å kjenne til det omtalte forholdet, eller tidligere hendelser.
Vesterålen Online har ikke brudd god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2012

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum, Henrik Syse