Hafslund ASA v. kommunikasjonsdir. Karen Onsager mot Nordensnyheter.no

PFU-sak 238/09


SAMMENDRAG:

Nettavisen Nordensnyheter.no la 5. oktober 2009 ut en nyhetsartikkel med tittelen ”Hafslund er verstingen”, under vignetten ”Næringsliv”. Ingressen lød:

”Konsernsjef Bjørn Kjos i flyselskapet Norwegian er den som bidrar mest positivt til profilering av selskapet sitt, i det danske kommunikasjonsbyrået Aalunds årlige PR-barometer. Skandiabanken, Vital, Hydro og Norwegian tar gull, sølv og delt bronse når det gjelder de norske selskapenes håndtering av finanskrisen, skriver Nordensnyheter.no.”

Og videre i artikkelen:

”Kommunikasjonsanalysen ’PR-barometeret 2009’ fra det danske selskapet Aalund har ifølge konsulent Gudbrand Gråbak vært en suksess der selskapet har intervjuet over 759 journalister i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Bare i Norge har selskapet intervjuet 202 journalister fra de mest innflytelsesrike mediene.

Best i Norge (mellomtittel?)
Nordensnyheter.no presenterer hermed noen av resultatene fra undersøkelsen i Norge og presenterer også noen av de svarene nettavisen Nordensnyheter.no har gitt til Aalund i samband med undersøkelsen fra Norge og dels resultater fra de andre nordiske landene.
Dette er den største og eneste uavhengige undersøkelse i Norden som presenteres i form av en kommunikasjonsanalyse med tittelen ’PR-barometeret 2009’ som nylig er presentert, og man har altså intervjuet over 750 journalister i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Konsernsjef Bjørn Kjos fikk altså best i test når det gjelder PR og informasjon.

To verstinger (mellomtittel?)
På spørsmål til journalistene om hvordan hun/han best vil beskrive selskapenes håndtering av finanskrisen. Her var Skandiabanken best, med Vital, Hydro, Norwegian, Nordea og Norske Skog på de neste plassene på en poengskala fra 6,5 til 6,1 som toppscore. Blant informasjonsjefene fikk Jo Kobro ved OSLo god attest, og det samme gjaldt tidligere informasjonssjef Anne Grethe Ellingsen i Norwegia[n].

Nordensnyheter.no ga i sitt svar at Hafslund var den bedriften i Norge som hadde den mest aggres[s]ive kommunikasjonsformen overfor kundene, ved siden av Telenor, som har kommet seg betraktelig det siste året.”

Artikkelen var illustrert med portrettbilde av en mann, og utstyrt med denne bildeteksten: ”Konsernsjef Christian Berg (Foto: Hafslund)”.

Neste dag (6. oktober) ble artikkelens tittel endret til ”Gardermoen god på informasjon”, og bildet av Christian Berg var byttet ut med ett av konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian. Dessuten hadde sluttleddet i artikkelens siste setning fått et innskudd: ”… ved siden av Telenor, som ifølge Nordensnyheters oppfatning, har kommet seg betraktelig det siste året.” I tillegg ble artikkelen avsluttet med denne tilføyelsen:

”Nordiske selskaper under lupen (mellomtittel?)
Hafslund har bedt Nordensnyheter.no angi kilde for informasjonen om Hafslund. Redaksjonen understreker at dette er noen av svarene vår nettavis har gitt som deltager i panelet. Vi understreker at Aalund ikke på noen måte har gått ut med negative opplysninger om Hafslund eller andre enkeltselskaper.

Vår redaksjon kan informere konsernsjef Christian Berg i Hafslund om at vi likevel ikke oppgir kilder, men at underlaget for våre artikler om Hafslund, er kontakt i samband med analyser av eierskap og mulig kartellsamarbeid i Norden på energiområdet. Konkurransetilsynet i Norge, Sverige og Finland (Det finske stat[s]selskapet Fortum er stor eier i Hafslund), har sett på forholdet uten å ha kommet til noen klar konklusjon om hvor tett samarbeidet er mellom de nordiske selskapene.”

KLAGEN:

Klager er Hafslund ASA ved kommunikasjonsdirektør Karen Onsager, som skriver følgende om selskapets reaksjon på den opprinnelige artikkelen: ”I Hafslund ble vi svært forundret da vi så at vinklingen på saken var at vårt selskap er en ’versting’. Leseren blir forledet til å tro at 202 norske journalister har kåret Norwegian til vinneren, og at Hafslund er en versting på bunnen. Vi hadde ikke hørt noe om at vårt selskap hadde vært omtalt i forbindelse med undersøkelsen.”
”En henvendelse til Gudbrand Gråbak i Aalund bekreftet vår mistanke om at noe var galt. Gråbak opplyste at Hafslund ikke er et av de selskapene som har vært vurdert i undersøkelsen overhodet. Etter vår mening medfører artikkelen et klart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. (…) Her er det overhodet ikke samsvar mellom tittelen ’Hafslund er verstingen’ og innholdet for øvrig. Poenget understrekes også av at artikkelen er ledsaget av et foto av Hafslunds konsernsjef Christian Berg.”

”Hafslund tok samme dag som artikkelen ble publisert kontakt med ansvarlig redaktør Nils Petter Tanderø i Nordens Nyheter. Han fortalte at han var en av journalistene som var intervjuet i undersøkelsen, at dette var hans svar, og at det siste avsnittet i artikkelen var hans personlige syn på Hafslund. Han medga at dette ikke kom godt fram i artikkelen, men la til at han sto inne for det han hadde skrevet.”

”Vi mener derfor at artikkelen også medfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.2: ’Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentar.’ Artikkelen er presentert som en nyhet, men den er i realiteten en sammenblanding av en nyhetssak om en PR-kåring og redaktørens private mening om Hafslund og Telenor.”

”Etter at Hafslund og Gråbak fra Aalund kontaktet Nordens Nyheter, gjorde Tanderø på eget initiativ om artikkelen om lag ett døgn etter første publisering. Men etter vårt skjønn ble ikke saken korrigert seriøst. Nå minner artikkelen nærmest om et leserbrev fra redaktøren, samtidig som den inneholder en nyhetssak om Aalunds ’PR-barometer’, Tanderøs personlige syn, samt noe om henvendelsen Tanderø mottok fra Hafslund og Aalund.”

”Artikkelen ender med at Tanderø beskylder Hafslund for å være en del av et mulig ’kartellsamarbeid innenfor energiområdet i Norden’. Dette er en påstand om et svært alvorlig straffbart forhold, og det er derfor ødeleggende for selskapets omdømme. Vi fikk ikke imøtegå denne meget alvorlige og udokumenterte påstanden, og mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.”

”Vi vil for øvrig understreke at vi i vår henvendelse til Nordens Nyheter ikke på noen måte forsøkte å få redaktøren til å ’angi kilde’. Vår medarbeider spurte enkelt på hvilket grunnlag Tanderø mente at Hafslund var en versting, men dette ønsket ikke Tanderø å gi noen eksempler på.”

Og klageren avslutter slik: ”Selv om Nordens Nyheter antakelig ikke er en nettside med veldig mange lesere, så lever nettsaken videre, og vil også være søkbar på internett. Vi synes denne saken er et grelt eksempel på useriøs journalistikk, og ser fram til PFUs vurdering av saken.”

Som vedlegg følger resultatene av Aalunds ”PR-barometeret Norge 2009”, foruten uskrift av e-korrespondanse mellom klageren og Aalund.

TILSVARSRUNDEN:

Nordensnyheter.no er enig med klageren i ”at man skal være varsom med å blande nyheter og kommentarer”. ”Av hensyn til aktsomhetskravet imøtekom vi Hafslund, fjernet bildet [av] adm. direktør Christian Berg, og endret teksten i mer presis retning i ht Vær Varsom Plakaten punkt 4.4. Dermed imøtekom vi Hafslund på dette punktet uten unødig opphold.”
”Men det er samsvar mellom den første tittelen ’Hafslund er verstingen’ og innholdet for øvrig. Vi har i flere artikler pekt på energiselskapenes store inntjening (2008 – se vedlegg) og muligheten for kartell- eller prissamarbeid i Norden. I samtalen med PR- og informasjonsbyrået Aalund, der energiselskapet Statkraft er omtalt, ga redaktør Nils Petter Tanderø sitt syn på energiselskapenes (Hafslunds) informasjonspolitikk.”

Etter redaktørens mening er informasjonspolitikken ”preget av uvilje, og en noe aggressiv tone”, noe han også mener klagen bærer preg av. ”Vi er av den oppfatning at dette har vært holdningen hos Hafslund de siste par årene. Vi er således også av den oppfatning at Hafslund ikke er tjent med en avvisende holdning overfor kritiske media i slike saker i fremtiden.”

”Dermed er innholdet i artikkelen ’Gardermoen er god på informasjon’ (ny tittel og nytt bilde), ikke lenger en ’kommentar’, men ’fakta’. Hensynet til Hafslund og fremfor alt Aalund gjorde at vi valgte å endre tekst og bilde for å unngå misforståelser i ht PFU’s regelverk… Det kritiske synet på Hafslunds informasjonspolitikk, står redaktøren og avisen fortsatt for, som meddelt Aalund i intervju. (…) Vi anser Hafslunds påstand som død maktesløs og håper på medhold fra PFU i denne sammenheng.”

”Hafslunds andre påstand går ut på at Tanderø beskylder Hafslund for å være en del av et mulig ’kartellsamarbeid innenfor energiområdet i Norden’. Vi vedlegger i den sammenheng vår seneste artikkel under tittelen ’EU avdekker kartellsamarbeid’, som beskriver en alvorlig anklage om brudd på EU’s konkurranselov. Her kan en rekke selskaper være involvert fordi en av eierne i den nordiske energibørsen Nor Pool er anklaget. Saken kan også involvere energileverandører, og finske Fortum, som eier vel 50 prosent av Hafslund, er nevnt i artikkelen som vedlegges dette brevet.”

”Vi vedlegger også artikkelen ’Sverige innfører norsk prissystem’ som følger opp den første artikkelen. Vi står med god grunn fast på påstanden om at Hafslund ’kan være en del av et kartellsamarbeid i Norden’, dersom EU dømmer Svenska Kraftnät (Statkraft) for brudd på konkurranseloven etter nyttår.”

”Vi legger til slutt vekt på en nedlatende tone i Hafslund-brev til PFU… Man hevder også uten grunnlag at Nordensnyheter.no ikke har mange lesere, en påstand som åpenbart kan skade www.nordensnyheter.no’s anseelse i pressen. I lys av dette forstår vi ikke hvorfor Hafslund klager www.nordensnyheter.no inn for Pressens Faglige Utvalg, når avisen er uten innflytelse.”

”Vi bestrider dermed innholdet i Hafslunds kritikk, og ber om å [få] støtte av Pressens Faglige i dette synet, slik at vi kan fortsette vår kritiske journalistikk mot dominerende energiselskaper. Det springende punktet er om Nordensnyheter har imøtegått kritikken fra Hafslund, og om svaret på dette er ja, må det i fremtiden fastslås at det må være fritt frem for den enkelte redaksjon til å være kritisk til mulig kartellsamarbeid mellom nordiske energiselskaper.”

Klageren må ”fastslå” at redaktørens evne til selvkritikk ”ikke er særlig stor”, og kan for øvrig ikke se at han svarer på det klagen ”faktisk handler om”. De tre sentrale klagepunktene gjentas, og i tilknytning til punktet om angivelig brudd på Vær Varsom-punkt 4.14, heter det:

”Redaktør Tanderø og Nordens Nyheter står fritt til å lage kritiske artikler om Hafslund. Men redaksjonen kan selvsagt ikke fremsette påstander om at Hafslund tar del i svært alvorlige straffbare handlinger – uten at vi som selskap samtidig får imøtegå disse påstandene.”

”Når det gjelder redaktør Tanderøs påstand om Hafslunds ’aggressive kommunikasjonsform’, så får den står for hans regning. Vi nøyer oss med å opplyse redaktøren om at er foretatt flere undersøkelser om hvordan vårt informasjonsarbeid oppfattes. Ingen av dem konkluderer med noe slikt. For øvrig er det heller ikke riktig at Fortum eier over 50 prosent av Hafslund. Den korrekte eierandelen er 34 prosent.”

Nordensnyheter.no bestrider riktigheten av klagerens opplysning om det finske eierskapet i Hafslund, og anfører at Fortum har opsjon på Oslo kommunes aksjer. Tanderø ”ser som redaktør svært alvorlig på at Hafslunds kommunikasjonsdirektør forsøker å fortie fakta om eierskap i eget selskap på denne måten”. ”Dette er i tråd med min erfaring med de store nordiske energiselskapene, at de ikke ønsker å gi opplysninger.”

Når det gjelder klagerens henvisning til punkter i Vær Varsom-plakaten, mener redaktøren det mest relevante for PFU må være å vurdere klagen opp mot plakatens punkter om pressens samfunnsrolle. Og Tanderø avslutter slik:

”Vi har vel aldri kommet med påstand om at det foreligger straffbare forhold fra Hafslunds side, men vi har i flere artikler reist spørsmålet om ikke enkelte av energiselskapene blir for store med sitt krysseierskap i Norden. Vi står fast på retten til å fortsette å granske dette forholdet, og anser det som viktig at PFU gir pressen medhold på dette punktet.”

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en redaksjonell artikkel på nettstedet Nordensnyheter.no med utgangspunkt i et såkalt PR-barometer, med profilvurdering av større næringsvirksomheter basert på intervjuer med nordiske journalister. Den opprinnelige versjonen av artikkelen bar tittelen ”Hafslund er verstingen”.

Hafslund ASA påklager at redaktøren som skrev artikkelen har brakt inn en personlig oppfatning som ikke gjenspeiles i det omtalte PR-barometeret, siden selskapet aldri har inngått i journalistundersøkelsen. Klageren mener dessuten at feilvinklingen forsterkes når eneste illustrasjon er et bilde av Hafslunds konsernsjef. Selv om tittelen ble endret og bildet fjernet etter klagerens kontakt med redaksjonen, reageres det på at den oppdaterte artikkelversjonen i stedet er tilføyd en alvorlig påstand om et mulig kartellsamarbeid for Hafslunds del.

Nordensnyheter.no mener å ha strukket seg langt når tittel ble endret og bilde fjernet i den opprinnelige artikkelen. Dette fordi redaktøren fortsatt mener at tittelen var i samsvar med det som er hans syn på klagerens informasjonspolitikk, slik det også kom til uttrykk i artikkelen. Redaktøren viser ellers til tidligere omtale på hans nettsider når det gjelder grunnlaget for å bringe inn mistanken om et mulig kartellsamarbeid innenfor energiområdet i Norden.

Pressens Faglige Utvalg registrerer med undring den manglende forståelse ansvarlig redaktør av Nordensnyheter.no åpenbart har når det gjelder presseetikkens fundamentale kjøreregler. Både gjennom opprinnelig handling og senere argumentasjon i klagesammenhengen legges det etter utvalgets mening for dagen at redaksjonen har en agenda som helt overser forpliktelsene som følger av punkter i Vær Varsom-plakaten.

I det påklagede tilfellet anser utvalget at det med all tydelighet framgår at redaksjonen totalt neglisjerer plakatens punkt 4.2, om å skille mellom hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Når det gjelder den første nettversjonen, må det etter utvalgets mening betegnes som helt uakseptabelt å gjøre en subjektiv betraktning i slutten av en ellers nyhetsbasert artikkel til en konstaterende negativ tittelformulering.

Utvalget registrerer at opprinnelig tittel ble endret og bildet av konsernsjefen fjernet etter henvendelse fra klageren. Til gjengjeld noteres det at redaksjonen i den oppdaterte artikkelversjonen i stedet har skutt inn helt nye opplysninger og påstander som ikke har noe med det samtidig omtalte PR-barometeret å gjøre. Utvalget kan forstå klagerens reaksjon på denne nye innfallsvinkel, som Hafslund overhodet ikke ble konfrontert med i kontakt med redaksjonen, og dermed heller ikke gitt mulighet til å kommentere.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.”

Nordensnyheter.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. januar 2010

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse