Hans Rustad mot Eidsvoll Ullensaker Blad

PFU-sak 236/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB) som omhandler Hans Rustad fra Eidsvoll, redaktør i nettstedet document.no. Artikkelen omtaler Rustad som en hovedeksponent for «den brune gørra»: «Det spiller ingen rolle hva sølet kaller seg, dette ligner veldig på nazisme».

Klager er Rustad, som mener avisen har gått over grensen for hvordan man kan omtale en person. Slik klager ser det, fremsetter artikkelen grovt injurierende påstander om ham uten å ha belegg for dem. Det vises også til at avisen utkommer i klagerens lokalmiljø, noe som ifølge klager også rammer familien.

EUB er enig i at kommentaren er skarp i kanten, men mener den ligger godt innenfor hva som må være tillatt i en så alvorlig sammenheng. Det vises til at dette er ytringer klager må tåle, sett i lys av hans aktive rolle i samfunnsdebatten og det faktum at klageren selv legger til rette for ytringer i det offentlige rom.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt at det i kommentarsjangeren må være stor takhøyde for sterke karakteristikker. Videre har utvalget uttalt at personer i fremskutte posisjoner i samfunnet må tåle mer enn andre. Men utvalget er enig med klager i at et sted må grensen gå; også personer i slike roller har krav på å bli behandlet på en presseetisk akseptabel måte.

Utvalget ser at den påklagede kommentarartikkelen er rammende og går svært langt i sin omtale av klager. Spørsmålet er om den går for langt. Her finner utvalget det naturlig å minne om at etikken generelt er og må være strengere enn jussen. Det som er lov, er ikke nødvendigvis presseetisk akseptabelt.

Tidligere har utvalget advart mot urettmessig bruk av betegnelsen «nazist», fordi en slik stempling er særlig belastende. Utvalget har også uttalt at det må godtgjøres at det er saklig grunn for å bruke en slik karakteristikk. Også innenfor kommentarsjangrene mener utvalget det må være en viss dekning i stoffet når man tar i bruk et slikt ord. Utvalget kan ikke se at dette finnes i det påklagede tilfelle. Utvalget viser også til at artikkelforfatteren kaller sommerens massedrap for en nazistisk terroraksjon og gjør en tett kobling mellom klager og massedrapsmannen: «Vi vil ikke at Behring Breivik, Rustad og andre forrykte mennesker setter dagsorden.»

Utvalget mener at denne kommentarartikkelen har gått for langt, og viser til Vær Varsom plakatens punkt 4.1 «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Eidsvoll Ullensaker Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye