Linda Rømma mot Brønnøysunds Avis

PFU-sak 234/14


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren er politijurist i Nordland. Hun klager over at Brønnøysunds Avis har identifisert henne, med navn og bilde, fordi hun skulle være anmeldt etter uttalelser i samme avis noen dager tidligere. Klageren mener det ikke foreligger sterke nok grunner til identifisering, og at en opplysning om at en politiadvokat var anmeldt hadde vært tilstrekkelig. Klageren opplyser også at det så sent som en uke etter at artikkelen var publisert, fortsatt ikke forelå noen faktisk anmeldelse. Videre peker klageren på en nær forbindelse mellom avisen og anmelderen, som hun mener kan ha hatt betydning for publiseringen.

Brønnøysunds Avis viser til at klagerens samfunnsrolle, å håndheve juss og vurdere påtale, gir grunnlag for at identifisering må være presseetisk akseptabelt. Avisen beklager videre at man kan ha misforstått opplysningen om at det forelå en anmeldelse, og ikke bare et varsel. Redaksjonen mener å ha vært i god tro med hensyn til dette. Angående klagerens anførsel om nære forbindelser, opplyser ansvarlig redaktør at man var klar over denne problemstillingen og at man tok hensyn til dette.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til tidligere formaninger om å utvise stor forsiktighet i omtalen av anmeldelser. En anmeldelse er et svært tidlig stadium i et saksforhold. I det påklagede tilfellet forelå det heller ikke noen faktisk anmeldelse, selv om redaksjonen kunne ha grunn til å tro det.

Selv om anmeldelsen er rettet mot en offentlig tjenesteperson, har også personer i slike stillinger krav på å bli omtalt på en presseetisk akseptabel måte. Utvalget viser til første del i punkt 4.7: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning [..]»

Når Brønnøysunds Avis valgte å omtale en slik anmeldelse, og selv om det dreier seg om et forhold som tidligere har vært omtalt, så burde avisen ha anonymisert klageren.

Brønnøysunds Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum Reidun Førde, Erik Schjenken