Ana Margarita Milan Quinteros mot Verdens Gang

PFU-sak 231/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel om at en av de tre kvinnene som ble arrestert for narkotikasmugling i Bolivia, har rømt. I artikkelen navngis de tre kvinnene og alle blir identifisert på bilder.

Klageren er læreren til den ene kvinnen. Hun reagerer på identifiseringen og mener at dette har ødelagt muligheten for at rettssaken og tiltalen kunne holdes skjult for medelever og lærere.

Verdens Gang (VG) avviser klagen og viser til at artikkelen omtaler en stor og viktig rettssak og at alle de involverte kvinnene var identifisert tidligere. Avisen mener også at det er vanlig praksis å identifisere tiltalte i store narkotikasaker, og at saken i seg selv berettiger identifisering.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis bemerke at det ikke er uenighet om hvorvidt avisen burde omtale saken, men at det presseetiske spørsmålet knytter seg til identifisering av en av de omtalte.

Selv om andre medier har identifisert tidligere, må det enkelte medium gjøre en selvstendig vurdering av hvorvidt identifisering er riktig. Utvalget viser i den sammenheng generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: ”Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold…”

Spørsmålet om berettigelsen av identifisering vil ofte være basert på skjønn, der en rekke forhold må tas i betraktning. Hvor alvorlig handlingen er, er ett element som nevnes i punktet. Utvalget er enig i at narkotikasmugling er en alvorlig sak som i det påklagede tilfellet berettiger en identifikasjon. Med tanke på den brede dekningen saken har fått i alle landets medier over lang tid, og den forholdsvis aktive rollen kvinnens familie har hatt i pressen, er det også grunn til å tro at hennes identitet måtte være allment kjent også før den påklagede publiseringen.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. februar 2012

Hilde Haugsgjerd,
Kirsti Nielsen, Martin Riber Sparre
Eva Sannum, Reidun Førde

Sak nr. 231/11